Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2298(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0362/2015

Indgivne tekster :

A8-0362/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2015 - 4.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0438

Vedtagne tekster
PDF 267kWORD 74k
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Ansøgning fra Finland - EGF/2015/005 FI/Computer Programming
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobiliseringen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/005 - FI/Computer Programmering, Finland) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0362/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Finland har indsendt ansøgning EGF/2015/005 FI/Computer Programming om økonomisk støtte fra EGF som følge af 1 603 afskedigelser i 69 virksomheder, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 62 (Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter)(4) i flere NUTS 2-regioner, der dækker hele Finland, og at 1 200 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Finland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 2 623 200 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 4 372 000 EUR for de 1603 afskedigede arbejdstagere;

2.  bemærker, at de finske myndigheder indsendte ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 12. juni 2015, og at vurderingen heraf blev afsluttet af Kommissionen den 6. november 2015 og meddelt Parlamentet den samme dag; glæder sig over den hurtige vurderingsperiode på under fem måneder;

3.  bemærker, at fordelingen af beskæftigelsen i IKT-sektoren mellem Unionen og andre økonomier har udviklet sig til skade for Unionen, og understreger, at den teknologiske industri i 2008 beskæftigede i alt 326 000 personer i Finland, hvorimod antallet af ansatte i sådanne virksomheder i 2014 var på 276 000, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald på ca. 3 % pr. år (10 000 arbejdstagere); påpeger, at de begivenheder, der har givet anledning til disse afskedigelser, er udviklingen i Nokia i de seneste år, som har haft en væsentlig indvirkning på IKT-sektoren i Finland; minder om, at udviklingen og udformningen af operationelle systemer for Nokias mobiltelefoner dengang beskæftigede tusindvis af finske borgere, og at disse funktioner er nu blevet overført til lande uden for Europa; påpeger, at disse afskedigelser vil forværre arbejdsløshedssituationen yderligere inden for IKT-sektoren i regioner, der kæmper med en høj arbejdsløshedsprocent;

4.  konstaterer, at afskedigelser inden for IKT-sektoren især berører Uleåborg-regionen i Nordösterbotten, hvor IKT-sektoren i mange år har udgjort en hjørnesten i økonomien; beklager, at der i foråret 2105 var ca. 1 500 arbejdsløse jobsøgende i IKT-sektoren i Nordösterbotten, og at arbejdsløsheden i mange tilfælde forlænges, idet en tredjedel af de arbejdsløse med en videregående uddannelse har været uden arbejde i mere end et år;

5.  bemærker, at NACE rev. 2 hovedgruppe 62 (Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter) har været genstand for en anden EFG-ansøgning, som var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise(5); konstaterer, at omfanget af dette område er øget på verdensplan, samtidig med at det er faldet i Europa, i takt med at virksomheder og tjenester er flyttet til Kina, Indien, Taiwan og andre ikke-europæiske destinationer;

6.  glæder sig over, at de finske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at iværksætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere den 1. august 2014, længe før afgørelsen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke, og at disse tjenesteydelser, der allerede ydes, vil være berettiget til EGF-støtte;

7.  bemærker, at Finland planlægger syv typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, nemlig: i) coaching-foranstaltninger og andre forberedende foranstaltninger, ii) beskæftigelses- og erhvervsrelaterede tjenester, iii) uddannelse, iv) løntilskud, v) iværksættelsestilskud, vi) fremme af iværksættelse og tjenesteydelser for nye iværksættere og vii) tilskud til omkostninger ved rejse, ophold og flytning.

8.  glæder sig over de foranstaltninger, der støtter iværksætterkultur, i form af etableringsstøtte og foranstaltninger til fremme af iværksætterkultur og tjenesteydelser for nye iværksættere; mener, at disse foranstaltninger vil være mere gavnlige, hvis de tilbydes som en kombineret løsning til deltagerne;

9.  glæder sig især over de foreslåede foranstaltninger, som sigter mod at skabe nye virksomheder, og som vil fremme iværksætteri og tjenesteydelser for nye iværksættere;

10.  påpeger, at et løntilskud fortrinsvis kun bør tilbydes til de afskedigede arbejdstagere, når de job, som deltagerne tilbydes, opfylder passende kvalitetskrav i spørgsmål om kompetenceniveau og kontraktvarighed; slår til lyd for, at der lægges vægt på at matche den arbejdssøgendes kompetencer med den subsidierede stilling, når der træffes beslutninger om udbetaling af løntilskud, og når den procentsats af de lønomkostninger, som skal dækkes af den, fastsættes;

11.  glæder sig over, at de finske myndigheder foreslår en bred vifte af foranstaltninger til fordel for de afskedigede medarbejdere;

12.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med arbejdsmarkedets parter og regionale myndigheder;

13.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

14.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

15.  minder om, at formålet med de finansierede foranstaltninger bør være at forbedre arbejdssøgendes muligheder, således at de senere kan komme ud på arbejdsmarkedet;

16.  noterer sig, at myndighederne anslår, at 18,31 % af omkostningerne vil blive anvendt til tilskud og incitamenter, som fortsat er væsentlig lavere end de maksimalt tilladte 35 %;

17.  anmoder Kommissionen om i fremtidige forslag at konkretisere de sektorer, hvori arbejdstagerne forventes at finde beskæftigelse, og om den tilbudte uddannelse er tilpasset de fremtidige økonomiske udsigter og arbejdsmarkedets behov i de regioner, som er berørt afskedigelserne;

18.  forventer, at Kommissionen overvåger og evaluerer anvendelsen af de bevilgede beløb og anvender disse oplysninger i fremtidige ansøgninger med henblik på yderligere at målrette anvendelsen af EGF, således at den bringes på linje med ideerne om resultatbaseret budgettering;

19.  bemærker, at de finske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

20.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

21.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

22.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

23.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
(5) EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

(ansøgning fra Finland - EGF/2015/005 FI/Computer Programming)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/2457.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik