Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2656(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1241/2015

Predkladané texty :

B8-1241/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/11/2015 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0416

Prijaté texty
PDF 281kWORD 95k
Štvrtok, 26. novembra 2015 - Štrasburg
Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej
P8_TA(2015)0416B8-1241/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o pristúpení Ekvádoru k dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kolumbiou a Peru (2015/2656(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery rokovaní medzi EÚ a Ekvádorom o jeho pristúpení k dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru, ktoré boli ukončené 17. júla 2014,

–  so zreteľom na parafovanie protokolu, ktorý umožní Ekvádoru pridať sa k svojim susedom, Kolumbii a Peru, v rámci preferenčných obchodných vzťahov s EÚ, dňa 12. decembra 2014,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní zo 17. decembra 2014 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o colnom zaobchádzaní s tovarom s pôvodom z Ekvádoru(1),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 11. decembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní z 11. decembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o dohode o obchode EÚ s Kolumbiou a Peru(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou(5) a z 21. októbra 2010 o obchodných vzťahoch EÚ s Latinskou Amerikou(6),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pristúpenie Ekvádoru k dohode o obchode s Kolumbiou a Peru je ďalším rozhodujúcim krokom vpred v rámci aliancie s dôležitými, podobne zmýšľajúcimi a rýchlo rastúcimi krajinami v regióne, ktorý sa čoraz viac orientuje na Áziu a Tichomorie;

B.  keďže text protokolu o pristúpení Ekvádoru k dohode o obchode s Kolumbiou a Peru sa zhoduje tak s ambíciami EÚ, ako aj Ekvádoru, a to tým, že zohľadňuje asymetrický vzťah ponúk prístupu na trh v prospech Ekvádoru, a zosúlaďuje ho s obsahom dohody, pričom však v plnej miere zahŕňa osobitné úpravy, o ktoré žiadal Ekvádor;

C.  keďže ekvádorská vláda za posledných osem rokov investovala 40,8 miliardy dolárov do sociálneho sektoru, prístupu ku vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, aj prostredníctvom osobitných programov v prospech najzraniteľnejších skupín, ako sú deti, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím;

1.  víta uzavretie rokovaní s Ekvádorom o protokole o jeho pristúpení k dohode o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru, pričom uznáva dôležité výhody, ktoré to prinesie ekvádorskému vývozu do EÚ, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že už nevyužíva výhody jednostranného všeobecného systému preferencií EÚ; nabáda na rýchle a úplné nadobudnutie platnosti a uplatňovanie tejto dohody, ktoré zabezpečí ochranu občanov a životného prostredia na najvyššej úrovni; domnieva sa, že táto dohoda zvýši a rozšíri obchod a investície na oboch stranách, poslúži ako dôležitý stimul hospodárskeho a sociálneho rozvoja a prispeje k zmierneniu chudoby a zníženiu nerovnosti;

2.  pripomína, že Európsky parlament pred udelením súhlasu s dohodou o obchode 11. decembra 2012 vyzval vo svojom uznesení z 13. júna 2012 andské krajiny, aby zabezpečili vytvorenie transparentného a záväzného plánu zameraného na ľudské, environmentálne a pracovné práva, a že pred udelením súhlasu Európskeho parlamentu kolumbijská a peruánska vláda predložili akčné plány pre trvalo udržateľný rozvoj; naliehavo vyzýva všetkých partnerov, aby sa usilovali o účinné vykonávanie predložených akčných plánov pre ľudské, environmentálne a pracovné práva;

3.  zdôrazňuje význam toho, aby Ekvádor zabezpečil konzistentnosť svojich politík so záväzkami vyplývajúcimi z dohôd WTO a dohody o obchode, a zabezpečil úplnú transparentnosť a rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami pred ich prijatím; vyzýva preto Ekvádor, aby sa bezodkladne zaoberal zostávajúcimi zistenými prekážkami prístupu na trh;

4.  pripomína Komisii a ESVČ úlohu, ktorú musia zohrávať pri zabezpečení účinného uplatňovania akčných plánov; pripomína Komisii, že by mala vhodným spôsobom informovať Európsky parlament o uplatňovaní týchto akčných plánov a o opatreniach, ktoré prijali na ich vykonávanie;

5.  žiada Komisiu a ESVČ, aby Európskeho parlamentu predložili komplexnú správu zameranú na opatrenia, ktoré Komisia prijala prostredníctvom programov spolupráce, najmä v súvislosti so vzdelávaním, odbornou prípravou, spoluprácou v oblasti regulácie a vytváraním sociálno-ekonomických príležitostí pre najviac znevýhodnené vrstvy spoločnosti a s podporou pokroku v oblasti demokracie, dodržiavania ľudských práv a práv pracujúcich a ochranou životného prostredia; nalieha v tejto súvislosti na Komisiu, aby plne využívala nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR);

6.  naliehavo vyzýva vládu Ekvádoru, aby vzala na vedomie akčné plány, ktoré predložili Kolumbia a Peru, a prijala podobné opatrenia, keďže je to príležitosť na zlepšenie všeobecných podmienok života občanov tejto krajiny vrátane ľudských a pracovných práv a životného prostredia;

7.  zdôrazňuje, že ľudské práva a demokracia sú základnými prvkami celkového vzťahu medzi EÚ a andskými krajinami; vyzýva preto všetkých partnerov, aby podporovali všetky práva a slobody zakotvené v medzinárodnom práve a zabezpečili, že budú v plnej miere a univerzálne zaručené;

8.  zdôrazňuje, že hospodárstvo Ekvádoru dosiahlo v posledných niekoľkých rokoch výrazný rast a uznáva, že tento rast je inkluzívny; poukazuje na to, že sa priamo znížila chudoba, najmä extrémna chudoba a úroveň nerovnosti, a rozšírila sa stredná vrstva; víta skutočnosť, že podľa najnovších údajov Svetovej banky v rokoch 2006 až 2014 chudoba v Ekvádore poklesla z 37,6 % na 22,5 %, pričom extrémna chudoba klesla zo 16,9 % na 7,7 %;

9.  chváli ekvádorskú vládu za to, že za posledných osem rokov investovala do sociálneho sektora viac ako 40 miliárd USD; nabáda Ekvádor, aby pokračoval vo svojej úspešnej pokrokovej sociálnej politike a politike trvalo udržateľného rozvoja;

10.  berie na vedomie významné investície Ekvádoru v posledných rokoch; opätovne potvrdzuje svoju podporu pre všetky legislatívne a nelegislatívne opatrenia prijaté vládou a miestnymi orgánmi v Ekvádore zamerané na boj proti chudobe, nerovnosti, všetkým formám násilia, beztrestnosti, korupcii a organizovanej trestnej činnosti, najmä obchodovaniu s drogami, a pre ich činnosť zameranú na zabezpečenie riadnej ochrany práv pracovníkov a práv zraniteľných osôb a skupín, ako sú deti, ženy, menšiny a domorodé obyvateľstvo, so zreteľom na dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho sociálneho a hospodárskeho rozvoja; naliehavo vyzýva Ekvádor, aby v súvislosti s právami detí ďalej vyvíjal a zintenzívnil svoje úsilie o zabezpečenie prístupu k vzdelaniu a boj proti detskej práci;

11.  vyzýva Komisiu, aby analyzovala problémy so zlučiteľnosťou, vyplývajúce z rozdielnych ustanovení týkajúcich sa pravidiel pôvodu a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení v súvislosti s obchodom medzi andským regiónom a EÚ a andským regiónom a Mercosurom; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby ponúkla technickú pomoc pri vyrovnávaní sa s rozdielnymi požiadavkami, s cieľom predísť neželanému narušeniu procesov regionálnej integrácie v Južnej Amerike;

12.  pripomína zámer EÚ začleniť záväznú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji do všetkých obchodných dohôd uzavretých s priemyselnými aj s priemyselne menej vyspelými partnermi; podporuje v tejto súvislosti začlenenie kapitoly o udržateľnom rozvoji do dohody o obchode medzi EÚ a Ekvádorom, ktorá by odrážala spoločný záväzok partnerov podporovať a rešpektovať dodržiavanie a úplné a správne presadzovanie medzinárodných dohôd v oblasti ľudských práv, dohovorov MOP a kľúčových mnohostranných dohôd o životnom prostredí, ako je Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES);

13.  víta nedávny list od ekvádorského ministerstva zahraničného obchodu, v ktorom sa hodnotí rodová situácia v Ekvádore; žiada osobitné posúdenie účinkov politiky voľného obchodu na ženy, najmä v chudobnejších oblastiach; vyzýva na komplexné rešpektovania práv žien, najmä ak sú ovplyvnené obchodnými politikami a ich účinkami alebo s nimi súvisia;

14.  poznamenáva, že rámec kapitoly o urovnávaní sporov v dohode o obchode nezahŕňa ustanovenia predpokladané v rámci kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji;

15.  víta skutočnosť, že Ekvádor ratifikoval všetkých osem základných dohovorov MOP; trvá na tom, že je dôležité, aby Ekvádor a všetky členské štáty EÚ urýchlene ratifikovali a účinne implementovali všetky dohovory MOP; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Ekvádor zatiaľ neratifikoval Dohovor MOP č. 129, a vyzýva Komisiu, aby podporila úsilie Ekvádoru napredovať v jeho účinnom uplatňovaní; vyzýva ekvádorskú vládu, aby dodržiavala odporúčania výboru odborníkov Medzinárodnej organizácie práce týkajúce sa účinného uplatňovania dohovorov MOP č. 87 a 98 a zdôrazňuje význam možnosti pracovníkov prejsť do iných odborových zväzov alebo založiť nové odborové zväzy z dôvodov nezávislosti, účinnosti a ideologickej príslušnosti, a konkrétne pripomína, že MOP požiadala ekvádorskú, aby prijala potrebné legislatívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami článku 2 dohovoru;

16.  víta skutočnosť, že zmluvné strany potvrdzujú svoj záväzok zachovávať a trvalo udržateľným spôsobom využívať biologickú diverzitu v súlade s právne záväzným Dohovorom o biologickej diverzite (DBD) a ďalšími príslušnými medzinárodnými dohodami, ktorých stranami sú zmluvné strany tejto dohody;

17.  konštatuje, že Ekvádor je jednou zo 17 krajín na svete, ktoré majú obrovskú diverzitu, a je domovom najväčšej koncentrácie druhov (5 % až 10 % svetovej biodiverzity);

18.  pripomína, že ekvádorská ústava výslovne uznáva rozvoj spravodlivého obchodu ako kľúčový cieľ obchodnej politiky krajiny; vyzýva Komisiu, aby s ekvádorskou vládou spolupracovala na podpore spoločných projektov v oblasti spravodlivého obchodu;

19.  uznáva veľké úsilie, ktoré Ekvádor vynakladá v environmentálnych otázkach, čo ocenila aj OSN; je znepokojený skutočnosťou, že napriek úsiliu, ktoré krajina vynakladá v environmentálnych otázkach, čelia Ekvádor a susedné krajiny intenzívnemu odlesňovaniu, výraznej strate biodiverzity, znečisťovaniu vôd a erózii pôdy; nalieha na Komisiu, aby presadzovala a podporovala príslušné medzinárodné, regionálne a miestne stratégie a programy, a podporovala potrebné synergie a zodpovednú účasť všetkých verejných a súkromných zainteresovaných strán;

20.  žiada, aby Ekvádor a EÚ uzavreli dohodu o spolupráci na podporu osobitných programov v oblasti životného prostredia a víta už prejavený záujem ekvádorskej vlády o dohodu o spolupráci s EÚ v oblasti podpory programov proti odlesňovaniu; podporuje názor, že odlesňovanie je problém, za ktorý nesie zodpovednosť medzinárodné spoločenstvo ako celok;

21.  pripomína, že v EÚ – andskom posúdení vplyvu na udržateľnosť z roku 2009 sa predpokladalo, že plánované rozširovanie sektoru poľnohospodárstva a drevospracujúceho priemyslu bude mať za následok odlesňovanie a zníženú biodiverzitu, a rozširovanie ťažby uhľovodíkov, baníctva a ťažby dreva vo vidieckych oblastiach vyústi do sociálneho konfliktu;

22.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby pri navrhovaní a vykonávaní všetkých činností v oblasti spolupráce, ktoré financuje Komisia, venovali veľkú pozornosť environmentálnej udržateľnosti, a vyzýva všetky strany, aby podporovali najlepšiu obchodné praktiky v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, so zásadami OECD v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a s oznámením Komisie z 25. októbra 2011 s názvom Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681);

23.  nabáda ekvádorské samosprávy, aby využívali príležitosti, ktoré ponúka nový obchodný rámec, na priamu spoluprácu so samosprávami v EÚ s cieľom podporovať spravodlivý obchod a zriaďovať nové siete spravodlivého obchodu;

24.  víta a podporuje rozhodnutie Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) vytvoriť medzivládnu pracovnú skupinu (IGWG) pre nadnárodné korporácie a ľudské práva, ako to navrhuje Ekvádor a Južná Afrika s podporou mnohých ďalších krajín; poveruje Komisiu, aby sa pozitívne a konštruktívne zapájala do prebiehajúcich rokovaní v Ženeve;

25.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby podporovali ekvádorskú vládu v jej úsilí vytvoriť a zachovať účinné environmentálne riadenie, a to vo všeobecnosti, ako aj v citlivých oblastiach, ako sú povodie Amazonky a Galapágy, keďže zabezpečenie budúcnosti pre našu planétu je spoločnou zodpovednosťou;

26.  pripomína, že Národný park Yasuni, ktorý je súčasťou povodia Amazonky, je domovom viacerých pôvodných kmeňov, stoviek pôvodných druhov stromov a desiatok ohrozených druhov živočíchov; pripomína jeho význam pre ľudstvo a svetové prírodné dedičstvo, ako aj pre budúce generácie;

27.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že koncepcia podpory ochrany životného prostredia prostredníctvom kompenzácie strát potenciálnych príjmov z obchodu a spolufinancovania vytvorenia trustového fondu (Yasuni Ishpingo Tambococha Tiputini Trust Fund) pod záštitou rozvojového programu OSN (UNDP), ako ho navrhla ekvádorská vláda a ktorého cieľom mala byť kompenzácia Ekvádorčanov za to, že nebudú ťažiť ropu na poliach nachádzajúcich sa v Národnom parku Yasuni, skončila neúspechom, vzhľadom na neuspokojivé hospodárske výsledky;

28.  oceňuje úsilie, ktoré Ekvádor vynakladá v záujme lepšej ochrany pôvodných spoločenstiev a naliehavo žiada ekvádorskú vládu, aby zabezpečila, že jej politiky – najmä jej ťažobná stratégia – nemajú nepriaznivý vplyv na práva pôvodného obyvateľstva;

29.  vyzdvihuje význam ochrany a zachovania pôvodných a miestnych spoločenstiev, ktoré stelesňujú tradičný spôsob života, a zdôrazňuje ich význam pre zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity v andských krajinách;

30.  víta skutočnosť, že Ekvádor ratifikoval dohovor MOP č. 169 o domorodom a kmeňovom obyvateľstve, ale konštatuje, že dohoda o obchode neobsahuje nijaký odkaz na tento dohovor;

31.  vyzýva ekvádorskú vládu, aby ďalej zlepšovala existujúce domáce mechanizmy a dialóg s občianskou spoločnosťou prostredníctvom monitorovacieho rámca mechanizmu občianskej spoločnosti vrátane dôležitej informačnej a reklamnej kampane zameranej na čo najvyššiu účasť zainteresovaných skupín na mechanizme občianskej spoločnosti; pripomína, že v dohode o obchode sa od Ekvádoru žiada, aby vytvoril takýto mechanizmus najneskôr jeden rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody;

32.  vyzýva zúčastnené strany, aby prijali opatrenia na zlepšenie práce domácich poradných skupín; zastáva názor, že všetky domáce poradné skupiny musia byť úplne nezávislé;

33.  žiada domácu poradnú skupinu EÚ, aby vypracúvala pravidelnú správu, ktorá sa predkladá Európskemu parlamentu a ktorú Európsky parlament posudzuje;

34.  zdôrazňuje dôležitosť dostatočnej účasti organizácií občianskej spoločnosti, ale aj širokej verejnosti, na výročnom zasadnutí s organizáciami občianskej spoločnosti, ako je stanovené v dohode;

35.  víta iniciatívy ekvádorskej vlády, ako je zriadenie rady Ekvádoru pre občiansku angažovanosť a sociálnu zodpovednosť (CPCCS) ako prostriedok začlenenia, zameraný na posilnenie a podporu účasti občianskej spoločnosti, podporu transparentnosti a odstraňovanie korupčných praktík; pripomína význam vytvorenia účinných mechanizmov dialógu tam, kde neexistujú, s cieľom zaručiť právo občanov a sociálnych subjektov organizovať sa, zúčastňovať sa na rozhodovaní a monitorovať realizáciu na individuálnej alebo kolektívnej báze;

36.  zdôrazňuje význam spoločnému podvýboru pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj, keďže je to jediný mechanizmus ustanovený v dohode o obchode, ktorého cieľom je monitorovať plnenie povinností v oblasti trvalo udržateľného rozvoja tak zo strany štátov, ktoré sú stranami dohody, ako aj spoločností;

37.  žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila všetky programy a zápisnice zo schôdzí podvýboru;

38.  berie na vedomie zavedenie záruky týkajúcej sa platobnej bilancie zo strany Ekvádoru; vyzýva Ekvádor, aby sa urýchlene zaoberal obavami ostatných členov WTO, ktoré vyplynuli z konzultácií vo výbore pre platobnú bilanciu v Ženeve;

39.  konštatuje, že popri Kolumbii a Peru je Ekvádor jedným z najvýznamnejších svetových pestovateľov banánov; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, že spúšťacie objemy dovozu stanovené v rámci stabilizačného mechanizmu pre banány, sú dôsledne dodržiavané; vyzýva Komisiu, aby vždy, pravidelne a bezodkladne informovala Európsky parlament, ak trend v dovoze banánov smeruje k tomu, že by sa mohli dosiahnuť spúšťacie objemy dovozu a poskytovala údaje o priamom a nepriamom vplyve dovozu banánov z týchto krajín; vyzýva Komisiu, aby tiež pozastavila oslobodenie od cla na banány dovážané z týchto krajín, ak dovoz narastá neprimeraným spôsobom, čo spôsobuje vážne škody hospodárstvam produkujúcich regiónov v EÚ, ako sú straty pracovných miest, alebo vytvára hrozbu takýchto vážnych škôd;

40.  vyzýva zmluvné strany, aby zabezpečili, že všetky ustanovenia dohody sa budú účinne uplatňovať hneď, ako dohoda nadobudne platnosť;

41.  vyjadruje presvedčenie, že by sa mali zaviesť ochranné doložky súčasne na oboch stranách s cieľom chrániť vnútroštátnu výrobu proti prudkému nárastu dovozu, čo môže spôsobiť vážne škody;

42.  žiada GR pre obchod a ekvádorskú vládu, aby poskytli presvedčivé odpovede na vznesené otázky a obavy, ešte pred hlasovaním Európskeho parlamentu o pristúpení Ekvádoru k dohode o obchode;

43.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam Ekvádoru, Kolumbie a Peru.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2014)0087.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0481.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0480.
(4) Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 52.
(5) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
(6) Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 79.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia