Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0197(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0060/2015

Esitatud tekstid :

A8-0060/2015

Arutelud :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Hääletused :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 15/12/2015 - 4.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Vastuvõetud tekstid
PDF 308kWORD 64k
Teisipäev, 15. detsember 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes ***I
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ning peatatakse selle kohaldamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0386),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0039/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 9. detsembri 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A8-0060/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(1);

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud nõukogu ja komisjoni avaldused;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Käesolev seisukoht asendab 30. aprillil 2015. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0177).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. detsembril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/..., millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes, ning peatatakse selle kohaldamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes
P8_TC1-COD(2014)0197

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2015/2423) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Nõukogu avaldus

Selleks et tagada Lääne-Balkaniga seotud meetmete õigeaegne vastuvõtmine, nõustub nõukogu erandkorras andma komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakt abi peatamise kohta käesoleva määruse artikli 1 punktis 1 sätestatud põhjustel. Selline kokkulepe ei mõjuta tulevasi seadusandlikke ettepanekuid kaubanduse valdkonnas ega välissuhete valdkonda tervikuna.

Komisjoni avaldus

Seoses käesoleva määrusega tuletab komisjon meelde tema poolt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe punktis 15 võetud kohustust esitada Euroopa Parlamendile täieliku teabe ja dokumentatsiooni koosolekute kohta, mis ta on pidanud riiklike ekspertidega delegeeritud õigusakte ette valmistades.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika