Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2298(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0362/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0362/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0438

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 435kWORD 91k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από τη Φινλανδία – EGF/2015/005 FI/Computer Programming
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EFG/2015/005 FI/Computer Programming, από τη Φινλανδία) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και συγκεκριμένα το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή οικονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0362/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για την εκ μέρους τους δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/005 FI/Computer Programming για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις 1 603 απολύσεις σε 69 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 62 της NACE αναθ. 2 («Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες»)(4) σε διάφορες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 σε ολόκληρη τη Φινλανδία, και λαμβάνοντας υπόψη και ότι περίπου 1 200 απολυμένοι εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 2 623 200 EUR δυνάμει του κανονισμού αυτού, ποσού που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους των 4 372 000 EUR για τους 1 603 εργαζομένους που απολύθηκαν·

2.  επισημαίνει ότι οι φινλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 12 Ιουνίου 2015, και ότι η αξιολόγησή της οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 2015 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα· εκφράζει ικανοποίηση για τη σύντομη περίοδο αξιολόγησης, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από πέντε μήνες·

3.  σημειώνει ότι, τα τελευταία χρόνια, η κατανομή της απασχόλησης στον τομέα των ΤΠΕ μεταξύ της Ένωσης και άλλων οικονομιών έχει αναπτυχθεί εις βάρος της Ένωσης και υπογραμμίζει ότι, ενώ το 2008, ο κλάδος της τεχνολογίας απασχολούσε συνολικά 326 000 άτομα στη Φινλανδία, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνταν από τις εταιρείες αυτές το 2014 ήταν 276 000, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέση ετήσια μείωση ύψους 3% περίπου (τουτέστιν 10 000 εργαζόμενοι)· τονίζει ότι τα γεγονότα που οδήγησαν στις απολύσεις αυτές είναι οι εξελίξεις που επηρέασαν τη Nokia κατά τα τελευταία έτη, οι οποίες είχαν σημαντικές επιπτώσεις για τον τομέα των ΤΠΕ στη Φινλανδία· δεδομένου ότι χιλιάδες Φινλανδοί απασχολούνταν στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό λειτουργικών συστημάτων για κινητά τηλέφωνα Nokia ενώ τώρα πλέον οι εν λόγω ρόλοι έχουν μεταφερθεί σε χώρες εκτός Ευρώπης· επισημαίνει ότι οι απολύσεις αυτές θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση της ανεργίας στον τομέα των ΤΠΕ στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν υψηλό ποσοστό ανεργίας·

4.  επισημαίνει ότι οι απολύσεις στον τομέα ΤΠΕ επηρεάζουν ιδιαίτερα την περιφέρεια Oulu στη βόρεια Ostrobothnia όπου ο τομέας των ΤΠΕ υπήρξε στυλοβάτης της οικονομίας επί χρόνια· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι την άνοιξη του 2015, υπήρχαν περίπου 1 500 άνεργοι που αναζητούν εργασία στον τομέα των ΤΠΕ στη βόρεια Ostrobothnia και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η ανεργία έχει καταστεί παρατεταμένη καθώς το ένα τρίτο των ανέργων ατόμων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι χωρίς δουλειά για περισσότερο από ένα έτος·

5.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, ο κλάδος 62 της NACE αναθ. 2 («Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες») αποτέλεσε αντικείμενο άλλης μίας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ, η οποία υποβλήθηκε επίσης λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης(5)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ ο όγκος του εν λόγω τομέα αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη έχει μειωθεί επειδή επιχειρήσεις και υπηρεσίες μεταφέρονται στην Κίνα, στην Ινδία, στην Ταϊβάν και σε άλλους μη ευρωπαϊκούς προορισμούς·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι φινλανδικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Αυγούστου 2014, πολύ πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων και ότι, για το λόγο αυτό, οι εν λόγω υπηρεσίες που έχουν ήδη αρχίσει να παρέχονται θα είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΠ·

7.  σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει επτά ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζομένους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) μέτρα καθοδήγησης και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα, (ii) υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων, (iii) κατάρτιση, (iv) επιχορηγήσεις μισθού, (v) επιδοτήσεις σύστασης επιχειρήσεων (vi) καθοδήγηση προς την επιχειρηματικότητα και υπηρεσίες για νέους επιχειρηματίες, και (vii) αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης, διανυκτέρευσης και έξοδα μετακόμισης·

8.  επιδοκιμάζει τα μέτρα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, τα οποία έχουν τη μορφή επιδοτήσεων σύστασης επιχειρήσεων, και μέτρων καθοδήγησης προς την επιχειρηματικότητα και υπηρεσιών για νέους επιχειρηματίες· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά είναι σκοπιμότερο να παρέχονται συνδυαστικά στους συμμετέχοντες·

9.  επιδοκιμάζει συγκεκριμένα τα μέτρα που προτάθηκαν για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και που θα συμβάλουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών για νέους επιχειρηματίες·

10.  επισημαίνει ότι η επιδότηση αποδοχών θα πρέπει κατά προτίμηση να παρέχεται στους απολυμένους εργαζομένους μόνον όταν οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται στους συμμετέχοντες πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις ποιότητας όσον αφορά το επίπεδο δεξιοτήτων και τη διάρκεια της σύμβασης· τάσσεται υπέρ του να δίνεται έμφαση στην αντιστοίχιση της εμπειρογνωμοσύνης του αιτούντος εργασία με την επιδοτούμενη θέση κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη χορήγηση επιδότησης αποδοχών και τον καθορισμό του ποσοστού των δαπανών μισθοδοσίας που πρέπει να καλύπτονται από αυτήν·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων στους απολυθέντες εργαζομένους·

12.  επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφερειακές αρχές·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που έχουν απολυθεί αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  υπενθυμίζει ότι σκοπός των χρηματοδοτούμενων μέτρων θα πρέπει να είναι η βελτίωση των ευκαιριών των ατόμων που αναζητούν εργασία, ώστε να μπορούν αργότερα να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας·

16.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, το 18,31% του κόστους θα διατεθεί για επιδόματα και πρωτοβουλίες, ποσοστό που εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του 35% του συνολικού κόστους·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίζει περισσότερο, σε μελλοντικές προτάσεις της, τους τομείς στους οποίους είναι πιθανό να βρουν απασχόληση οι εργαζόμενοι καθώς και εάν η κατάρτιση που προσφέρεται είναι ευθυγραμμισμένη με τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές και ανάγκες της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες που πλήττονται από τις απολύσεις·

18.  περιμένει από την Επιτροπή να επιβλέψει και αξιολογήσει τη χρήση των χορηγούμενων χρημάτων, να κάνει δε χρήση των στοιχείων αυτών σε μελλοντικές εφαρμογές προκειμένου να καθοδηγήσει περαιτέρω τη χρήση του ΕΤΠ σύμφωνα με ιδέες προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·

19.  σημειώνει ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

20.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

22.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
(5) EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην

Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Φινλανδία - EFG/2015/005 FI/Computer Programming)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/2457.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου