Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/3005(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1335/2015

Texte depuse :

B8-1335/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/12/2015 - 13.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0420

Texte adoptate
PDF 251kWORD 75k
Miercuri, 2 decembrie 2015 - Bruxelles
Consituirea unei comisii speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
P8_TA(2015)0420B8-1335/2015

Decizia Parlamentului European din 2 decembrie 2015 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) (2015/3005(RSO))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Conferinței președinților,

–  având în vedere decizia Comisiei de a ancheta în toate statele membre practicile referitoare la deciziile fiscale în temeiul normelor UE privind ajutorul de stat,

–  având în vedere obligația tuturor statelor membre, în temeiul normelor fiscale ale UE, de a comunica altor state membre, prin schimb spontan, informații privind deciziile fiscale, în special dacă acestea pot duce la o pierdere fiscală într-un stat membru sau dacă transferurile artificiale ale profitului în cadrul grupurilor de întreprinderi ar putea conduce la o scădere a impozitului,

–  având în vedere Decizia sa din 12 februarie 2015(1) privind constituirea și stabilirea atribuțiilor, a componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare („comisia specială TAXE 1”),

–  având în vedere rezoluția sa din 25 noiembrie 2015 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare(2),

–  având în vedere articolul 197 din Regulamentul său de procedură,

1.  decide să constituie o comisie specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2), care să examineze practicile referitoare la aplicarea legislației UE privind ajutoarele de stat și impozitarea în raport cu deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare luate de statele membre, dacă aceste practici par să fie o acțiune a unui stat membru sau a Comisiei, precum și pentru sistemele și practicile dăunătoare de impozitare a societăților aplicabile la nivel european și internațional care:

   (a) să valorifice pe deplin și să completeze activitatea desfășurată de comisia specială TAXE 1, în special să soluționeze chestiunile nerezolvate subliniate în rezoluția sa din 25 noiembrie 2015 menționată anterior, să aibă acces la documentele relevante pentru activitatea sa, printre care procesele-verbale ale reuniunilor Grupului de lucru pentru codul de conduită, precum și să stabilească contactele necesare și să organizeze audieri cu instituțiile și forurile internaționale, europene și naționale, cu parlamentele și guvernele naționale ale statelor membre și ale țărilor terțe, precum și cu reprezentanții comunității academice, ai întreprinderilor și ai societății civile, printre care partenerii sociali, în strânsă colaborare cu comisiile permanente;
   (b) să monitorizeze punerea în aplicare de către statele membre și instituțiile europene competente a recomandărilor din rezoluția sa din 25 noiembrie 2015 menționată anterior, precum și activitățile în curs de desfășurare ale instituțiilor internaționale, printre care Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și G20, respectând pe deplin competențele comisiei pentru afaceri economice și monetare privind aspecte legate de fiscalitate;

2.  în acest scop, decide că comisia specială TAXE 2 este învestită cu următoarele atribuții:

   (a) analizarea și examinarea practicilor legate de aplicarea articolului 107 alineatul (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în ceea ce privește deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare luate de statele membre începând cu 1 ianuarie 1991;
   (b) analizarea și evaluarea practicii Comisiei de a ține în mod constant sub supraveghere, în temeiul articolului 108 din TFUE, toate sistemele de ajutor existente în statele membre, de a propune statelor membre măsurile corespunzătoare impuse de dezvoltarea progresivă sau de funcționarea pieței interne, de a verifica dacă ajutorul acordat de un stat sau prin intermediul resurselor de stat este compatibil cu piața internă și nu este utilizat în mod abuziv, de a decide ca statul în cauză să desființeze sau să modifice ajutorul respectiv într-o anumită perioadă de timp și de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care statul în cauză nu se conformează, practică care se pare că a condus la apariția unui număr ridicat de decizii fiscale incompatibile cu normele UE privind ajutorul de stat;
   (c) analizarea și examinarea respectării de către statele membre, cu începere de la 1 ianuarie 1991, a obligațiilor instituite prin Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene(3), în ceea ce privește obligația de a coopera și de a furniza toate documentele necesare;
   (d) analizarea și examinarea respectării obligațiilor instituite prin Directiva 77/799/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1977 privind asistența reciprocă acordată de autoritățile competente din statele membre în domeniul impozitării directe și al impozitării primelor de asigurare(4)și prin Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE(5), în ceea ce privește comunicarea de către statele membre către alte state membre, cu începere de la 1 ianuarie 1991, prin schimb spontan, a informațiilor referitoare la deciziile fiscale;
   (e) analizarea și evaluarea practicilor Comisiei privind aplicarea corectă a Directivei 77/799/CEE și a Directivei 2011/16/UE, în ceea ce privește comunicarea de către statele membre către alte state membre, prin schimb spontan, a informațiilor referitoare la deciziile fiscale;
   (f) analizarea și evaluarea respectării de către statele membre a principiului cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum obligația de a facilita îndeplinirea misiunii Uniunii și de a se abține de la orice măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii, având în vedere presupusa mare amploare a planificării fiscale agresive facilitate de statele membre și probabilele consecințe semnificative pe care această situație le-a avut asupra finanțelor publice ale Uniunii și în interiorul acesteia;
   (g) analizarea și evaluarea planificării fiscale agresive desfășurate de societățile stabilite sau înregistrate în statele membre, de asemenea, în ceea ce privește dimensiunea referitoare la țările terțe, inclusiv schimbul de informații cu țările terțe în acest domeniu;
   (h) transmiterea recomandărilor pe care le consideră necesare în această privință;

3.  decide că comisia specială TAXE 2 va avea 45 de membri (același număr de membri pe care l-a avut și comisia specială TAXE 1);

4.  consideră oportun ca comisia specială TAXE 2 să păstreze structura comisiei speciale TAXE 1;

5.  decide că mandatul comisiei speciale TAXE 2 este de 6 luni, începând cu 2 decembrie 2015;

6.  consideră că ar fi oportun ca comisia specială TAXE 2 să prezinte o rezoluție sau un raport redactat de doi coraportori, în care să se sintetizeze activitatea acesteia.

(1) Texte adoptate la această dată, P8_TA(2015)0039.
(2) Texte adoptate la această dată, P8_TA(2015)0408.
(3) JO L 83, 27.3.1999, p. 1.
(4) JO L 336, 27.12.1977, p. 15.
(5) JO L 64, 11.3.2011, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate