Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2772(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1231/2015

Predkladané texty :

B8-1231/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/11/2015 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0419

Prijaté texty
PDF 256kWORD 72k
Štvrtok, 26. novembra 2015 - Štrasburg
Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020
P8_TA(2015)0419B8-1231/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o snahe o zjednodušenie a zameraniu na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (2015/2772(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 174 a 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (NSU),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 a na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie,

–  so zreteľom na šiestu správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (COM(2014)0473),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov za rok 2014,

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie o snahe o zjednodušenie a zameraniu na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (O-000127/2015 – B8-1103/2015),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európsky parlament uznáva dôležitosť významných krokov, ktoré podnikli inštitúcie EÚ smerom k zjednodušeniu, napr. program zjednodušenia viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, vymenovanie podpredsedu Komisie zodpovedného za lepšiu právnu reguláciu, zriadenie skupiny nezávislých expertov na vysokej úrovni pre monitorovanie zjednodušenia pre príjemcov finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Komisie, prepracované nariadenie o rozpočtových pravidlách a nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU);

B.  keďže napriek tomu, že v programovacom období 2014 – 2020 prebehla reforma politiky súdržnosti, ktorá sa zaoberala metódami zjednodušenia, stále platí, že uplatňovanie, riadenie, podávanie správ a kontrola týkajúce sa európskych štrukturálnych a investičných fondov sú pre príjemcov financovania i riadiace orgány stále zložité, najmä v prípade, že majú menšie administratívne a finančné kapacity;

C.  keďže terajšie pridávanie povinností nad rámec požiadaviek vyplývajúcich z aktov EÚ (tzv. gold-plating), a to i v priebehu transpozície noriem do vnútroštátnych právnych predpisov, vytvára „brzdu“ a vedie k dlhším obdobiam, počas ktorých príjemca nemôže pôsobiť na trhu, a k nepriamym nákladom pre potenciálnych príjemcov uchádzajúcich sa o financovanie z fondov EÚ, čím sa znižuje investičný dosah financovania EÚ a vytvárajú sa prekážky pre príjemcov, občanov a podniky v EÚ, najmä malé a stredné podniky;

D.  keďže komplikované postupy môžu vytvárať pre príjemcov výraznú záťaž, najmä pre malé a stredné podniky, MVO a obce, ktoré potrebujú financovanie EÚ, a keďže tieto subjekty nemajú vo všeobecnosti finančné a ľudské zdroje, ani odborné poznatky, aby mohli úspešne žiadať o granty EÚ a prijaté prostriedky spravovať; keďže Komisia a členské štáty sú vyzvané, aby pokračovali vo svojom úsilí a sprevádzkovali nástroj na hodnotenie rizika ARACHNE a postarali sa o to, aby bolo jeho používanie ľahšie pre riadiace orgány a kontrolné systémy operačných programov, ktoré musia zabezpečiť riadnu rovnováhu medzi zjednodušovaním na jednej strane a odhalením a prevenciou nezrovnalostí vrátane podvodov na strane druhej;

E.  keďže dochádza k duplikácii auditov a existujú rozdiely v audítorských prístupoch a metodikách, je potrebné uplatňovať tzv. koncepciu jednotného auditu a pevnejšie sa zamerať na audity výkonnosti, ktoré dokážu lepšie zhodnotiť účinnosť a efektívnosť operácií a povedú k návrhom na zjednodušenie;

1.  nazdáva sa, že Komisia by mala zaviesť podrobné pokyny k zjednodušeniu, aby si členské štáty a ich regióny uvedomili svoju úlohu pri odstraňovaní, alebo prinajmenšom výraznom znížení administratívnej záťaže a nadmernej regulácii, ku ktorým dochádza na vnútroštátnej i miestnej úrovni v procesoch obstarávania, výberu návrhov na projekty a v priebehu monitorovacích a kontrolných činností, a pritom sa by mali usilovať o to, aby nedochádzalo k častým chybám v pravidlách, zjednodušilo sa vyjadrovanie použité v pokynoch, štandardizovali sa postupy a aby sa rozpočet EÚ zameral na dosahovanie hmatateľných výsledkov; ďalej uvádza, že jednou z možností by mohol byť integrovaný balík regionálnych dotácií EÚ, ktorý by bol realizovaný prostredníctvom rozhrania alebo miesta jednotného kontaktu, a tým by sa vždy, pokiaľ je to možné, vykonal posun smerom k spoločným procesom a postupom;

2.  žiada Komisiu, aby poskytla členským štátom a ich regiónom plán realizácie na racionalizáciu a zjednodušenie kontrolných, monitorovacích a oznamovacích činností, a to i pre príjemcov, aby sa odstránili prekážky brániace hladkému priebehu činností;

3.  žiada Komisiu a členské štáty, aby si uvedomili, že 31. decembra 2015 uplynie lehota na prechod na e-súdržnosť, ako sa stanovuje v článku 122 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU), ktorá je základným predpokladom pre výrazné skrátenie doby medzi predložením žiadosti a vyplatením prostriedkov;

4.  vyzýva Komisiu, aby v koordinácii s členskými štátmi a v súlade so zásadou proporcionality vypracovala a presadzovala odľahčený prístup k požiadavkám na to, aké údaje a informácie musia príjemcovia poskytovať v priebehu procesu podávania žiadostí o financovanie zo zdrojov EÚ v rámci spoločného riadenia a pri vykazovaní správ, a aby povzbudzovala k výmene osvedčených postupov;

5.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali zjednodušovanie pravidiel, ktorými sa riadia finančné nástroje v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, s cieľom lepšie ich zosúladiť s potrebami príjemcov a v konečnom dôsledku zlepšiť ich využitie;

6.  žiada Komisiu a členské štáty, aby viac využívali stratégiu financovania z viacerých zdrojov, a pritom zohľadňovali potreby príjemcov;

7.  vyzýva Komisiu, aby nastolila štruktúrovaný a trvalý dialóg s Európskym parlamentom, Výborom regiónov a inými zainteresovanými stranami o všetkých aspektoch tohto procesu zjednodušovania;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom a ich regiónom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia