Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2238(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0358/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0358/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0436

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 396kWORD 67k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου
P8_TA(2015)0436A8-0358/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (2015/2238(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου, που διαβιβάστηκε στις 21 Ιουλίου 2015 από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε σχέση με καταγγελία από την Επιθεώρηση Εργασίας Ανατολικής Αττικής για μη καταβολή μισθών(1) και που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 9 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Γεώργιος Κύρτσος παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0358/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζήτησε την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Κύρτσος κατηγορείται για μη καταβολή μέρους των δεδουλευμένων σε πρώην εργαζόμενο στις επιχειρήσεις του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατηγορία αφορά δεδουλευμένα του 2013 ενός πρώην εργαζόμενου σε δύο εταιρίες έκδοσης εφημερίδων, των οποίων διευθυντής ήταν τότε ο Γεώργιος Κύρτσος, και στρέφεται κατά του Γεωργίου Κύρτσου ως πρώην διευθυντή των εταιριών αυτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα προδήλως δεν συναρτάται με την ιδιότητα του Γεωργίου Κύρτσου ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά, αντιθέτως, με τη θέση που κατείχε στο παρελθόν ως διευθυντής δύο εταιριών έκδοσης εφημερίδων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis), δεδομένου ότι η ποινική διαδικασία κινήθηκε αρκετά χρόνια πριν την ανάληψη των καθηκόντων του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γεωργίου Κύρτσου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί στις ελληνικές αρχές την παρούσα απόφαση, καθώς και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του.

(1) Στοιχεία αναφοράς εγγράφου ABM:IB2014/8927.
(2) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C 200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου