Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2242(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0319/2015

Внесени текстове :

A8-0319/2015

Разисквания :

PV 02/12/2015 - 12
CRE 02/12/2015 - 12

Гласувания :

PV 02/12/2015 - 13.5
CRE 02/12/2015 - 13.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0423

Приети текстове
PDF 616kWORD 168k
Сряда, 2 декември 2015 г. - Брюксел
Устойчива градска мобилност
P8_TA(2015)0423A8-0319/2015

Резолюция на Европейския парламент от 2 декември 2015 г. относно устойчивата градска мобилност (2014/2242(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 декември 2013 г., озаглавено „Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2013)0913),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2009 г., озаглавено „План за действие за градска мобилност“ (COM(2009)0490),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 юли 2014 г., озаглавено „Градското измерение на политиките на ЕС — ключови характеристики на една програма на ЕС за градовете“ (COM(2014)0490),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 25 септември 2007 г., озаглавена „Към нова култура за градска мобилност“ (COM(2007)0551),

—  като взе предвид Специално проучване 406 на Комисията от декември 2013 г. на тема „Отношение на европейците към градската мобилност“, проведено от Евробарометър,

—  като взе предвид стартирането от страна на Комисията на Европейската платформа за планове за устойчива градска мобилност,

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 29 ноември 1995 г., озаглавена „Гражданската мрежа: използването на потенциала на обществения пътнически транспорт в Европа“ (COM(1995)0601),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 31 март 1998 г., озаглавено „Транспорт и CO2 — развиване на общностен подход“ (COM(1998)0204),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 февруари 2015 г., озаглавено „Парижкият протокол — план за овладяване на изменението на климата в периода след 2020 г.“ (COM(2015)0081),

—  като взе предвид Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа(3),

—  като взе предвид Регламенти (ЕО) № 715/2007(4) и (ЕО) № 595/2009(5) по отношение на намаляване на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства,

—  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2015 г. относно измерването на емисиите в автомобилния сектор(6),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 декември 2013 г., озаглавено „Програма за чист въздух за Европа“ (COM(2013)0918),

—  като взе предвид насоките за качество на въздуха на Световната здравна организация и инструмента за икономическа оценка на здравеопазването,

—  като взе предвид доклада на Световната здравна организация, озаглавен „Заболеваемост, дължаща се на шума в околната среда — количествена оценка на загубените в Европа години живот в добро здраве“,

—  като взе предвид доклада TERM на Европейската агенция за околна среда от декември 2013 г., озаглавен „По-близък поглед към градския транспорт“,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания,

—  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно пътната безопасност през периода 2011—2020 г. — отправна точка към стратегия за нараняванията(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 октомври 1988 г. относно защитата на пешеходците и Европейската харта за правата на пешеходците(8),

—  като взе предвид Виенската конвенция за движението по пътищата;

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа“ (COM(2012)0636),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно „CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа“(9),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към кръгова икономика: програма за Европа с нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398),

—  като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги(10),

—  като взе предвид Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива(11),

—  като взе предвид Специален доклад № 1/2014 на Сметната палата, озаглавен „Ефективност на финансираните от ЕС проекти в областта на обществения градски транспорт“,

—  като взе предвид Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове,

—  като взе предвид Споразумението на кметовете,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по регионално развитие (A8‑0319/2015),

А.  като има предвид, че по предварителни оценки до 2050 г. близо 82% от гражданите на ЕС ще живеят в градски райони;

Б.  като има предвид, че очакваното значително увеличение на градското население изправя градските центрове през обществени предизвикателства и пред предизвикателства, свързани с качеството на живот и устойчивото развитие, които ще изискват мерки за комплексно планиране;

В.  като има предвид, че градската мобилност все още разчита основно на използването на автомобили, задвижвани с конвенционални горива, и като има предвид, че транспортът в ЕС следователно зависи от нефта и нефтените продукти за задоволяване на повече от 96% от своите енергийни нужди, или около една трета от общото потребление на енергия;

Г.  като има предвид, че градският транспорт създава до 25% от всички емисии на CO2 и близо 70% от всички емисии в градските райони, които причиняват изменението на климата, и е единственият сектор в ЕС, чиито емисии на парникови газове продължават да се увеличават;

Д.  като има предвид, че според данните от Специално проучване 406 на Евробарометър от 2013 г. около 50% от европейските граждани използват ежедневно личния си автомобил, като едва 16% използват обществен транспорт, а само 12% — велосипед;

Е.  като има предвид, че съгласно същото проучване европейските граждани смятат, че намаляването на цените на обществения транспорт (59%), подобряването на услугите, свързани с обществения транспорт (56%), и подобряването на инфраструктурата за велосипедистите (33%) представляват ефективни начини за подобряване на градската мобилност;

Ж.  като има предвид, че около 50% от пътуванията в градските райони са по-кратки от 5 км и следователно биха могли в много градове да се извършват предимно пеш, с велосипед или с обществен/колективен или всякакъв друг наличен вид транспорт, като например споделеното пътуване;

З.  като има предвид, че широкото използване на дизелово гориво в транспорта, по-специално при по-старите превозни средства и при превозните средства без филтър за твърди частици, е една от основните причини за високата концентрация на прахови частици в градовете в ЕС, и като има предвид, че поради това в различните видове градски транспорт следва да се насърчават използването на алтернативно гориво и промените в обичайните начини на използване на тези видове транспорт, без да се застрашава градската мобилност;

И.  като има предвид, че според Европейската агенция за околната среда през 2011 г. над 125 милиона европейски граждани са били изложени на шумово замърсяване над безопасната граница от 55 dB, като основна причина за това е движението по пътищата;

Й.  като има предвид, че висококачествените транспортни услуги са от основно значение за хората, живеещи в градските райони, за да се отговори на техните потребности от мобилност в техния професионален живот и в техните образователни, туристически и развлекателни дейности; като има предвид, че устойчивата градска мобилност може да допринесе за намаляване на потреблението на енергия, атмосферното и звуковото замърсяване, броя на произшествията и задръстванията по пътищата, както и за намаляване на земеползването и на запечатването на почвата;

К.  като има предвид, че целенасочените мерки за устойчива градска мобилност са възможни и необходими, за да се постигнат целите на ЕС и да се приложи законодателството, свързано с транспорта и околната среда;

Л.  като има предвид, че при надлежно зачитане на принципа на субсидиарност ЕС следва да помогне за разработването, в подкрепа на дейностите на местно равнище, на интегриран и дългосрочен подход към градската мобилност, чрез който да се постигне намаляване на произтичащите от движението замърсяване, задръствания, шум и пътнотранспортни произшествия, да предостави необходимата подкрепа на градовете и да осигури по-добра информация, координация и сътрудничество между държавите членки на ЕС;

М.  като има предвид, че е важно да се подчертае значението на обществения транспорт за градските икономики, включително необлагодетелстваните райони, и да се признаят социалните ползи от него, като например приноса за борбата с бедността и социалното изключване и гарантирането на достъп до работни места за всички граждани;

Н.  като има предвид, че добрият и лесен за ползване обществен/колективен транспорт е най-доброто средство за възпиране на частния транспорт и е един от най-добрите начини за облекчаване на задръстванията по пътищата;

О.  като има предвид, че 73% от европейските граждани считат пътната безопасност за сериозен проблем в градовете, и като има предвид, че повече от 30% от смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата се случват в градските райони и често включват уязвими участници в пътното движение и пешеходци;

П.  като има предвид, че 38% от всички смъртни случаи се случват в градските райони, а 55% — по междуградските пътища, че жертвите най-често са велосипедисти и други уязвими участници в пътното движение и че произшествията са свързани с високата концентрация на превозни средства и скоростта;

Р.  като има предвид, че устойчивият градски транспорт е един от аспектите на по-широките политики за териториално планиране, и като има предвид, че зелените градски зони могат частично да компенсират въздействието на пътнотранспортното замърсяване;

С.  като има предвид, че използването на алтернативни носители на енергия за задвижване и алтернативни превозни средства включва разработването на необходимата инфраструктура, съпътствано от усилия за промяна на поведението на хората, свързано с мобилността;

Т.  като има предвид, че в качеството си на важни центрове на икономическа дейност и иновации градовете и другите по-големи градски райони с право бяха признати като важни възли в новата стратегия за TEN-T и са основната връзка в транспортната верига за пътници и товари;

У.  като има предвид, че мултимодалните мрежи и интеграцията на различните видове транспорт и услуги в градските райони и около тях могат да способстват за подобряване на ефективността на пътническия и товарния превоз, като по този начин допринасят за намаляване на въглеродните и другите вредни емисии;

Ф.  като има предвид, че държавните и правителствените ръководители, заседаващи по време на състоялата се през 2012 г. Конференция на ООН по въпросите на устойчивото развитие (Рио+20), се ангажираха да оказват подкрепа за развитието на устойчивите транспортни мрежи(12);

Х.  като има предвид, че не съществува универсално решение, което е подходящо за всички градски райони, и че градовете в Европейския съюз се сблъскват със специфични ситуации и имат специфични нужди, свързани по-специално с географските и климатичните условия, демографската структура, културните традиции и други фактори;

Ц.  като има предвид, че градската мобилност и управлението на градския транспорт са част от правомощията на местните и регионалните органи, които създават и прилагат тези публични политики на територията си във връзка с действащата национална рамка и с програмата на Европейския съюз за градовете;

Ч.  като има предвид, че е обезпокоен, че Комисията говори за разработване на транспортни концепции на европейско равнище, които впоследствие ще трябва да бъдат приспособени към обстоятелствата в държавите членки; като има предвид, че вместо този подход „от горе на долу“ и без да се пренебрегва необходимостта от общи норми и стандарти, би било за предпочитане да се прилага подход „от долу на горе“, включващ успоредно експериментиране на място, като по този начин се насърчават иновациите; като има предвид, че поради това решително подкрепя създаването на платформи за обмен на опит между заинтересованите страни на местно равнище, за да се даде възможност успешните примери да получат по-широко разпространение;

1.  Подчертава, че работата, извършена досега на европейско равнище и в много градове, е положителна и следва да продължи, поради което приветства горепосоченото съобщение на Комисията относно градската мобилност;

Предоставяне на пространството и на инфраструктурата за ползване отново от всички граждани и подобряване на достъпността

2.  Изтъква, че планирането на земеползването е най-важният етап за създаването на безпрепятствени и безопасни транспортни мрежи, които да са дълготрайни и да имат реално въздействие върху обема и разпределението на движението; подчертава, че безопасността винаги трябва да се счита за ключов елемент на устойчивото градоустройство;

3.  Изразява убеждение, че предоставянето на информация и консултацията по отношение на гражданите на ЕС, търговците на дребно, операторите на товарния транспорт и други заинтересовани страни, участващи в градската мобилност, са от решаващо значение за повишаването на прозрачността на планирането, развитието и вземането на решения; подчертава, че тази информация следва да бъде публично и лесно достъпна; посочва, че е желателно да се насърчи сътрудничеството между съответните участници и между градовете на равнище ЕС с оглед на споделянето на решения за устойчива мобилност;

4.  Изразява убеждение, че дългосрочните планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ) с помощта на ИКТ са важни инструменти за осигуряване на подходящи и безопасни решения за мобилност за всички граждани; приканва компетентните органи да вземат предвид в ПУГМ специалните потребности по отношение на комуникациите за лицата с намалена подвижност; подчертава, че инфраструктурата без бариери е от решаващо значение за мобилността на лицата с намалена подвижност; подчертава, че ПУГМ трябва да включват специфични стратегии относно пътната безопасност и да осигуряват безопасна инфраструктура с адекватно пространство за най-уязвимите участници в пътното движение;

5.  Подчертава значението на ПУГМ за постигането на целите на ЕС по отношение на емисиите на CO2, шума, замърсяването на въздуха и намаляването на произшествията; счита, че разработването на ПУГМ следва да бъде важен елемент, който трябва да бъде взет предвид при финансирането на проекти на ЕС в областта на градския транспорт, и че финансирането от ЕС и информационната подкрепа биха могли да предоставят стимули за разработването и изпълнението на такива планове; призовава Комисията да предостави на компетентните органи необходимата консултантска и техническа подкрепа при разработването на ПУГМ, като взема предвид изцяло принципа на субсидиарност;

6.  Насърчава органите в държавите членки да изготвят планове за устойчива градска мобилност, в които се отдава приоритет на видовете транспорт с ниски емисии, в т.ч. използването на електрическа тяга и задвижвани с алтернативни горива превозни средства, и които включват интелигентни транспортни системи; подкрепя създаването на зони за движение и интермодални платформи, които се използват приоритетно от обществения транспорт;

7.  Насърчава държавите членки и европейските градове да разработят политика за паркиране (осигуряване на места за паркиране, използване на интелигенти системи за паркиране и подходящо ценообразуване), която може да бъде част от една интегрирана градска политика, и същевременно да положат по-големи усилия за развитието на функционални интермодални транспортни възли, които предоставят различни транспортни услуги и позволяват безпроблемното комбиниране на транспортни решения, като например колективен транспорт, споделен транспорт, придвижване с велосипед и услуги по отдаване под наем; призовава за по-добра свързаност на крайградските паркинги с услугите на железопътния и обществения транспорт, например чрез т.нар. възможности „park and ride“; припомня, че е необходимо да се премахнат недостатъците по отношение на предоставянето на услуги за гражданите с увреждания;

8.  Подчертава, че като се има предвид необходимостта от намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, причинено от зависимостта от петрол в транспортната система на ЕС (която работи преди всичко с петрол и вторични продукти, произведени от петрол), европейските структурни и инвестиционни фондове следва да бъдат системно използвани за разработването и изпълнението на всеобхватни и интегрирани ПУГМ, които ще допълнят и взаимно ще подсилят мерките за градска мобилност в по-широкия контекст на пространственото планиране, без да се създава допълнителна транспортна необходимост от прекомерно използване на автомобили, като се поставя акцент върху интегрирана транспортна система, основана на сътрудничество между отделните видове транспорт;

9.  Изразява твърдото си убеждение, че платформата на Комисията относно плановете за устойчива градска мобилност следва да предоставя силна подкрепа за градовете и регионите за разработването и прилагането на ПУГМ; подчертава, че е важно да бъдат разгледани всички градове, независимо от размера им, по отношение на инвестициите в градската мобилност, както и съществената роля, която европейските градове и региони трябва да изпълняват за стимулиране и насърчаване на устойчива градска мобилност; призовава за включване на представителите на местните и регионалните органи от различен мащаб и на представителите на различните заинтересовани участници (например сдружения на велосипедистите) в европейската платформа и експертната група за градска мобилност и транспорт на държавите членки;

10.  Подчертава, че ПУГМ следва да бъдат съгласувани с настоящата програма и цели на ЕС, по-специално тези за преминаване от автомобилен към железопътен транспорт, определени в Бялата книга от 2011 г.;

11.  Настоятелно призовава Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи да извършат оценка и одит на плановете за градска мобилност в съответствие с целите и задачите на стратегията „Транспорт 2050 г.“;

Подобряване на състоянието на околната среда, качеството на живот и здравето

12.  Посочва по-специално многобройните вредни въздействия на съществуващия транспортен модел върху основните елементи на естествената околна среда, включващи въздуха, водата и почвата, както и върху различните екосистеми;

13.  Изразява убеждение, че замърсяването на въздуха има местно, регионално, национално и трансгранично измерение и изисква действия на всички равнища на управление; поради това отправя искане за укрепване на подхода на многостепенно управление, при който всички участници поемат отговорността за мерките, които могат и следва да бъдат предприети съответно на точно това равнище;

14.  Приканва градовете да извършат внимателна оценка на нуждите на гражданите и предприятията и особеностите на видовете транспорт с цел гарантиране на устойчива мобилност в градовете, и да предприемат необходимите мерки за подобряване на качеството на живот в градовете, наред с другото, като насърчат преминаването от един вид транспорт към друг в посока към устойчиви видове транспорт, включително придвижване пеш и с велосипед, и като поощрят една интегрирана интермодална и/или комодална политика;

15.  Приканва местните органи да вземат предвид благосъстоянието на гражданите си, когато изготвят планове за устойчива мобилност; по-конкретно, приканва компетентните органи да предприемат мерки за намаляване на шума от пътното движение в градовете;

16.  Насърчава компетентните органи да предприемат превантивни мерки в съответствие с принципите на предпазливост и пропорционалност, за да се подобри качеството на въздуха в големите и малките градове и за да се гарантира, че концентрациите на замърсителите не надвишават равнищата, установени в насоките на Световната здравна организация; за тази цел подкрепя създаването на местно равнище на зони с ниски емисии; подчертава, че компетентните органи имат отговорността да предлагат безопасни и здравословни решения за мобилност на гражданите си; счита, че тези решения биха могли да се основават на приемливи в ценово отношение, интелигентни, надеждни и достъпни системи за обществен транспорт; насърчава държавите членки, както и местните органи, когато съществува риск от надвишаване на равнищата съгласно горепосочените насоки на СЗО, да обмислят възможността за предприемане на мерки за подобряване на достъпа до обществения транспорт, например чрез редуване на трафика;

17.  Посочва, че е необходим цялостен подход към замърсяването на въздуха в европейските градове; поради това призовава Комисията да предложи ефективни мерки, които да позволят на държавите членки да изпълнят изискванията на Директивата относно качеството на атмосферния въздух (2008/50/ЕО), в частност чрез определяне на ефективни и амбициозни тавани за емисиите за 2025 и 2030 г. съгласно Директивата за националните тавани за емисии, чрез гарантиране на по-добро координиране на мерките по Директивата за националните тавани за емисии и Директивата относно качеството на атмосферния въздух, чрез определяне на амбициозни стандарти за емисиите от леките автомобили за 2025 и 2030 г. в своевременното преразглеждане на Регламент (ЕО) № 443/2009 за CO2 и автомобилите и чрез определяне на ясен график за прилагането на изпитванията за емисиите в реални условия на движение за частните превозни средства;

18.  Призовава Комисията да извърши оценки, в рамките на индивидуалните планове на държавите членки, по отношение на разположението на станциите, използвани за измерване и наблюдение на замърсяването на въздуха в основните градски агломерации, имащи проблеми с качеството на въздуха, като има предвид, че поради неподходящото разположение на станциите данните много често се оказват неточни и така биха могли да създадат риск за общественото здраве;

19.  Отбелязва поведенческите промени в областта на притежаването и използването на превозни средства (съвместно ползване на автомобил, ползване на общи автомобили); насърчава Комисията да разработва и подкрепя транспортни системи, включващи колективни и обществени форми на мобилност;

20.  Счита, че Комисията следва да направи оценка на начина, по който ще бъде засегнато обществото от новите форми на мобилност въз основа на модела на икономиката на споделяне, включително споделеното пътуване; счита, че на национално равнище държавите членки следва да се стремят към концепцията за „споделим град“, когато става дума за мобилност и транспорт, тъй като това би могло да донесе ползи за гражданите, особено в малките и средноголемите градове, където мрежата на обществения транспорт е по-малка, и би могло да даде възможност за развитие на партньорски решения за мобилност;

21.  Подчертава, че силно развитият, ефикасен, приемлив в ценово отношение, безопасен и достъпен обществен транспорт е неразделна част от устойчивото градско развитие; изразява убеждение, че надеждните услуги в областта на обществения транспорт могат да играят важна роля за намаляването на задръстванията, замърсяването на въздуха и шума в градовете; поради това призовава държавите членки да насърчават обществения транспорт с оглед на увеличаването на неговото използване до 2030 г.; също така насърчава националните и местните органи да насърчават наличието на цифрови услуги в обществения транспорт и на спирките/гарите, да подкрепят развитието на иновативни форми на мобилност и да прилагат интелигентни транспортни решения и други модерни технологии; подчертава, че услугите за съвместно ползване на автомобили, споделено пътуване и ползване на общи автомобили използват по-добре съществуващите ресурси и спомагат за намаляването на броя на автомобилите в градовете; признава значението на европейските програми за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS, както и мобилните високоскоростни мрежи; подкрепя формирането на регулаторна рамка, която да позволи използването на нови форми на мобилност и на нови модели за споделяне, които използват по-добре съществуващите ресурси;

22.  Подчертава значението на публичната информация относно обществения градски транспорт, като се вземат предвид и езиковите нужди на туристите и ползите от политиката за устойчив туризъм; насърчава местните органи да предоставят информация в реално време по интернет и на достатъчни на брой информационни табла в градовете; приканва органите и превозвачите да подобрят наличието на безплатни цифрови услуги в обществения транспорт и на спирките/гарите;

23.  Подчертава социалните ползи от релсовия обществен транспорт по отношение на достъпността на градските райони, градското обновление, социалното приобщаване и подобряването на образа на градовете;

24.  Потвърждава качеството и разнообразието на работните места, предлагани от операторите на обществения транспорт, и свързаните с тях ползи за икономиката; призовава Комисията да извърши мониторинг и оценка на приноса на обществения транспорт за стратегиите за „зелени“ работни места и „зелен“ растеж на национално и европейско равнище;

25.  Призовава държавите членки да предприемат ефективни действия, за да гарантират сигурността в обществения транспорт, като същевременно зачитат правомощията на местно равнище;

26.  Припомня, че немоторизираната индивидуална мобилност, като например придвижването пеш и с велосипед, предлага най-добрия потенциал за постигане на неутралност по отношение на СО2;

27.  Насърчава държавите членки да преразгледат своите стратегии, за да подобрят немоторизирания транспорт с оглед на постигането на сходните интереси, свързани с подобряването на мобилността и на градската среда; насърчава държавите членки да поощряват, когато е уместно, използването на велосипеди, включително чрез определянето на амбициозни цели за процентите на велосипедния транспорт до 2030 г., и да подобрят условията за придвижване пеш и с велосипед;

28.  Насърчава Комисията и държавите членки да повишават осведомеността за придвижването с велосипед и алтернативните видове транспорт, да допринасят за преминаването от един вид транспорт към друг в посока към устойчиви видове транспорт и да продължат да подкрепят кампанията на Европейската седмица на мобилността; приканва градовете да организират системи за ползване на общи велосипеди във връзка с обществения транспорт; приветства инициативите на национално, регионално и местно равнище за насърчаване и организиране на прояви от вида „Неделя без автомобили в ЕС“ и „Ден на велосипеда в ЕС“ с оглед на подобряването на качеството на въздуха в градовете;

29.  Насърчава частните предприятия, администрациите и институциите на ЕС да подобрят още повече своите услуги за управление на мобилността за своите членове, персонал и посетители; призовава Комисията и държавите членки да стимулират политики за насърчаване на предприятията да намалят броя на пътуванията от и до работното място, наред с другото, като позволяват и поощряват работата от разстояние и насърчават използването на ИКТ и телеконферентни връзки; счита, че мерките за мобилност, като например тези, координирани от Европейската платформа за управление на мобилността (EPOMM), имат голям потенциал по отношение на решаването на проблема с градските задръствания и осигуряването на достъпност за всички;

30.  Насърчава държавите членки и местните органи да определят изисквания по отношение на параметрите, свързани с околната среда, в процедурите за възлагане на обществени поръчки, особено при закупуване на превозни средства за обществен транспорт или превозни средства, използвани от публични органи;

Икономия на енергия и опазване на климата

31.  Счита, че енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници и такива с ниски равнища на въглеродни емисии са от ключово значение за постигането на устойчива градска мобилност, като същевременно се подобряват екологичните условия, и че технологичната неутралност следва да се зачита при приемането на мерки за постигане на целите на ЕС за емисиите на CO2 и икономията на енергия;

32.  Насърчава държавите членки да подкрепят целите на Бялата книга за транспорта за намаляване наполовина на броя на леките автомобили, задвижвани с конвенционални горива, в градския транспорт до 2030 г. и за тяхното постепенно изваждане от употреба в градовете до 2050 г.; приканва градовете да насърчават и подкрепят преминаването към алтернативни видове транспорт и по-малко замърсяващи превозни средства, като вземат предвид техния действителен въглероден отпечатък с оглед на постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 60% до 2050 г.; приветства стимулите за пътниците да комбинират различни видове транспорт;

33.  Обръща внимание на значението на използването на електрическите превозни средства и превозните средства, задвижвани с алтернативни горива (биогорива от второ и трето поколение, водород на основата на възобновяеми енергийни източници, сгъстен природен газ (СПГ) и втечнен природен газ (ВПГ)), за намаляването на емисиите в градовете; припомня разпоредбите, установени в Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, и насърчава държавите членки, в тясно сътрудничество с регионалните и местните органи и със съответния отрасъл, да разработят бързо такава инфраструктура, особено по протежение на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T); приканва обществеността и частния сектор да насърчават инсталирането на зарядни съоръжения в колективните зони за паркиране;

34.  Призовава Комисията и националните и местните органи да насърчават, когато е възможно, плаването по вътрешни водни пътища като интегрирано решение за мобилност с оглед на постигане на екологосъобразна мобилност в градовете;

35.  Подчертава значението на използването на подход „отдолу-нагоре“; поради това подкрепя категорично например Споразумението на кметовете, подписано от над 6000 участници, за намаляване на емисиите на парникови газове, и приветства призива на члена на Комисията Канете, отправен на 13 октомври 2015 г. в Брюксел, да се започне работа за по-амбициозно споразумение; подкрепя Комисията в нейната положителна роля като активен катализатор за подобни инициативи;

36.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да поставят на челно място в дневния ред на 21-ата конференция на страните по РКООНИК, която трябва да се проведе в Париж през декември 2015 г., амбициозни мерки относно „Устойчива градска мобилност“; призовава Комисията да подкрепи активно инициативите за програма за действие за интегрирана устойчива градска мобилност;

Превръщане на иновациите в център на научноизследователската политика, насочена към подходи за интелигентна мобилност

37.  Припомня, че интелигентните транспортни системи (ИТС) правят мобилността по-безопасна, по-ефективна, по-екологосъобразна и по-флуидна, и поради това призовава Комисията и държавите членки да задълбочат усилията си относно ИТС, включително иновациите и внедряването в сферите на пътническата информация в реално време, високоавтоматизираните превозни средства, интелигентната инфраструктура и интелигентните системи за пътна сигнализация; припомня значението на ИТС за предоставяне на точни данни в реално време за движението и пътуванията и следователно приканва Комисията да постави градската мобилност в центъра на Програмата в областта на цифровите технологии; насърчава заинтересованите страни да си сътрудничат тясно при разработването на оперативно съвместими и интегрирани услуги за мобилност, като мултимодален обществен транспорт, споделена мобилност и съоръжения за интермодално интегрирано издаване на билети; отправя искане до Комисията да даде приоритет на разработването на новаторски приложения и нови технологии, даващи възможност на ползвателите на пътната мрежа да поемат предварително по-активна роля като лица, разработващи решения и произвеждащи данни в рамките на транспортната система, за да допринесат за платформите с услуги за мобилността, в съответствие с правилата на ЕС и изискванията за защита на данните;

38.  Насърчава всички страни изцяло да ползват възможностите за данни и цифровизиране и да практикуват дерегулация за насърчаване на нови бизнес модели;

39.  Призовава Комисията и държавите членки да подкрепят програми за научни изследвания в областта на новите технологии, нови бизнес модели и нови интегрирани практики за устойчива градска мобилност и градска логистика; подкрепя приоритетите на „Хоризонт 2020“ по отношение на обществените предизвикателства за интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт и градска мобилност, както и разработването на инициативи „мобилността като услуга“ (Mobility-as-a-Service — Maas) из цяла Европа; счита, че „Хоризонт 2020“ трябва да даде тласък на научните изследвания и иновациите в областта на качеството на живота, устойчивите работни места, демографските характеристики, активните промени в мобилността, околната среда и действията във връзка с климата; счита, че Комисията следва да вземе предвид тези приоритети, да осигури достатъчно финансиране от ЕС за бъдеща научноизследователска и развойна дейност в градските железопътни системи и да подобри резултатността на устойчивите транспортни решения;

Преминаване към по-устойчива, безопасна и сигурна градска мобилност

40.  Отбелязва, че детайлните предпоставки за безопасност и авангардното управление на движението и скоростта водят до драстично намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата в градовете; посочва, че съществуването на формирование за сигурност, натоварено със задачата да управлява и контролира трафика и да извършва съгласувани проверки за нарушения на безопасността на движението, като например превишена скорост, шофиране под въздействието на алкохол, наркотици и лекарства, както и използване на мобилни телефони и други комуникационни и информационни устройства, допринася за намаляване на пътнотранспортните произшествия в градовете;

41.  Приканва държавите членки и местните органи да преосмислят управлението на скоростта до 2020 г., като вземат предвид местните условия, за да се гарантира безопасността, наред с другото в жилищните райони и около училищата и образователните и социалните заведения, и да обмислят разработването и проектирането на по-безопасна пътна инфраструктура; призовава държавите членки и местните органи да използват всички съвременни решения, включително авангардно интелигентно управление на движението, за осигуряване на безопасност за всички участници в движението, включително пешеходците; насърчава европейските градове да обменят най-добри практики по отношение на управлението на безопасността;

Иновации в областта на устойчивия товарен транспорт

42.  Счита, че развитието на иновационни, устойчиви и екологосъобразни градски логистични стратегии, включващи публични и частни фактори, е от изключително значение за преодоляване на задръстванията и екологичните проблеми в градовете; счита, че логистиката следва да се основава на устойчиви видове транспорт; призовава за по-добра оптимизация на веригата на доставки в градските райони, основана на нови, разходно-ефективни видове дейности, технологии и бизнес модел; изтъква значението на ПУГМ, които включват комодални логистични стратегии, и подчертава, че когато е целесъобразно, железопътният транспорт, незамърсяващото плаване по вътрешни водни пътища и морските пристанища трябва да се интегрират в логистичните стратегии и плановете за устойчива градска мобилност; призовава компетентните органи да намалят, където е възможно, движението на тежкотоварни превозни средства в централните части на градовете;

43.  Посочва, че гъсто населените райони и други райони, като магазини и търговски центрове, са изправени пред проблеми с увеличено пътно движение и претоварване, и изтъква значението на ефективните и всеобхватни устройствени политики за свързване на тези райони с ефикасен обществен транспорт и интелигентни услуги за доставка по домовете;

44.  Приканва Комисията да разработи политики, които да насърчат сектора на товарния транспорт да направи своя автопарк по-екологосъобразен, и политики, които да насърчат местните органи да предоставят подкрепа и/или стимули за това операторите да преминават към по-устойчив градски товарен транспорт; припомня, че железопътният транспорт и други по-устойчиви видове транспорт, заедно с доброто планиране на смените в транспорта и на логистиката, могат да изиграят важна роля, като доставят стоки в периферията на градовете;

Свеждане до минимум на външните разходи и извършване на по-качествени инвестиции

45.  Подчертава, че следва да се използват оценки на разходите и ползите от инвестициите, за да се увеличат в максимална степен външните обществени ползи и да се сведат до минимум външните разходи, произтичащи например от изменението на климата, произшествията, здравните проблеми, шума, замърсяването на въздуха и използването на пространството;

46.  Подчертава, че градската мобилност следва да допринася за целите на ЕС за ефективност на ресурсите и да бъде напълно интегрирана в тези цели, по-специално що се отнася до целите, свързани с кръговата икономика;

47.  Припомня, че ценообразуването за ползване на градските пътища и паркинги въз основа на недискриминация, оперативна съвместимост и принципите „замърсителят плаща“, може да бъде част от една интегрирана политика за градска мобилност;

48.  Припомня принципа „използване на приходите“ по отношение на пътните такси и призовава, когато е уместно, част от приходите от използването на пътната инфраструктура (пътни такси и/или евровинетка) да бъде насочена към подобряване на устойчивата градска мобилност;

49.  Счита, че градската мобилност следва да бъде отразена в мерките по Механизма за свързване на Европа/Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), когато е уместно и в съответствие със законодателството в областта на TEN-T, включително с подкрепа за градски възли и с интегриране на плановете за мобилност за градовете в трансграничните райони, тъй като това едновременно насърчава икономическото и социално развитие и подкрепя по-добрата достъпност; счита, че ефективната взаимосвързаност между различните видове транспорт и между транспортните мрежи, включително на крайградските и междурегионалните мрежи, би подобрила мобилността на гражданите; подкрепя разработването на интегрирани системи за издаване на билети, които потенциално биха могли да подобрят достъпа до обществен транспорт;

50.  Призовава Комисията, държавите членки и местните органи да използват новите възможности за финансиране на градски проекти в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в градските възли; припомня възможността МСЕ да финансира проекти за взаимодействие с процент над този на съфинансиране, що се отнася до проекти в областта на транспорта, енергията и далекосъобщенията, където има огромен потенциал за градски проекти; приканва Комисията да разгледа възможността за подходящо финансиране от ЕС за проекти за устойчива мобилност при прегледа на бюджетите на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд; призовава съответните органи да гарантират, че съществува силна връзка между политиката за интелигентна и устойчива градска мобилност и проектите за градска мобилност, финансирани със средства от ЕС, както и да определят ясни цели и показатели за усвояването, за да се избегне неусвояване по проектите и подронване на техните икономически и социални ползи; признава необходимостта от нови форми на устойчиво финансиране на обществения транспорт, които позволяват екологична устойчивост, цифровизация и достъпност, стимулират икономиката в градските райони и създават нови работни места;

51.  Насочва вниманието към приетия неотдавна Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и особеното внимание и съсредоточаване в този инструмент върху хоризонталните приоритети и интелигентните и устойчиви градски проекти; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят проекти за устойчива градска мобилност, да осигуряват нужните взаимодействия между различните източници и програми за финансиране и да създават връзки между градската мобилност, новата програма за цифрови технологии и енергийния съюз;

52.  Подчертава значението на изграждането на капацитет в рамките на местните органи и в крайградските зони за изготвянето и прилагането на стратегии за интегрирано развитие с цел улесняване на сътрудничеството между различните територии, а вследствие на това и насърчаване на взаимозависимостта и на допълняемостта;

53.  Счита, че инвестициите в устойчив обществен транспорт са не само отговор на проблемите на градската мобилност, но също включват и „елементи на градско обновление“, които оказват въздействие върху общата икономическа система на града и улесняват създаването на зелена градска среда, както и достъп до центрове със смесени дейности (търговия, жилища, развлечения, култура, образование); подчертава, че подходящата координация на мобилността и градското планиране е ключова за осигуряването на максимално въздействие на инвестициите;

54.  Призовава инициативите за насърчаване на младежка заетост и другите европейски структурни и инвестиционни фондове да бъдат използвани за насърчаване на заетостта в зони, които стимулират развитието на устойчива градска мобилност; подчертава, че изпълнението на проектите за градска мобилност има положително въздействие върху всички региони и населението им, като насърчава попълването на съществуващите или на иновативни възможности за работа в съответните сфери, включително за професиите, при които е налице недостиг на работна сила;

55.  Настоятелно призовава Комисията да създаде леснодостъпни прегледи на съфинансираните от ЕС програми за градска мобилност; отправя искане освен това да се предоставя удобна за ползване информация относно възможностите за съфинансиране от ЕС за проекти в сектора на градския транспорт; отправя искане към Комисията, когато управлява финансирани от ЕС проекти за градска мобилност, да гарантира, че: a) са въведени управленски инструменти за наблюдение на качеството на услугата и равнището на удовлетвореност на ползвателите, след като проектите вече се експлоатират, б) проектите за градска мобилност се включват в една солидна политика за мобилност, и в) по горепосочените пунктове се вземат мерки също и от страна на органите на държавите членки; отправя искане към Комисията да предостави качествен и количествен анализ на подкрепата по политиката на сближаване за устойчивата градска мобилност, когато изготвя своя средносрочен преглед на изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове;

Интегриране на мрежи от ефикасни системи за мобилност и насърчаване на сътрудничеството

56.  Призовава държавите членки да насърчават многостепенното управление, за да се подпомага сътрудничеството между регионалните, националните и европейските органи при разработването на политики, включително при планирането, изпълнението и наблюдението на градски политики, които имат несъмнено отражение върху градските зони;

57.  Посочва инициативата „Гражданска мрежа“ на Комисията като добра основа за насърчаване и подкрепяне на интермодални устойчиви вериги на мобилност, основаващи се на пешеходство/колоездене/обществен-колективен основен транспорт, наред с общи автомобили/съвместно ползване на автомобил/таксита;

58.  Призовава Комисията да насърчава и стимулира обмена и насоките относно най-добри практики за справяне с предизвикателствата пред градската мобилност и да улеснява трансфера на умения и технологии в областта на устойчивата мобилност, по-специално в полза на публичните и частните заинтересовани страни, които създават устойчиви решения за мобилност, и на кооперациите, взаимоспомагателните дружества и нестопанския сектор; приканва Комисията да създаде мрежа за устойчива мобилност от примери за най-добри практики по отношение на териториалното устройство и използването на пространството; призовава освен това държавите членки да насърчават градовете да участват в Европейското партньорство за иновации — интелигентни градове и общини; приканва Комисията и държавите членки да стартират кампании за осведомяване на обществеността за насърчаване на мобилност, която да е ефективна, устойчива и по-малко зависима от употребата на частни автомобили, задвижвани с конвенционални горива;

59.  Подкрепя работата на обсерваторията за градска мобилност (Eltis) и счита, че комуникацията относно тази инициатива, включително що се отнася до нейния портал, следва да бъде засилена;

60.  Приветства усилията на Комисията за координиране и консолидиране на инициативи на ЕС в областта на градската мобилност, като например CIVITAS 2020 за научни изследвания и иновации, обсерваторията за градска мобилност за обмен на най-добри практики и опит и платформата относно плановете за устойчива градска мобилност; призовава Комисията да задълбочи усилията си за намаляване на разпокъсаността и липсата на координация между съответните инициативи и програми на ЕС и да вземе предвид успеха на програми като URBAN и URBACT; призовава Комисията да насърчава органите в държавите членки да създават мрежи за високи постижения в областта на градската мобилност, да продължават усилията на инициативата CIVITAS 2020 и да насърчават повече граждани на ЕС да се включват в този проект;

61.  Изразява убеждението си, че следва да се положат допълнителни усилия за включване в мрежа и координиране на пилотните проекти на ЕС, напр. Civitas, Polis и Eltis, както и за интегриране на градовете с техния практически опит и ноу-хау при обсъждането на прилагането на бъдещи политики за мобилност; за тази цел настоятелно призовава Комисията да създаде леснодостъпни прегледи на съфинансираните от ЕС програми за градска мобилност; отправя искане освен това да се изясни — по удобен за ползване начин — как се получава съфинансиране от ЕС за проекти за градска мобилност; подчертава необходимостта да се финансира не само инфраструктура, но и ИТ услуги, процеси на наблюдение и междурегионални проекти, и да се установят стратегически партньорства между индустрията и европейските градове с цел развиване на градски системи на бъдещето;

62.  Препоръчва установяването на силна връзка между плановете за мобилност, градската устойчивост и други инициативи като интелигентни градове и Споразумението на кметовете, които са ориентирани към един по-устойчив и самостоятелен град; счита, че доброволният ангажимент, установен в Конвента на кметовете, може да служи като средство за комуникация с всички заинтересовани страни при разработването на планове за мобилност и устойчиво развитие, които могат да бъдат рекламирани по ефективен от гледна точка на разходите начин; приветства инициативата, наречена CiTIEs: „Градовете на бъдещето: инвестиране в Европа“, и призовава Комисията да използва съществуващите платформи за разработване на комуникационни инструменти, чиято цел е да обединяват заинтересованите страни в областта на устойчивото градско развитие;

o
o   o

63.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 168 Е, 14.6.2013 г., стр. 72.
(2) ОВ C 390 E, 18.12.2012 г., стр. 10.
(3) ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.
(5) ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1.
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0375.
(7) Приети текстове, P7_TA(2013)0314.
(8) OВ C 290, 14.11.1988 г., стр. 51.
(9) Приети текстове, P7_TA(2013)0547.
(10) ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.
(11) ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.
(12) Резолюция 66/288 на ООН, озаглавена „Бъдещето, което искаме“, параграф 135.

Правна информация - Политика за поверителност