Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2298(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0362/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0362/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/12/2015 - 4.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0438

Pieņemtie teksti
PDF 423kWORD 84k
Otrdiena, 2015. gada 15. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 15. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums – EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0362/2015),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Somija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 1603 darbinieku atlaišanu 69 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. red. 62. nodaļas (“Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”)(4) nozarē vairākos NUTS 2. līmeņa reģionos, kuri aptver visu Somiju, un tā kā tiek lēsts, ka pasākumos varētu piedalīties 1200 atlaistie darbinieki;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 623 200 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 4 372 000, 1603 atlaistajiem darbiniekiem;

2.  norāda, ka Somijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 12. jūnijā un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2015. gada 6. novembrī un tajā pašā dienā par to paziņoja Parlamentam; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

3.  norāda, ka pēdējos gados IKT nozarē nodarbinātības sadalījums starp Savienības un citām ekonomikām ir attīstījies Savienībai par sliktu, un uzsver — lai gan Somijā tehnoloģijas nozarē 2008. gadā tika nodarbināti kopumā 326 000 cilvēku, 2014. gadā šo uzņēmumu nodarbināto skaits bija 276 000, kas atbilst vidējam samazinājumam gadā par aptuveni 3 % (10 000 darbinieki); norāda, ka notikumi, kas izraisīja šo darba ņēmēju atlaišanu, ir izmaiņas, kas pēdējos gados ietekmēja uzņēmumu Nokia, kam ir bijusi liela ietekme uz IKT nozari Somijā; tā kā operētājsistēmu izstrāde mobilajiem tālruņiem Nokia nodrošināja ar darbu tūkstošiem cilvēku Somijā un minētās funkcijas tagad ir pārceltas uz valstīm ārpus Eiropas; norāda, ka minēto darbinieku atlaišana vēl vairāk pasliktinās bezdarba situāciju IKT nozarē reģionos, kuros ir augsts bezdarbs;

4.  norāda, ka darbinieku atlaišana IKT nozarē visvairāk ietekmē Oulu reģionu Ziemeļostrobotnijā, kur IKT nozare gadiem ilgi ir bijusi ekonomikas stūrakmens; pauž nožēlu par to, ka 2015. gada pavasarī Ziemeļostrobotnijā IKT nozarē bija aptuveni 1500 nenodarbinātu darba meklētāju un ka daudzos gadījumos bezdarbs ir kļuvis ilgstošs, jo trešdaļa no bezdarbniekiem ar augstākās izglītības diplomu ir bijuši bez darba vairāk nekā gadu;

5.  norāda, ka līdz šim attiecībā uz NACE 2. red. 62. nodaļu (“Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”) ir iesniegts vēl viens EGF pieteikums, kas pamatots ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi(5); norāda — lai gan globāli šajā jomā vērojams pieaugums, Eiropā tā ir samazinājusies, jo uzņēmumi un pakalpojumi ir pārcelti uz Ķīnu, Indiju, Taivānu un citām ārpus Eiropas esošām valstīm;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 1. augusta — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam un ka tādēļ par pakalpojumiem, kuri jau tiek sniegti, varēs saņemt EGF atbalstu;

7.  norāda, ka Somija plāno īstenot septiņu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) izaugsmes veicināšanas pasākumi un citi sagatavošanās pasākumi, ii) nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumi, iii) apmācība, iv) algas subsīdijas, v) uzņēmējdarbības sākšanas dotācijas, vi) orientācija uz uzņēmējdarbību un pakalpojumi jauniem uzņēmējiem un vii) piemaksas par ceļa izdevumiem, nakšņošanas un pārcelšanās izmaksām;

8.  atzinīgi vērtē pasākumus, kas paredzēti uzņēmējdarbības atbalstam, uzņēmējdarbības sākšanas dotāciju veidā, kā arī pasākumus, kuri paredzēti orientācijai uz uzņēmējdarbību, un pakalpojumus jauniem uzņēmējiem; uzskata, ka šie pasākumi būs vislietderīgākie tad, ja tos dalībniekiem piedāvās apvienojumā;

9.  īpaši atzinīgi vērtē ierosinātos pasākumus, kuru mērķis ir jaunu uzņēmumu dibināšana un ar kuriem tika sekmēta uzņēmējdarbība un pakalpojumi jauniem uzņēmējiem;

10.  norāda, ka algas subsīdiju atlaistajiem darbiniekiem būtu vēlams maksāt tikai tad, ja dalībniekiem piedāvātais darbs atbilst pienācīgas kvalitātes prasībām attiecībā uz prasmju līmeni un līguma darbības ilgumu; iesaka, pieņemot lēmumu par algas subsīdijas piešķiršanu un nosakot, cik procentuāli lielu daļu no algas tā segs, koncentrēties uz to, lai darba meklētāja specializētās zināšanas atbilstu subsidētajam amatam;

11.  atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes atlaistajiem darbiniekiem piedāvā daudzus dažādus pasākumus;

12.  norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar sociālajiem partneriem un reģionālajām iestādēm;

13.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

14.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

15.  atgādina, ka finansēto pasākumu mērķim vajadzētu būt darba meklētāju iespēju uzlabošanai, lai viņi vēlāk varētu tikt nodarbināti darba tirgū;

16.  norāda, ka iestādes lēš — 18,31 % (daudz mazāk nekā maksimāli atvēlētie 35 %) no izmaksām tiks atvēlēti pabalstiem un stimuliem;

17.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos precīzāk norādīt nozares, kurās darbinieki varētu atrast darbu, un to, vai piedāvātā apmācība atbilst turpmākajām ekonomikas perspektīvām un darba tirgus vajadzībām reģionos, kuros notikusi atlaišana;

18.  cer, ka Komisija pārraudzīs un novērtēs piešķirtās naudas izlietojumu un šo informāciju izmantos turpmākajos pieteikumos, lai EGF izmantošana vairāk atbilstu idejām par budžeta līdzekļu sadali atkarībā no darbības rezultātiem;

19.  norāda — Somijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

20.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

21.  prasa, lai Komisija nodrošina publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

22.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

23.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

24.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).
(5)EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums –

EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/2457.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika