Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0204(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0357/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0357/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0435

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 477kWORD 79k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Μέθοδοι και διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών *
P8_TA(2015)0435A8-0357/2015

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0447),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 322 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0277/2015),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0357/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου(1) αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του έτους 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω απόφαση συνοδεύεται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου(2), ο οποίος τίθεται σε ισχύ την ίδια ημέρα με την απόφαση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίστοιχη νομοθεσία που ισχύει επί του παρόντος και συνδέεται με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου(3) έπρεπε να αναθεωρηθεί στα τέλη 2014 λόγω των εξαιρετικά υψηλών ποσών των βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ προσαρμογών για ορισμένα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη και ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 χρειάζεται να αναθεωρηθεί υπό το φως των εμπειριών από τις προσαρμογές του έτους 2014·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή και προσαρμογή των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης αλλά θα πρέπει να συνιστά τεχνική διεργασία προς αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά κανόνα τα κράτη μέλη μέχρι τούδε καταβάλλουν στο ακέραιο τα ποσά των βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης χωρίς σημαντική καθυστέρηση, ακόμη και σε καιρούς κρίσης και σοβαρών δημοσιονομικών πιέσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας θα πρέπει να υποβάλλεται κατ’ έτος στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τους υπολογισμούς και τα σχετικά δεδομένα για τις προσαρμογές των υπολοίπων ΦΠΑ και ΑΕΕ, καθώς και οι ημερομηνίες και τα ποσά των συνεισφορών που έχουν μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής πέραν τούτων περιέχει τροποποιήσεις όσον αφορά τους κανόνες περί τόκων και έναν αριθμό περισσότερο τεχνικών θεμάτων και διευκρινίσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί αναλόγως·

1.  τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικούς κανόνες σχετικά με το πώς τα κράτη μέλη αποδίδουν εγκαίρως τις συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης, για να καθίσταται δυνατό για την Επιτροπή να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το ταμείο της·

2.  υποστηρίζει την επιλογή που παρέχεται στην Επιτροπή να ζητεί από τα κράτη μέλη την καταβολή τρίτου δωδεκατημορίου του βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ πόρου το πρώτο ήμισυ του έτους με σκοπό να καθίσταται δυνατό για την Επιτροπή να μειώσει σε σημαντικότερο βαθμό τη συσσώρευση εκκρεμών πληρωμών στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων και να μειώσει τους τόκους υπερημερίας·

3.  τονίζει ειδικότερα την ανάγκη για την έγκαιρη διενέργεια καταβολών στους δικαιούχους πόρων του προϋπολογισμού της Ένωσης· χαιρετίζει επ’ αυτού την προτεινόμενη στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 τροπολογία, που αποσκοπεί όχι μόνον στην αύξηση των κινήτρων για έγκαιρη πληρωμή καθιστώντας οιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής ακριβότερη αλλά επίσης στην εξασφάλιση αναλογικότητας χάρις στην επιβολή ανωτάτου ορίου για τη μέγιστη αύξηση του επιτοκίου στις 20 εκατοστιαίες μονάδες·

4.  υπογραμμίζει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των μεθόδων που εφαρμόζονται στις προσαρμογές των συνεισφορών στόχο έχουν να αποφευχθεί το να επαναληφθεί συμβάν παρόμοιο προς εκείνο που ανέκυψε το 2014·

5.  τονίζει ότι οι εν λόγω προσαρμογές συνεισφορών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν κατά τρόπο αυτόματο για να αποφεύγεται πολιτική παρέμβαση στους συμπεφωνημένους τρόπους χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ένωσης και να περιορίζεται στο ελάχιστο η διακριτική ευχέρεια που αφήνεται στα κράτη μέλη ως προς τη χρονική στιγμή των πρόσθετων συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης οι οποίες απορρέουν από προσαρμογές του ΑΕΕ·

6.  συμφωνεί συνεπώς με την πρόταση της Επιτροπής να μετατοπισθεί η χρονική στιγμή γνωστοποίησης και ειδικότερα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την απόδοση των προσαρμογών στην αρχή του έτους αντί της 1ης Δεκεμβρίου, στοιχείο το οποίο θα καταστήσει ευκολότερο για τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών το να διαχειρισθούν τη χρηματοδότηση δυνατών προσαρμογών·

7.  στηρίζει πέραν τούτων την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία για να μην υπάρξουν απώλειες στον προϋπολογισμό της Ένωσης κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το ποσό με το οποίο έχει πιστώσει τον λογαριασμό ιδίων πόρων του δεν μειώνεται λόγω οιουδήποτε αρνητικού τόκου ή άλλων επιβαρύνσεων για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να παραμείνει στον λογαριασμό·

8.  σημειώνει τη μεγάλη ποικιλομορφία που παρατηρείται στον τρόπο με τον οποίον τα κράτη μέλη χειρίζονται στους εθνικούς λογαριασμούς τους τις συνεισφορές στον προϋπολογισμό της Ένωσης και καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα συστάσεων επί του θέματος για να επιτυγχάνεται ευκολότερη σύγκριση μεταξύ κρατών μελών·

9.  υπογραμμίζει ότι το σύστημα των ιδίων πόρων παραμένει υπέρμετρα πολυσύνθετο και χρειάζεται να αναμορφωθεί εκ θεμελίων με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· τονίζει με δεδομένα τα ανωτέρω τον ζωτικό ρόλο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους όσον αφορά τη διατύπωση προτάσεων για την εξάλειψη των ανεπαρκειών του ισχύοντος συστήματος·

10.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

11.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

12.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

13.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014
Άρθρο 10 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτό πριν από την 1η Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους της παροχής στοιχείων για τις προσαρμογές. Κάθε κράτος μέλος εγγράφει το καθαρό ποσό στον λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του ίδιου έτους.
Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτό πριν από την 1η Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους της παροχής στοιχείων για τις προσαρμογές. Κάθε κράτος μέλος εγγράφει το καθαρό ποσό στον λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του ίδιου έτους.

(1) Απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105).
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 39).
(3) Απόφαση 2007/436/EΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου