Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2772(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1231/2015

Předložené texty :

B8-1231/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/11/2015 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0419

Přijaté texty
PDF 326kWORD 70k
Čtvrtek, 26. listopadu 2015 - Štrasburk Konečné znění
Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020
P8_TA(2015)0419B8-1231/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2015 o snaze o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020 (2015/2772(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 174 a 175 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (nařízení o společných ustanoveních),

–  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, a na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie,

–  s ohledem na šestou zprávu o hospodářské a sociální soudržnosti (COM(2014)0473),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora za rok 2014,

–  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení Komisi „Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020“ (O-000127/2015 – B8‑1103/2015),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Parlament uznává význam rozsáhlých racionalizačních opatření evropských orgánů, mezi něž patřilo mimo jiné zjednodušení víceletého finančního rámce 2014–2020, jmenování místopředsedy Komise pro zlepšování právní úpravy, zřízení skupiny nezávislých odborníků na vysoké úrovni pro otázky monitorování zjednodušení pro příjemce evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) v rámci Komise a přepracování finančního nařízení a nařízení o společných ustanoveních;

B.  vzhledem k tomu, že ačkoli proběhla reforma politiky soudržnosti na programové období 2014–2020, při níž byla pozornost věnována metodám zjednodušení, nadále platí, že uplatňování, řízení, podávání zpráv a kontrola v případě evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) jsou pro příjemce i řídicí orgány velmi složité, zejména pokud mají nižší administrativní a finanční kapacity;

C.  vzhledem k tomu, že tzv. „gold-plating“, tj. praxe, kdy jsou při transpozici unijních norem ukládány další požadavky nad rámec daného aktu, brzdí celý proces, prodlužuje dobu, po kterou příjemce nemůže působit na trhu, a způsobuje nepřímé náklady pro potenciální příjemce, kteří se ucházejí o financování z evropských fondů, a tím snižuje investiční dopad evropského financování a vytváří překážky pro příjemce, občany a podniky v EU, zejména pro malé a střední podniky;

D.  vzhledem k tomu, že příliš složité postupy mohou vytvářet značnou zátěž pro příjemce, zejména malé a střední podniky, nevládní organizace a obce, které potřebují financování EU, a vzhledem k tomu, že tyto subjekty nemají finanční a lidské zdroje ani potřebné znalosti, aby mohly úspěšně žádat o granty EU a spravovat přijaté prostředky; vzhledem k tomu, že Komise a členské státy by měly pokračovat ve svém úsilí o zprovoznění nástroje pro hodnocení rizik ARACHNE a o to, aby bylo jeho používání snazší pro řídicí orgány a kontrolní systémy operačních programů, které musí zajistit řádnou rovnováhu mezi zjednodušováním a odhalováním nesrovnalostí a podvodů resp. jejich prevencí;

E.  vzhledem k tomu, že dochází k duplikacím auditních činností a existují rozdíly v auditních postupech a metodách, a proto je zapotřebí stanovit „zásadu jediného auditu“ a více se zaměřit na audity výkonnosti, které dokáží lépe ohodnotit účinnost a účelnost operací a povedou k návrhům na zjednodušení;

1.  domnívá se, že Komise by měla zavést podrobné pokyny ohledně zjednodušování, aby si členské státy a jejich regiony uvědomily, že je jejich úkolem odstranit či alespoň výrazně snížit administrativní zátěž a „gold-plating“ na vnitrostátní a místní úrovni v rámci procesů zadávání veřejných zakázek, výběru návrhů na projekty a sledování a kontroly; přitom by měly dbát na to, aby nedocházelo k častým změnám v pravidlech, zjednodušil se jazyk, kterým jsou napsány pokyny, byly standardizovány postupy a rozpočet EU se zaměřil na dosahování hmatatelných výsledků; dále konstatuje, že jednou z možností by byl integrovaný balíček regionálního financování EU, který by byl prováděn formou jednotného kontaktního místa, protože tím bychom dále pokročili na cestě ke společným procesům a postupům;

2.  žádá Komisi, aby členským státům a jejich regionům poskytla plán racionalizace a zjednodušení činností kontroly, monitoringu a oznamování – a to i pro příjemce – aby byla odstraněna místa, kde dochází ke kumulaci práce a zpožděním;

3.  vyzývá Komisi a členské státy, aby si uvědomily, že 31. prosince 2015 vyprší lhůta pro přechod na elektronickou výměnu údajů (e-cohesion) stanovená v čl. 122 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních, která je nezbytným předpokladem pro výrazné zkrácení doby mezi podáním žádosti a vyplacením prostředků;

4.  vyzývá Komisi, aby v koordinaci s členskými státy a v souladu se zásadou proporcionality vypracovala a uplatnila odlehčený přístup k požadavkům na to, jaké údaje a informace musí příjemci poskytovat, když se ucházejí o granty z rozpočtu EU v rámci sdíleného řízení a když podávají zprávy, a rovněž vyzývá ke sdílení osvědčených postupů;

5.  žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly zjednodušování pravidel, jimž se řídí finanční nástroje v rámci fondů ESI, aby tyto nástroje byly více v souladu s potřebami příjemců a aby se v konečném důsledku zlepšilo jejich používání;

6.  žádá Komisi a členské státy, aby více využívaly přístup založený na financování z více fondů a braly přitom v potaz potřeby příjemců;

7.  vyzývá Komisi, aby s Parlamentem, Výborem regionů a ostatními zúčastněnými stranami navázala stálý strukturovaný dialog o všech aspektech tohoto simplifikačního procesu;

8.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům a jejich regionům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí