Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0204(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0357/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0357/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/12/2015 - 4.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0435

Hyväksytyt tekstit
PDF 249kWORD 67k
Tiistai 15. joulukuuta 2015 - Strasbourg
Perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavat menetelmät ja menettely sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavat toimenpiteet *
P8_TA(2015)0435A8-0357/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. joulukuuta 2015 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 muuttamisesta (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2015)0447),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0277/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0357/2015),

A.  ottaa huomioon, että neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(1) on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alkupuolella;

B.  ottaa huomioon, että tuohon neuvoston päätökseen liittyy neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014(2), joka tulee voimaan päätöksen voimaantulopäivänä;

C.  ottaa huomioon, että neuvoston päätökseen 2007/436/EY, Euratom(3) liittyvää tällä hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä oli muutettava vuoden 2014 loppupuolella, koska ALV- ja BKTL-perusteisiin omiin varoihin tehtävien mukautusten määrät olivat poikkeuksellisen suuret tiettyjen jäsenvaltioiden kohdalla;

D.  ottaa huomioon, että myös asetusta (EU, Euratom) N:o 609/2014 on muutettava vuoden 2014 mukautusten yhteydessä saatujen kokemusten valossa;

E.  katsoo, että jäsenvaltioiden unionin talousarvioon maksamiin maksuosuuksiin liittyvät säännökset ja mukautukset eivät saa perustua poliittiseen kaupankäyntiin vaan niiden on perustuttava tekniseen prosessiin, jolla varmistetaan käteisvarojen saaminen;

F.  ottaa huomioon, että toistaiseksi jäsenvaltiot ovat yleensä maksaneet unionin talousarvioon täydet ALV- ja BKTL-perusteiset maksunsa ilman suuria viivästyksiä talouskriisistä ja julkisen talouden vaikeasta tilanteesta huolimatta;

G.  katsoo, että parlamentille olisi avoimuuden vuoksi toimitettava joka vuosi kertomus ALV- ja BKTL-perusteisten maksujen saldon mukautusten laskennasta ja niiden perustana olevista tiedoista sekä tiedot jäsenvaltioiden unionin talousarvioon maksamien maksuerien päivämääristä ja suuruudesta;

H.  ottaa huomioon, että komission ehdotus sisältää lisäksi muutoksia korkosääntöihin ja lukuisia teknisiä seikkoja ja selvennyksiä;

I.  ottaa huomioon, että asetusta (EU, Euratom) N:o 609/2014 olisi näin ollen muutettava vastaavasti;

1.  korostaa, että tarvitaan tehokkaat säännöt sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot suorittavat maksut unionin talousarvioon ajallaan, jotta komissio voi hallinnoida tehokkaasti kassavarojaan;

2.  kannattaa komissiolle myönnettyä mahdollisuutta pyytää jäsenvaltioita maksamaan ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen kolmas kahdestoistaosa vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, jotta komissio voi suorittaa aikaisempaa enemmän edellisenä vuonna kasaantuneita Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen maksuja ja täten vähentää niistä maksettavaa viivästyskorkoa;

3.  korostaa, että on erityisen tärkeää, että unionin talousarvion edunsaajille suoritetaan maksut ajallaan; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 12 artiklaan esitetyn tarkistuksen, jonka tavoitteena on kannustaa suorittamaan maksut ajallaan korottamalla viivästyskorkoa varmistaen kuitenkin oikeasuhtaisuuden siten, että korkokannan korotusten yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 20 prosenttiyksikköä;

4.  korostaa, että maksuosuuksien mukautuksiin sovellettaviin menetelmiin ehdotettujen muutosten tavoitteena on välttää tulevaisuudessa vastaavanlainen tilanne kuin mihin jouduttiin vuonna 2014;

5.  korostaa, että maksuosuuksien mukautukset olisi poliittiselta ohjailulta välttymiseksi käsiteltävä mahdollisimman automaattisella tavalla noudattamalla sovittuja unionin talousarvion rahoitustapoja ja jäsenvaltioiden harkintavalta, joka koskee niiden unionin talousarvioon maksamien BKTL-perusteisista mukautuksista aiheutuvien lisämaksuosuuksien aikataulua, olisi rajattava mahdollisimman suppeaksi;

6.  kannattaa näin ollen komission ehdotusta siirtää tietojen toimittamisen ajankohtaa sekä erityisesti mukautusten käyttöön asettamisen määräpäivää aikaisemmasta joulukuun ensimmäisestä päivästä vuoden alkuun, minkä ansiosta mahdollisten mukautusten rahoituksen hallinnointi valtionkassoista on helpompaa;

7.  kannattaa myös komission ehdotusta, jonka mukaan unionin talousarviolle aiheutuvien tappioiden torjumiseksi kukin jäsenvaltio varmistaa, että mahdollista negatiivista korkoa tai muita maksuja ei veloteta omien varojen hyvittämistä varten avatulta tililtä sinä aikana, jonka varojen on säilyttävä tilillä;

8.  panee merkille suuret erot tavoissa, joilla jäsenvaltiot hallinnoivat maksuosuuksiaan unionin talousarvioon, ja pyytää komissiota harkitsemaan tästä asiasta annettavia suosituksia, jotta jäsenvaltioita olisi helpompi verrata keskenään;

9.  korostaa, että omien varojen järjestelmä on liian monimutkainen ja että se on uudistettava perusteellisesti seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä; tähdentää näin ollen omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän keskeistä roolia annettaessa ehdotuksia nykyisen järjestelmän puutteiden korjaamiseksi;

10.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

11.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 106 a artiklan mukaisesti;

12.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

13.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014
10 bartikla – 5 kohta – 3 alakohta
Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille laskennan tuloksena saadut määrät ennen mukautuksia varten tarvittavien tietojen toimittamisvuotta seuraavan vuoden helmikuun 1 päivää. Kukin jäsenvaltio kirjaa nettomäärän 9 artiklassa tarkoitetulle tilille saman vuoden kesäkuun ensimmäisenä työpäivänä.
Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille laskennan tuloksena saadut määrät ennen mukautuksia varten tarvittavien tietojen toimittamisvuotta seuraavan vuoden helmikuun 1 päivää. Kukin jäsenvaltio kirjaa nettomäärän 9 artiklassa tarkoitetulle tilille saman vuoden kesäkuun ensimmäisenä työpäivänä.

(1)Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105).
(2)Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 39).
(3)Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7. kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö