Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0811(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0353/2015

Ingediende teksten :

A8-0353/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0434

Aangenomen teksten
PDF 240kWORD 60k
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg
Memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust *
P8_TA(2015)0434A8-0353/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2015 over het uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (11595/2015),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0303/2015),

–  Gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken(1), en met name artikel 26, lid 2,

–  gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 april 2015(2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0353/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

(1) PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1.
(2) Arresten van het Hof van Justitie van 16 april 2015 in gevoegde zaken C-317/13 en C-679/13, Parlement/Raad, ECLI: EU:C:2015:223, en in zaak C-540/13, Parlement/Raad, ECLI:EU:C:2015:224.

Juridische mededeling - Privacybeleid