Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0063(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0294/2015

Indgivne tekster :

A8-0294/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2015 - 4.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0441

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 61k
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Kontrol- og håndhævelsesordning for fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav ***I
P8_TA(2015)0441A8-0294/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. december 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (COM(2015)0121 – C8–0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0121),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0076/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 27. maj 2015(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0294/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 332 af 8.10.2015, s. 81.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. december 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EU) nr. 1236/2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav
P8_TC1-COD(2015)0063

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/96.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik