Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/3005(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1335/2015

Indgivne tekster :

B8-1335/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/12/2015 - 13.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0420

Vedtagne tekster
PDF 164kWORD 67k
Onsdag den 2. december 2015 - Bruxelles
Nedsættelse af et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (TAXE 2)
P8_TA(2015)0420B8-1335/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 2. december 2015 om nedsættelse af et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (TAXE 2) og fastsættelse af dets sagsområder, medlemstal og funktionsperiode (2015/3005(RSO))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Formandskonferencens forslag,

–  der henviser til Kommissionens beslutning om at undersøge praksis vedrørende afgørelser i skattespørgsmål på baggrund af EU's statsstøtteregler i alle medlemsstater,

–  der henviser til, at medlemsstaterne i medfør af EU's skatteregler er forpligtede til ved spontan udveksling at meddele de andre medlemsstater oplysninger om afgørelser i skattespørgsmål, især hvis der kan være tale om et tab af skatteindtægter i en anden medlemsstat, eller hvis der opstår en skattebesparelse som følge af kunstige overførsler af overskud inden for en koncern,

–  der henviser til sin afgørelse af 12. februar 2015(1) om nedsættelse af et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning ("TAXE 1-særudvalget") og fastsættelse af dets sagsområder, sammensætning og funktionsperiode,

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 197,

1.  vedtager at nedsætte et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (TAXE 2) med henblik på at undersøge praksis for så vidt angår anvendelsen af EU's statsstøtte- og skattelovgivning i forbindelse med afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning, som træffes af medlemsstaterne, såfremt en sådan praksis viser sig at kunne tilskrives en medlemsstat eller Kommissionen, og om skadelige selskabsbeskatningsordninger og -praksisser på europæisk og internationalt plan, som:

   a) fuldt ud skal bygge på og supplere det arbejde, der er udført af TAXE 1-særudvalget, navnlig med henblik på at behandle uløste spørgsmål, der er fremhævet i Parlamentets ovennævnte beslutning af 25. november 2015, at have adgang til relevante dokumenter til sit arbejde, herunder protokollerne fra møder i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, og, i nært samarbejde med de stående udvalg, at etablere de nødvendige kontakter og tilrettelægge høringer med internationale, europæiske og nationale institutioner og fora, medlemsstaternes og tredjelandes parlamenter og regeringer samt repræsentanter for den akademiske verden, erhvervslivet og civilsamfundet, herunder arbejdsmarkedets parter
   b) skal følge op på medlemsstaternes og de kompetente EU-institutioners gennemførelse af Parlamentets henstillinger i dets ovennævnte beslutning af 25. november 2015 og følge op på igangværende arbejde i internationale institutioner, herunder Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og G20, under fuld hensyntagen til Økonomi- og Valutaudvalgets kompetencer inden for skatteanliggender;

2.  vedtager med dette for øje, at TAXE 2-særudvalget får følgende sagsområder:

   a) analyse og undersøgelse af praksis med hensyn til anvendelsen af artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for så vidt angår afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning, som medlemsstaterne har truffet siden 1. januar 1991
   b) analyse og vurdering af Kommissionens praksis med hensyn til, jf. artikel 108 i TEUF, løbende at undersøge de støtteordninger, som findes i medlemsstaterne, at foreslå medlemsstaterne sådanne foranstaltninger, som det indre markeds gradvise udvikling eller funktion kræver, at kontrollere, hvorvidt en støtte, som ydes af en stat eller med statsmidler, er forenelig med det indre marked og ikke misbruges, at træffe afgørelse om, at den pågældende stat skal ophæve eller ændre støtteforanstaltningen inden for en fastsat tidsfrist, og at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol, såfremt den pågældende stat ikke retter sig efter den trufne afgørelse, hvilket angiveligt har resulteret i et højt antal afgørelser i skattespørgsmål, som ikke er forenelige med EU's statsstøtteregler
   c) analyse og undersøgelse af, hvorvidt medlemsstaterne siden 1. januar 1991 har opfyldt de forpligtelser, som er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde(3), med hensyn til forpligtelsen til at samarbejde og stille alle nødvendige dokumenter til rådighed
   d) analyse og undersøgelse af, hvorvidt forpligtelserne i Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier (4) og Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF(5) er opfyldt med hensyn til medlemsstaternes meddelelse siden 1. januar 1991 til andre medlemsstater, ved spontan udveksling, af oplysninger om afgørelser i skattespørgsmål
   e) analyse og vurdering af Kommissionens praksis med hensyn til den korrekte anvendelse af direktiv 77/799/EØF og 2011/16/EU vedrørende medlemsstaternes meddelelse til andre medlemsstater, ved spontan udveksling, af oplysninger om afgørelser i skattespørgsmål
   f) analyse og vurdering af, hvorvidt medlemsstaterne overholder princippet om loyalt samarbejde, der er nedfældet i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, f.eks. opfylder forpligtelsen til at bistå Unionen i gennemførelsen af dens opgaver og til at afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål i fare, i betragtning af det påståede betydelige omfang af aggressiv skatteplanlægning, som visse medlemsstater har befordret, og de sandsynlige væsentlige konsekvenser, som dette har haft på EU's offentlige finanser og offentlige finanser i EU
   g) analyse og vurdering af aggressiv skatteplanlægning, som foretages af selskaber, der er etableret eller registreret i medlemsstaterne, herunder tredjelandsdimensionen, såvel som af udvekslingen af oplysninger med tredjelande i denne forbindelse
   h) fremsættelse af henstillinger, som det måtte finde nødvendige i denne sag;

3.  vedtager, at TAXE 2-særudvalget skal bestå af 45 medlemmer (i lighed med TAXE 1-særudvalget);

4.  finder det passende, at strukturen i TAXE 1-særudvalget bør bibeholdes i TAXE 2-særudvalget;

5.  vedtager, at TAXE 2-særudvalgets funktionsperiode er på 6 måneder fra den 2. december 2015;

6.  finder det passende, at TAXE 2-særudvalget forelægger en beslutning eller en betænkning, der udarbejdes af to medordførere, med henblik på at redegøre for udvalgets arbejde.

(1) Vedtagne tekster fra denne dato, P8_TA(2015)0039.
(2) Vedtagne tekster fra denne dato, P8_TA(2015)0408.
(3) EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.
(4) EFT L 336 af 27.12.1977, s. 15.
(5) EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik