Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0197(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0060/2015

Indgivne tekster :

A8-0060/2015

Forhandlinger :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Afstemninger :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Stemmeforklaringer
PV 15/12/2015 - 4.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Vedtagne tekster
PDF 268kWORD 64k
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg
Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så vidt angår Bosnien-Hercegovina ***I
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. december 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, og suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-Hercegovina (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0386),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0039/2014),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 9. december 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0060/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  noterer sig erklæringerne fra Rådet og Kommissionen, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 30. april 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0177).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. december 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)  2015/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, og om suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-Hercegovina
P8_TC1-COD(2014)0197

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/2423.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

RÅDETS ERKLÆRING

Rådet accepterer undtagelsesvis at delegere beføjelse til Kommissionen til at vedtage en delegeret retsakt om suspension af bistand af de årsager, der er fastsat i denne forordnings artikel 1, nr. 1), med henblik på at sikre en rettidig vedtagelse af foranstaltningerne vedrørende det vestlige Balkan. En sådan aftale berører ikke fremtidige lovgivningsmæssige forslag på handelsområdet og området eksterne forbindelser som helhed.

KOMMISSIONENS ERKLÆRING

For så vidt angår denne forordning erindrer Kommissionen om sit tilsagn i stk. 15 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om at ville tilsende Europa-Parlamentet alle oplysninger og dokumenter vedrørende sine møder med nationale eksperter i forbindelse med sit arbejde med forberedelsen af delegerede retsakter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik