Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2242(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0319/2015

Pateikti tekstai :

A8-0319/2015

Debatai :

PV 02/12/2015 - 12
CRE 02/12/2015 - 12

Balsavimas :

PV 02/12/2015 - 13.5
CRE 02/12/2015 - 13.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0423

Priimti tekstai
PDF 401kWORD 153k
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 2 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Tvarus judumas mieste
P8_TA(2015)0423A8-0319/2015

2015 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tvaraus judumo mieste (2014/2242(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos komunikatą „Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos judumo sistemos mieste kūrimas“ (COM(2013)0913),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl Europos miestų darbotvarkės ir jos ateities vykdant sanglaudos politiką(2),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikatą „Judumo mieste veiksmų planas“ (COM(2009)0490),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 18 d. Komisijos komunikatą „Įvairių sričių ES politikos miestų dimensija. Pagrindiniai ES miestų darbotvarkės ypatumai“ (COM(2014)0490),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 25 d. Komisijos žaliąją knygą „Nauja mobilumo mieste kultūra“ (COM(2007)0551),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio mėn. Komisijos specialųjį „Eurobarometro“ tyrimą Nr. 406 „Europiečių požiūris į judumą mieste“,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Komisija įsteigė Europos tvaraus judumo mieste planų platformą,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. lapkričio 29 d. Komisijos žaliąją knygą „Piliečių tinklas: užpildant viešojo keleivių transporto potencialą Europoje“ (COM(1995)0601),

–  atsižvelgdamas į 1998 m. kovo 31 d. Komisijos komunikatą „Transportas ir CO2. Bendrijos požiūrio formavimas“ (COM(1998)0204),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 25 d. Komisijos komunikatą „Paryžiaus protokolas. Kaip švelninsime klimato kaitą pasaulyje po 2020 m.?“ (COM(2015)0081),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje(3),

–  atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 715/2007(4) ir Reglamento (EB) Nr. 595/2009(5) nuostatas dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 27 d. EP rezoliuciją dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos komunikatą „Europos švaraus oro programa“ (COM(2013)0918),

–  atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos oro kokybės gaires ir ekonominio sveikatos vertinimo priemonę,

–  atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitą „Aplinkos triukšmo sukeltų ligų našta. Prarastų sveiko gyvenimo metų Europoje apskaičiavimas“,

–  atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2013 m. gruodžio mėn. Pranešimų apie transportą ir aplinką mechanizmo (TERM) pranešimą „Atidesnis žvilgsnis į miesto transportą“,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 3 d. EP rezoliuciją „Kelių eismo sauga 2011–2020 m. Pirmasis etapas rengiant sužalojimų mažinimo strategiją“(7),

–  atsižvelgdamas į 1988 m. spalio 12 d. EP rezoliuciją dėl pėsčiųjų apsaugos ir Europos pėsčiųjų teisių chartijos(8),

–  atsižvelgdamas į Vienos kelių eismo konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „CARS 2020: konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės veiksmų planas“ (COM(2012)0636),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 10 d. EP rezoliuciją dėl „CARS 2020“: Siekiant stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės“(9),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą „Žiedinės ekonomikos kūrimas. Europos be atliekų programa“ (COM(2014)0398),

–  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių savo veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo(10),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo(11),

–  atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 1/2014 „ES remiamų viešojo miesto transporto projektų veiksmingumas“,

–  atsižvelgdamas į Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartiją,

–  atsižvelgdamas į Merų paktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A8-0319/2015),

A.  kadangi prognozuojama, kad iki 2050 m. beveik 82 proc. visų ES piliečių gyvens miestų teritorijose;

B.  kadangi, kaip planuota, smarkiai daugėjant miestuose gyvenančių asmenų, miestų centruose kyla su visuomene, gyvenimo kokybe ir tvariu vystymusi susijusių problemų, kurioms spręsti reikia visapusiškų planavimo priemonių;

C.  kadangi judumas mieste vis dar daugiausia užtikrinamas naudojant tradiciniais degalais varomus automobilius ir kadangi dėl to daugiau kaip 96 proc. ES transporto energijos poreikio (arba trečdalį viso energijos suvartojimo) patenkina nafta ir jos produktai;

D.  kadangi miestų transporto išmetamo CO2 dalis sudaro iki 25 proc. viso išmetamo CO2 kiekio ir apie 70 proc. viso klimato kaitą sukeliančių išmetamųjų teršalų kiekio miestų teritorijose ir kadangi šis sektorius ES yra vienintelis sektorius, kuriame nuolat didėja išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis;

E.  kadangi, remiantis 2013 m. paskelbto specialiojo „Eurobarometro“ tyrimo Nr. 406 duomenimis, apie 50 proc. ES piliečių kasdien naudojasi asmeniniais automobiliais, tik 16 proc. naudojasi viešuoju transportu ir tik 12 proc. važinėja dviračiais;

F.  kadangi, remiantis tuo pačiu tyrimu, ES piliečiai mano, kad mažesnės viešojo transporto kainos (59 proc.), geresnė viešojo transporto paslaugų kokybė (56 proc.) ir geresnė infrastruktūra dviratininkams (33 proc.) yra veiksmingos judumo mieste gerinimo priemonės;

G.  kadangi apie 50 proc. kelionių miestų teritorijose yra trumpesnės nei 5 km, todėl būtų galima eiti pėstute, važiuoti dviračiu, naudotis viešuoju (kolektyviniu) transportu ar kitomis transporto priemonėmis, pvz., dalijantis vienu automobiliu;

H.  kadangi plataus masto dyzelino suvartojimas transporte, ypač senesniuose automobiliuose ir automobiliuose, kuriuose nėra įrengta kietųjų dalelių filtrų, yra viena iš pagrindinių didelę kietųjų dalelių koncentraciją ES miestuose lemiančių priežasčių, todėl reikėtų skatinti miesto transporto priemonėse vartoti naudoti alternatyviuosius degalus ir keisti įprastus šių transporto priemonių naudojimo būdus, nemažinant judumo mieste;

I.  kadangi, anot Europos aplinkos agentūros, 2011 m. daugiau kaip 125 mln. ES piliečių kentėjo nuo triukšmo taršos, kurios lygis viršijo nustatytas 55 dB saugos ribas, o pagrindinis taršos šaltinis – kelių eismas;

J.  kadangi kokybiškos transporto paslaugos yra itin svarbios miestų teritorijose gyvenantiems asmenims, norintiems patenkinti savo judumo poreikius, susijusius su profesine veikla, mokymusi, turizmu ir laisvalaikiu; kadangi tvarus miesto transportas gali padėti sumažinti energijos suvartojimą, atmosferos ir triukšmo taršą, eismo įvykių skaičių, transporto spūstis, žemės naudojimo ir dirvožemio sandarinimo mastą;

K.  kadangi tikslinės priemonės siekiant tvaraus judumo mieste yra įmanomos ir būtinos, kad būtų pasiekti ES tikslai ir užtikrinamas teisės aktų, susijusių su transportu ir aplinka, laikymasis;

L.  kadangi, tinkamai laikydamasi subsidiarumo principo, ES turėtų padėti, remdama vietos veiksmus, kurti integruotą, ilgalaikį požiūrį į judumą mieste, kurio laikantis būtų sumažinti transporto tarša, spūstys, triukšmas ir kelių eismo nelaimių skaičius, teikiama derama parama miestams ir užtikrinami geresni informavimas, koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp ES valstybių narių;

M.  kadangi svarbu pabrėžti viešojo transporto svarbą miestų ekonomikai, taip pat skurdiems regionams, ir pripažinti jo socialinę naudą, pvz., pagalbą kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi ir užtikrinant galimybę visiems piliečiams rasti darbą;

N.  kadangi geriausia priemonė atpratinti naudotis privačiu transportu ir vienas iš geriausių būdų išvengti transporto kamščių yra geras viešasis transportas, kuriuo paprasta naudotis;

O.  kadangi 73 proc. ES piliečių kelių eismo saugą laiko rimta miestų problema, daugiau nei 30 proc. žūčių ir sunkių sužalojimų įvyksta miestų teritorijose ir dažniai žūsta arba sužalojami pažeidžiami eismo dalyviai ir pėstieji;

P.  kadangi 38 proc. vis žūčių įvyksta miestų teritorijose ir 55 proc. – tarpmiestiniuose keliuose, kadangi aukomis dažniausiai tampa dviratininkai ir kiti pažeidžiami eismo dalyviai, ir kadangi eismo įvykiai vyksta dėl didelės transporto priemonių koncentracijos ir didelio greičio;

Q.  kadangi tvarus miesto transportas yra vienas iš platesnės teritorijų planavimo politikos aspektų ir kadangi miestų žaliosios zonos gali sušvelninti kelių transporto sukeliamos taršos poveikį;

R.  kadangi alternatyviųjų propelentų ir transporto priemonių naudojimas susijęs su reikalingos infrastruktūros kūrimu, taip pat būtinybe keisti su judumu susijusį asmenų elgesį;

S.  kadangi pagrįstai pripažinta, kad miestai ir kitos didelės miestų teritorijos yra itin svarbūs mazgai naujoje TEN-T strategijoje, nes jie yra svarbūs ekonominės veiklos ir inovacijų centrai, taip pat jie yra pagrindinė keleivių ir krovinių transporto grandinės grandis;

T.  kadangi daugiarūšio transporto tinklai ir įvairių rūšių transporto ir paslaugų miestų teritorijose ir jų kaimynystėje integracija gali būti padėti gerinant keleivinio ir krovininio transporto veiksmingumą ir tokiu būdu padėti mažinti išmetamą anglies junginių ir kitų žalingų teršalų kiekį;

U.  kadangi valstybių ir vyriausybių vadovai, 2012 m. susirinkę Jungtinių Tautų konferencijoje darnaus vystymosi klausimais („Rio+20“), įsipareigojo remti tvaraus transporto tinklų plėtrą(12);

V.  kadangi nėra vieno visoms miestų teritorijoms tinkamo sprendimo ir miestų visoje Europos Sąjungoje padėtis ir poreikiai yra specifiniai, ypač tie, kurie susiję su geografinėmis ir klimato sąlygomis, demografine struktūra, kultūrinėmis tradicijomis ir kitais veiksniais;

W.  kadangi judumas mieste ir miesto transporto valdymas priklauso vietos ir regionų valdžios institucijų kompetencijos sričiai – šios institucijos savo teritorijoje viešąją politiką formuoja ir vykdo atsižvelgdamos į nacionalinę galiojančią sistemą ir Europos Sąjungos miestų darbotvarkę;

X.  kadangi rūpestį kelia tai, kad Komisija kalba apie ES lygmens transporto koncepcijos sukūrimą vėliau ją pritaikant prie valstybių narių konkrečių sąlygų; kadangi, sprendžiant šiuos klausimus, užuot taikius principą „iš viršaus į apačią“ ir nekreipiant dėmesio į tai, kad reikia bendrų taisyklių ir standartų, būtų geriau laikytis principo „iš apačios į viršų“, kartu vykdant eksperimentus vietoje ir taip skatinant inovacijas; kadangi labai pritaria tam, jog būtų sukurtos platformos, per kurias vietos suinteresuotieji subjektai galėtų keistis patirtimi, kad būtų galima plačiau skleisti informaciją apie sėkmingus atvejus;

1.  pabrėžia, kad Europos lygmeniu ir daugelyje miestų iki šiol nudirbti darbai davė teigiamų rezultatų ir turėtų būti tęsiami, todėl džiaugiasi minėtu Komisijos komunikatu dėl judumo mieste;

Erdvės ir infrastruktūros grąžinimas visiems piliečiams ir prieinamumo pagerinimas

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad žemės planavimas yra svarbiausias etapas kuriant sklandaus ir saugaus transporto tinklus, kurie būtų ilgalaikiai ir darytų realų poveikį eismo apimčiai ir eismo pasiskirstymui; pabrėžia, kad saugumas privalo būti suprantamas kaip svarbiausias viso tvaraus miestų planavimo elementas;

3.  yra įsitikinęs, kad, siekiant užtikrinti skaidrų planavimą, vystymą ir sprendimų priėmimą, būtina teikti informaciją ES piliečiams, mažmenininkams, krovinių vežėjams ir visiems kitiems su judumu mieste susijusiems suinteresuotiesiems subjektams, taip pat būtina, kad su jais būtų konsultuojamasi; pabrėžia, kad ši informacija turėtų būti viešai ir lengvai prieinama; pabrėžia, kad reikėtų stiprinti atitinkamų subjektų ir miestų bendradarbiavimą ES lygmeniu siekiant pasidalinti patirtimi sprendžiant su tvariu judumu susijusias problemas;

4.  yra įsitikinęs, kad ilgalaikiai tvaraus judumo mieste planai, remiami IRT technologijomis, yra svarbi priemonė ieškant deramų ir saugių su judumu susijusių problemų sprendimo būdų visiems piliečiams; ragina kompetentingas valdžios institucijas tvaraus judumo mieste planuose reglamentuojant susisiekimo sistemą atsižvelgti į riboto judumo asmenų specialiuosius poreikius; pabrėžia, kad infrastruktūra be kliūčių itin svarbi riboto judumo asmenų judumui; pabrėžia, kad būtina užtikrinti, jog į tvaraus judumo mieste planus būtų įtraukti specialiosios eismo saugos strategijos ir saugi infrastruktūra, paliekant deramai erdvės pažeidžiamiausiems eismo dalyviams;

5.  pabrėžia, kad tvaraus judumo mieste planai yra svarbūs siekiant su CO2 išlakomis, triukšmu, oro tarša ir eismo įvykių sumažinimu susijusių ES tikslų; mano, kad tvaraus judumo mieste planų parengimas turėtų būti svarbus miesto transporto srities ES projektų finansavimo elementas ir kad ES finansavimas ir informacinė pagalba galėtų būti paskatos kurti ir įgyvendinti tokius planus; ragina Komisiją kompetentingoms valdžios institucijoms teikti reikiamas konsultacijas ir techninę pagalbą rengiant tvaraus judumo mieste planus, visapusiškai atsižvelgiant į subsidiarumo principą;

6.  ragina valstybių narių valdžios institucijas parengti tvaraus judumo mieste planus, kuriuose pirmenybė būtų teikiama mažataršėms transporto rūšims, įskaitant elektrinius traukimo įrenginius ir alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones, taip pat kurie apimtų pažangiąsias transporto sistemas; pritaria tam, kad būtų sukurtos eismo zonos ir tarprūšinės platformos, kur pirmenybė būtų teikiama viešajam transportui;

7.  ragina valstybes nares ir Europos miestus kurti automobilių statymo politiką (automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, išmaniųjų automobilių statymo sistemų naudojimas ir derama kainodara), kurią būtų galima įtraukti į integruotą miestų politiką, ir tuo pačiu metu dėti daugiau pastangų kuriant funkcinius įvairiarūšio transporto mazgus, teikiant įvairias transporto paslaugas ir sudarant sąlygas sklandžiai derinti su transportu susijusius sprendimus, pvz., su kolektyviniu transportu, bendru transportu, dviračių ir nuomos paslaugomis; ragina geriau sujungti priemiesčių automobilių statymo aikšteles su geležinkelio ir viešojo transporto paslaugomis pasitelkiant, pvz., persėdimo iš asmeninio automobilio į viešąjį transportą vietas (angl. park and ride); primena, kad reikia panaikinti nuostatų dėl neįgalių piliečių trūkumus;

8.  pabrėžia, kad, turint omenyje būtinybę mažinti neigiamą poveikį aplinkai, kurį lemia ES transporto sistemos priklausomybė nuo naftos (itin didelė transporto sistemos dalis priklausoma nuo naftos ir jos produktų), ESIF turėtų būti sistemingai panaudojami visapusiškų ir integruotų tvaraus judumo mieste planų plėtrai ir įgyvendinimui, taikant vienas kitą papildančias ir sustiprinančias judumo mieste priemones platesniame erdvinio planavimo kontekste ir nesukuriant papildomų transporto poreikių, susijusių su pernelyg dažnu automobilių naudojimu, taip pat ypatingą dėmesį skiriant integruotai transporto sistemai, pagrįstai atskirų transporto rūšių sąveika;

9.  tvirtai mano, kad Komisijos tvaraus judumo mieste planų platforma turėtų tapti svarbia paramos priemone miestams ir regionams, jiems kuriant ir įgyvendinant tvaraus judumo mieste planus; pabrėžia, kad investuojant į judumą mieste yra svarbu atsižvelgti į visus miestus, nepriklausomai nuo jų dydžio, taip pat į svarbų vaidmenį, kurį Europos miestai ir regionai vaidina skatinant ir stiprinant tvarų judumą mieste; ragina skirtingų dydžių vietos ir regionų valdžios institucijas ir įvairių suinteresuotųjų subjektų (pvz., dviratininkų asociacijų) atstovus dalyvauti Europos platformos ir valstybių narių judumo mieste ir transporto ekspertų grupės veikloje;

10.  pabrėžia, kad tvaraus judumo mieste planai turėtų atitikti dabartinę ES darbotvarkę ir tikslus, ypač tuos, kurie susiję su perėjimu nuo kelių prie geležinkelių transporto priemonių, kaip nustatyta 2011 m. Baltojoje knygoje;

11.  primygtinai ragina Komisiją, valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas įvertinti judumo mieste planus ir atlikti jų auditą atsižvelgiant į strategijos „Transportas 2050“ uždavinius ir tikslus;

Aplinkos, gyvenimo kokybės ir sveikatos gerinimas

12.  visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinis transporto modelis daro daug žalos esminiams gamtinės aplinkos elementams, įskaitant orą, vandenį ir dirvą, taip pat įvairioms ekosistemoms;

13.  yra įsitikinęs, kad oro tarša gali būti vietinio, regioninio, nacionalinio ir tarpvalstybinio pobūdžio, todėl reikia imtis veiksmų visais valdymo lygmenimis; todėl ragina stiprinti daugiapakopio valdymo metodą, kurį taikant visi dalyviai prisiimtų atsakomybę ir imtųsi priemonių, kurių galima imtis ir kurių turėtų būti imtasi būtent tuo lygmeniu;

14.  ragina miestus atidžiai įvertinti piliečių ir įmonių poreikius ir transporto rūšių ypatumus, kad būtų galima užtikrinti tvarų judumą mieste, taip pat imtis reikalingų priemonių oro kokybei mietuose pagerinti, inter alia, labiau skatinant pereiti prie tvarių rūšių transporto, taip pat eiti pėstute arba važiuoti dviračiu, ir populiarinant integruoto ir įvairiarūšio transporto ir (arba) įvairių transporto rūšių derinimo politiką;

15.  ragina vietos valdžios institucijas kuriant tvaraus judumo planus atsižvelgti į savo piliečių gerovę, ypač ragina kompetentingas valdžios institucijas imtis priemonių su eismu susijusiam triukšmui miestuose sumažinti;

16.  ragina kompetentingas valdžios institucijas, laikantis atsargumo ir proporcingumo principų, imtis prevencinių priemonių oro kokybei miesteliuose ir miestuose pagerinti ir teršalų koncentracijai, mažesnei už Pasaulio sveikatos organizacijos gairėse nustatytą koncentraciją, užtikrinti; taigi, pritaria tam, kad būtų sukurtos mažos taršos zonos; pabrėžia, kad kompetentingos valdžios institucijos yra atsakingos už saugių ir sveikų judumo galimybių savo piliečiams užtikrinimą; mano, kad šias galimybes būtų galima grįsti nebrangaus, išmanaus, patikimo ir prieinamo viešojo transporto sistemomis; ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas apsvarstyti, ar tais atvejais, kai kyla rizika, jog bus viršyta minėtose PSO gairėse nurodyta riba, nereikėtų imtis priemonių viešojo transporto prieinamumui pagerinti, pvz., ieškant kitų eismo galimybių;

17.  pabrėžia, kad būtina laikytis kompleksinio požiūrio į oro taršą Europos miestuose; ragina Komisiją nustatyti veiksmingas priemones, kurios padėtų valstybėms narėms laikytis reikalavimų, nustatytų Aplinkos oro kokybės direktyva (Direktyva 2008/50/EB), visų pirma nustatant veiksmingas ir plataus užmojo išmetamųjų teršalų ribas 2025 m. ir 2030 m. pagal Tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvą, taip pat užtikrinant geresnį priemonių pagal Tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvą ir Aplinkos oro kokybės direktyvą koordinavimą, nustatant plataus užmojo automobilių išmetamųjų teršalų normas 2025 m. ir 2030 m., laiku peržiūrint CO2 ir automobilių reglamentą (Reglamentas (EB) Nr. 443/2009), be to, nustatant aiškų laikotarpį, per kurį reikia įgyvendinti privačių transporto priemonių važiavimo realiomis sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymų sistemą;

18.  ragina Komisiją, remiantis atskirais valstybių narių planais, įvertinti atmosferos taršos matavimo ir stebėjimo stočių vietos parinkimo padėtį pagrindinėse miestų aglomeracijose, kuriose kyla problemų dėl oro kokybės, nes dėl netinkamos šių stočių vietos labai dažnai gaunami netikslūs duomenys, todėl gali kilti pavojus visuomenės sveikatai;

19.  atkreipia dėmesį į su transporto priemonių turėjimu ir naudojimu susijusius elgesio pokyčius (dalijimąsi vienu automobiliu, susitarimus pavežti automobiliu); skatina Komisiją sukurti transporto sistemas, į kurias būtų įtrauktos kolektyvinės ir viešosios judumo formos, ir remti šias sistemas;

20.  mano, kad Komisija turėtų įvertinti, kaip visuomenę gali paveikti naujų rūšių judumas, remiantis bendro vartojimo ekonomikos modeliu, įskaitant dalijimąsi automobiliu; mano, kad nacionaliniu lygmeniu valstybės narės turėtų vadovautis vadinamojo besidalijančio miesto (angl. shareable city) koncepcija tais atvejais, kai klausimai susiję su judumu ir transportu, nes tai gali duoti naudos piliečiams, ypač mažuose ir vidutinio dydžio miesteliuose ir miestuose, kur viešojo transporto tinklas mažesnis, ir gali atsirasti galimybių plėtoti bendradarbiavimu grindžiamus sprendimus;

21.  pabrėžia, kad stipriai išvystytas, veiksmingas, nebrangus, saugus ir prieinamas viešasis transportas yra neatsiejama miestų vystymosi dalis; yra įsitikinęs, kad patikimos viešojo transporto paslaugos gali būti svarbios mažinant spūstis, oro taršą ir triukšmą miestuose; ragina valstybes nares populiarinti viešąjį transportą siekiant iki 2030 m. padidinti naudojimosi juo mastą; taip pat skatina nacionalinės ir vietos valdžios institucija skatinti teikti paslaugas viešajame transporte ir stotelėse, remti inovatyvių rūšių judumo sistemų kūrimą ir taikyti pažangiąsias transporto sistemas ir kitas moderniausias technologijas; pabrėžia, kad dalijimosi vienu automobiliu, važiavimo kartu ir susitarimų pavežti automobiliu paslaugos leidžia geriau panaudoti esamus išteklius ir padėti sumažinti automobilių skaičių miestuose; pripažįsta Europos palydovinės navigacijos programų GALILEO ir EGNOS bei mobilių sparčiųjų tinklų svarbą; pritaria tam, kad būtų suformuota reguliavimo sistema, kuri suteiktų galimybę naudoti naujas judumo formas ir naujus bendro naudojimosi automobiliais modelius tam, kad būtų geriau panaudoti turimi ištekliai;

22.  pabrėžia, jog svarbu, kad viešajame miestų transporte būtų teikiama vieša informacija, taip pat atsižvelgiant į turistų vartojamas kalbas ir siekiant tvaraus turizmo politikos naudos; ragina vietos valdžios institucijas realiuoju laiku teikti informaciją internetu ir ekranuose miestuose, naudojant pakankamą skaičių ekranų; ragina valdžios institucijas ir transporto operatorius gerinti nemokamų skaitmeninių paslaugų viešajame transporto ir stotelėse prieinamumą;

23.  pabrėžia socialinius bėginio viešojo transporto privalumus miestų teritorijų prieinamumo, miestų atnaujinimo, socialinės įtraukties ir geresnio miestų įvaizdžio aspektais;

24.  pripažįsta viešojo transporto operatorių siūlomų darbo vietų kokybę ir įvairovę bei su jomis susijusią naudą ekonomikai; ragina Komisiją stebėti ir įvertinti viešojo transporto indėlį kuriant žaliąsias darbo vietas ir žaliojo augimo strategijas nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmenimis;

25.  ragina valstybes nares imtis efektyvių veiksmų siekiant užtikrinti saugumą viešajame transporte, kartu gerbiant vietos lygmens įgaliojimus;

26.  primena, kad asmeninis judumas nenaudojant motorizuotų transporto priemonių, pvz., vaikščiojimas ir važinėjimas dviračiu, gali geriausiai prisidėti užtikrinant CO2 pusiausvyrą;

27.  ragina valstybes nares peržiūrėti savo strategijas, siekiant pagerinti susisiekimo nenaudojant motorizuotų transporto priemonių galimybes, kad būtų galima įgyvendinti susijusius tikslus pagerinti judumą ir miestų aplinką; ragina valstybes nares, kai reikia, skatinti naudotis dviračiais, taip pat nustatant su naudojimosi dviračiais mastu susijusius plataus užmojo tikslus 2030 m. ir pagerinant sąlygas vaikščiojimui pėstute ir važiavimui dviračiu;

28.  ragina Komisiją ir valstybes nares didinti informuotumą apie važiavimą dviračiu ir alternatyvias transporto rūšis, padėti pereiti prie tvarių rūšių transporto ir toliau remti Europos judumo savaitės kampaniją; ragina miestus kurti dalijimosi dviračiu sistemas, susietas su viešuoju transportu; palankiai vertina nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens iniciatyvas, pagal kurias populiarinami ir rengiami dienų „ES sekmadienis be automobilio“ ir „ES dviračio diena“ renginiai siekiant pagerinti oro kokybę miestuose;

29.  ragina privačias įmones, administravimo įstaigas ir ES institucijas toliau tobulinti judumo valdymo paslaugas, teikiamas savo nariams, darbuotojams ir lankytojams; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kurti politiką, kuria bendrovės būtų raginamos mažinti kelionių į darbo vietą ir iš jos skaičių, inter alia, leidžiant ir skatinant darbą nuotoliniu būdu, taip pat raginant naudotis IRT technologijomis ir rengti telekonferencijas; mano, kad judumo priemonės, pvz., tos, kurias koordinuoja Europos judumo valdymo platforma (angl. EPOMM), atveria daug galimybių eismo spūsčių miestuose problemoms spręsti ir prieinamumui visiems užtikrinti;

30.  ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas nustatyti aplinkosauginio veiksmingumo reikalavimus, taikomus viešojo pirkimo procedūroms, ypač kai perkamos viešojo transporto priemonės arba viešosios valdžios institucijų naudojamos transporto priemonės;

Energijos taupymas ir klimato apsauga

31.  mano, kad energijos vartojimo efektyvumas ir mažo anglies dioksido kiekio ir atsinaujinantieji energijos ištekliai yra itin svarbūs siekiant užtikrinti tvarų judumą mieste, sykiu gerinant aplinkosaugines sąlygas, taip pat mano, kad priimant priemones, kurias taikant turėtų būti įgyvendinami su CO2 išlakomis ir energijos taupymu susiję ES tikslai, reikėtų laikytis technologinio neutralumo principo;

32.  ragina valstybes nares remti Transporto baltojoje knygoje nurodytus tikslus iki 2030 m. per pusę sumažinti automobilių, „varomų naudojant įprastinius degalus“, miestų transporte skaičių ir iki 2050 m. miestuose jų visai nebenaudoti; ragina miestus skatinti ir remti perėjimą prie alternatyviųjų transporto priemonių ir mažiau teršalų išskiriančių transporto priemonių, atsižvelgiant į jų faktinį anglies dioksido išmetimo rodiklį, taip siekiant ES tikslų iki 2050 m. 60 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; palankiai vertina keliautojams skirtas paskatas derinti įvairių rūšių transportą;

33.  atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu naudoti elektrines transporto priemones ir transporto priemones, varomas alternatyviaisiais degalais (antrosios ir trečiosios kartos biokuru, vandeniliu, kurio gamybai naudojami atsinaujinantieji energijos šaltiniai, suslėgtomis gamtinėmis dujomis ir suskystintomis gamtinėmis dujomis) siekiant miestuose sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį; primena Direktyvoje 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nustatytas nuostatas ir ragina valstybes nares, glaudžiai bendradarbiaujant su regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis bei atitinkamais pramonės subjektais, sparčiai kurti tokią infrastruktūrą, ypač transeuropiniame transporto tinkle (TEN-T); ragina viešąjį ir privatųjį sektorius skatinti įrengti įkrovimo infrastruktūrą bendrose transporto priemonių statymo aikštelėse;

34.  prašo Komisijos, nacionalinių ir vietos valdžios institucijų skatinti, kur įmanoma, vidaus vandenų laivybą kaip integruoto judumo sprendimą, susijusį su tausojamuoju judumu mieste;

35.  pabrėžia, kad principas „iš apačios į viršų“ yra svarbus; taigi, tvirtai remia, pvz., Merų paktą dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo (šį paktą yra pasirašę daugiau kaip 6 000 merų), ir palankiai vertina Komisijos nario A. Canette kreipimąsi 2015 m. spalio 13 d. Briuselyje parengti platesnio užmojo dokumentą; remia teigiamą Komisijos, kaip aktyvios tokių iniciatyvų skatintojos, vaidmenį;

36.  ragina Komisiją ir valstybes nares į 2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje vyksiančios 21-osios Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP 21) darbotvarkę kaip svarbias įtraukti plataus užmojo priemones dėl tvaraus judumo mieste; ragina Komisiją aktyviai remti Veiksmų darbotvarkės iniciatyvas dėl integruoto tvaraus judumo mieste;

Inovacijos – mokslinių tyrimų politikos, kuria siekiama nustatyti išmaniojo judumo principus, pagrindas

37.  primena, kad dėl pažangiųjų transporto sistemų judumas yra saugesnis, veiksmingesnis, labiau tausojantis aplinką ir sklandesnis, todėl ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų dėl pažangiųjų transporto sistemų, įskaitant inovacijas ir įgyvendinimą informacijos apie kelionę teikimo realiuoju laiku, labai automatizuotų transporto priemonių, išmaniosios infrastruktūros ir pažangiųjų eismo signalų sistemų srityse. primena, kad pažangiosios transporto sistemos yra svarbios realiuoju laiku teikiant tikslius duomenis apie eismą ir kelionę, todėl ragina Komisiją Skaitmeninėje darbotvarkėje atkreipti dėmesį judumą mieste; ragina suinteresuotuosius subjektus glaudžiai bendradarbiauti kuriant sąveikias ir integruotas judumo paslaugas, pvz., daugiarūšio viešojo transporto, dalijimosi transporto priemonėmis galimybių ir tarprūšinio integruoto bilietų pardavimo sistemų infrastruktūrą; prašo Komisijos teikti prioritetą tam, kad būtų vystomos inovatyvios programos ir naujos technologijos, suteikiančios galimybę eismo dalyviams imtis iniciatyvesnio plėtotojų ir duomenų rengėjų vaidmens transporto sistemoje, siekiant prisidėti prie judumo paslaugų platformų, kaip nustatyta pagal ES taisykles ir duomenų apsaugos reikalavimus;

38.  ragina visas šalis visapusiškai panaudoti duomenų ir skaitmeninimo galimybes ir naudoti reguliavimo sumažinimo priemones siekiant skatinti naujus verslo modelius;

39.  ragina Komisiją ir valstybes nares remti naujų technologijų, naujų verslo modelių ir naujų integruotųjų tvaraus judumo mieste praktikos ir miesto logistikos srityje vykdomas mokslinių tyrimų programas; remia programos „Horizontas 2020“ prioritetus, susijusius su visuomeniniais sunkumais išmaniojo, žaliojo ir integruotojo transporto ir judumo mieste srityse, taip pat judumo kaip paslaugos (angl. Maas) iniciatyvų rengimą visoje Europoje; mano, kad programa „Horizontas 2020“ turi paspartinti mokslinius tyrimus ir inovacijas gyvenimo kokybės, tvarių darbo vietų, demografijos, aktyvaus judumo pokyčių, aplinkos apsaugos ir su klimatu susijusiose srityse; mano, kad Komisija turėtų vadovautis šiais prioritetais, užtikrinti pakankamas ES lėšas būsimai mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklai miestų geležinkelio sistemose ir pagerinti tvarių transporto sistemų efektyvumą;

Tvaresnis ir saugesnis judumas mieste

40.  pažymi, kad itin geros išankstinės saugos sąlygos ir geresnis eismo ir greičio valdymas padeda labai sumažinti kelių eismo nelaimėse žūstančių ir sunkiai sužeidžiamų asmenų skaičių miestuose; pabrėžia, kad saugumo pajėgos, kurioms patikėta valdyti ir kontroliuoti eismą ir atlikti nuolatinius eismo saugos veikų, pvz., greičio viršijimas, vairavimas esant apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų, ar vairavimas naudojant judriojo ryšio telefonus ir kitus bendravimo ir informacijos įrenginius, patikrinimus, padeda sumažinti eismo nelaimių miestuose skaičių;

41.  ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas iki 2020 m. persvarstyti greičio koncepciją, atsižvelgiant į vietos sąlygas, kad būtų galima užtikrinti saugą, inter alia, gyvenamuosiuose rajonuose, šalia mokyklų ir švietimo ir socialinių įstaigų, taip pat apsvarstyti galimybę sukurti ir įrengti saugesnių kelių infrastruktūrą; ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas naudotis visomis moderniomis sistemomis, taip pat geresnio pažangiojo eismo valdymo sistema, siekiant užtikrinti visų eismo dalyvių, įskaitant pėsčiuosius, saugumą; ragina Europos miestus keistis geriausia patirtimi saugos valdymo srityje;

Inovacijos tvaraus krovinių vežimo srityje

42.  mano, kad inovatyvios, tvarios, aplinką tausojančios miestų logistikos strategijos, įtraukiant privačiuosius ir viešuosius subjektus, yra itin svarbios sprendžiant spūsčių ir su aplinkos apsauga susijusias problemas miestuose; mano, kad logistiką reikėtų grįsti tvarių rūšių transportu; ragina geriau optimizuoti tiekimo grandines miestų teritorijose, remiantis naujais, sąnaudų efektyvumu pasižyminčiais veiklos, technologijos ir verslo modeliais; pabrėžia, kad tvaraus judumo mieste planai, apimantys logistikos sistemas veiksmingai naudojant atskiras transporto rūšis ir jų derinius, yra svarbūs, taip pat pabrėžia, kad tais atvejais, kai reikia, geležinkelius, švarios vidaus vandenų laivybos ir jūrų uostus reikia integruoti į logistikos strategijas ir tvaraus judumo mieste planus; ragina kompetentingas valdžios institucijas, kai galima, sumažinti sunkiųjų transporto priemonių eismą miestų centruose;

43.  pabrėžia, kad didelio tankumo teritorijoms ir kitos teritorijoms, pvz., apsipirkinėjimo ir mažmeninės prekybos centrams, kyla vis daugiau su eismu ir spūstimis susijusių problemų, ir pabrėžia, kad svarbu veiksmingoje ir visapusiškoje planavimo politikoje šias teritorijas susieti su veiksmingu viešuoju transporto ir išmaniosiomis tiekimo į namus paslaugomis;

44.  ragina Komisiją parengti politiką, kuria krovinių vežimo sektorius būtų skatinamas didinti savo parkų ekologiškumą, o vietos valdžios institucijos – teikti paramą ir (arba) paskatas subjektams miestų krovininio transporto veiklą vykdyti tvaresniu būdu; primena, kad geležinkeliai ir kitų tvaresnių rūšių transportas, kartu su gerai suplanuotais apkeitimais ir logistika, gali vaidinti svarbų vaidmenį prekes gabenant į miestų pakraščius;

Išorės sąnaudų mažinimas ir aukštesnės kokybės investicijų užtikrinimas

45.  pabrėžia, kad investicijų sąnaudų ir naudos įvertinimą reikėtų atlikti siekiant kuo didesnės visuomeninės išorės naudos ir kuo labiau sumažinti išorės sąnaudas, patiriamas, pvz., dėl klimato kaitos, eismo nelaimių, sveikatos, triukšmo, oro taršos ir erdvės naudojimo;

46.  pabrėžia, kad judumas mieste turėtų padėti siekti ES efektyvaus išteklių naudojimo tikslų ir reikėtų jį visapusiškai įtraukti į šiuos tikslus, visų pirma tuos tikslus, kurie susiję su žiedine ekonomika;

47.  primena, kad miestų kelių ir automobilių stovėjimo vietų apmokestinimas, pagrįstas nediskriminavimo, sąveikos principais ir principu „teršėjas moka“, gali būti integruotos judumo mieste politikos dalis;

48.  primena, kad kelių apmokestinimo srityje reikėtų vadovautis principu „naudoti įplaukas“, ir ragina, kai dera, proporcingą procentinę dalį iš už naudojimąsi keliais gautų įplaukų (kelių rinkliavų ir (arba) eurovinječių) skirti tvaraus judumo mieste gerinimui;

49.  mano, kad, prireikus ir laikantis TEN-T teisės aktų, judumą mieste reikėtų įtraukti į Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) priemones, įskaitant paramą miestų transporto mazgams ir judumo planų pasienio miestams integravimą, nes šios priemonės skatina ekonomikos ir socialinį vystymąsi ir padeda užtikrinti didesnį prieinamumą; mano, kad veiksminga įvairių transporto rūšių ir transporto tinklų sąveika, įskaitant priemiesčių ir tarpregioninius tinklus, pagerintų piliečių judumą; pritaria tam, kad būtų kuriamos integruotos bilietų pardavimo sistemos, kurios galėtų pagerinti viešojo transporto prieinamumą;

50.  ragina Komisiją, valstybes nares ir vietos valdžios institucijas pasinaudoti naujomis miesto projektų finansavimo galimybėmis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę miestų transporto mazguose; primena, kad, nustatant papildomą bendro finansavimo procentinį dydį transporto projektams energetikos ir telekomunikacijų srityse, sinergijos projektus galima finansuoti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, o tai gali atverti didžiulių galimybių įgyvendinant miestų projektus; ragina Komisiją, persvarstant Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo biudžetus, apsvarstyti galimybę deramą ES finansavimą skirti tvaraus judumo projektams; ragina susijusias valdžios institucijas užtikrinti tvirtą ryšį tarp išmaniojo ir tvaraus judumo mieste politikos ir miesto judumo projektų, kurie finansuojami iš ES fondų, ir nustatyti aiškius panaudojimo tikslus ir rodiklius, kad būtų išvengta nepakankamo projektų panaudojimo ir nebūtų sumenkinta jų ekonominė ir socialinė nauda; pripažįsta, kad būtina ieškoti naujų formų tvaraus viešojo transporto finansavimo, kuriuo būtų užtikrinamas aplinkos tvarumas, skaitmeninimas ir prieinamumas, skatinama ekonomika miestų teritorijose ir kuriamos naujos darbo vietos;

51.  atkreipia dėmesį į neseniai priimtą dokumentą dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) ir tai, kad šia priemone ypatingas dėmesys skiriamas horizontaliesiems prioritetams ir išmaniesiems ir tvariems miestų projektams; ragina Komisiją ir valstybes nares remti tvaraus judumo mieste projektus, užtikrinti reikiamą įvairių finansavimo šaltinių ir programų sinergiją, taip pat plėtoti judumo mieste, naujos skaitmeninės darbotvarkės ir energetikos sąjungos sąsajas;

52.  pabrėžia vietos valdžios institucijų ir priemiesčio teritorijų subjektų gebėjimų rengti ir įgyvendinti integruoto vystymosi strategijas stiprinimo svarbą siekiant palengvinti įvairių teritorijų bendradarbiavimą ir skatinti jų tarpusavio priklausomybę ir papildomumą;

53.  mano, kad investicijomis į tvarų viešąjį transportą ne tik sprendžiamos judumo mieste problemos, bet jos apima ir miestų atnaujinimo elementus, kurie daro įtaką bendrai miestų ekonominei sistemai ir padeda kurti žalią miestų aplinką, taip pat prieigą prie įvairios paskirties (komercinės, gyvenamosios, laisvalaikio, kultūros, švietimo) centrų; pabrėžia, kad siekiant kuo didesnio investicijų poveikio labai svarbus tinkamas judumo ir miestų planavimo koordinavimas;

54.  ragina pasinaudoti Jaunimo užimtumo iniciatyvomis ir kitais ESIF, skatinant užimtumą srityse, kurios stimuliuoja tvaraus judumo mieste plėtrą; pabrėžia, kad įgyvendinant judumo mieste projektus daromas teigiamas poveikis visiems regionams ir jų gyventojams, nes skatinama užpildyti esamas arba novatoriškas atitinkamų sričių darbo vietas, įskaitant tas profesijas, kurių atstovų trūksta;

55.  primygtinai ragina Komisiją sudaryti lengvai prieinamas ES bendrai finansuojamų judumo mieste programų apžvalgas; taip pat prašo teikti vartotojams patogią informaciją apie ES bendro finansavimo galimybes miestų transporto projektams; prašo Komisijos, valdant ES finansuojamus judumo mieste projektus, užtikrinti, kad: a) būtų nustatytos valdymo priemonės, kurias pasitelkiant būtų stebima paslaugų kokybė ir naudotojų pasitenkinimas, kai tik projektai pradedami įgyvendinti, b) judumo mieste projektai būtų įtraukiami į patikimo judumo politiką ir c) prie minėtų punktų įgyvendinimo taip pat prisidėtų ir valstybių narių valdžios institucijos; prašo Komisijos, jai atliekant ESIF panaudojimo laikotarpio vidurio peržiūrą, pateikti kokybinę ir kiekybinę sanglaudos politikos paramos tvariam judumui mieste analizę;

Veiksmingų judumo sistemų tinklų integravimas ir bendradarbiavimo stiprinimas

56.  ragina valstybes nares skatinti daugiapakopį valdymą siekiant aktyvesnio regionų, nacionalinės valdžios ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimo rengiant įvairių sričių politiką, įskaitant miesto politikos, kuri turi aiškų poveikį miesto teritorijoms, kūrimą, įgyvendinimą ir stebėjimą;

57.  atkreipia dėmesį į Komisijos piliečių tinklo iniciatyvą kaip į gerą pagrindą skatinti ir remti įvairiarūšio tvaraus judumo grandines, pagrįstas ėjimu pėstute, važiavimu dviračiu, viešuoju (kolektyviniu) transportu, taip pat susitarimais pavežti automobiliu bei dalijimusi vienu automobiliu, bei važiavimu taksi;

58.  ragina Komisiją populiarinti keitimąsi geriausia patirtimi ir skatinti taip elgtis, taip pat ir gairėmis, siekiant spręsti su judumu mieste susijusias problemas ir sudaryti geresnes sąlygas perduoti įgūdžiams ir technologijoms tvaraus judumo srityje, visų pirma siekiant naudos visuomenei ir privatiesiems suinteresuotiesiems subjektams, kurie kuria tvaraus judumo sistemas, taip pat siekiant naudos kooperatyvų, savidraudos ir ne pelno sektoriui; ragina Komisiją iš geriausios patirties pavyzdžių erdvės planavimo ir erdvės naudojimo srityje sukurti tvaraus judumo tinklą; taip pat ragina valstybes nares skatinti miestus dalyvauti pažangiųjų miestų ir gyvenviečių bei Europos inovacijų partnerystėje; ragina Komisiją ir valstybes nares pradėti informuotumo didinimo kampanijas siekiant populiarinti veiksmingą, tvarų ir nuo privačių, įprastiniais degalais varomų automobilių priklausomą judumą;

59.  remia Judumo mieste stebėsenos centro (ELTIS) veiklą ir mano, kad reikėtų užtikrinti geresnį bendravimą šios iniciatyvos klausimu, įskaitant jos portalą;

60.  džiaugiasi dėl Komisijos pastangų koordinuoti ir konsoliduoti ES iniciatyvas judumo mieste srityje, pvz., CIVITAS 2020 iniciatyvą, kuri skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms, Judumo mieste stebėsenos centrą, skirtas keistis pažangiąja patirtimi, ir Tvaraus judumo miestuose planų platformą; ragina Komisiją sustiprinti savo pastangas, kuriomis siekiama sumažinti atitinkamų ES iniciatyvų ir programų susiskaidymą bei koordinavimo trūkumą ir atsižvelgti į tokių programų kaip URBAN ir URBACT sėkmę; prašo Komisijos raginti valstybių narių valdžios institucijas kurti pažangumo centrus judumo mieste srityje, tęsti su CIVITAS 2020 iniciatyva susijusias pastangas ir skatinti daugiau ES piliečių prisijungti prie šio projekto;

61.  yra įsitikinęs, kad, kalbant apie būsimos judumo politikos įgyvendinimą, reikia papildomų pastangų siekiant susieti ir koordinuoti ES bandomuosius projektus, pvz., CIVITAS, POLIS, ELTIS, taip pat integruoti miestus su jų praktine patirtimi ir praktinėmis žiniomis; primygtinai ragina Komisiją sudaryti lengvai prieinamas ES bendrai finansuojamų judumo mieste programų apžvalgas; be to, prašo pateikti aiškią ir vartotojams suprantamą informaciją, kaip gauti bendrą ES finansavimą judumo mieste projektams; pabrėžia būtinybę finansuoti ne tik infrastruktūrą, bet ir IT paslaugas, stebėjimo procesus ir tarpregioninius projektus, taip pat sudaryti strategines partnerystes tarp pramonės įmonių ir Europos miestų siekiant sukurti rytdienos miestų sistemas;

62.  pasisako už tvirtą ryšį tarp judumo planų ir tvarumo miestuose bei kitų iniciatyvų, tokių kaip Pažangieji miestai ir Merų paktas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad miestai būtų tvaresni ir save aprūpinantys; mano, kad Merų pakte prisiimti savanoriški įsipareigojimai gali būti tinkamas pagrindas kreiptis į visas suinteresuotąsias šalis kuriant judumo ir tvarumo planus, kurie gali būti reklamuojami nedidelėmis sąnaudomis; palankiai vertina iniciatyvą „CITES – Ateities miestai. Investicijos į Europą“ ir ragina Komisiją panaudoti esamas platformas siekiant parengti komunikacijos priemones, kurios suvienytų tvariu miestų vystymusi suinteresuotus subjektus;

o
o   o

63.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 168 E, 2013 6 14, p. 72.
(2) OL C 390 E, 2012 12 18, p. 10.
(3) OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
(4) OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
(5) OL L 188, 2009 7 18, p. 1.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0375.
(7) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0314.
(8) OL C 290, 1988 11 14, p. 51.
(9) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0547.
(10) OL L 134, 2004 4 30, p. 1.
(11) OL L 307, 2014 10 28, p. 1.
(12) Jungtinių Tautų rezoliucija 66/288 „Ateitis, kurios norime“, 135 dalis.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika