Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2298(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0362/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0362/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2015 - 4.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0438

Usvojeni tekstovi
PDF 345kWORD 84k
Utorak, 15. prosinca 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev Finske – EGF/2015/005 FI/Računalno programiranje
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2015. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/005 FI/Računalno programiranje, iz Finske) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0553 – C8‑0332/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0362/2015),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji u tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o određivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika obuhvaćanjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Finska podnijela zahtjev EGF/2015/005 FI/Računalno programiranje za financijski doprinos iz EGF-a nakon što su 1 603 radnika proglašena viškom u 69 poduzeća koja posluju u okviru odjeljka 62. klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Revision 2 („Računalno programiranje, savjetovanje i s tim povezane usluge”)(4) u više regija razine NUTS 2 koje obuhvaćaju čitavu Finsku i budući da se procjenjuje da će tim mjerama biti obuhvaćeno 1 200 radnika koji su proglašeni viškom;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Finska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 623 200 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 4 372 000 EUR za 1603 radnika koji su proglašeni viškom;

2.  napominje da su finske vlasti 12. lipnja 2015. podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a, izradu čije je ocjene Komisija završila 6. studenog 2015. i o njoj istog dana obavijestila Parlament; izražava zadovoljstvo zbog razdoblja ocjenjivanja kraćeg od pet mjeseci;

3.  napominje da se posljednjih godina u odnosu na druga gospodarstva smanjio udio zaposlenih u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u Europskoj uniji te naglašava da je 2008. u Finskoj industrija informacijske tehnologije zapošljavala ukupno 326 000 osoba, dok su 2014. poduzeća iz tog sektora zapošljavala 276 000 osoba, što iznosi godišnji pad zaposlenosti od oko 3 % (10 000 radnika); naglašava da su na ta otpuštanja utjecali događaji iz proteklih godina povezani s Nokijom koji su imali snažan utjecaj na sektor IKT-a u Finskoj; dok su nekad tisuće Finaca bili zaposleni u razvijanju i osmišljavanju operativnih sustava za Nokijine mobilne telefone, sada su ti poslovi premješteni u zemlje izvan Europe; naglašava da će ta otpuštanja dodatno otežati situaciju s nezaposlenošću u sektoru IKT-a u regijama koje se bore s visokom stopom nezaposlenosti;

4.  napominje da otpuštanja u sektoru IKT-a posebno pogađaju regiju Oulu u sjevernoj Ostrobotniji gdje je taj sektor godinama bio okosnica gospodarstva; žali zato što je u proljeće 2015. u sektoru IKT-a u sjevernoj Ostrobotniji bilo oko 1500 nezaposlenih osoba koje su tražile posao u toj regiji i da je u mnogim slučajevima bila riječ o dugotrajnoj nezaposlenosti jer je trećina visokoobrazovanih nezaposlenih osoba bez posla više od godinu dana;

5.  napominje da je do danas u odjeljku 62. klasifikacije NACE Revision 2 („Računalno programiranje, savjetovanje i s tim povezane usluge”) podnesen još jedan zahtjev za doprinos iz EGF-a koji se također temeljio na posljedicama financijske i gospodarske krize(5); napominje da se opseg posla u tom sektoru smanjio u Europi unatoč globalnom rastu jer se poduzeća i usluge sele u Kinu, Indiju, Tajvan i druge lokacije izvan Europe;

6.  pozdravlja činjenicu da su finske vlasti radi brze pomoći radnicima odlučile pokrenuti pružanje usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika 1. kolovoza 2014., znatno prije donošenja konačne odluke o odobrenju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket te da će stoga vlasti dobiti sredstva za usluge koje se već pružaju iz EGF-a;

7.  napominje da Finska planira uvesti sedam vrsta mjera za radnike koji su proglašeni viškom i koje taj zahtjev obuhvaća: (i) mjere obuke i druge pripremne mjere, (ii) usluge povezane sa zapošljavanjem i poslovnim uslugama, (iii) obukom, (iv) subvencijama za plaće, (v) bespovratnim sredstvima za pokretanje poslovanja, (vi) usmjeravanjem prema poduzetništvu i uslugama za nove poduzetnike te (vii) naknadama za putne troškove, troškovima noćenja i troškovima preseljenja;

8.  pozdravlja mjere kojima se potiče poduzetništvo kao što su bespovratna sredstva za pokretanje poslovanja i mjere usmjeravanja prema poduzetništvu te usluge za nove poduzetnike; smatra da bi te mjere bile učinkovitije kada bi ih korisnici mogli kombinirati;

9.  posebno pozdravlja predložene mjere u cilju stvaranja novih poduzeća i kojima će se poticati poduzetništvo i usluge za nove poduzetnike;

10.  ističe da bi po mogućnosti trebalo osigurati subvencije za plaće otpuštenim radnicima kad poslovi koji se nude sudionicima ispunjavaju zahtjeve kvalitete u pogledu razine vještina i trajanja ugovora; zagovara to da se pri odlučivanju o isplati subvencija i utvrđivanju postotka plaće koji će se njima pokriti naglasak stavi na usklađivanje kvalifikacija tražitelja posla i radnog mjesta koje se subvencionira;

11.  pozdravlja činjenicu da su finske vlasti ponudile niz različitih mjera za otpuštene radnike;

12.  napominje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika sastavljen u suradnji sa socijalnim partnerima i regionalnim tijelima;

13.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika za koje se izdvajaju sredstva EGF-a trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

14.  podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom radnog vijeka kada je riječ o povećanju mogućnosti zapošljavanja svih radnika; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

15.  podsjeća na to da bi svrha financiranih mjera trebala biti poboljšanje prilika za tražitelje posla kako bi se kasnije mogli zaposliti na tržištu rada;

16.  prima na znanje da će prema procjenama vlasti 18,31 % troškova biti iskorišteno za naknade i poticaje, što je i dalje znatno manje od najveće dopuštene vrijednosti od 35 % ukupnih troškova;

17.  poziva Komisiju da u budućim prijedlozima točnije pojasni sektore u kojima bi radnici mogli naći zaposlenje te je li ponuđeno osposobljavanje usuglašeno s budućim gospodarskim izgledima i potrebama tržišta rada u regijama pogođenim otpuštanjima;

18.  očekuje od Komisije da nadgleda i ocjenjuje upotrebu dodijeljenih sredstava te da iskoristi dobivene informacije za buduće zahtjeve kako bi se korištenje sredstvima EGF-a dodatno uskladilo s načelom donošenja proračuna u skladu s učinkom;

19.  napominje da su finske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih uredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće iste mjere financirati više puta;

20.  cijeni to što je Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje nepovratnih sredstava uvela poboljšani postupak; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

21.  traži od Komisije da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

22.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

23.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).
(5)EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

(zahtjev iz Finske - EGF/2015/005 FI/Računalno programiranje)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/2457.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti