Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/3005(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1335/2015

Teksty złożone :

B8-1335/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/12/2015 - 13.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0420

Teksty przyjęte
PDF 343kWORD 78k
Środa, 2 grudnia 2015 r. - Bruksela
Utworzenie Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
P8_TA(2015)0420B8-1335/2015

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2) oraz określenia jej kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu (2015/3005(RSO))

Parlament Europejski,

—  uwzględniając propozycję Konferencji Przewodniczących,

—  uwzględniając decyzję Komisji Europejskiej o przeprowadzeniu analizy praktyki wydawania interpretacji prawa podatkowego na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa we wszystkich państwach członkowskich,

—  uwzględniając spoczywający na wszystkich państwach członkowskich, na mocy przepisów podatkowych UE, obowiązek przekazywania innym państwom członkowskim, w drodze wymiany z urzędu, informacji dotyczących interpretacji prawa podatkowego, w szczególności jeżeli może dojść do strat podatkowych w innym państwie członkowskim lub jeżeli oszczędność podatkowa może wynikać z fikcyjnych transferów zysków wewnątrz grupy przedsiębiorstw,

—  uwzględniając swoją decyzję z dnia 12 lutego 2015 r.(1) w sprawie powołania Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach oraz określenia jej kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu (komisji specjalnej TAXE 1),

—  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach(2),

—  uwzględniając art. 197 Regulaminu,

1.  postanawia powołać Komisję Specjalną ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)w celu przeanalizowania praktyki w zakresie stosowania prawa UE odnoszącego się do pomocy państwa i do opodatkowania w związku z interpretacją prawa podatkowego i innymi środkami o podobnym charakterze lub skutkach, jeżeli praktyka taka wydaje się przyjęta przez państwo członkowskie lub Komisję Europejską, a także szkodliwymi systemami i praktykami związanymi z opodatkowaniem osób prawnych na szczeblu europejskim i międzynarodowym, która:

   a) będzie w pełni opierać się na pracach przeprowadzonych przez komisję specjalną TAXE 1 i zakończy jej prace, a w szczególności zajmie się nierozwiązanymi sprawami wskazanymi we wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 25 listopada 2015 r., będzie mieć dostęp do odpowiednich dokumentów, w tym protokołów posiedzeń Grupy ds. Kodeksu Postępowania, oraz nawiąże niezbędne kontakty z międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi instytucjami i forami, parlamentami narodowymi i rządami państw członkowskich i krajów trzecich, jak również przedstawicielami społeczności naukowej, przedsiębiorców i społeczeństwa obywatelskiego, w tym partnerów społecznych, i będzie przeprowadzać wysłuchania z ich udziałem, w ścisłej współpracy z komisjami stałymi;
   b) będzie monitorować wdrażanie przez państwa członkowskie i właściwe instytucje europejskie zaleceń zawartych we wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 25 listopada 2015 r. i śledzić prace toczące się w międzynarodowych instytucjach, w tym Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i G20, w pełni przestrzegając uprawnień Komisji Gospodarczej i Monetarnej w odniesieniu do kwestii podatkowych;

2.  W tym celu postanawia powierzyć komisji specjalnej TAXE 2 następujące uprawnienia:

   a) analiza i badanie praktyki w zakresie stosowania art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach wydanych przez państwa członkowskie od dnia 1 stycznia 1991 r.;
   b) analiza i ocena stosowanej przez Komisję praktyki, której domniemanym skutkiem jest znaczna liczba interpretacji prawa podatkowego niezgodnych z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, a polegającej na stałym badaniu, zgodnie z art. 108 TFUE, wszystkich systemów pomocy istniejących w państwach członkowskich, na proponowaniu państwom członkowskim stosownych środków koniecznych ze względu na stopniowy rozwój lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego, na sprawdzaniu, czy pomoc przyznawana przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i nie jest nadużywana, na decydowaniu, że dane państwo musi znieść lub zmienić taką pomoc w określonym terminie, oraz na kierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli dane państwo nie stosuje się do tych decyzji;
   c) analiza i badanie przestrzegania przez państwa członkowskie od dnia 1 stycznia 1991 r. obowiązków określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 108 TFUE(3) w odniesieniu do obowiązku współpracy i przekazywania wszelkich niezbędnych dokumentów;
   d) analiza i badanie przestrzegania obowiązków określonych w dyrektywie Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącej wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych(4) oraz w dyrektywie Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG(5) w odniesieniu do przekazywania przez państwa członkowskie innym państwom członkowskim, od dnia 1 stycznia 1991 r., w drodze wymiany z urzędu, informacji dotyczących interpretacji prawa podatkowego;
   e) analiza i ocena praktyki Komisji Europejskiej w zakresie właściwego stosowania dyrektyw 77/799/EWG i 2011/16/UE w odniesieniu do przekazywania przez państwa członkowskie innym państwom członkowskim, w drodze wymiany z urzędu, informacji dotyczących interpretacji prawa podatkowego;
   f) analiza i ocena przestrzegania przez państwa członkowskie zasady lojalnej współpracy zapisanej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym wykonywania zobowiązania do ułatwiania wypełniania przez Unię jej zadań oraz do powstrzymania się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii, zważywszy na domniemaną wielką skalę agresywnego planowania podatkowego ułatwianego przez państwa członkowskie oraz prawdopodobny znaczący wpływ, jaki wywiera to na unijne finanse publiczne oraz finanse publiczne w UE;
   g) analiza i ocena agresywnego planowania podatkowego prowadzonego przez spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w państwach członkowskich, również w odniesieniu do aspektu związanego z krajami trzecimi, w tym wymiany informacji z krajami trzecimi w tym zakresie;
   h) przedstawianie wszelkich zaleceń, jakie uzna za niezbędne w tym względzie;

3.  postanawia, że w skład komisji TAXE 2 wejdzie 45 członków (jak miało to miejsce w przypadku komisji specjalnej TAXE 1);

4.  uważa za właściwe, że w komisji specjalnej TAXE 2 należy utrzymać strukturę komisji specjalnej TAXE 1;

5.  postanawia, że czas trwania mandatu komisji specjalnej TAXE 2 wyniesie 6 miesięcy, począwszy od dnia 2 grudnia 2015 r.;

6.  uważa za właściwe, że komisja specjalna TAXE 2 – w celu podsumowania swoich prac – powinna przedłożyć rezolucję lub sprawozdanie sporządzone przez dwóch współsprawozdawców.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0039.
(2) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0408.
(3) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.
(4) Dz.U. L 336 z 27.12.1977, s. 15.
(5) Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności