Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0197(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0060/2015

Predkladané texty :

A8-0060/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/12/2015 - 4.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Prijaté texty
PDF 438kWORD 68k
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg
Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu ***I
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0386),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0039/2014),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

—  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 9. decembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0060/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(1);

2.  berie na vedomie vyhlásenia Rady a Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 30. apríla 2015 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0177).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. decembra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu
P8_TC1-COD(2014)0197

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2015/2423.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE RADY

Rada výnimočne súhlasí s tým, aby sa na Komisiu delegovala právomoc prijať delegovaný akt o pozastavení pomoci z dôvodov uvedených v článku 1 bode 1 tohto nariadenia, aby sa zaistilo včasné prijatie opatrení vo vzťahu k západnému Balkánu. Takouto dohodou nie sú dotknuté budúce legislatívne návrhy v oblasti obchodu ani v oblasti vonkajších vzťahov ako celku.

VYHLÁSENIE KOMISIE

V kontexte tohto nariadenia sa Komisia odvoláva na svoj záväzok podľa odseku 15 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou predložiť Európskemu parlamentu kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertami v rámci svojej práce pri príprave delegovaných aktov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia