Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0204(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0357/2015

Predkladané texty :

A8-0357/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0435

Prijaté texty
PDF 353kWORD 75k
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg
Metódy a postupy sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť *
P8_TA(2015)0435A8-0357/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2015 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 609/2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0447),

–  so zreteľom na článok 322 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0277/2015),

—  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0357/2015),

A.  keďže rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom(1) podľa očakávaní nadobudne účinnosť začiatkom roka 2016;

B.  keďže s týmto rozhodnutím súvisí rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014(2), ktoré nadobudne účinnosť v rovnaký deň;

C.  keďže v súčasnosti platné zodpovedajúce právne predpisy spojené s rozhodnutím Rady 2007/436/ES, Euratom(3) sa museli koncom roka 2014 v prípade niektorých členských štátov revidovať z dôvodu mimoriadne vysokých súm úprav založených na DPH a HND;

D.  keďže nariadenie (EÚ, Euratom) č. 609/2014 je potrebné vzhľadom na skúsenosti s úpravami z roku 2014 takisto revidovať;

E.  keďže poskytovanie a úpravy príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie by nemali byť predmetom politického vyjednávania, ale mali by byť len technickým postupom na zabezpečenie potrieb hotovosti;

F.  keďže vo všeobecnosti členské štáty doteraz bez výrazného oneskorenia platili celé sumy príspevkov založených na HND a DPH do rozpočtu Únie, a to aj v čase krízy a vážnych fiškálnych obmedzení;

G.  keďže v záujme transparentnosti by sa mala správa o výpočtoch a podkladových údajoch pre úpravy bilancie DPH a HND, ako aj informácie o dátumoch a výške splátok členských štátov do rozpočtu Únie, každoročne predkladať Európskemu parlamentu;

H.  keďže návrh Komisie obsahuje aj zmeny, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa úrokov, a ďalšie technickejšie otázky a vysvetlenia;

I.  keďže nariadenie (EÚ, Euratom) č. 609/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť;

1.  zdôrazňuje potrebu efektívnych pravidiel včasného poskytovania príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie, aby Komisia mohla účinne spravovať svoju pokladňu;

2.  podporuje možnosť udelenú Komisii žiadať členské štáty o zaplatenie tretej dvanástiny zdrojov založených na DPH a HND v prvej polovici roka, aby Komisia mohla znížiť väčšiu časť neuhradených platieb za predchádzajúci rok v Európskom poľnohospodárskom záručnom fonde a v európskych štrukturálnych a investičných fondoch a znížiť úroky z omeškania;

3.  zdôrazňuje najmä potrebu včasného uhrádzania platieb príjemcom z rozpočtu Únie; v tejto súvislosti víta navrhnutú zmenu článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014, ktorej cieľom je nielen zvýšiť stimuly na platby včas tým, že akékoľvek oneskorené platby budú drahšie, ale aj zabezpečením proporcionality, a to ohraničením maximálneho zvýšenia úrokovej miery na úrovni 20 percentuálnych bodov;

4.  zdôrazňuje, že cieľom navrhnutých zmien metód vzťahujúcich sa na úpravy príspevkov je predchádzať tomu, aby dochádzalo k podobným incidentom ako v roku 2014;

5.  zdôrazňuje, že uvedené úpravy príspevkov by sa mali riešiť čo najautomatickejšie s cieľom predísť politickému zasahovaniu do odsúhlasených spôsobov financovania rozpočtu Únie a obmedziť možnosť členských štátov rozhodovať o termínoch dodatočných príspevkov vyplývajúcich z úprav HND do rozpočtu Únie na minimum;

6.  súhlasí preto s návrhom Komisie posunúť načasovanie oznámenia a najmä dátum splatnosti upravenej sumy na začiatok roka namiesto 1. decembra, čo uľahčí štátnym pokladniciam riadiť financovanie možných úprav;

7.  podporuje tiež návrh Komisie, aby v záujme predchádzania stratám v rozpočte Únie každý členský štát zabezpečil, aby sumy, ktoré poukázal na účet vlastných zdrojov, neboli znížené žiadnym negatívnym úrokom ani inými poplatkami počas obdobia, počas ktorého musia byť na tomto účte;

8.  poukazuje na značnú rôznorodosť, pokiaľ ide o spôsob, akým členské štáty spravujú svoje vnútroštátne zúčtovanie príspevkov do rozpočtu Únie, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala odporúčania v tejto súvislosti s cieľom umožniť ľahšie porovnávanie medzi členskými štátmi;

9.  zdôrazňuje skutočnosť, že systém vlastných zdrojov je stále príliš zložitý a musí sa od základov zreformovať so zreteľom na budúci viacročný finančný rámec; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitú úlohu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje v predkladaní návrhov na prekonanie nedostatkov súčasného systému;

10.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

11.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

12.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

13.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 609/2014
Článok 10b – odsek 5 – pododsek 3
Komisia informuje členské štáty o sumách vyplývajúcich z tohto výpočtu pred 1. februárom roka nasledujúceho po roku poskytnutia údajov k úpravám. Každý členský štát vloží čistú sumu na účet uvedený v článku 9 v prvý pracovný deň mesiaca jún toho istého roka.
Komisia informuje členské štáty a Európsky parlament o sumách vyplývajúcich z tohto výpočtu pred 1. februárom roka nasledujúceho po roku poskytnutia údajov k úpravám. Každý členský štát vloží čistú sumu na účet uvedený v článku 9 v prvý pracovný deň mesiaca jún toho istého roka.

(1) Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105).
(2) Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 39).
(3) Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia