Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0204(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0357/2015

Pateikti tekstai :

A8-0357/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2015 - 4.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0435

Priimti tekstai
PDF 142kWORD 75k
Antradienis, 2015 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodai ir tvarka ir priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti *
P8_TA(2015)0435A8-0357/2015

2015 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015)0447),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8–0277/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0357/2015),

A.  kadangi planuojama, kad Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas(1) įsigalios 2016 m. pradžioje;

B.  kadangi prie to sprendimo pridedamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014(2), įsigaliojantis tą pačią dieną, kaip ir sprendimas;

C.  kadangi atitinkami šiuo metu galiojantys teisės aktai, susiję su Tarybos sprendimu 2007/436/EB, Euratomas(3), turėjo būti persvarstyti 2014 m. pabaigoje dėl labai didelių kai kurių valstybių narių PVM ir BNP pagrįstų patikslinimų sumų;

D.  kadangi Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 taip pat turi būti persvarstytas, atsižvelgiant į 2014 m. patikslinimų patirtį;

E.  kadangi, siekiant patenkinti grynųjų pinigų poreikį, valstybių narių įnašų į Sąjungos biudžetą teikimas ir tikslinimas neturėtų priklausyti nuo politinio derėjimosi, bet turėtų būti techninis procesas;

F.  kadangi paprastai valstybės narės iki šiol pernelyg nevėluodamos į Sąjungos biudžetą mokėjo visas savo PVM ir BNP pagrįstų įnašų sumas, net krizės ir labai didelių fiskalinių suvaržymų aplinkybėmis;

G.  kadangi, siekiant skaidrumo, Parlamentui turėtų būti kasmet teikiama PVM ir BNP balanso patikslinimų apskaičiavimo ir pagrindžiamųjų duomenų ataskaita, taip pat pranešama apie valstybių narių į Sąjungos biudžetą pervestų įnašų datas ir sumas;

H.  kadangi, be to, Komisijos pasiūlyme pateikiama pakeitimų, susijusių su delspinigių nustatymo taisyklėmis, ir į jį įtraukiami keli labiau techninio pobūdžio klausimai bei paaiškinimai;

I.  kadangi todėl Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

1.  pabrėžia, kad reikia numatyti veiksmingas taisykles, pagal kurias būtų nustatyta, kaip valstybės narės turėtų laiku pateikti savo įnašus į Sąjungos biudžetą, kad Komisija galėtų veiksmingai valdyti savo iždą;

2.  pritaria tam, kad Komisijai suteikta galimybė paprašyti valstybių narių sumokėti trečią dvyliktąją PVM ir BNP pagrįstų išteklių dalį pirmąjį metų pusmetį, kad Komisijai būtų sudarytos sąlygos sumažinti didesnę ankstesnių metų Europos žemės ūkio garantijų fondo (taip pat Europos struktūrinių ir investicijų fondų) mokėjimų vėlavimų dalį ir sumažinti delspinigius;

3.  ypač pabrėžia, kad reikia laiku mokėti mokėjimus Sąjungos biudžeto naudos gavėjams; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina pasiūlytą Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 12 straipsnio pakeitimą, kuriuo siekiama ne tik numatyti daugiau mokėjimo laiku paskatų nustatant, kad vėluojant teikti mokėjimus būtų mokama daugiau, bet ir užtikrinti proporcingumą numatant, kad palūkanų normos padidinimas negali viršyti 20 procentinių punktų ribos;

4.  pabrėžia, kad pasiūlytais įnašų patikslinimams taikomų metodų pakeitimais siekiama išvengti, kad nepasikartotų incidentai, panašūs į tą, kuris įvyko 2014 m.;

5.  pabrėžia, kad tie įnašų patikslinimai turėtų būti tvarkomi kuo automatiškiau, siekiant išvengti politinio kišimosi dėl sutartų Sąjungos biudžeto finansavimo būdų ir kuo labiau apriboti valstybių narių veiksmų laisvę jų papildomų įnašų, kurie turi būti mokami į Sąjungos biudžetą dėl BNP patikslinimų, termino klausimu;

6.  todėl pritaria Komisijos pasiūlymui perkelti duomenų perdavimo terminą ir ypač patikslintų sumų pateikimo datą iš gruodžio 1 d. į metų pradžią, nes tai padėtų nacionaliniams iždams valdyti galimų patikslinimų finansavimą;

7.  be to, remia Komisijos pasiūlymą, kuriuo numatoma, kad siekiant išvengti Sąjungos biudžeto nuostolių kiekviena valstybė narė užtikrina, kad sumos, kurias ji sumokėjo į nuosavų išteklių sąskaitą, nebūtų sumažintos dėl neigiamų palūkanų ar kitų mokesčių tuo laikotarpiu, kai jos laikomos sąskaitoje;

8.  pažymi, kad valstybių narių nacionalinės įnašų į Sąjungos biudžetą apskaitos būdai yra labai įvairūs, ir ragina Komisiją išnagrinėti rekomendacijas šiuo klausimu, kad būtų galima lengviau palyginti valstybes nares;

9.  pabrėžia, kad nuosavų išteklių sistema ir toliau yra pernelyg sudėtinga ir turi būti iš esmės pertvarkyta pagal kitą daugiametę finansinę programą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad pagrindinis Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais vaidmuo yra teikti pasiūlymus, kaip panaikinti dabartinės sistemos trūkumus;

10.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

11.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 106a straipsnį;

12.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

13.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

14.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014
10b straipsnio 5 dalies trečia pastraipa
Komisija apie taip apskaičiuotas sumas valstybes nares informuoja iki metų, einančių po metų, kuriais buvo pateikti patikslinimams reikalingi duomenys, vasario 1 d. Kiekviena valstybė narė į 9 straipsnyje nurodytą sąskaitą grynąją sumą įskaito tų pačių metų birželio mėnesio pirmąją darbo dieną.
Komisija apie taip apskaičiuotas sumas valstybes nares ir Europos Parlamentą informuoja iki metų, einančių po metų, kuriais buvo pateikti patikslinimams reikalingi duomenys, vasario 1 d. Kiekviena valstybė narė į 9 straipsnyje nurodytą sąskaitą grynąją sumą įskaito tų pačių metų birželio mėnesio pirmąją darbo dieną.

(1) 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (OL L 168, 2014 6 7, p. 105).
(2) 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (OL L 168, 2014 6 7, p. 39).
(3) 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17).

Teisinė informacija - Privatumo politika