Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2957(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1278/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/11/2015 - 11.6

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0417

Prijaté texty
PDF 255kWORD 71k
Štvrtok, 26. novembra 2015 - Štrasburg
Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020
P8_TA(2015)0417RC-B8-1278/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (2015/2957(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 43 ZFEÚ týkajúci sa fungovania spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. februára 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 (COM(2012)0006),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015(1),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat prispievajú k zabezpečeniu rovnakých podmienok v rámci Únie, a tým k dobrému fungovaniu vnútornému trhu;

B.  keďže európski občania prejavujú výrazný záujem o dobré životné podmienky zvierat a želajú si, aby mohli ako spotrebitelia prijímať informovanejšie rozhodnutia;

C.  keďže vnútroštátne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat nesmú byť v rozpore so zásadami jednotného trhu EÚ;

D.  keďže dobré životné podmienky zvierat sú prepojené so zdravím zvierat a s verejným zdravím;

E.  keďže predpisy EÚ a členských štátov týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat vytvárajú v dôsledku svojej zložitosti a odlišného výkladu právnu neistotu a môžu pre výrobcov v určitých členských štátoch znamenať značnú konkurenčnú nevýhodu;

F.  keďže úroveň životných podmienok zvierat v Únii je jedna z najvyšších na svete;

G.  keďže dobré životné podmienky zvierat by sa mali ďalej zlepšovať na základe prevládajúcich vedeckých poznatkov a s náležitým prihliadnutím na efektívnosť a konkurencieschopnosť chovu hospodárskych zvierat v poľnohospodárstve; keďže zjednotenie noriem v oblasti životných podmienok zvierat v celej EÚ by prispelo k vymedzeniu dobrého chovu hospodárskych zvierat;

H.  keďže vysoká úroveň životných podmienok zvierat je dôležitá na zabezpečenie udržateľnosti, hoci je spojená s investíciami a dodatočnými prevádzkovými nákladmi, ktoré nie sú v potravinovom reťazci rovnomerne rozložené;

1.  naliehavo žiada Komisiu, aby bezodkladne vykonala zvyšné body stratégie Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015;

2.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila existujúcu stratégiu a vypracovala novú ambicióznu stratégiu v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 s cieľom nadviazať na úsilie v rámci predchádzajúcej stratégie a zaistiť pokračovanie rámca zameraného na zabezpečenie vysokých noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vo všetkých členských štátoch;

3.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila aktualizovaný, komplexný a jasný legislatívny rámec s cieľom plne vykonávať požiadavky článku 13 ZFEÚ; zdôrazňuje však, že úrovne životných podmienok zvierat sa za žiadnych okolností nesmú znižovať v záujme administratívneho zjednodušenia; zdôrazňuje, že tieto ciele sa navzájom nevylučujú;

4.  zdôrazňuje, že článok 13 ZFEÚ má všeobecnú platnosť, je horizontálny a ako taký je rovnako dôležitý ako ustanovenia pre poľnohospodárstvo, životné prostredie alebo ochranu spotrebiteľa;

5.  pripomína, že Európsky parlament sa zapája do prebiehajúcich rokovaní a prijal právne predpisy, ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa životných podmienok zvierat, ako sú zdravie zvierat, veterinárne, zootechnické podmienky, ekologická výroba a úradné kontroly;

6.  uznáva doterajšie úsilie poľnohospodárov, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat v jednotlivých členských štátoch;

7.  naliehavo žiada Komisiu, aby tam, kde existujú jasné vedecké dôkazy o problémoch v súvislosti so životnými podmienkami zvierat, prispôsobila nástroje politiky alebo zaviedla nové v záujme riešenia týchto problémov; žiada Komisiu, aby pozorne sledovala vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat v členských štátoch EÚ;

8.  vyjadruje znepokojenie nad účinným vykonávaním a presadzovaním súčasných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat vzhľadom na zložitosť a vysoký počet príslušných legislatívnych aktov; zdôrazňuje, že zlepšenie presadzovania a dodržiavania platných právnych predpisov by malo byť hlavným cieľom všetkých predpisov týkajúcich sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;

9.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zároveň ambicióznejším spôsobom začleňovala do svojej obchodnej politiky a do rokovaní o medzinárodných obchodných dohodách reciprocitu noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a uprednostňovala ju v nich ako neobchodnú záležitosť, a aby presadzovala dobré životné podmienky zvierat v tretích krajinách tým, že bude pre dovážané zvieratá a výrobky požadovať rovnocenné normy v tejto oblasti spojené s prísnymi kontrolami;

10.  zdôrazňuje význam primeraného financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá je primeraná a je kompatibilná s úrovňou našich ambícií, aby sa zabránilo presunu výroby a obchodu s krajinami a svetadielmi s menej prísnymi normami v oblasti životných podmienok zvierat;

11.  vyzýva Komisiu, aby rozvíjala, vymieňala si a šírila vedecky podložené osvedčené postupy a podporovala inovácie a výskum v oblasti vývoja nových techník a technológií pre dobré životné podmienky zvierat;

12.  pripomína, že existuje nerovnováha v potravinovom reťazci, v dôsledku ktorej je primárny výrobca znevýhodnený, pričom táto situácia obmedzuje možnosti investícií do dobrých životných podmienok zvierat na úrovni poľnohospodárskych podnikov;

13.  pripomína, že výrobcovia sú nadmerne zaťažení administratívnymi požiadavkami a že v pokračujúcom úsilí o zjednodušenie administratívy by táto európska stratégia nemala ďalej túto záťaž zvyšovať; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť investícií v tomto odvetví a zároveň zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na medzinárodnej úrovni;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 349 E, 29.11.2013, s. 62.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia