Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/3005(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1335/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-1335/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 02/12/2015 - 13.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0420

Elfogadott szövegek
PDF 259kWORD 73k
2015. december 2., Szerda - Brüsszel
A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása (TAXE 2)
P8_TA(2015)0420B8-1335/2015

Az Európai Parlament 2015. december 2-i határozata egy feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2) felállításáról, annak hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról (2015/3005(RSO))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének javaslatára,

–  ttekintettel a Bizottság azon döntésére, hogy az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján valamennyi tagállamban megvizsgálja a feltételes adómegállapítással kapcsolatban alkalmazott gyakorlatot;

–  tekintettel valamennyi tagállamnak az uniós adózási szabályok alapján fennálló azon kötelezettségére, hogy önkéntes információcsere útján közölje más tagállamokkal a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos információkat, különösen akkor, ha egy másik tagállamban adóbevétel-kiesés következhet be, vagy a vállalkozáscsoportokon belüli mesterséges nyereségátvitel adómegtakarítást eredményezhet,

–  tekintettel a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (a „TAXE 1 különbizottság”) felállításáról, annak hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról szóló, 2015. február 12-i határozatára(1),

–  tekintettel a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről szóló 2015. november 25-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 197. cikkére,

1.  úgy határoz, hogy különbizottságot állít fel, amely foglalkozik egyrészt a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel (TAXE 2), vizsgálva az állami támogatásokra és az adózásra vonatkozó uniós jog alkalmazása terén fennálló gyakorlatot a tagállamok által hozott feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel kapcsolatban, ha úgy tűnik, hogy ezt a gyakorlatot tagállam vagy a Bizottság alkalmazza, másrészt foglalkozik a káros, európai és nemzetközi szintű társaságiadó-rendszerekkel és ‑gyakorlatokkal, és amely különbizottság:

   a) teljes mértékben a TAXE 1 különbizottság által elvégzett munkára épít és befejezi azt, különösen a fent említett, 2015. november 25-i állásfoglalásban kiemelt, megoldatlan kérdések kezelése, a munkájával kapcsolatos dokumentumokhoz – köztük a magatartási kódexszel foglalkozó csoport üléseinek jegyzőkönyveihez – való hozzáférés, valamint a nemzetközi, európai és nemzeti intézményekkel és fórumokkal, a tagállamok és harmadik országok parlamentjeivel és kormányaival, valamint a tudományos, üzleti és civil társadalmi közösség képviselőivel, köztük a szociális partnerekkel való szükséges kapcsolatok kialakítása és közös meghallgatások szervezése érdekében, az állandó bizottságokkal szoros együttműködésben;
   b) nyomon követi a fent említett, 2015. november 25-i állásfoglalásban szereplő ajánlásoknak a tagállamok és az illetékes európai intézmények általi végrehajtását, valamint a nemzetközi intézmények, például az OECD és a G20 folyamatban lévő munkáját, teljes mértékben tiszteletben tartva a Gazdasági és Monetáris Bizottság adózási ügyekkel kapcsolatos hatáskörét;

2.  ennek érdekében úgy határoz, hogy a TAXE 2 különbizottságot a következő hatáskörökkel kell felruházni:

   a) elemezze és vizsgálja meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (1) bekezdésének alkalmazása terén fennálló gyakorlatot a tagállamok által 1991. január 1. óta hozott feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel kapcsolatban;
   b) elemezze és értékelje a Bizottság azon gyakorlatát, hogy az EUMSZ 108. cikkének megfelelően folyamatosan vizsgálja a tagállamokban létező támogatási programokat, javaslatot tesz a tagállamoknak a belső piac fokozatos fejlődése vagy működése által megkövetelt megfelelő intézkedésekre, ellenőrzi, hogy egy állam által vagy állami forrásból nyújtott támogatás összeegyeztethető-e a belső piaccal és nem visszaélésszerűen használják-e fel, határoz arról, hogy az érintett állam köteles egy bizonyos határidőn belül a támogatást megszüntetni vagy módosítani, és az Európai Unió Bíróságához fordul, ha az érintett állam nem tesz eleget ennek a határozatnak, mely gyakorlat állítólag nagyszámú, az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal nem összeegyeztethető feltételes adómegállapítást eredményezett;
   c) elemezze és vizsgálja meg, hogy a tagállamok 1991. január 1. óta betartották-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletben(3) foglalt, az együttműködéssel és a szükséges dokumentumok átadásával kapcsolatos kötelezettségeket;
   d) elemezze és vizsgálja meg, hogy a tagállamok betartották-e a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen adózás és a biztosítási díjak adózása területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról szóló, 1977. december 19-i 77/799/EGK tanácsi irányelvben(4) és az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvben(5) foglalt kötelezettségeket abban a tekintetben, hogy a tagállamok 1991. január 1. óta önkéntes információcsere útján közölték-e más tagállamokkal a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos információkat;
   e) elemezze és értékelje a Bizottság gyakorlatát a 77/799/EGK és a 2011/16/EU irányelv megfelelő alkalmazása tekintetében, azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok önkéntes információcsere útján közölték-e más tagállamokkal a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos információkat;
   f) elemezze és értékelje, hogy a tagállamok betartották-e az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elvét, így az arra irányuló kötelezettségeket, hogy segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását, tekintettel a tagállamok által lehetővé tett agresszív adótervezés állítólagos nagy arányára, és ennek az uniós költségvetésre és az Unión belüli államháztartásokra feltehetőleg gyakorolt jelentős következményeire;
   g) elemezze és értékelje a tagállamokban székhellyel rendelkező vagy ott bejegyzett vállalkozások által folytatott agresszív adótervezést, beleértve annak a harmadik országokat érintő dimenzióját is, például az érintett harmadik országokkal e tekintetben folytatott adatcserét;
   h) ezzel a kérdéssel kapcsolatban megtegye az általa szükségesnek ítélt javaslatokat;

3.  úgy határoz, hogy a TAXE 2 különbizottság tagjainak száma (a TAXE 1 különbizottsághoz hasonlóan) 45;

4.  úgy véli, az a megfelelő, ha a TAXE 1 különbizottság struktúráját a TAXE 2 különbizottság is megtartja;

5.  úgy határoz, hogy a TAXE 2 különbizottság megbízatásának időtartama 2015. december 2-ától számított 6 hónap;

6.  úgy véli, az a megfelelő, ha a TAXE 2 különbizottság munkája összefoglalásaként két társelőadó által készített állásfoglalást vagy jelentést nyújt be.

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0039.
(2) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0408.
(3) HL L 83., 1999.3.27., 1. o.
(4) HL L 336., 1977.12.27., 15. o.
(5) HL L 64., 2011.3.11., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat