Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0809(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0351/2015

Ingediende teksten :

A8-0351/2015

Debatten :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.20
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0443

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 61k
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg
Strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol *
P8_TA(2015)0443A8-0351/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2015 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol (10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (10510/2015),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0275/2015),

–  gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)(1), en met name artikel 23, lid 2,

–  gezien Besluit 2009/934/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor de betrekkingen van Europol met partners, inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie(2), en met name de artikelen 5 en 6,

–  gezien Besluit 2009/935/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten(3),

–  gezien artikel 59 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0351/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt de Commissie om na de inwerkingtreding van de nieuwe Europolverordening (2013/0091(COD)) de in de samenwerkingsovereenkomst vervatte bepalingen te beoordelen; verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad in kennis te stellen van het resultaat van deze beoordeling en in voorkomend geval een aanbeveling te doen tot machtiging om opnieuw op internationaal niveau te onderhandelen over de overeenkomst;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en Europol.

(1) PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
(2) PB L 325 van 11.12.2009, blz. 6.
(3) PB L 325 van 11.12.2009, blz. 12.

Juridische mededeling - Privacybeleid