Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0063(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0294/2015

Внесени текстове :

A8-0294/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0441

Приети текстове
PDF 559kWORD 67k
Вторник, 15 декември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Схема за контрол и изпълнение в североизточната част на Атлантическия океан ***I
P8_TA(2015)0441A8-0294/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0121),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0076/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 27 май 2015 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8‑0294/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 332, 8.10.2015 г., стр. 81.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан
P8_TC1-COD(2015)0063

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/96.)

Правна информация - Политика за поверителност