Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0204(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0357/2015

Indgivne tekster :

A8-0357/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2015 - 4.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0435

Vedtagne tekster
PDF 258kWORD 68k
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg
Metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav *
P8_TA(2015)0435A8-0357/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. december 2015 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2015)0447),

–  der henviser til artikel 322, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0277/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0357/2015),

A.  der henviser til, at Rådets forordning 2014/335/EU, Euratom(1) forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2016;

B.  der henviser til, at afgørelsen ledsages af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014(2), som træder i kraft den samme dag som afgørelsen;

C.  der henviser til, at tilsvarende gældende lovgivning, som er relateret til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom(3), skulle revideres i slutningen af 2014 som følge af usædvanligt høje moms- og BNI-justeringer for visse medlemsstater;

D.  der henviser til, at forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 også skal revideres i lyset af erfaringerne med 2014-justeringerne;

E.  der henviser til, at tilvejebringelsen og justeringen af medlemsstaternes bidrag til Unionens budget ikke bør være genstand for politiske forhandlinger, men bør være en teknisk proces for at opfylde likviditetskrav;

F.  der henviser til, at alle medlemsstater i reglen hidtil uden betydelige forsinkelser har betalt de fulde beløb af deres moms- og BNI-baserede bidrag til Unionens budget selv i tider med kriser og alvorlige finanspolitiske stramninger;

G.  der henviser til, at en rapport om beregningerne af og underliggende data til tilpasningen af moms- og BNI-saldoen af hensyn til gennemsigtigheden bør forelægges Parlamentet hvert år samt datoerne for og størrelsen af de overførte bidrag fra medlemsstaterne til Unionens budget;

H.  der henviser til, at Kommissionens forslag desuden indeholder ændringer med hensyn til rentebestemmelserne og en række mere tekniske spørgsmål og præciseringer;

I.  der henviser til, at Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 derfor bør ændres i overensstemmelse hermed;

1.  understreger behovet for effektive regler om, hvordan medlemsstaterne overdrager deres rettidige bidrag til Unionens budget for at gøre det muligt for Kommissionen effektivt at forvalte sin likviditet;

2.  støtter den mulighed, som Kommissionen har, for at anmode medlemsstaterne om betaling af tre tolvtedele af moms- og BNI-indtægterne i første halvdel af året for at give Kommissionen mulighed for at reducere en større del af det foregående års efterslæb i Den Europæiske Garantifond for Landbruget (og i de europæiske struktur- og investeringsfonde), samt for at reducere morarenter;

3.  understreger navnlig behovet for en rettidig gennemførelse af betalinger til modtagere af støtte fra Unionens budget; glæder sig i denne forbindelse over den foreslåede ændring til artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014, der ikke kun har til formål at øge incitamentet til at betale rettidigt ved at gøre forsinkede betalinger dyrere, men også for at sikre proportionalitet ved at indføre et loft på 20 procentpoint for den maksimale forhøjelse af rentesatsen;

4.  understreger, at de foreslåede ændringer af de metoder, der anvendes til justeringer af bidrag, har til formål at forhindre, at en lignende hændelse som den i 2014 gentager sig;

5.  understreger, at disse justeringer af bidrag bør behandles så automatisk som muligt for at undgå politisk indblanding i de aftalte metoder til finansiering af Unionens budget og at begrænse det råderum mest muligt, som medlemsstaterne har med hensyn til tidsplanen for deres yderligere bidrag, som er en følge af BNI-justeringer, til Unionens budget;

6.  tilslutter sig derfor Kommissionens forslag til ændring af tidspunktet for indberetning af justeringer og navnlig datoen for overdragelsen af justeringerne til begyndelsen af året i stedet for den 1. december, hvilket vil gøre det lettere for de nationale finansforvaltninger at styre finansieringen af eventuelle justeringer;

7.  støtter endvidere Kommissionens forslag om, at hver medlemsstat for at forhindre tab for Unionens budget sikrer, at de beløb, der er krediteret de egne indtægter, ikke fratrækkes eventuelle negative renter eller andre gebyrer i den tid, som de skal blive stående på kontoen;

8.  noterer sig de store forskelle med hensyn til, hvordan medlemsstaterne håndterer deres nationale regnskabsføring af bidrag til Unionens budget, og opfordrer Kommissionen til at undersøge anbefalinger i denne forbindelse for at muliggøre en lettere sammenligning mellem medlemsstaterne;

9.  understreger, at ordningen for egne indtægter er for kompliceret og skal reformeres gennemgribende i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme; understreger i denne forbindelse, hvor vigtigt det er, at Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter kommer med forslag til, hvordan man kan løse de problemer, der er konstateret i forbindelse med den nuværende ordning;

10.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

11.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

12.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

13.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

14.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4)
Forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014
Artikel 10b – stk. 5 – afsnit 3
Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om størrelsen af de beløb, der fremkommer ved denne beregning, inden den 1. februar i året efter året for fremlæggelsen af de til justeringen anvendte data. Hver enkelt medlemsstat indbetaler nettobeløbet på den i artikel 9 omhandlede konto den første arbejdsdag i juni samme år.
Kommissionen giver medlemsstaterne og Europa-Parlamentet meddelelse om størrelsen af de beløb, der fremkommer ved denne beregning, inden den 1. februar i året efter året for fremlæggelsen af de til justeringen anvendte data. Hver enkelt medlemsstat indbetaler nettobeløbet på den i artikel 9 omhandlede konto den første arbejdsdag i juni samme år.

(1) Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105).
(2) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 39).
(3) Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik