Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2239(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0356/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0356/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0437

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 403kWORD 68k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου
P8_TA(2015)0437A8-0356/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου (2015/2239(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου, που διεβίβασε στις 7 Αυγούστου 2015 η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνάρτηση με κατηγορίες για συκοφαντική δυσφήμιση και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 (1),

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Στέλιος Κούλογλου παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαΐου 1964, της 10ης Ιουλίου 1986, της 15ης και 21ης Οκτωβρίου 2008, της 19ης Μαρτίου 2010, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 17ης Ιανουαρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0356/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με πιθανή δίωξη για εικαζόμενη αξιόποινη πράξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Στέλιος Κούλογλου κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος του προσωπικού των φυλακών της Πάτρας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες αφορούν δηλώσεις προς τον Τύπο στις οποίες φέρεται ότι προέβη ο Στέλιος Κούλογλου το 2010 σχετικά με την εντιμότητα ορισμένων μελών του προσωπικού των φυλακών, σε χρόνο κατά τον οποίο εργαζόταν ως δημοσιογράφος που παρήγε κυρίως τηλεοπτικά ρεπορτάζ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα προφανώς δεν σχετίζεται με την ιδιότητα του Στέλιου Κούλογλου ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά τελεί, αντιθέτως, σε συνάρτηση με την παλαιότερη δραστηριότητά του ως δημοσιογράφου της τηλεόρασης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η ποινική διαδικασία αποσκοπεί να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis), δεδομένου ότι αυτή έχει κινηθεί πολλά χρόνια πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του ως βουλευτή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαντήσει έως τις 7 Οκτωβρίου 2015, επειδή, σε αντίθετη περίπτωση, το αδίκημα θα παραγραφεί και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι διαδικαστικοί κανόνες του Κοινοβουλίου δεν επιτρέπουν να ληφθεί μια απόφαση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα·

Ι.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι αποτελεί εκπεφρασμένη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ότι, υπό το φως της απόφασης αριθ. 1126/1994 του Αρείου Πάγου, η παραγραφή αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση έως τρία χρόνια, ενόσω ο Στέλιος Κούλογλου διατηρεί την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Στέλιου Κούλογλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί στις ελληνικές αρχές την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του.

(1) Στοιχεία αναφοράς εγγράφου ABM:IΓ/2011/11882.
(2) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C 200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου