Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3005(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1335/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1335/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/12/2015 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0420

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 413kWORD 79k
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες
Συγκρότηση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
P8_TA(2015)0420B8-1335/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», και άλλα μέτρα ισοδύναμου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) (2015/3005(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

—  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής να διερευνήσει την πρακτική του «tax ruling» στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων σε όλα τα κράτη μέλη,

—  έχοντας υπόψη την υποχρέωση όλων των κρατών μελών βάσει των φορολογικών κανόνων της ΕΕ να κοινοποιούν σε άλλα κράτη μέλη, με αυθόρμητη ανταλλαγή, πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», ιδιαίτερα εάν η πρακτική αυτή ενδέχεται να συνεπάγεται απώλεια φορολογικών εσόδων σε άλλο κράτος μέλος ή μείωση φόρου από εικονικές μεταφορές κερδών εντός ομάδων επιχειρήσεων,

—  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 12ης Φεβρουαρίου 2015(1) για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (η ειδική επιτροπή «ΤΑΧΕ 1»),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(2),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 197 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ΤΑΧΕ 2) προκειμένου να εξετάσει την πρακτική που ακολουθείται κατά την εφαρμογή του δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και του φορολογικού δικαίου της ΕΕ σε σχέση με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος που λαμβάνονται από κράτη μέλη, εάν η πρακτική αυτή αποτελεί προφανώς πράξη κράτους μέλους ή της Επιτροπής, και για τα επιβλαβή καθεστώτα και πρακτικές φορολογίας εταιρειών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η οποία θα:

   α) αξιοποιήσει πλήρως και θα ολοκληρώσει το έργο που έχει επιτελεσθεί από την ειδική Επιτροπή TAXE 1, και ιδίως θα εξετάσει τα ανεπίλυτα ζητήματα που επισημαίνονται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015, θα μεριμνήσει για την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα για τις εργασίες της, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ομάδας του Κώδικα Δεοντολογίας, και θα διενεργήσει τις απαραίτητες επαφές και ακροάσεις με τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα και φόρα, τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τρίτων χωρών, καθώς και τους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, σε στενή συνεργασία με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές·
   β) να παρακολουθήσει την υλοποίηση, από τα κράτη μέλη και τα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, των συστάσεων που περιέχονται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015, καθώς και τις εν εξελίξει εργασίες των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και των G20, σεβόμενο συγχρόνως πλήρως τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με θέματα φορολογίας·

2.  Προς τούτο, αποφασίζει, ότι η ειδική επιτροπή ΤΑΧΕ 2 θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) να αναλύσει και να εξετάσει την πρακτική που ακολουθείται κατά την εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος που έχουν λάβει τα κράτη μέλη μετά την 1η Ιανουαρίου 1991·
   β) να αναλύσει και να αξιολογήσει την πρακτική που εφαρμόζει η Επιτροπή να παρακολουθεί συνεχώς, βάσει του άρθρου 108 ΣΛΕΕ, όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων που υφίστανται στα κράτη μέλη, να προτείνει στα κράτη μέλη κατάλληλα μέτρα που απαιτεί η προοδευτική ανάπτυξη ή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να ελέγχει κατά πόσον η ενίσχυση που χορηγείται από ένα κράτος ή με κρατικούς πόρους συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά και δεν εφαρμόζεται καταχρηστικώς, να αποφασίζει ότι το εν λόγω κράτος οφείλει να καταργήσει ή να τροποποιήσει την ενίσχυση αυτή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν το εν λόγω κράτος δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με ισχυρισμούς, έχει οδηγήσει σε υψηλό αριθμό φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» που δεν συμβιβάζονται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ·
   γ) να αναλύσει και να εξετάσει κατά πόσον τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους οι οποίες ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1991 και ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3), ιδίως την υποχρέωσή τους να συνεργάζονται και να παρέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα·
   δ) να αναλύσει και να εξετάσει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977 περί της αμοιβαίας συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των αμέσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων(4) και στην οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ(5), σχετικά με την κοινοποίηση από κράτη μέλη σε άλλα κράτη μέλη από 1ης Ιανουαρίου 1991, με αυθόρμητη ανταλλαγή, πληροφοριών σχετικά με φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»·
   ε) να αναλύσει και να αξιολογήσει την πρακτική της Επιτροπής όσον αφορά την ορθή εφαρμογή των οδηγιών 77/799/ΕΟΚ και 2011/16/ΕΕ σε σχέση με την κοινοποίηση από κράτη μέλη σε άλλα κράτη μέλη, με αυθόρμητη ανταλλαγή, πληροφοριών που αφορούν φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»·
   στ) να αναλύσει και να αξιολογήσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι υποχρεώσεις τους να διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και να απέχουν από τη λήψη οιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης, δεδομένης της, σύμφωνα με ισχυρισμούς, μεγάλης κλίμακας επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που διευκολύνεται από κράτη μέλη, και τις πιθανές σημαντικές επιπτώσεις που είχε ο σχεδιασμός αυτός στα δημόσια οικονομικά της ΕΕ και εντός αυτής·
   ζ) να αναλύσει και να εκτιμήσει τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν συσταθεί στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη και την διάσταση των τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με τρίτες χώρες·
   η) να διατυπώσει οιεσδήποτε συστάσεις θεωρεί απαραίτητες για το εν λόγω ζήτημα·

3.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή ΤΑΧΕ 2 θα αριθμεί 45 μέλη (όπως και η ειδική επιτροπή TAXE 1)·

4.  θεωρεί σκόπιμο η δομή της ειδικής επιτροπής ΤΑΧΕ 1 να διατηρηθεί στη νέα ειδική επιτροπή ΤΑΧΕ 2·

5.  αποφασίζει ότι η διάρκεια της εντολής της ειδικής επιτροπής ΤΑΧΕ 2 θα είναι εξάμηνη, αρχόμενη από την 2α Δεκεμβρίου 2015·

6.  κρίνει σκόπιμο να υποβάλει η νέα ειδική επιτροπή ΤΑΧΕ 2 ψήφισμα ή έκθεση που θα έχει συνταχθεί από δύο συν-εισηγητές και θα συνοψίζει τις εργασίες της.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0039.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.
(3) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
(4) ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15.
(5) ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου