Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2242(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0319/2015

Predkladané texty :

A8-0319/2015

Rozpravy :

PV 02/12/2015 - 12
CRE 02/12/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 02/12/2015 - 13.5
CRE 02/12/2015 - 13.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0423

Prijaté texty
PDF 462kWORD 146k
Streda, 2. decembra 2015 - Brusel
Udržateľná mestská mobilita
P8_TA(2015)0423A8-0319/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. decembra 2015 o udržateľnej mestskej mobilite (2014/2242(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. decembra 2013 s názvom Spoločné vytvorenie konkurencieschopnej mestskej mobility efektívne využívajúcej zdroje (COM(2013)0913),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2011 o európskej mestskej agende a jej budúcnosti v politike súdržnosti(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. septembra 2009 s názvom Akčný plán mestskej mobility (COM(2009)0490),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. júla 2014 s názvom Mestský rozmer politík EÚ – kľúčové prvky mestskej agendy EÚ (COM(2014)0490),

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 25. septembra 2007 s názvom Za novú kultúru mestskej mobility (COM(2007)0551),

–  so zreteľom na osobitný Eurobarometer 406 z decembra 2013 s názvom Postoj Európanov voči mestskej mobilite,

–  so zreteľom na Európsku platformu plánov udržateľnej mestskej mobility, ktorú naštartovala Komisia,

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 29. novembra 1995 s názvom Občianska sieť – napĺňanie potenciálu verejnej osobnej dopravy v Európe (COM(1995)0601),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 31. marca 1998 s názvom Doprava a CO2 – rozvoj prístupu Spoločenstva (COM(1998)0204),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. februára 2015 s názvom Parížsky protokol – koncepcia boja proti celosvetovej zmene klímy po roku 2020 (COM(2015)0081),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe(3),

–  so zreteľom nariadenie (ES) č. 715/2007(4) a nariadenie (ES) č. 595/2009(5), pokiaľ ide o zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2015 o meraní emisií v automobilovom priemysle(6),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. decembra 2013 s názvom Program Čisté ovzdušie pre Európu (COM(2013)0918),

–  so zreteľom na usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie pre kvalitu ovzdušia a nástroj hospodárskeho hodnotenia v oblasti zdravia;

–  so zreteľom na správu Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom Chorobnosť súvisiaca s environmentálnym hlukom a vyčíslenie stratených rokov zdravého života v Európe,

–  so zreteľom na záverečnú správu Európskej environmentálnej agentúry z decembra 2013 s názvom Bližší pohľad na mestskú dopravu,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 – 2020 – prvé medzníky na ceste k stratégii proti zraneniam(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. októbra 1988 o ochrane chodcov a o Európskej charte na ochranu chodcov(8),

–  so zreteľom na Viedenský dohovor o cestnej premávke,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom CARS 2020 – akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný automobilový priemysel v Európe (COM(2012)0636),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o CARS 2020 – k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe(9),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2014 s názvom Smerom k obehovému hospodárstvu – program nulového odpadu pre Európu (COM(2014)0398),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb(10),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá(11),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 1/2014 s názvom Účinnosť projektov v oblasti mestskej verejnej dopravy podporovaných Európskou úniou,

–  so zreteľom na Chartu z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych miest;

–  so zreteľom na Dohovor primátorov a starostov,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0319/2015),

A.  keďže podľa odhadov bude v roku 2050 až 82 % občanov EÚ žiť v mestských oblastiach;

B.  keďže očakávaný značný nárast mestského obyvateľstva prináša mestským centrám výzvy v sociálnej oblasti, v oblasti kvality života, ako aj trvalo udržateľného rozvoja, ktoré si budú vyžadovať holistické plánovacie opatrenia;

C.  keďže mestská mobilita stále z veľkej časti spočíva na používaní konvenčne poháňaných vozidiel a keďže jej potreby závisia na 96 % od ropy a jej derivátov alebo predstavujú približne jednu tretinu celkovej spotreby energie;

D.  keďže mestská doprava je zodpovedná za 25 % všetkých emisií CO2 a približne 70 % všetkých emisií v mestských oblastiach, ktoré sú zodpovedné za zmenu klímy, a je jediným sektorom v EÚ, v ktorom sa emisie skleníkových plynov naďalej zvyšujú;

E.  keďže podľa osobitnej správy Eurobarometra 406 z roku 2013 asi 50 % európskych občanov každodenne využíva na prepravu osobné vozidlo, len 16 % využíva verejnú dopravu a 12 % bicykel;

F.  keďže podľa rovnakej správy sa občania EÚ domnievajú, že nižšie ceny verejnej dopravy (59 %), zlepšenie služieb verejnej dopravy (56 %) a zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov (33 %) predstavujú účinné opatrenia na zlepšenie mestskej mobility;

G.  keďže približne 50 % trás v mestských oblastiach je kratších ako 5 km, a preto by sa mali zdolávať pešo, na bicykli, verejnou/hromadnou dopravou alebo iným dostupným spôsobom dopravy, ako je spolujazda;

H.  keďže rozsiahle používanie nafty v doprave, najmä v starších vozidlách a tých vozidlách, ktoré nemajú filtre pevných častíc, je jednou z hlavných príčin vysokej koncentrácie častíc v mestách EÚ a keďže preto by sa v mestskej doprave malo podporovať využívanie alternatívnych palív, ako aj zmeny obvyklých spôsobov využívania týchto druhov dopravy, a to bez toho, aby bola ohrozená mestská mobilita;

I.  keďže podľa Európskej environmentálnej agentúry bolo v roku 2011 viac ako 125 miliónov európskych občanov vystavených znečisteniu hlukom nad bezpečnostným limitom 55 dB a spôsobovala ho hlavne cestná premávka;

J.  keďže vysoko kvalitné dopravné služby sú zásadné pre ľudí žijúcich v mestských oblastiach v záujme uspokojenia ich potrieb v oblasti mobility v súvislosti s ich pracovným životom, odbornou prípravou, cestovným ruchom, ako aj s rekreačnými aktivitami; keďže udržateľná mestská doprava môže prispieť k zníženiu spotreby energie, znečistenia ovzdušia a znečistenia hlukom, počtu nehôd, preťaženia dopravy, využívania pôdy a zástavby pôdy;

K.  keďže cielené opatrenia v záujme udržateľnej mestskej mobility sú možné a nevyhnutné na dosiahnutie cieľov EÚ a presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa dopravy a životného prostredia;

L.  keďže s náležitým ohľadom na subsidiaritu na podporu miestnych činností by EÚ mala pomáhať rozvíjať integrovaný a dlhodobý prístup k mestskej mobilite, ktorý zníži znečisťovanie spôsobované premávkou, preťaženosť premávky, hluk a dopravné nehody, poskytovať náležitú podporu mestám a zabezpečiť lepšiu informovanosť, koordináciu a spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ;

M.  keďže je dôležité zdôrazniť význam verejnej dopravy pre mestské hospodárstva vrátane znevýhodnených oblastí a uznať jej sociálne výhody, ako napr. prispievanie k boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a zabezpečenie prístupu k pracovným miestam pre všetkých občanov;

N.  keďže dobrá a pohodlná verejná hromadná doprava je najlepším prostriedkom, ako odrádzať od súkromnej dopravy, a jedným z najlepších spôsobov, ako znížiť dopravné zápchy;

O.  keďže 73 % európskych občanov sa domnieva, že bezpečnosť cestnej premávky je vážnym problémom v mestách a keďže k viac ako 30 % smrteľných a vážnych zranení na cestách dochádza v mestských oblastiach a často ide o zraniteľných účastníkov cestnej premávky a chodcov;

P.  keďže k 38 % všetkých smrteľných dopravných nehôd dochádza v mestských oblastiach a k 55 % na medzimestských cestách, keďže obeťami sú najčastejšie cyklisti a iní zraniteľní účastníci cestnej premávky a keďže nehody sú spojené s vysokou koncentráciou vozidiel a ich rýchlosťou;

Q.  keďže udržateľná mestská doprava je jedným z aspektov širších politík územného plánovania a keďže zelené plochy v mestách môžu čiastočne zmierniť vplyv znečistenia spôsobeného cestnou premávkou;

R.  keďže využívanie alternatívnych palív a spôsobov dopravy zahŕňa rozvoj potrebnej infraštruktúry spolu s úsilím zameraným na zmenu správania ľudí súvisiaceho s mobilitou;

S.  keďže mestá a iné väčšie mestské oblasti boli ako významné centrá hospodárskej činnosti a inovácií právom uznané za veľmi dôležité prvky v novej stratégii TEN-T a sú hlavným článkom dopravného reťazca pre osobnú a nákladnú dopravu;

T.  keďže multimodálne siete a integrácia jednotlivých druhov dopravy a služieb v mestských oblastiach a okolí môžu byť prospešné pre zlepšenie efektívnosti osobnej a nákladnej dopravy, a teda môžu pomôcť znížiť uhlíkové a ďalšie škodlivé emisie;

U.  keďže sa hlavy štátov a vlád, ktoré sa v roku 2012 zúčastnili na konferencii Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20), zaviazali podporovať rozvoj trvalo udržateľných dopravných sietí(12);

V.  keďže jednotné riešenie pre všetky mestské oblasti neexistuje a mestá v celej Európskej únii čelia špecifickým situáciám a potrebám, ktoré súvisia najmä s geografickými a klimatickými podmienkami, demografickou štruktúrou, kultúrnymi tradíciami a inými faktormi;

W.  keďže za mestskú mobilitu a riadenie mestskej dopravy sú zodpovedné miestne a regionálne orgány, ktoré vypracúvajú a realizujú verejnú politiku v týchto oblastiach spoločne s platným národným rámcom a mestskou agendou Európskej únie;

X.  keďže je znepokojený, že Komisia hovorí o rozvíjaní dopravných konceptov na európskej úrovni, ktoré by sa potom mali prispôsobiť osobitostiam členských štátov; keďže namiesto zaujatia prístupu zhora nadol v súlade s týmto postojom a bez ignorovania potreby spoločných pravidiel a noriem by bolo vhodnejšie zvoliť prístup zdola nahor, ktorý zahrnuje paralelné experimentovanie na mieste v záujme podpory inovácií; keďže preto dôrazne podporuje vytvorenie platforiem na výmenu skúseností medzi miestnymi zainteresovanými stranami s cieľom umožniť vo väčšej miere šírenie úspešných modelov;

1.  zdôrazňuje, že doteraz vykonaná práca na európskej úrovni a v mnohých mestách bola pozitívna a mala by pokračovať, a preto víta uvedené oznámenie Komisie o mestskej mobilite;

Vrátenie priestorov a infraštruktúry všetkým občanom a zlepšenie dostupnosti

2.  poukazuje na to, že územné plánovanie je najdôležitejšia fáza vytvárania plynulých a bezpečných dopravných sietí, ktoré sú trvalé a majú ozajstný vplyv na objem prepravy a distribúciu; zdôrazňuje, že bezpečnosť musí byť vždy vnímaná ako kľúčový prvok udržateľného mestského plánovania;

3.  je presvedčený, že poskytovanie informácií občanom EÚ, maloobchodníkom, prevádzkovateľom nákladnej dopravy a iným zainteresovaným stranám v oblasti mestskej mobility a konzultácia s nimi sú kľúčové pre transparentnejšie plánovanie, rozvoj a rozhodovanie; zdôrazňuje, že tieto informácie by mali byť voľne a ľahko dostupné; pripomína, že je žiaduce podporovať spoluprácu medzi príslušnými subjektmi a medzi mestami na úrovni EÚ s cieľom podeliť sa o riešenia v oblasti udržateľnej mobility;

4.  je presvedčený, že dlhodobé plány udržateľnej mestskej mobility s podporou IKT technológií sú dôležitými nástrojmi na poskytovanie primeraných a bezpečných riešení mobility pre všetkých občanov; vyzýva príslušné orgány, aby v plánoch udržateľnej mestskej mobility zohľadňovali osobitné potreby, pokiaľ ide o komunikáciu osôb so zníženou pohyblivosťou; zdôrazňuje, že bezbariérová infraštruktúra má zásadný význam pre mobilitu osôb so zníženou pohyblivosťou; zdôrazňuje, že je potrebné, aby plány udržateľnej mestskej mobility zahŕňali osobitné stratégie pre bezpečnosť cestnej premávky a poskytovali bezpečnú infraštruktúru s primeraným priestorom pre najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky;

5.  zdôrazňuje význam plánov udržateľnej mestskej mobility na dosahovanie cieľov EÚ, pokiaľ ide o emisie CO2, hluk, znečistenie ovzdušia a zníženie dopravných nehôd; domnieva sa, že rozvoj udržateľnej mestskej mobility by mal byť dôležitým prvkom, ktorý treba zohľadniť pri financovaní projektov EÚ v oblasti mestskej dopravy, a že financovanie a informačná podpora EÚ by mohla poskytovať stimuly pre tvorbu a plnenie takýchto plánov; vyzýva Komisiu, aby príslušným orgánom zabezpečili potrebné poradenstvo a technickú podporu pri tvorbe plánov udržateľnej mestskej mobility, pričom sa v plnej miere zohľadní zásada subsidiarity;

6.  nabáda orgány členských štátov, aby vypracovali plány udržateľnej mestskej mobility, ktoré uprednostňujú spôsoby dopravy s nízkymi emisiami vrátane elektrického pohonu a vozidiel poháňaných alternatívnymi palivami a ktoré zahŕňajú inteligentné dopravné systémy; podporuje vytvorenie dopravných zón a intermodálnych platforiem, kde sa bude uprednostňovať využívanie verejnej dopravy;

7.  nabáda členské štáty a európske mestá, aby vypracovali politiku parkovania (poskytovanie parkovacích plôch, používanie inteligentných parkovacích systémov a primerané ceny), ktorá môže byť súčasťou integrovanej mestskej politiky, a aby súčasne vyvíjali väčšie úsilie na rozvoj funkčných intermodálnych uzlov, ktoré poskytujú rôzne dopravné služby a umožňujú hladkú kombináciu dopravných riešení, ako sú hromadná doprava, spoločná doprava, bicyklovanie a služby prenájmu; požaduje lepšiu prepojenosť prímestských parkovacích priestorov so železnicou a službami verejnej dopravy napr. využívaním systémov parkovísk s plynulou nadväznosťou prestupu na hromadnú dopravu (tzv. P & R); pripomína, že je potrebné odstrániť nedostatky v službách poskytovaných pre občanov so zdravotným postihnutím;

8.  zdôrazňuje, že vzhľadom na potrebu obmedziť negatívny vplyv na životné prostredie spôsobený závislosťou dopravného systému EÚ od ropy (ktorý prevažne využíva ropu a jej vedľajšie produkty) by sa EŠIF mali systematicky využívať na vypracúvanie a vykonávanie komplexných a integrovaných plánov udržateľnej mestskej mobility, ktoré budú doplnkovo a vzájomne posilňovať opatrenia mestskej mobility v širšom kontexte územného plánovania bez toho, aby sa vytvárali ďalšie dopravné potreby vedúce k nadmernému využívaniu automobilov, a to s dôrazom na integrovaný dopravný systém založený na spolupráci jednotlivých druhov dopravy;

9.  je pevne presvedčený, že platforma Komisie pre plány udržateľnej mestskej mobility by mala rozhodne podporovať mestá a regióny pri navrhovaní a vykonávaní plánov udržateľnej mestskej mobility; zdôrazňuje, že v súvislosti s investíciami do mestskej mobility je dôležité brať do úvahy všetky mestá bez ohľadu na ich veľkosť, ako aj kľúčovú úlohu, ktorú európske mestá a regióny musia zohrávať pri podpore a presadzovaní udržateľnej mestskej mobility; požaduje, aby sa do európskej platformy a do expertnej skupiny členských štátov pre mestskú mobilitu a dopravu zapojili zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov rôznych veľkostí a zástupcovia rôznych zainteresovaných strán (napr. združenia cyklistov);

10.  zdôrazňuje, že plány udržateľnej mestskej mobility by mali byť v súlade so súčasným programom EÚ a cieľmi, najmä s ustanoveniami týkajúcimi sa modálneho prechodu od cestnej k železničnej doprave stanovenými v bielej knihe z roku 2011;

11.  naliehavo vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby posúdili plány mestskej mobility a vykonali ich kontrolu v súlade s účelom a cieľmi stratégie Doprava 2050;

Zlepšenie životného prostredia, kvality života a zdravia

12.  poukazuje najmä na veľké množstvo škodlivých účinkov súčasného modelu dopravy na základné prvky prirodzeného prostredia vrátane ovzdušia, vody a pôdy a na rôzne ekosystémy;

13.  je presvedčený, že znečistenie ovzdušia má miestny, regionálny, národný a cezhraničný rozmer a vyžaduje si opatrenia na všetkých úrovniach riadenia; preto požaduje, aby sa posilnil prístup viacúrovňového riadenia, kde všetci aktéri preberú zodpovednosť za opatrenia, ktoré možno a treba prijať na každej úrovni;

14.  vyzýva mestá, aby starostlivo posúdili potreby občanov a podnikov a osobitosti jednotlivých druhov dopravy s cieľom zabezpečiť udržateľnú mobilitu v mestách a aby prijali opatrenia potrebné na zlepšenie kvality života v mestách, okrem iného podporou prechodu na udržateľné druhy dopravy vrátane chôdze a jazdy na bicykli a presadzovaním integrovanej intermodálnej a/alebo kombinovanej politiky;

15.  vyzýva miestne orgány, aby pri vypracúvaní udržateľných plánov mobility zohľadnili blaho svojich občanov; osobitne vyzýva príslušné orgány, aby prijali opatrenia na zníženie hluku v mestách, ktorý spôsobuje premávka;

16.  nabáda príslušné orgány, aby v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti a zásadou proporcionality prijali preventívne opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách a aby zabezpečili, aby koncentrácie znečisťujúcich látok nepresahovali úrovne stanovené v usmerneniach Svetovej zdravotníckej organizácie; na tento účel podporuje vytvorenie zón s nízkymi emisiami na miestnej úrovni; zdôrazňuje, že príslušné orgány sú zodpovedné za poskytovanie bezpečných a zdravých riešení mobility pre svojich občanov; zastáva názor, že takéto riešenia by mali byť založené na cenovo dostupných, inteligentných, spoľahlivých a prístupných systémoch verejnej dopravy; nabáda členské štáty, ako aj miestne orgány, aby v prípade, ak existuje riziko, že uvedené usmernenia WHO nebudú dodržané, zvážili prijatie opatrení s cieľom zlepšiť prístup k verejnej doprave, napríklad striedavou premávkou;

17.  poukazuje na potrebu holistického prístupu k znečisťovaniu ovzdušia v európskych mestách; vyzýva preto Komisiu, aby navrhla účinné opatrenia, ktoré umožnia členským štátom dosiahnuť súlad so smernicou o kvalite ovzdušia (2008/50/ES), predovšetkým stanovením účinných a ambicióznych emisných stropov na roky 2025 a 2030 podľa smernice o národných emisných stropoch a zabezpečením lepšej koordinácie opatrení podľa smernice o národných emisných stropoch a smernice o kvalite okolitého ovzdušia stanovením ambicióznych emisných noriem pre autá na roky 2025 a 2030 vo včasnom preskúmaní nariadenia (ES) č. 443/2009 o emisných normách CO2 osobných automobilov, ako aj stanovením jasného časového rámca na vykonávanie emisných skúšok počas skutočnej jazdy pre súkromné vozidlá;

18.  vyzýva Komisiu, aby v jednotlivých plánoch členských štátov posúdila umiestnenie staníc na meranie a monitorovanie atmosférického znečistenia v hlavných mestských aglomeráciách, ktoré majú problémy s kvalitou ovzdušia, keďže v dôsledku zlého umiestnenia týchto staníc často dochádza k skresľovaniu údajov, čo môže predstavovať riziko pre zdravie obyvateľstva;

19.  berie na vedomie zmeny v správaní v oblasti vlastníctva a používania vozidla (spoločné využívanie jedného auta viacerými osobami, tzv. carsharing, spájanie sa na účely dopravy, tzv.carpooling); nabáda Komisiu, aby rozvíjala a podporovala dopravné systémy zahŕňajúce kolektívne a verejné formy mobility;

20.  je presvedčený, že Komisia by mala posúdiť, ako by mohli nové formy mobility na základe modelu hospodárstva spoločného využívania zdrojov vrátane spolujázd (ride-sharing) ovplyvniť spoločnosť; zastáva názor, že na vnútroštátnej úrovni by členské štáty mali uplatňovať koncepciu tzv. zdieľaného mesta, ktorá súvisí s mobilitou a dopravou, pretože by občania z toho mohli mať prospech, a to najmä v malých a stredne veľkých mestách, kde sieť verejnej dopravy je menšia, a mohlo by to umožniť rozvoj riešení mobility na základe partnerstva;

21.  zdôrazňuje, že vysoko rozvinutá, efektívna, cenovo prístupná, bezpečná a dostupná verejná doprava je neoddeliteľnou súčasťou udržateľného rozvoja miest; je presvedčený, že spoľahlivé služby verejnej dopravy môžu zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní preťaženia, znečistenia ovzdušia a hluku v mestách; vyzýva členské štáty, aby podporovali verejnú dopravu s cieľom zvýšiť jej využívanie do roku 2030; takisto nabáda vnútroštátne a miestne orgány, aby podporovali dostupnosť digitálnych služieb verejnej dopravy a staníc, rozvoj inovatívnych foriem mobility, ako aj využívanie inteligentných dopravných riešení a iných moderných technológií; zdôrazňuje, že služby ako carsharing, carpooling a ride-sharing lepšie využívajú existujúce zdroje a pomáhajú znížiť počet automobilov v mestách; uznáva význam európskych programov satelitnej navigácie Galileo a EGNOS a mobilných vysokorýchlostných sietí; podporuje vytvorenie právneho rámca, ktorý umožňuje využívanie nových foriem mobility a nových modelov zdieľania, ktoré lepšie využívajú existujúce zdroje;

22.  zdôrazňuje význam verejných informácií o ponukách mestskej verejnej dopravy, ktoré berú do úvahy aj jazykové potreby turistov, a výhody udržateľnej politiky cestovného ruchu; nabáda miestne orgány, aby poskytovali informácie v reálnom čase na internete a na dostatočne početných displejoch v mestách; vyzýva orgány a prevádzkovateľov dopravy, aby zlepšili dostupnosť bezplatných digitálnych služieb verejnej dopravy a staníc;

23.  zdôrazňuje sociálne prínosy koľajovej verejnej dopravy, pokiaľ ide o prístupnosť mestských oblastí, obnovu miest, sociálne začleňovanie a zlepšenie vzhľadu miest;

24.  uznáva kvalitu a rozmanitosť pracovných miest, ktoré ponúkajú prevádzkovatelia verejnej dopravy, a súvisiaci prínos pre hospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby monitorovala a zhodnotila príspevok verejnej dopravy k stratégiám týkajúcim sa ekologických pracovných miest a environmentálne udržateľného rastu na vnútroštátnej a európskej úrovni;

25.  vyzýva členské štáty, aby prijali účinné opatrenia na zaistenie bezpečnosti verejnej dopravy pri súčasnom rešpektovaní právomocí na miestnej úrovni;

26.  pripomína, že nemotorizovaná individuálna mobilita, napr. chôdza a jazda na bicykli, má najväčší potenciál pre neutralitu, pokiaľ ide o CO2;

27.  nabáda členské štáty, aby zrevidovali svoje stratégie na zlepšenie nemotorizovanej dopravy s cieľom vyhovieť zhodným záujmom na zlepšovaní mobility a mestského životného prostredia; nabáda členské štáty, aby podporovali tam, kde je to vhodné, používanie bicyklov, a to aj stanovením ambicióznych cieľov pre využívanie bicyklov do roku 2030, a aby zlepšili podmienky pre chôdzu a jazdu na bicykli;

28.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali informovanosť o cyklistike a alternatívnych druhoch dopravy, prispievali k zmene spôsobu dopravy smerom k udržateľným druhom dopravy a naďalej podporovali kampaň Európsky týždeň mobility; vyzýva mestá, aby zriadili systém spoločného využívania bicyklov spojený s verejnou dopravou; víta iniciatívy na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom podporovať a organizovať podujatia EÚ „v nedeľu bez áut“ a „deň bicyklov“, zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách;

29.  vyzýva súkromné spoločnosti, správne orgány a inštitúcie EÚ, aby naďalej zlepšovali služby riadenia mobility pre svojich členov, zamestnancov a návštevníkov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali politiky zamerané na nabádanie podnikov, aby obmedzili cesty do a zo zamestnania, okrem iného podporou telepráce a nabádaním na používanie informačných a komunikačných technológií a telekonferencií; domnieva sa, že opatrenia v oblasti mobility, ako sú tie, ktoré sú koordinované prostredníctvom Európskej platformy pre riadenie mobility, majú veľký potenciál na riešenie preťaženia dopravy v mestách a zabezpečenie dostupnosti pre všetkých;

30.  nabáda členské štáty a miestne orgány, aby v rámci postupov verejného obstarávania vymedzili požiadavky na environmentálne vlastnosti, a to najmä pri nákupe vozidiel pre verejnú dopravu alebo vozidiel, ktoré používajú verejné orgány;

Úspory energie a ochrana klímy

31.  domnieva sa, že energetická efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú kľúčom k dosiahnutiu udržateľnej mestskej mobility, a tiež k zlepšeniu environmentálnych podmienok, a že pri prijímaní opatrení na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti emisií CO2 a úspor energie by sa mala dodržiavať technologická neutralita;

32.  nabáda členské štáty, aby podporovali ciele bielej knihy o doprave znížiť počet konvenčne poháňaných automobilov v mestskej doprave do roku 2030 a postupne ich vyradiť z premávky v mestách do roku 2050; vyzýva mestá, aby presadzovali a podporovali prechod na alternatívne dopravné prostriedky a motorové vozidlá, a pritom zohľadnili ich reálnu uhlíkovú stopu, aby sa dosiahli ciele EÚ v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov o 60 % do roku 2050; víta stimuly pre cestujúcich, aby kombinovali rôzne druhy dopravy;

33.  upozorňuje na význam využívania elektrických vozidiel a vozidiel poháňaných alternatívnymi palivami (biopalivá druhej a tretej generácie, vodík založený na obnoviteľných zdrojoch energie, stlačený zemný plyn (CNG) a skvapalnený zemný plyn (LNG)) na zníženie emisií v mestách; pripomína ustanovenia smernice 2014/94/EÚ týkajúce sa zavádzania alternatívnych palív a nabáda členské štáty, aby v úzkej spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi a príslušným priemyselným odvetvím urýchlene vytvorili infraštruktúry, najmä pozdĺž transeurópskych dopravných sietí (TEN-T); vyzýva verejný a súkromný sektor, aby podporovali inštaláciu nabíjacích zariadení v oblastiach kolektívnych parkovísk;

34.  žiada Komisiu a vnútroštátne a miestne orgány, aby podľa možnosti podporovali vnútrozemskú plavbu ako riešenie integrovanej mobility v záujme ekologickej mobility v mestách;

35.  zdôrazňuje význam postupu zdola nahor; preto dôrazne podporuje napríklad Dohovor primátorov a starostov o znížení emisií skleníkových plynov s viac ako 6 000 podpismi a víta výzvu komisára Caneteho z 13. októbra 2015 v Bruseli s cieľom dosiahnuť ambicióznejší dohovor, o ktorom sa v súčasnosti rokuje; podporuje Komisiu v zohrávaní pozitívnej úlohy aktívneho katalyzátora pre takéto iniciatívy;

36.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ambiciózne opatrenia v záujme udržateľnej mestskej mobility dali na popredné miesto programu COP 21, ktorý bude prebiehať v decembri 2015 v Paríži; nabáda Komisiu, aby aktívne podporovala akčný program iniciatív v oblasti integrovanej udržateľnej mestskej mobility;

Inovácie ako základ výskumnej politiky zameranej na inteligentné prístupy k mobilite

37.  pripomína, že inteligentné dopravné systémy umožňujú, aby sa mobilita stala bezpečnejšou, výkonnejšou, ekologickejšou a plynulejšou, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o zriaďovanie inteligentných dopravných systémov vrátane inovácií a využívania v oblastiach poskytovania cestovných informácií v reálnom čase, vysoko automatizovaných vozidiel, inteligentných infraštruktúr a inteligentných dopravných signalizačných systémov; pripomína význam inteligentných dopravných systémov pri poskytovaní presných údajov o premávke a cestovaní v reálnom čase, a preto vyzýva Komisiu, aby upriamila pozornosť digitálnej agendy na mestskú mobilitu; vyzýva zainteresované strany, aby úzko spolupracovali pri vývoji interoperabilných a integrovaných služieb mobility, ako je multimodálna verejná doprava, spoločné riešenia v oblasti mobility a intermodálne integrované zariadenia na predaj cestovných lístkov; žiada Komisiu, aby rozvoj inovačných aplikácií a nových technológií, ktoré umožňujú, aby účastníci cestnej premávky hrali proaktívnejšiu úlohu ako investori a poskytovatelia údajov v systéme dopravy, stanovila ako prioritu s cieľom prispieť k vytvoreniu platforiem pre služby mobility, a to v súlade s právom EÚ a ochranou údajov;

38.  nabáda všetky strany, aby plne využívali možnosti údajov a digitalizáciu a používali dereguláciu na podporu nových podnikateľských modelov;

39.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali výskumné programy týkajúce sa nových technológií, nových obchodných modelov a nových postupov integrovanej udržateľnej mestskej mobility a mestskej logistiky; podporuje priority programu Horizont 2020, pokiaľ ide o spoločenskú výzvu na inteligentnú, ekologickú a integrovanú dopravu a mestskú mobilitu, ako aj rozvoj iniciatív „mobilita ako služba“ v Európe; je presvedčený, že program Horizont 2020 musí podporiť výskum a inovácie v oblasti kvality života, udržateľných pracovných miest, demografie, zmien aktívnej mobility, ako aj životného prostredia a opatrení proti zmene klímy; zastáva názor, že Komisia by mala zohľadniť tieto priority, zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky EÚ pre budúce činnosti v rámci výskumu a vývoja v oblasti mestských železničných systémov a zlepšiť výkonnosť udržateľných dopravných riešení;

Dosiahnutie udržateľnejšej, bezpečnejšej a spoľahlivejšej mestskej mobility

40.  konštatuje, že dôkladné bezpečnostné podmienky, ako aj vyspelé riadenie dopravy a rýchlosti vedú k výraznému zníženiu počtu smrteľných nehôd a vážnych zranení v mestách; poukazuje na to, že bezpečnostné sily, ktorých úlohou je riadenie a kontrola dopravy a konzistentné vykonávanie kontrol dopravných priestupkov, ako napr. prekročenia rýchlosti, jazdy pod vplyvom alkoholu, konzumácie drog a liekov a používania mobilných telefónov a iných komunikačných a informačných zariadení, prispievajú k znižovaniu dopravných nehôd v mestách;

41.  vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby v súlade s miestnymi podmienkami do roku 2020 prehodnotili riadenie rýchlosti, a to s cieľom zaručiť bezpečnosť, okrem iného v obytných oblastiach a v okolí škôl, ako aj vzdelávacích a sociálnych zariadení, a aby zvážili navrhnutie a vypracovanie bezpečnejšej cestnej infraštruktúry; vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby využívali všetky moderné riešenia vrátane vyspelého inteligentného riadenia dopravy a aby zaručili bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov; nabáda európske mestá, aby si vymieňali najlepšie postupy v oblasti riadenia bezpečnosti;

Inovácie v oblasti udržateľnej nákladnej dopravy

42.  domnieva sa, že rozvoj inovatívnych, udržateľných a ekologických mestských stratégií logistiky zahŕňajúcich verejné aj súkromné subjekty je mimoriadne dôležitý pre riešenie preťaženia a environmentálnych problémov v mestách; zastáva názor, že logistika by mala byť založená na udržateľných druhoch dopravy; žiada lepšiu optimalizáciu dodávateľského reťazca v mestských oblastiach na základe nových, nákladovo efektívnych druhoch prevádzky, technológie a podnikateľského modelu; poukazuje na význam plánov udržateľnej mestskej mobility, ktoré zahŕňajú kombinované logistické stratégie, a zdôrazňuje, že tam, kde je to vhodné, je potrebné, aby koľajnicová doprava, čistá vnútrozemská plavba a námorné prístavy boli integrované do logistických stratégií a plánov udržateľnej mestskej mobility; vyzýva príslušné orgány, aby tam, kde je to možné, znížili premávku nákladných vozidiel v centrách miest;

43.  poukazuje na to, že husto osídlené oblasti a iné oblasti, ako sú nákupné a maloobchodné centrá, čelia zvýšenej cestnej premávke a dopravným zápcham, a poukazuje na význam účinného a komplexného plánovania politiky na prepojenie týchto oblastí na efektívnu verejnú dopravu a inteligentné služby dodávky do domu;

44.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala politiky s cieľom nabádať sektor nákladnej dopravy, aby zmenil svoj automobilový park na ekologický, a aby nabádala miestne orgány, aby poskytovali prevádzkovateľom podporu a stimuly v záujme udržateľnejšej mestskej nákladnej dopravy; pripomína, že železničná doprava a iné udržateľnejšie druhy dopravy spolu s dobre plánovanými výmenami a logistikou môžu zohrávať dôležitú úlohu pri preprave tovaru do prímestských oblastí;

Minimalizovanie vonkajších nákladov a zlepšovanie kvality investícií

45.  zdôrazňuje skutočnosť, že hodnotenie nákladovej efektívnosti investícií by sa malo zameriavať na maximalizáciu externého spoločenského prínosu a minimalizáciu vonkajších nákladov spôsobených napríklad zmenou klímy, nehodami a otázkami zdravia, hluku, znečistenia ovzdušia, ako aj využívania priestorov;

46.  zdôrazňuje, že mestská mobilita by mala prispievať k cieľom EÚ v oblasti efektívnosti zdrojov a mala by byť v plnej miere začlenená do týchto cieľov, najmä pokiaľ ide o tie, ktoré súvisia s obehovým hospodárstvom;

47.  pripomína, že tvorba cien pre cesty v mestách a parkoviská na základe nediskriminácie, interoperability a zásady „znečisťovateľ platí“ môže byť súčasťou integrovanej politiky v oblasti mestskej mobility;

48.  pripomína zásadu využívania príjmov, pokiaľ ide o cestné poplatky, a požaduje, aby tam, kde je to vhodné, bola časť príjmov z využívania cestnej infraštruktúry (cestné poplatky a/alebo Eurovignette) použitá na zlepšenie udržateľnej mestskej mobility;

49.  domnieva sa, že mestská mobilita by sa mala premietnuť do opatrení v súvislosti s Nástrojom na prepájanie Európy/transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T), ak je to vhodné a v súlade s právnymi predpismi v oblasti TEN-T, vrátane podpory pre mestské uzly a začlenenia plánov mobility pre mestá v cezhraničných oblastiach, pretože to podnecuje hospodársky a sociálny rozvoj a podporuje lepšiu prístupnosť; je presvedčený, že efektívne prepojenia medzi rôznymi druhmi dopravy a medzi dopravnými sieťami vrátane prímestských a medziregionálnych sietí by mohli zlepšiť mobilitu občanov; podporuje rozvoj integrovaných systémov predaja lístkov, ktoré by mohli potenciálne zvýšiť dostupnosť verejnej dopravy;

50.  vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne orgány, aby využívali nové možnosti financovania mestských projektov v rámci Nástroja na prepájanie Európy v mestských uzloch; pripomína, že je možné, aby Nástroj na prepájanie Európy financoval projekty súčinnosti s mimoriadnou mierou spolufinancovania dopravných projektov spolu s energetikou a telekomunikáciami, čo má obrovský potenciál pre mestské projekty; vyzýva Komisiu, aby pri revízii rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu zvážila vhodné financovanie EÚ pre projekty udržateľnej mobility; žiada príslušné orgány, aby zabezpečili pevné prepojenie medzi inteligentnou a udržateľnou politikou mestskej mobility a projektmi mestskej mobility financovanými z fondov EÚ a aby stanovili jasné ciele a ukazovatele využitia s cieľom zabrániť nízkemu využívaniu projektov a oslabeniu ich hospodárskych a sociálnych prínosov; uznáva potrebu nových foriem udržateľného financovania verejnej dopravy, ktoré umožňujú environmentálnu udržateľnosť, digitalizáciu a prístupnosť, stimulujú hospodárstvo mestských oblastí a vytvárajú nové pracovné miesta;

51.  poukazuje na nedávno schválený Európsky fond pre strategické investície (EFSI) a na osobitnú pozornosť a zameranie tohto nástroja na horizontálne priority a inteligentné a udržateľné mestské projekty; vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby podporovali projekty udržateľnej mestskej mobility, zabezpečili potrebnú súčinnosť medzi rôznymi zdrojmi financovania a programami a aby rozvíjali prepojenie medzi mestskou mobilitou, novou digitálnou agendou a energetickou úniou;

52.  zdôrazňuje význam budovania kapacít v rámci miestnych orgánov a v prímestských oblastiach, pokiaľ ide o vypracúvanie a realizáciu integrovaných stratégií rozvoja, s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi rozličnými územiami a podporiť tak vzájomnú previazanosť a komplementárnosť;

53.  domnieva sa, že investície do udržateľnej verejnej dopravy nie sú len reakciou na problémy mestskej mobility, ale zahŕňajú aj „prvky obnovy miest“, ktoré majú vplyv na celkový hospodársky systém mesta a uľahčujú vznik ekologického mestského prostredia, ako aj prístup do centier rôznorodých činností (obchodných, rezidenčných, voľnočasových, kultúrnych, vzdelávacích); zdôrazňuje, že riadna koordinácia mobility a mestského plánovania je zásadná, ak majú mať investície čo najväčší vplyv;

54.  požaduje, aby sa iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ďalšie EŠIF využívali na podporu zamestnanosti v oblastiach, ktoré stimulujú rozvoj udržateľnej mestskej mobility; zdôrazňuje, že realizácia projektov mestskej mobility má pozitívny vplyv na všetky regióny a ich obyvateľstvo, pretože podporuje obsadzovanie existujúcich a voľných inovatívnych pracovných miest v príslušných oblastiach vrátane povolaní, v ktorých je nedostatok pracovných síl;

55.  naliehavo žiada Komisiu, aby vytvorila ľahko dostupné prehľady programov mestskej mobility, ktoré spolufinancuje EÚ; navyše požaduje, aby sa poskytovali používateľsky zrozumiteľné informácie o možnostiach spolufinancovania mestských dopravných projektov z prostriedkov EÚ; žiada Komisiu, aby pri riadení projektov mestskej mobility financovaných z prostriedkov EÚ zabezpečila, aby: a) sa zaviedli riadiace nástroje na monitorovanie kvality služieb a úrovne spokojnosti užívateľov po uvedení projektov do prevádzky, b) sa projekty mestskej mobility začlenili do vhodnej politiky mobility a c) uvedené otázky riešili aj orgány členských štátov; žiada Komisiu, aby v rámci preskúmania využívania EŠIF v polovici trvania poskytla kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu, ako politika súdržnosti podporuje udržateľnú mestskú mobilitu;

Integrácia sietí účinných systémov mobility a posilnenie spolupráce

56.  žiada členské štáty, aby podporili viacúrovňové riadenie s cieľom posilniť spoluprácu medzi regionálnymi, vnútroštátnymi a európskymi orgánmi v oblasti tvorby politík vrátane návrhu, vykonávania a monitorovania mestských politík, ktoré majú zreteľný vplyv na mestské oblasti;

57.  odkazuje na iniciatívu občianskej siete Komisie ako dobrého základu na presadzovanie a podporu intermodálnych, udržateľných reťazcov mobility založených hlavne na chodení, bicyklovaní, verejnej hromadnej doprave spolu so spoločnými (carsharing) a združenými (carpooling) jazdami autami a taxíkmi;

58.  vyzýva Komisiu, aby presadzovala a podporovala výmenu osvedčených postupov a usmernení na riešenie výziev mestskej mobility a uľahčenie prenosu znalostí a technológií v oblasti udržateľnej mobility, najmä v prospech verejných a súkromných zainteresovaných strán, ktoré pracujú na riešeniach pre udržateľnú mobilitu, a v prospech družstevného a neziskového sektora a sektora vzájomnej pomoci; vyzýva Komisiu, aby vytvorila sieť udržateľnej mobility s príkladmi osvedčených postupov z oblasti územného plánovania a využívania priestoru; ďalej vyzýva členské štáty, aby podnecovali mestá k účasti na iniciatíve Inteligentné mestá a obce – európske inovačné partnerstvo; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali kampane na zvyšovanie informovanosti verejnosti na podporu mobility, ktorá je účinná, udržateľná a menej závislá od používania súkromných, konvenčne poháňaných automobilov;

59.  podporuje prácu strediska monitorovania mestskej mobility (ELTIS) a domnieva sa, že komunikácia týkajúca sa tejto iniciatívy vrátane tohto portálu by sa mala posilniť;

60.  víta snahu Komisie koordinovať a skonsolidovať iniciatívy EÚ v oblasti mestskej mobility, ako sú CIVITAS 2020 pre výskum a inovácie, stredisko monitorovania mestskej mobility na výmenu najlepších postupov a skúseností a platforma pre plány udržateľnej mestskej mobility; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie obmedziť roztrieštenosť a nedostatočnú koordináciu medzi príslušnými iniciatívami a programami EÚ a zohľadnila úspech programov ako URBAN a URBACT; vyzýva Komisiu, aby nabádala orgány v členských štátoch na vytváranie sietí excelentnosti v oblasti mestskej mobility, na pokračovanie v úsilí iniciatívy CIVITAS 2020 a na podnecovanie väčšieho počtu občanov EÚ, aby sa k tomuto projektu pripojili;

61.  domnieva sa, že by sa počas diskusie o vykonávaní budúcich politík mobility malo vyvinúť ďalšie úsilie na vytváranie sietí a koordináciu pilotných projektov, ako napr. prostredníctvom iniciatív Civitas, Polis a Eltis, a na integrovanie miest s ich praktickými skúsenosťami a know-how; na tento účel naliehavo žiada Komisiu, aby vytvorila ľahko dostupné prehľady programov mestskej mobility, ktoré spolufinancuje EÚ; ďalej žiada objasniť – spôsobom zrozumiteľným užívateľovi – ako získať spolufinancovanie EÚ na projekty mestskej mobility; zdôrazňuje, že je potrebné financovať nielen infraštruktúry, ale aj IT služby, postupy monitorovania a medziregionálne projekty a stanoviť strategické partnerstvá medzi priemyslom a európskymi mestami, a to s cieľom rozvíjať mestské systémy zajtrajška;

62.  vyslovuje sa za pevné prepojenie medzi plánmi mobility, udržateľnosťou miest a ďalšími iniciatívami, ako sú inteligentné mestá a Dohovor primátorov a starostov, ktoré sú zamerané na udržateľnejšie a sebestačnejšie mesto; domnieva sa, že dobrovoľný záväzok stanovený v Dohovore primátorov a starostov môže slúžiť ako odrazový mostík k osloveniu všetkých príslušných strán pri vytváraní plánov mobility a udržateľnosti, ktoré možno propagovať nákladovo efektívnym spôsobom; víta iniciatívu s názvom CiTIEs – mestá zajtrajška – investície do Európy a vyzýva Komisiu, aby využila existujúce platformy na vytvorenie komunikačných nástrojov zameraných na zbližovanie zainteresovaných strán v oblasti udržateľného mestského rozvoja;

o
o   o

63.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 72.
(2) Ú. v. EÚ C 390 E, 18.12.2012, s. 10.
(3) Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2015)0375.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2013)0314.
(8) Ú. v. ES C 290, 14.11.1988, s. 51.
(9) Prijaté texty, P7_TA(2013)0547.
(10) Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1.
(12) Rezolúcia OSN č. 66/288 s názvom Budúcnosť, akú chceme, ods. 135.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia