Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2298(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0362/2015

Predkladané texty :

A8-0362/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0438

Prijaté texty
PDF 357kWORD 85k
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Fínska – EGF/2015/005 - FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu ustanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0362/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom umiestňovaní na trh práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF Komisiou, Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom skrátenia času na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Fínsko predložilo žiadosť EGF/2015/005 FI/Computer Programming o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 1 603 pracovníkov v 69 podnikoch pôsobiacich v odvetví divízie 62 klasifikácie NACE Rev. 2 (Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby)(4) v niekoľkých regiónoch úrovne NUTS 2, ktoré pokrývajú celé územie Fínska, a keďže sa očakáva, že na opatreniach sa zúčastní 1 200 z prepustených pracovníkov;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené a že Fínsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 2 623 200 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov (4 372 000 EUR) na 1603 prepustených pracovníkov;

2.  berie na vedomie, že fínske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 12. júna 2015 a že Komisia dokončila jeho posúdenie 6. novembra 2015 a Európsky parlament o ňom informovala v ten istý deň; víta krátke obdobie posúdenia trvajúce menej než päť mesiacov;

3.  poznamenáva, že v posledných rokoch sa podiel zamestnanosti v odvetví IKT medzi Úniou a inými hospodárstvami vyvíjal v neprospech Únie, a zdôrazňuje že zatiaľ čo technologický priemysel v roku 2008 zamestnával vo Fínsku 326 000 ľudí, v roku 2014 spoločnosti v tomto sektore zamestnávali už len 276 000 ľudí, čo zodpovedá priemernému ročnému poklesu o približne 3 % (10 000 pracovníkov); upozorňuje, že udalosti, ktoré viedli k spomínanému prepúšťaniu, súvisia s vývojom v spoločnosti Nokia v posledných rokoch, ktorý výrazne ovplyvnil odvetvie IKT vo Fínsku; keďže vývoj a navrhovanie operačných systémov pre mobilné telefóny Nokia zamestnávali vo Fínsku tisíce ľudí a teraz boli tieto činnosti presunuté do krajín mimo Európy; upozorňuje na skutočnosť, že toto prepúšťanie ešte viac zhorší nezamestnanosť v odvetví IKT v regiónoch, ktoré bojujú s vysokou mierou nezamestnanosti;

4.  konštatuje, že prepúšťanie v odvetví IKT osobitne postihuje región Oulu v Severnej Ostrobothnii, kde bolo odvetvie IKT roky pilierom hospodárstva; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že na jar v roku 2015 si v odvetví IKT v Severnej Ostrobothnii hľadalo prácu približne 1500 nezamestnaných osôb a že v mnohých prípadoch sa nezamestnanosť stala dlhodobou, keďže tretina nezamestnaných s vyšším vzdelaním je už bez práce dlhšie ako rok;

5.  berie na vedomie, že dodnes bola divízia 62 klasifikácie NACE Rev. 2 (Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby) predmetom jednej ďalšej žiadosti o mobilizáciu EGF, ktorá bola odôvodnená svetovou finančnou a hospodárskou krízou(5); konštatuje, že zatiaľ čo objem tejto domény celosvetovo rastie, v Európe klesá, keďže podniky a služby sa presúvajú do Číny, Indie, Taiwanu a iných mimoeurópskych destinácií;

6.  víta skutočnosť, že fínske orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 1. augusta 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík, a preto budú tieto služby, ktoré už začali byť poskytované, oprávnené na podporu z EGF;

7.  poznamenáva, že Fínsko plánuje sedem typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) odborné poradenstvo a iné prípravné opatrenia, ii) služby zamestnanosti a podnikania, iii) odborná príprava, iv) dotácie na mzdy, v) granty na rozbehnutie podnikateľskej činnosti, vi) podpora podnikania a služby pre nových podnikateľov a vii) príspevky na náklady na cestu, nocľah a sťahovanie;

8.  víta opatrenia podporujúce podnikanie vo forme grantov pre začínajúce spoločnosti a akcií vedúcich k podnikaniu a službám pre nových začínajúcich podnikateľov; domnieva sa, že tieto opatrenia budú užitočnejšie, ak sa účastníkom poskytnú kombinovane;

9.  víta najmä navrhované opatrenia, ktoré majú vytvárať nové podniky a ktoré podporia podnikanie a služby pre nových podnikateľov;

10.  upozorňuje, že mzdová dotácia by sa mala poskytnúť prepusteným pracovníkom len v prípade, že pracovné miesta ponúknuté účastníkom spĺňajú zodpovedajúce nároky na kvalitu, pokiaľ ide o úroveň zručnosti a dĺžku zmluvy; žiada, aby sa pri rozhodovaní o udelení mzdovej dotácie a určovaní percentuálnej miery mzdových nákladov, ktoré má pokryť, kládol dôraz na zosúladenie odbornosti uchádzača o zamestnanie s dotovaným miestom;

11.  víta skutočnosť, že fínske orgány navrhli veľký rozsah opatrení pre prepustených pracovníkov;

12.  berie na vedomie, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so sociálnymi partnermi a regionálnymi orgánmi;

13.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

14.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj samotnému podnikateľskému prostrediu;

15.  pripomína, že cieľom financovaných opatrení by malo byť zlepšenie príležitostí pre uchádzačov o prácu, aby sa neskôr mohli zamestnať na trhu práce;

16.  konštatuje, že orgány odhadujú, že 18,31 % nákladov sa použije na príspevky a podporu, čo je naďalej oveľa menej ako povolené maximum vo výške 35 % celkových nákladov;

17.  žiada Komisiu, aby v budúcich návrhoch podrobne uvádzala sektory, v ktorých pracovníci pravdepodobne nájdu zamestnanie a či ponúkaná odborná príprava zodpovedá budúcemu hospodárskemu vývoju a potrebám pracovného trhu v regiónoch dotknutých prepúšťaním;

18.  očakáva, že Komisia na využívanie udelených finančných prostriedkov dohliadne a vyhodnotí ich a že získané informácie využije v budúcich žiadostiach na ďalšie smerovanie využívania EGF s cieľom zladiť ich s konceptom zostavovania rozpočtu podľa výkonnosti;

19.  zdôrazňuje, že orgány Fínska potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

20.  oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

21.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

22.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

23.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

(žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/2457.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia