Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3005(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1335/2015

Predkladané texty :

B8-1335/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/12/2015 - 13.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0420

Prijaté texty
PDF 339kWORD 76k
Streda, 2. decembra 2015 - Brusel
Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
P8_TA(2015)0420B8-1335/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 2. decembra 2015 o zriadení, pôsobnosti, zložení a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) (2015/3005(RSO))

Európsky parlament,

—  so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

—  so zreteľom na rozhodnutie Komisie preskúmať, ako sa vo všetkých členských štátoch uplatňujú pravidlá o daňových rozhodnutiach podľa pravidiel EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci,

—  so zreteľom na povinnosť všetkých členských štátov vyplývajúcu z daňových pravidiel EÚ poskytovať spontánnou výmenou iným členským štátom informácie o daňových rozhodnutiach, najmä ak je možné, že iný členský štát by prišiel o príjmy z daní, alebo že úspora na daniach by vznikla na základe umelých prevodov ziskov v rámci skupín podnikov,

—  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 12. februára 2015(1) o zriadení, pôsobnosti, zložení a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (osobitného výboru TAXE 1),

—  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku(2),

—  so zreteľom na článok 197 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol zriadiť Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) s cieľom preskúmať, ako sa v praxi uplatňujú právne predpisy EÚ o štátnej pomoci a zdaňovaní v súvislosti s daňovými rozhodnutiami a ďalšími opatreniami podobného charakteru alebo účinku, ktoré vydávajú členské štáty, ak je takéto uplatňovanie aktom členského štátu alebo Komisie, a o škodlivých režimoch dane z príjmu právnických osôb a jej uplatňovaní na európskej a medzinárodnej úrovni, ktorý:

   a) v plnej miere nadväzuje a dokončuje prácu osobitného výboru TAXE 1, najmä s cieľom vyriešiť otvorené otázky, na ktoré sa poukazuje vo vyššie uvedenom uznesení z 25. novembra 2015, sprístupniť príslušné dokumenty pre jeho prácu vrátane zápisnice zo schôdzí skupiny pre kódex správania, nadviazať potrebné kontakty a v úzkej spolupráci so stálymi výbormi uskutočňovať vypočutia s medzinárodnými a európskymi inštitúciami a fórami a inštitúciami a fórami na úrovni jednotlivých štátov, parlamentmi a vládami členských štátov a tretích krajín, ako aj so zástupcami akademickej obce, podnikateľskej obce a občianskej spoločnosti vrátane sociálnych partnerov;
   b) nadväzuje na vykonávanie odporúčaní uvedených vo vyššie uvedenom uznesení z 25. novembra 2015 zo strany členských štátov a príslušných európskych inštitúcií, ako aj na prebiehajúcu prácu medzinárodných inštitúcií vrátane Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a G20, pričom v plnej miere rešpektuje právomoci Výboru pre hospodárske a menové veci v problematike zdaňovania;

2.  na tento účel rozhodol, že osobitný výbor TAXE 2 má tieto právomoci:

   a) analyzovať a skúmať postupy pri uplatňovaní článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o daňové rozhodnutia a iné opatrenia podobného charakteru alebo účinku vydávané členskými štátmi od 1. januára 1991;
   b) analyzovať a posudzovať postupy Komisie, ktoré spočívajú v priebežnom skúmaní všetkých systémov pomoci poskytovanej v členských štátoch v súlade s článkom 108 ZFEÚ, navrhovaní primeraných opatrení, ktoré si vyžaduje postupný vývoj alebo fungovanie vnútorného trhu, členským štátom, kontrolovaní, či je pomoc, ktorú poskytuje štát, alebo ktorá sa poskytuje prostredníctvom zdrojov štátu, zlučiteľná s vnútorným trhom a či sa nezneužíva, rozhodovaní o tom, že dotknutý štát má v priebehu určitého obdobia zrušiť alebo zmeniť takúto pomoc, a postupovaní záležitosti Súdnemu dvoru Európskej únie v prípade, že dotknutý štát nezabezpečí súlad, v dôsledku čoho bol údajne vydaný vysoký počet daňových rozhodnutí, ktoré nie sú v súlade s predpismi EÚ o štátnej pomoci;
   c) analyzovať a skúmať, ako členské štáty od 1. januára 1991 dodržiavajú povinnosti stanovené v nariadení Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúcom podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie(3), pokiaľ ide o povinnosť spolupracovať a poskytovať všetky potrebné dokumenty;
   d) analyzovať a skúmať dodržiavanie povinností stanovených v smernici Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie(4) a v smernici Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS(5), pokiaľ ide o oznamovanie informácií o daňových rozhodnutiach členskými štátmi spontánnou výmenou iným členským štátom od 1. januára 1991;
   e) analyzovať a posudzovať postupy Komisie týkajúce sa riadneho uplatňovania smerníc 77/799/EHS a 2011/16/EÚ v súvislosti s oznamovaním informácií o daňových rozhodnutiach členskými štátmi spontánnou výmenou iným členským štátom;
   f) analyzovať a posudzovať dodržiavanie zásady lojálnej spolupráce zakotvenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii členskými štátmi, ako je napríklad plnenie povinností pomáhať pri plnení úloh Únie a neprijať žiadne opatrenie, ktoré by mohlo ohroziť dosiahnutie cieľov Únie, vzhľadom na údajný rozsah agresívneho daňového plánovania, ktoré členské štáty umožňujú, ako aj pravdepodobných závažných následkov, ktoré to malo na verejné financie EÚ a v jej rámci;
   g) analyzovať a posudzovať aj dimenziu agresívneho daňového plánovania vykonávaného spoločnosťami usadenými alebo zriadenými v členských štátoch, ktorá sa týka tretích krajín, ako aj výmenu informácií s tretími krajinami v tejto súvislosti;
   h) predkladať akékoľvek odporúčania, ktoré považuje v tejto oblasti za potrebné;

3.  rozhodol, že osobitný výbor TAXE 2 bude mať 45 členov (ako mal osobitný výbor TAXE 1);

4.  považuje za vhodné, aby sa v osobitnom výbore TAXE 2 zachovala štruktúra osobitného výboru TAXE 1;

5.  rozhodol, že funkčné obdobie osobitného výboru TAXE 2 bude 6 mesiacov a začne plynúť 2. decembra 2015;

6.  považuje za vhodné, aby osobitný výbor TAXE 2 predložil uznesenie alebo správu vypracovanú dvoma spoluspravodajcami s cieľom zhrnúť prácu výboru.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0039.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0408.
(3) Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15.
(5) Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia