Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2113(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0341/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0341/2015

Συζήτηση :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.21
CRE 15/12/2015 - 4.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0444

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 677kWORD 339k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση
P8_TA(2015)0444A8-0341/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση (2015/2113(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 191, 192 και 194,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας (Ευρατόμ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» (COM(2015)0080) και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια» και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας (COM(2014)0330),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου. Ετοιμότητα σε πιθανή διαταραχή του εφοδιασμού εξ Ανατολών το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2014/2015» (COM(2014)0654),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία, με τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η συνεργασία με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους» (COM(2011)0539),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011» (COM(2013)0638),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη» (COM(2008)0781),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» (COM(2012)0663) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας, και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Σεπτεμβρίου 2013, για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η πρόοδος προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» (COM(2014)0634),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα – Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο» (COM(2010)0677),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη» (COM(2014)0021),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μία ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Η κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 2012» (COM(2012)0652),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571), και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24ης Μαΐου 2012, σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ενεργειακή απόδοση και η συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και το πλαίσιο του 2030 για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια» (COM(2014)0520),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013 «σχετικά με τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια»(3),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Exploiting the employment potential of green growth» (Εκμετάλλευση του δυναμικού απασχόλησης της πράσινης ανάπτυξης) (SWD(2012)0092),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη (COM(2013)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030» (COM(2014)0015),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 713/2009, (EΚ) αριθ. 714/2009 και (EΚ) αριθ. 715/2009, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις υποδομές στην Ευρώπη και εκτός αυτής» (COM(2013)0711), στην οποία παρατίθεται ο πρώτος, σε επίπεδο ΕΕ, κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) για τις ενεργειακές υποδομές,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕK,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 994/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2012, «σχετικά με την ενεργό συνεργασία με τους εταίρους πέρα από τα σύνορά μας στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής: μια στρατηγική προσέγγιση για έναν ασφαλή, αειφόρο και ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(6),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του με τίτλο «Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19» (Χαρτογράφηση του κόστους της μη Ευρώπης, 2014-2019),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με ένα πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10 % – Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020(8),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, και ιδίως τα άρθρα 7 και 20,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0341/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 194 ΣΛΕΕ, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και τον ενεργειακό εφοδιασμό, προωθεί την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσδιορισμός του ενεργειακού μείγματος των κρατών μελών παραμένει εθνική αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα τα ενεργειακά μείγματα να συνεχίζουν να παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με μελλοντοστραφή πολιτική για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να βασιστεί στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο, μελλοντοστραφές ενεργειακό σύστημα που θα έχει ως βασικούς πυλώνες την ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης και έξυπνη υποδομή· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα μακροπρόθεσμο σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και τη διασφάλιση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στους συγκεκριμένους τομείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να περιλαμβάνει αποδοτικές δράσεις για τον μετριασμό της ζήτησης ενέργειας, αλλά και εξίσου αποτελεσματικές δράσεις για την υπέρβαση των μεγάλων και επικείμενων διαταραχών, καθώς και μηχανισμούς αλληλεγγύης και συντονισμού για την προστασία και την ενίσχυση των ευφυών υποδομών παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας και των αγωγών διασύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω υποδομές πρέπει να επιτρέπουν τον χειρισμό μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να εντάσσονται σε μια πλήρως ολοκληρωμένη και εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας ως ουσιώδες μέρος μιας ενεργειακής ένωσης με διαφοροποιημένες εξωτερικές πηγές και οδούς εφοδιασμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει δύο φορές τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, για μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40%, επίτευξη ποσοστού τουλάχιστον 30 % για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 40% για την ενεργειακή απόδοση, οι οποίοι θα υλοποιηθούν μέσω επιμέρους εθνικών στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμευτικοί εθνικοί και ενωσιακοί στόχοι στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδηγούν σε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας και θα συνέβαλλαν στην εξασφάλιση του τεχνολογικού προβαδίσματος της ΕΕ στους τομείς αυτούς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την ανάπτυξη της Ενεργειακής Ένωσης και την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και να επικεντρώνονται σε συνέργειες και στην περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς η οποία θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία στήριξη των πολιτών και της βιομηχανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, όλες οι απαραίτητες εκτιμήσεις των επιπτώσεων πρέπει να συνυπολογίζουν πλήρως το υφιστάμενο και μελλοντικό αφανές και μη ανακτήσιμο κόστος που απορρέει από μια επιχείρηση στο πλαίσιο μιας συνήθους ενεργειακής πολιτικής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να αποτελέσει το νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό μοντέλο με ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο οριζόντιου χαρακτήρα και υψηλούς στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης πρέπει να είναι διαφανής και να παρέχει εχέγγυα για ένα σταθερό πλαίσιο συμπεριλαμβάνοντας το Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προωθώντας παράλληλα τον ρόλο των τοπικών αρχών και των πολιτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν τη σημασία της συμπερίληψης πρωτοβουλιών υπέρ των καταναλωτών όπως π.χ. συνεταιρισμοί, κοινοτικά έργα υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, και τονίζει την ανάγκη άρσης των οικονομικών, ρυθμιστικών και διοικητικών φραγμών η οποία θα επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στο ενεργειακό σύστημα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή, οι μη ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας και η εξαιρετικά υψηλή εξάρτηση από αναξιόπιστους προμηθευτές τρίτων χωρών απειλούν τη βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης∙

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης, που έχει στο επίκεντρό της μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα, είναι η διασφάλιση της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που θα παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να παράγουν και να καταναλώνουν ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της ενεργειακής πενίας πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, με την ενίσχυση των ευάλωτων καταναλωτών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τους πλέον ευάλωτους και την ανάπτυξη διορθωτικών μέτρων ώστε να καταστεί η ενέργεια οικονομικά προσιτή στους ενδεείς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ενεργειακή πενία μπορεί να οριστεί η αδυναμία ενός νοικοκυριού για επαρκές επίπεδο ενεργειακού εφοδιασμού προκειμένου να διασφαλίζονται οι βασικές συνθήκες διαβίωσης και υγείας, λόγω συνδυασμού χαμηλού εισοδήματος, υψηλών τιμών ενέργειας και ενεργειακά χαμηλών αποδοτικών κατοικιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα του μέλλοντος είναι μια Ενεργειακή Ένωση στην οποία τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι εξαρτώνται το ένα από το άλλο για να εξασφαλίσουν στους πολίτες τους ασφαλή, βιώσιμο και προσιτό ενεργειακό εφοδιασμό, σε βάση πραγματικής αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάζεται με ενιαία θέση στις παγκόσμιες υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος έχει καθήκον να θέτει ως προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης προκειμένου να προστατευτεί η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και των κρατών μελών της·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται, και οι στόχοι τους πρέπει να αλληλοενισχύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει συνεπώς να συμπληρώσει τους ευρωπαϊκούς στόχους της επανεκβιομηχάνισης και ανάπτυξης, να ενισχύσει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία βασισμένη ως επί το πλείστον στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα αποφεύγει αποτελεσματικά τη διαρροή άνθρακα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει, ότι η εξάρτησή της από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου (άνω του 90%), φυσικού αερίου (66%) και λιθάνθρακα (72%) είναι ιδιαίτερα υψηλή, και ότι το συνολικό κόστος των εισαγωγών υπερβαίνει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια στην ΕΕ ευθύνονται για το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και για την κατανάλωση του 60% περίπου του φυσικού αερίου που εισάγεται στην ΕΕ, γεγονός που καθιστά τη συγκράτηση της ενεργειακής ζήτησης σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο έχει μειωθεί σημαντικά, παρέχοντας στην ΕΕ τη δυνατότητα να λάβει σημαντικά μέτρα για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού τοπίου, με επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αξιοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και της βιομηχανίας, και ανάπτυξη ευφυών υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων συμβάλλουν ελάχιστα στις επενδύσεις, την απασχόληση ή την ανάπτυξη στην Ένωση, και ότι η ανακατεύθυνση των κεφαλαίων αυτών σε εσωτερικές επενδύσεις θα οδηγούσε σε ενίσχυση της ανάπτυξης και σε δημιουργία τοπικών θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υψηλής ειδίκευσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από έναν μόνο προμηθευτή ενέργειας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτεθειμένες στις διαταραχές του εφοδιασμού·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, η οποία έχει αποδειχθεί αναξιόπιστος εταίρος και χρησιμοποιεί τον ενεργειακό εφοδιασμό ως πολιτικό όπλο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας στρατηγικής για τις ενεργειακές πηγές, ιδίως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, έχει αναδειχθεί σε σημαντικό στόχο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής προκειμένου να ασκείται πολιτική πίεση σε άλλες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ακριβώς συνέβη με πολλές από τις γειτονικές της χώρες και πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρησιμοποίηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ως μέσου άσκησης εξωτερικής πολιτικής και αποσταθεροποίησης άλλων χωρών δεν υπονομεύει μόνο την οικονομική ανάπτυξη αλλά αποτελεί και κίνδυνο για τη δημοκρατική σταθερότητα στην Ευρώπη και την ανεξαρτησία κυρίαρχων κρατών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να προασπίζεται την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την κυριαρχία των ευρωπαϊκών χωρών, που αποτελούν κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για σταθερή τροφοδοσία από διάφορες ενεργειακές πηγές, προμηθεύοντας την ευρωπαϊκή οικονομία με την ενέργεια που απαιτείται για τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τα κτίρια με τέτοιον τρόπο ώστε να υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την πολιτική για το κλίμα, ενώ παράλληλα πρέπει να ελαχιστοποιεί την εξάρτηση από τις χώρες που χρησιμοποιούν συνειδητά τις ενεργειακές τους πηγές για να εξυπηρετούν πολιτικούς σκοπούς και να επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις σε άλλες χώρες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να υπόκειται σε συμβατικούς όρους που δεν είναι συμβατοί με το δίκαιο της ΕΕ και εκμεταλλεύονται την αδύναμη θέση του στην αγορά ενέργειας, απλώς και μόνο λόγω γεωγραφικών και ιστορικών παραγόντων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιδικίες του 2006 και του 2009 για το φυσικό αέριο, μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ως χώρας διαμετακόμισης, είχαν ως αποτέλεσμα πολλές χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν σοβαρές ελλείψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακοπές δείχνουν πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν ήταν αρκετά για να σταματήσει η εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ήδη δυνατή η εκ των υστέρων αξιολόγηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης όλων των συμφωνιών ενέργειας με τη νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των κανονισμών για τον ανταγωνισμό και την ενέργεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπαρκείς εκ των προτέρων έλεγχοι της συμμόρφωσης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο οδηγούν σε σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει αυτές τις αδυναμίες και έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τις διατάξεις για εκ των υστέρων αξιολογήσεις των εμπορικών συμβάσεων προμήθειας αερίου·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο μέχρι το 2020, πρέπει να επενδυθεί στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε ευρώ που δεν επενδύεται σε ενεργειακές υποδομές μέχρι το 2020, θα χρειαστούν 4,3 ευρώ μετά το 2020 για την επίτευξη των ίδιων στόχων, επιβαρύνοντας αδικαιολόγητα τις μελλοντικές γενιές·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων κινητοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, είτε δημόσια (διαρθρωτικά ταμεία, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)) είτε ιδιωτικά, ευνοώντας την αποταμίευση των νοικοκυριών και τις ικανότητες των μακροπρόθεσμων επενδυτών (συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί) και δημιουργώντας μια νέα χρηματοδοτική ικανότητα της ΕΕ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ, πριν τις απαλλαγές από τους φόρους και τις εισφορές για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, είναι υπερδιπλάσιες από τις τιμές των ΗΠΑ και της Ρωσίας, υψηλότερες κατά 20% από εκείνες της Κίνας, αλλά χαμηλότερες κατά 20% από εκείνες της Ιαπωνίας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα στις τιμές αερίου, κυρίως επειδή σε μακροχρόνιες συμβάσεις με τη Ρωσία περιλαμβάνεται δείκτης τιμών πετρελαίου·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά τιμής με άλλες οικονομίες μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και ιδίως των ενεργοβόρων κλάδων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για επανεκβιομηχάνιση κατά 20% έως το 2020·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πολλές από τις οποίες είναι ΜΜΕ, απασχολούν 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και κατέχουν μερίδιο 40% του παγκόσμιου συνόλου των ευρεσιτεχνιών για τις τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναδεικνύοντας την ΕΕ σε παγκόσμια ηγέτιδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγετική θέση πρέπει να διατηρηθεί μελλοντικά με μια συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ηγετική θέση της ΕΕ στις παγκόσμιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η παγκόσμια ενεργειακή ανασκόπηση του 2014 (World Energy Outlook 2014) προβλέπει αύξηση κατά 37% στην παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση και κατά 15% στην παγκόσμια ζήτηση άνθρακα έως το 2040· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ η αύξηση προβλέπεται να είναι σημαντικά χαμηλότερη λόγω των εξαιρετικά επιτυχημένων βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια ευημερίας από τις ανεπάρκειες της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ υπερβαίνει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης υποδομών και του χαμηλού επιπέδου ρευστότητας και διαφάνειας στην αγορά·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο ενοποιημένη από οικονομική και υλική άποψη ενιαία αγορά ενέργειας θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη απόδοσης·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά λιανικής της ΕΕ δεν λειτουργεί σωστά, δεδομένου ότι σε πολλά κράτη μέλη οι καταναλωτές έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες επιλογής μεταξύ προμηθευτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα συγκεντρώσεων στην αγορά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να αλλάζουν προμηθευτή, εντείνοντας έτσι τον ανταγωνισμό και συμπιέζοντας τις τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον κίνδυνο, οι λιγότερο ενημερωμένοι πολίτες που είναι λιγότερο πιθανό να συγκρίνουν και να αλλάζουν προμηθευτές, να μένουν εγκλωβισμένοι σε μη ανταγωνιστικά και παρωχημένα τιμολόγια·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και την επίτευξη μιας ενεργειακής ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και τηρούν πλήρως την τρίτη ενεργειακή δέσμη, με στόχο μια ενοποιημένη αγορά για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη του στόχου διασύνδεσης 10%, και η εξασφάλιση καλύτερης διασυνοριακής ικανότητας μεταφοράς για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, καθώς και η πρόσθετη ενίσχυση του υφισταμένου δικτύου θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια, θα επιτρέψει την καλύτερη ενσωμάτωση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και θα εξισορροπήσει παράλληλα την προσφορά και τη ζήτηση μεταξύ των κρατών μελών προωθώντας παράλληλα τη σύγκλιση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση και η βελτιστοποίηση του κόστους εξαρτάται επίσης από την εμβάθυνση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενεργειακή Κοινότητα αποτελεί μέσο επέκτασης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας σε χώρες γειτονίας της ΕΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ενεργειακού χώρου που θα στηρίζεται σε κοινές αρχές και στο κράτος δικαίου·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενεργειακή Ένωση ανταποκρίνεται στις συνεχείς εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για δημιουργία μιας πραγματικής πανευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας, που θα στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά ενέργειας, στον συντονισμό των προμηθειών ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των νέων βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ απαιτεί μεγαλύτερη συνοχή και δεν έχει ακόμη κατορθώσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες συμβολής της στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού, τα 33 έργα υποδομών που προσδιορίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να συμπληρωθούν με περισσότερη επικέντρωση της προσοχής στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τη μετάβαση από τον άνθρακα και το φυσικό αέριο στη βιομάζα με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται ότι η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα να βοηθήσει στη μείωση του κόστους μετάβασης σε μια αγορά ενέργειας απαλλαγμένης από τις ανθρακούχες εκπομπές και σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση του εφοδιασμού, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση και στην εξοικονόμηση ενέργειας, η περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και οι δραστηριότητες Ε&Α είναι οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της Ενεργειακής Ένωσης·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση εγχώριων συμβατικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πλήρη συμμόρφωση με το κεκτημένο της ΕΕ, τόσο στις παραδοσιακές περιοχές παραγωγής (π.χ. Βόρεια Θάλασσα) όσο και στις περιοχές που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα (π.χ. Ανατολική Μεσόγειος, Εύξεινος Πόντος) θα πρέπει να προωθηθεί και να στηριχθεί·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγχώριοι ενεργειακοί πόροι πρέπει να παραμείνουν βιώσιμοι και ασφαλείς·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ φιλοδοξεί να αυξήσει τη συμβολή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της μέχρι και κατά 20% έως το 2020, και ότι σε αυτό θα συμβάλουν καθοριστικά η ενέργεια σε ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών και η αυξημένη ενεργειακή παραγωγικότητα·

Πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή»· λαμβάνει υπό σημείωση τους πέντε πυλώνες της Ενεργειακής Ένωσης, όπως περιγράφονται από την Επιτροπή· επιμένει ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω πυλώνων πρέπει να συμβάλλουν σε κάθε περίπτωση στη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της οικονομίας και στη διαμόρφωση οικονομικά προσιτών και ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας·

2.  επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και, ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο την προσοχή της στο θέμα της ενεργειακής πενίας και να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού· επιμένει, συνεπώς, ότι η ενεργειακή ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει σε όλους ίση πρόσβαση στην ενέργεια, να συμβάλει στην παροχή ενέργειας στους καταναλωτές σε προσιτές τιμές, να προωθήσει στρατηγικές συνδέσεις και ενεργειακές υποδομές προς όφελος των πολιτών, και να ενισχύσει τις κανονιστικές ρυθμίσεις·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις που εντάσσονται στην Ενεργειακή Ένωση υπάγονται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, με πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια και με την εξασφάλιση αποτελεσματικής δημοκρατικής εποπτείας· αναμένει ότι το πλαίσιο διακυβέρνησης μετά το 2020 για την Ενεργειακή Ένωση θα είναι φιλόδοξο, αξιόπιστο, διαφανές, δημοκρατικό και με πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, και θα εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια το 2030, ιδίως με την πλήρη υλοποίηση, επιβολή και επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για το κλίμα και την ενέργεια· καλεί την Επιτροπή, με την επιφύλαξη των άλλων υποχρεώσεων για υποβολή εκθέσεων, να υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης, με λεπτομερή στοιχεία για την εφαρμογή της ενεργειακής νομοθεσίας και την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 2020 και του 2030, και να αναπτύξει και να επικαιροποιεί ένα σύνολο δεικτών που θα περιλαμβάνονται στην έκθεση και θα επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου προς την Ενεργειακή Ένωση· στους δείκτες αυτούς θα μπορούσαν μεταξύ άλλων να περιλαμβάνονται η ικανότητα διασύνδεσης, η ολοκλήρωση της αγοράς, η μείωση των εισαγωγών ενέργειας, τα επίπεδα διαφοροποίησης, οι τιμές και το κόστος της ενέργειας, η ανάπτυξη παραγωγής σε επίπεδο κοινότητας και σε τοπικό επίπεδο, τα επίπεδα ενεργειακής φτώχειας και η ευπάθεια· σημειώνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Ενέργεια» της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο νομοθετική πρόταση λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και τις απόψεις του Κοινοβουλίου όπως εκφράζονται στην παρούσα έκθεση· συμφωνεί με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ότι τα εθνικά προγράμματα για την ενέργεια και το κλίμα που καλύπτουν την περίοδο από το 2021 έως το 2030 δεν θα πρέπει μόνο να επιδιώκουν την υλοποίηση των στόχων του 2030, αλλά και να αποτυπώνουν την πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, ιδίως τον συμφωνημένο σε επίπεδο ΕΕ στόχο για μείωση των εκπομπών κατά 80-95% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές στον τομέα της ενέργειας με γνώμονα τον μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης κατά 80-95% των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι ανά τον κόσμο ρυπαντές θα πρέπει να καταβάλουν παρόμοιες προσπάθειες·

5.  αναγνωρίζει το απαράγραπτο των αποφάσεων που λαμβάνονται με εθνικό δημοψήφισμα σχετικά με ενεργειακά ζητήματα·

6.  τονίζει ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση επικεντρωμένη σε πτυχές όπως η επίτευξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η ασφάλεια του εφοδιασμού, η βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων της ΕΕ, ο μετριασμός της ζήτησης ενέργειας, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με την ουσιαστική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως επίσης μια πανενωσιακή αγορά άνθρακα και η έρευνα και καινοτομία με στόχο την εξασφάλιση ηγετικής θέσης στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας· τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης και να τους παρέχονται ασφαλείς, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές πηγές ενέργειας·

7.  αναγνωρίζει τους μετριοπαθείς στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το κλίμα και την ενέργεια του 2030,·συγκεκριμένα, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40 %, αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης σε 27 % και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27%· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 για εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40%, επίτευξη ποσοστού τουλάχιστον 30 % για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 40% για την ενεργειακή απόδοση, οι οποίοι θα υλοποιηθούν μέσω επιμέρους εθνικών στόχων·

Ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν ενεργά βιωσιμότερες και ανταγωνιστικότερες τιμές και κόστος εισαγόμενης ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μέσω της διαφοροποίησης του εφοδιασμού (σε επίπεδο ενεργειακών πηγών, προμηθευτών και οδών)· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την κατασκευή των σχετικών διαδρόμων ενεργειακών υποδομών προτεραιότητας, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) και στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος Ι του κανονισμού για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μέλη με υψηλή εξάρτηση· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις υφιστάμενες εσωτερικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης·

9.  αναγνωρίζει ότι τα έργα που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) δεν αρκούν για να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος διασύνδεσης μεταξύ της Ιβηρικής Χερσονήσου και της ηπειρωτικής Ευρώπης· καλεί επιτακτικά την περιφερειακή ομάδα ΔΕΔ-Ε και την Επιτροπή να προσδιορίσουν συμπληρωματικά έργα τα οποία θα συμπεριληφθούν στον προσεχή κατάλογο ΕΚΕ για το 2015, προκειμένου να αυξηθούν σημαντικά οι ικανότητες μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας·

10.  υπογραμμίζει ότι οι καλά ανεπτυγμένες και πλήρως ολοκληρωμένες υποδομές που καθιστούν δυνατή την ενίσχυση της διαφοροποίησης του εφοδιασμού και των διασυνοριακών ροών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την παροχή ενέργειας στους καταναλωτές από ανταγωνιστικές πηγές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ενεργειακή Κοινότητα·

11.  τονίζει ότι σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και πρόσφατες ανακαλύψεις στην Ανατολική Μεσόγειο δίνουν στην περιοχή της Μεσογείου την ευκαιρία να αναδειχθεί ως δυναμικό κέντρο για ένα δίκτυο αγωγών μεταφοράς αερίου στην Ευρώπη· ζητεί να δημιουργηθεί μεσογειακός κόμβος φυσικού αερίου με αυξημένη δυναμικότητα ΥΦΑ· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτά τα αποθέματα φυσικού αερίου, προκειμένου να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλειά της·

12.  υπογραμμίζει ότι όλα τα έργα υποδομών της ΕΕ που έχουν ως στόχο τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, προμηθευτών και οδών πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα και με τους μακροπρόθεσμους στόχους και προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή και αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και οδών διαμετακόμισης στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει τις επενδύσεις για τον μετριασμό της ζήτησης ενέργειας, π.χ. στα κτίρια, ως επιλέξιμα έργα·

13.  τονίζει ότι οι προμηθευτές ενέργειας τρίτων χωρών πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως δε με την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, ενόσω δραστηριοποιούνται στην κοινή αγορά, και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα με στόχο την ελεύθερη ροή ενέργειας σε όλη την ΕΕ και την αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά·

14.  τονίζει ότι έχει καθοριστική σημασία για την ΕΕ να τεθεί τέλος στην απομόνωση κρατών μελών και περιφερειών στην εσωτερική ενεργειακή αγορά, όπως έδειξαν οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για το φυσικό αέριο που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να διενεργεί τις εν λόγω προσομοιώσεις σε τακτική βάση· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει κατά προτεραιότητα τις χώρες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση να διαφοροποιήσουν τις πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τις συστάσεις των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για το σύστημα φυσικού αερίου· συνιστά να εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο διεξαγωγής «προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για την ηλεκτρική ενέργεια», προκειμένου να αποκτήσει μια εικόνα της ανθεκτικότητας της αγοράς ενέργειας στο σύνολό της· επισημαίνει ότι οι εν λόγω προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων θα πρέπει να προσδιορίζουν ιδίως την κατάσταση, την ικανότητα και την ανθεκτικότητα του εθνικού δικτύου μεταφοράς στο σύνολό του, καθώς και το επίπεδο διασύνδεσης και διασυνοριακής ικανότητας, και ότι οι μετέπειτα συστάσεις βάσει των εν λόγω προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρεις εκτιμήσεις αντικτύπου τόσο των εθνικών σχεδίων όσο και των ενωσιακών στόχων όσον αφορά την αντιμετώπιση τυχόν σημείων προς ενέργεια που προκύπτουν από αυτές·

15.  επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της μελλοντικής Ενεργειακής Ένωσης, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς την ποιότητα, καθώς και η ανταγωνιστικότητα συγκαταλέγονται στα πλέον πιεστικά ζητήματα που επιβάλλουν στα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τον συντονισμό μεταξύ τους και τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ με τις γειτονικές χώρες κατά την ανάπτυξη των ενεργειακών πολιτικών τους· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί η τρέχουσα αρχιτεκτονική εθνικών μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

16.  θεωρεί ότι οι εθνικοί μηχανισμοί ικανότητας παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση, αφού έχουν εξεταστεί όλες οι άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης διασύνδεσης με τις γειτονικές χώρες, των μέτρων ανταπόκρισης στη ζήτηση και άλλων μορφών περιφερειακής ολοκλήρωσης της αγοράς·

17.  θεωρεί ότι η Ενεργειακή Ένωση συνεπάγεται τη λήψη ενιαίας θέσης στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση της καταλληλότητας και της δυνητικής διάρθρωσης ενός εθελοντικού μηχανισμού συλλογικών προμηθειών και του αντίκτυπου του μηχανισμού αυτού στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, καθώς και της συμβολής του στη διασφάλιση του εφοδιασμού με αέριο· επισημαίνει ότι η πληθώρα μοντέλων των μηχανισμών συλλογικών προμηθειών ωθεί σε περαιτέρω προσπάθειες για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αγορακεντρικού μοντέλου για τις περιφέρειες της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και για τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένας εθελοντικός μηχανισμός συλλογικών προμηθειών· θεωρεί ότι ο συντονισμός των θέσεων και η συλλογική προμήθεια φυσικού αερίου θα πρέπει να ξεκινούν σε περιφερειακό επίπεδο· συνιστά στο μεταξύ να στηρίξουν η Επιτροπή και η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας τα κράτη μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας που επιθυμούν να διαπραγματευτούν τις ενεργειακές συμβάσεις σε εθελοντική βάση σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική αγορά και με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και να μεριμνήσουν για την προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών· υπογραμμίζει ότι οι ενεργειακές συμβάσεις πρέπει να βασίζονται στις τιμές της αγοράς και στον ανταγωνισμό·

18.  καλεί την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΠ/ΥΕ) να θεσπίσουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εξωτερική διάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, το οποίο θα παραπέμπει συγκεκριμένα στην προώθηση στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες παραγωγής και διαμετακόμισης ενέργειας, ιδίως στην ευρωπαϊκή γειτονία και σε σχέση με τις πολιτικές διεύρυνσης, με βάση κοινές αξίες και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της περιφερειακής συνεργασίας· θα πρέπει να εξεταστούν και να διερευνηθούν προηγούμενες και νέες εταιρικές σχέσεις, προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργασία όσον αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το εμπόριο και τις διασυνδέσεις της Ενεργειακής Ένωσης με εξωτερική ενεργειακή υποδομή·

19.  τονίζει ότι μια γνήσια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειάς της· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ΑΠ/ΥΕ και των αρμόδιων Επιτρόπων με σκοπό την ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών της ΕΕ για την εξωτερική ενεργειακή ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ισχυρότερη ομάδα υπό την ηγεσία της ΑΠ/ΥΕ, όπου θα διορίζεται επικεφαλής αρμόδιος για τον συντονισμό τέτοιου είδους πολιτικών·

20.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ομάδα υψηλού επιπέδου για την εξέταση της ενεργειακής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και της Ενεργειακής Ένωσης, με ισχυρή εκπροσώπηση και συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων από την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό την ανάπτυξη αξιόπιστων μακροπρόθεσμων σεναρίων προσφοράς και ζήτησης καθώς και συνεργασίας με εξωτερικούς εταίρους, ιδίως στο πεδίο της ανάπτυξης ικανοτήτων και ανταλλαγής τεχνολογίας αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και της σχέσης μεταξύ ενέργειας και ανθρώπινων δικαιωμάτων·

21.  εκφράζει ανησυχία για τον προτεινόμενο διπλασιασμό της ικανότητας του αγωγού Nordstream και τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει στην ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού, και στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο των διεξαγόμενων τριμερών συνομιλιών μεταξύ ΕΕ, Ουκρανίας και Ρωσίας, την ανάγκη να εξασφαλιστεί ο μακροπρόθεσμος ενεργειακός εφοδιασμός της Ουκρανίας και μέσω της Ουκρανίας·

22.  τονίζει ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ θα μείωνε τον κίνδυνο εξάρτησης, ενισχύοντας έτσι τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ σε ζητήματα σχετικά με την ενέργεια·

23.  τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στις συμφωνίες που αφορούν ενεργειακά θέματα, που θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής στις ενεργειακές διαπραγματεύσεις μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και τρίτων χωρών, ιδίως με τη θέσπιση απαίτησης για συμμετοχή της Επιτροπής ως παρατηρήτριας σε όλες τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση των επιμέρους κρατών μελών έναντι προμηθευτών τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και να μετριαστούν έτσι οι κίνδυνοι κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από έναν προμηθευτή· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, με πλήρη τήρηση του εμπορικού απορρήτου, και να καταρτίσει έναν θετικό και έναν αρνητικό κατάλογο ρητρών, όπως ρητρών απαγόρευσης εξαγωγών, ρητρών προορισμού και ρητρών πάγιας υποχρέωσης, ρητρών αναπροσαρμογής των τιμών του φυσικού αερίου βάσει της αξίας του πετρελαίου ή ρητρών που απαγορεύουν σε τρίτα μέρη να εξαρτούν την προμήθεια ενέργειας από την απόκτηση προτιμησιακής πρόσβασης στην υποδομή μεταφοράς ενέργειας της ΕΕ· επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010, κατά τη σύναψη νέων διακυβερνητικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη των υποδομών και των προμηθειών αερίου, τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή ώστε να καταστήσουν εφικτή την αξιολόγηση της ασφάλειας του εφοδιασμού σε επίπεδο Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην αναθεώρηση του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο αυστηρές διατάξεις σχετικά με εκ των προτέρων αξιολογήσεις στις εμπορικές συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου·

24.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για όλες τις μελλοντικές διακυβερνητικές ενεργειακές συμφωνίες με τρίτες χώρες σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 994/2012/ΕΕ για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας, προτού υπογραφούν, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της ΕΕ, και ιδίως με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, και να μην απειλείται η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ· τονίζει ότι η εν λόγω συζήτηση και διαβούλευση πρέπει να χρησιμεύουν ως εργαλείο για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των κρατών μελών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, και παράλληλα να διεξάγονται με πλήρη τήρηση του εμπορικού απορρήτου· θεωρεί ότι η εν λόγω συζήτηση και διαβούλευση δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να προκαταλαμβάνουν την ουσία και το περιεχόμενο των συμφωνιών, αλλά να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και τη συμβατότητά τους με τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία αριθ. 994/2012/EU προκειμένου να ενισχυθεί ανάλογα ο μηχανισμός ενημέρωσης και να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Επιτροπής·

25.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει υποδείγματα συμβάσεων και κατευθυντήριες γραμμές καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο καταχρηστικών ρητρών προκειμένου να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις αρμόδιες αρχές και τις επιχειρήσεις κατά τη σύναψη συμβάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους για τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας, ώστε να αυξήσουν τη διαφάνεια και να ενώσουν τη διαπραγματευτική δύναμή τους έναντι των τρίτων χωρών, διασφαλίζοντας έτσι οικονομικά προσιτότερη ενέργεια για τους ευρωπαίους καταναλωτές· καλεί επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει να δημοσιεύει τριμηνιαίες αξιολογήσεις των συμβατικών όρων, όπως οι μέσες τιμές εισαγωγής·

26.  τονίζει ότι για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των επιχειρήσεων της ΕΕ έναντι εξωτερικών προμηθευτών, τα βασικά στοιχεία των συμβάσεων θα πρέπει να είναι διαφανέστερα και να συγκεντρώνονται, και να κοινοποιούνται σε τακτική βάση στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να συλλέγονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τις ίδιες τις αρμόδιες αρχές όσο και από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο μελλοντικών διαπραγματεύσεων, με παράλληλη προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ευαίσθητων πληροφοριών· πιστεύει ότι τούτο θα συνέβαλλε στην εξασφάλιση γνήσιου ανταγωνισμού στις ενεργειακές συμβάσεις, στην αποφυγή των καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης από τρίτες χώρες και στην εξασφάλιση συμμόρφωσης προς την ενωσιακή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό·

27.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας, να παρακολουθεί τον βαθμό διαφοροποίησης των εισαγωγών και να δημοσιεύει τακτικές εκθέσεις προόδου σχετικά με το εν λόγω θέμα·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους σημασίας να αυξηθεί η συμμετοχή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τεχνολογίας στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής ενέργειας, που περιλαμβάνει όχι μόνο τις πρώτες ύλες αλλά και την παραγωγή, τη διύλιση, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας, καθώς αποτελούν καίρια στοιχεία για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές στον τομέα της ενέργειας·

29.  θεωρεί ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών μειγμάτων των κρατών μελών, με βάση το αντίστοιχο δυναμικό, το περιβάλλον, τη γεωγραφική θέση, την πείρα, την τεχνογνωσία, το οικονομικό κόστος και τις ανάγκες τους, συμβάλλει στους κοινούς στόχους για την ενέργεια και στη στρατηγική και τις πολιτικές για το κλίμα, και παράλληλα συνιστά πλεονέκτημα για την ΕΕ συνολικά, καθώς ενισχύει την αντοχή της στις διακοπές εφοδιασμού, της δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνει βέλτιστες από άποψη κόστους αποφάσεις σε ενεργειακά θέματα, και επιτρέπει την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό διαφόρων τεχνολογιών στην αγορά, συμπιέζοντας έτσι το κόστος της ενέργειας· επιμένει, ωστόσο, ότι η εθνική πολυμορφία δεν πρέπει να συνιστά φραγμό στην ενιαία αγορά, και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, να προβαίνουν σε κατάλληλες επενδύσεις όσον αφορά τις εγχώριες υποδομές μεταφοράς και να διασφαλίζουν τη διασυνδεσιμότητα υψηλού επιπέδου και την ανθεκτικότητα του εθνικού ενεργειακού τους συστήματος, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους της Ένωσης σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια και την αγορά ενέργειας·

30.  θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή της ασφάλεια και να μειώσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένους προμηθευτές και καύσιμα αυξάνοντας την ενεργειακή της απόδοση και μεγιστοποιώντας τη χρήση των εγχώριων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια, το περιβάλλον και το κλίμα καθώς και με τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κρατών μελών σε σχέση με τα ενεργειακά τους μίγματα, αποφεύγοντας την περιττή γραφειοκρατική επιβάρυνση και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας· τονίζει ότι κανένα καύσιμο ή τεχνολογία που συμβάλλει στους στόχους της ενεργειακής ασφάλειας και του κλίματος δεν πρέπει κατ’ αρχήν να υφίσταται διακρίσεις·

31.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, για την προσέλκυση επενδύσεων σε έργα βασικής ενεργειακής υποδομής, έρευνα και καινοτομία στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη της εγχώριας ικανότητας της Ευρώπης με σκοπό την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, βάσει μιας προσέγγισης κόστους οφέλους που είναι τεχνολογικά ουδέτερη και δίνει προτεραιότητα στην εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους·

32.  ζητεί την ταχεία κινητοποίηση πόρων για τη χρηματοδότηση ΕΚΕ προκειμένου να κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές και να εξασφαλιστεί ο ομαλός και αξιόπιστος ενεργειακός εφοδιασμός που δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε μορφή πολιτικής πίεσης προερχόμενης από χώρες εκτός της ΕΕ·

33.  θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός μετατροπής των επενδύσεων σε υποδομές σε μια πλήρως ρευστοποιημένη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού με ομόλογα τα οποία θα μπορούν να συγκεντρώνονται και να διαπραγματεύονται στις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες αγορές· σημειώνει επίσης ότι οι θεσμικοί επενδυτές, όπως οι ασφαλιστές ή τα συνταξιοδοτικά ταμεία, που είναι εκ φύσεως προδιατεθειμένοι να πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, θα προσελκύονταν μόνο με τυποποιημένα επενδυτικά προϊόντα και έναν ισχυρό δίαυλο έργων που μπορούν να εγγυηθούν την ορθή διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

34.  καλεί την Επιτροπή, και ιδίως τη ΓΔ Εμπορίου, να διατηρήσει τον στόχο της προσθήκης ειδικού κεφαλαίου σχετικά με την ενέργεια στη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), με σκοπό την άρση των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμπορικών φραγμών των ΗΠΑ τόσο για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και το αργό πετρέλαιο όσο και την κατάργηση των αδικαιολόγητων προστατευτικών μέτρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ανταγωνιστικότερου περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μειώνοντας τις διαφορές όσον αφορά το κόστος της ενέργειας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω κεφάλαιο σχετικά με την ενέργεια θα περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατικά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων για την ενέργεια της ΕΕ και των ΗΠΑ, ιδίως δε το πρόγραμμα ARPA-E των ΗΠΑ·

35.  τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να στοχεύει στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 194 ΣΛΕΕ, στη διαφοροποίηση της σύνθεσης του ενεργειακού μίγματος της ΕΕ και στη μείωση της εξάρτησης από μεμονωμένα σημεία εφοδιασμού και διαμετακόμισης, σεβόμενη ταυτόχρονα τον σχετικό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει αυστηρότερη παρακολούθηση της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς και των μέτρων κατά του ντάμπινγκ με στόχο να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές ενεργειακές βιομηχανίες από αθέμιτες εισαγωγές από τρίτες χώρες·

37.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι συζητήσεις για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας καθυστερούν στο Συμβούλιο παρ’ όλο που το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τη σθεναρή του στήριξη στη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά των αθέμιτων εισαγωγών από τρίτες χώρες·

38.  ζητεί από το Συμβούλιο να προβεί στον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες μεταποίησης που, συγκεκριμένα, παράγουν γεννήτριες, ηλιακούς συλλέκτες, υψηλής ποιότητας χάλυβα και υλικά κατασκευής μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως την ενεργειακή μετάβαση·

39.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν στις εμπορικές συμφωνίες διατάξεις που σχετίζονται με την τεχνολογική συνεργασία και τις υπηρεσίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της αποκεντρωμένης παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της ανάπτυξης λογισμικού· επισημαίνει ότι η απαλλαγή από την κατανάλωση άνθρακα αποτελεί κοινό στόχο της ΕΕ και πολλών συνεργαζόμενων χωρών, περιφερειών και πόλεων·

40.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω διεθνών εμπορικών μέσων, να διαφοροποιήσουν την παραγωγή ενέργειάς τους, και να προωθήσει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας ιδίως στη νότια γειτονία της ΕΕ·

41.  επιδοκιμάζει τις διαπραγματεύσεις για μια πρωτοβουλία πράσινων αγαθών μεταξύ της ΕΕ και 13 άλλων μελών του ΠΟΕ, η οποία θα καλύπτει προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική δράση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ζητεί δε την ολοκλήρωση του διαλόγου έως τα τέλη του 2015 στην υπουργική σύνοδο του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι·

42.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά πρέπει να βασίζονται σε έναν ορισμό των περιβαλλοντικών αγαθών ο οποίος χαρακτηρίζεται από συνέπεια με τις πολιτικές της ΕΕ και δεν αντίκεινται στα μέτρα για τη βοήθεια των αναπτυσσόμενων χωρών που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (ΣΠΗΕΚΜ)·

43.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ασκεί πίεση για τη δημιουργία ενός συστήματος ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, υπό το πρίσμα των τρεχουσών και μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της αδειοδότησης συστημάτων ηλεκτροδότησης, όπως οι συνδέσεις υψηλής τάσης, με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δικτύου μερισμού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

44.  τονίζει ότι η ενίσχυση της Ενεργειακής Κοινότητας θα πρέπει να αποτελεί το βασικό σκέλος της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις βάσει της έκθεσης της ομάδας προβληματισμού υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση της Ενεργειακής Κοινότητας·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δραστηριότητες της Ενεργειακής Κοινότητας, κυρίως όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση με στόχο την αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της καλύτερης εφαρμογής και επιβολής του δικαίου της ΕΕ, όπως οι στόχοι του 2020 και του 2030, ιδίως μέσω της καλύτερης διακυβέρνησης, του εξορθολογισμού των διαδικασιών και της καλύτερης αξιοποίησης των εργαλείων ΙΤ που αποσκοπούν στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, με την ενίσχυση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης μιας κοινοβουλευτικής συνέλευσης Ενεργειακής Κοινότητας, και την υλοποίηση καίριων έργων υποδομών, όπως διασυνοριακοί αγωγοί διασύνδεσης διπλής κατεύθυνσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη ολοκλήρωση στην ενεργειακή αγορά της ΕΕ και τους μηχανισμούς ασφάλειας του εφοδιασμού χωρίς να απαιτείται η δημιουργία εθνικών αγορών ικανοτήτων που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

46.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας για το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τη δημιουργία της Ευρωμεσογειακής πλατφόρμας για το αέριο·

Μια πλήρως ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

47.  πιστεύει ότι η μελλοντική Ενεργειακή Ένωση πρέπει να θεσπίσει ελεύθερη ροή ενέργειας σε όλες τις χώρες της ΕΕ και της Ενεργειακής Κοινότητας·

48.  τονίζει ότι η ραχοκοκαλιά της μελλοντικής Ενεργειακής Ένωσης πρέπει να είναι μια πλήρως λειτουργική, διασυνδεδεμένη εσωτερική αγορά ενέργειας για την παροχή ασφαλούς, προστατευμένης, δίκαια κατανεμημένης, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης, αποδοτικής, ανταγωνιστικής, οικονομικά προσιτής και βιώσιμης ενέργειας σε πλήρως λειτουργικά, ασφαλή και ανθεκτικά δίκτυα μεταφοράς, καθώς και η μείωση της ζήτησης ενέργειας, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη με τον πλέον βιώσιμο, αποδοτικό, δημοκρατικό και οικονομικό τρόπο· θεωρεί, συνεπώς, ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η περαιτέρω επέκταση των υπαρχόντων τομέων της αγοράς· θεωρεί θεμελιώδες να προαχθεί η ένταξη των παραγωγών καταναλωτών στην αγορά και το δίκτυο της ΕΕ· επισημαίνει τις σημαντικές ανεπάρκειες που εντοπίζονται στις αγροτικές κοινότητες σε όλη την ΕΕ λόγω της κακής ενεργειακής συνδεσιμότητας·

49.  αναγνωρίζει ότι επί του παρόντος δεν υφίσταται ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη και ότι ο επακόλουθος κατακερματισμός στις αγορές ενέργειας της ΕΕ είναι άκρως επιβλαβής για την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης·

50.  υπενθυμίζει ότι οι ενεργειακές αγορές διακρίνονται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές από τα υποκείμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία, μέσω των οποίων εξαλείφεται ο συστημικός κίνδυνος στον τομέα της ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό θεωρεί αναγκαία την εφαρμογή δημοσιονομικού κανονισμού που θα καλύπτει και τον τομέα της ενέργειας, κατά τρόπο που να μη στρεβλώνει την ανάπτυξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

51.  τονίζει ότι, προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, είναι αναγκαίο να εξεταστεί το άμεσο και το εξωτερικό κόστος των διαφόρων πηγών ενέργειας, καθώς και ο αντίκτυπος των κάθε είδους δημόσιων παρεμβάσεων στη σχετική ανταγωνιστική θέση τους·

52.  θεωρεί ότι οι μηχανισμοί που βασίζονται στην αγορά πρέπει να συμπληρώνονται από απτούς και φιλόδοξους μηχανισμούς ασφάλειας του εφοδιασμού και αλληλεγγύης, όπως η αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο περιφερειών και ΕΕ, η λήψη φιλόδοξων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, η βελτιστοποίηση της υποδομής ΥΦΑ και αποθήκευσης αερίου, κυρίως για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε περιφερειακή κλίμακα, που θα αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ άλλων στον κανονισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, ο οποίος είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατό·

53.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή και επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την ενέργεια, το περιβάλλον και το κλίμα· ζητεί ειδικότερα τη διεξαγωγή αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της τρίτης ενεργειακής δέσμης και τα οφέλη της για τον καταναλωτή· ζητεί την κατάργηση των παρεκκλίσεων από την τρίτη ενεργειακή δέσμη και την ταχεία έγκριση και εφαρμογή ευρωπαϊκών Κωδίκων και κατευθυντήριων γραμμών δικτύου·

54.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους χρηματοοικονομικούς πόρους στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να προσλάβει πρόσθετο προσωπικό προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της παρακολούθησης των αγορών ενέργειας – ώστε να εξασφαλίζονται η ακεραιότητα και η διαφάνεια στις ενεργειακές συναλλαγές και η συμμόρφωση προς τον κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην αγορά ενέργειας (REMIT) – ως προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι αρμοδιότητες του ACER θα πρέπει να ενισχυθούν έναντι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας (ΕΔΔΣΜ-ηλ), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ΕΔΔΣΜ Αερίου) και άλλων φορέων με ουσιαστικά ενωσιακά καθήκοντα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα μπορεί να επιτελεί το έργο του όπως καθορίζεται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, και πιστεύει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργαστεί με ενώσεις εκπροσώπησης των διαχειριστών συστημάτων διανομής (DSO), οργανώσεις των καταναλωτών και άλλες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών·

55.  επαναλαμβάνει τη σημασία του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, όπως προτείνεται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν τους όρους που περιγράφονται στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής για την πιστοποίηση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

56.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ΕΔΔΣΜ-ηλ και το ΕΔΔΣΜ Αερίου εξαρτώνται σε υπερβολικό βαθμό από τα δημοσιονομικά κονδύλια των εθνικών διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, γεγονός που υπονομεύει τη δυνατότητά τους να ενεργούν ως ευρωπαϊκοί παράγοντες·

57.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και την εποπτεία των χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας και των εμπορικών δραστηριοτήτων των κόμβων φυσικού αερίου·

58.  τονίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή αλληλεγγύη έκτακτης ανάγκης και η αντοχή στις διακοπές εφοδιασμού, τόσο το φυσικό αέριο όσο και η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να είναι εξαγώγιμα ανά πάσα στιγμή· σημειώνει, ως προς αυτό, ότι τα υφιστάμενα συστήματα διασυνοριακής μεταφοράς παρεμποδίζονται συχνά από αποφάσεις των εθνικών διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς· καλεί, ως εκ τούτου, τον ACER, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο εν λόγω ζήτημα στην ετήσια έκθεσή του παρακολούθησης της αγοράς·

59.  επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά ενέργειας όσο υπάρχουν κράτη μέλη με συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας που εξαρτώνται από διαχειριστές τρίτων χωρών και τονίζει τη σημασία και την ανάγκη να διασφαλιστεί η σύγχρονη λειτουργία των κρατών της Βαλτικής εντός των δικτύων της ηπειρωτικής Ευρώπης έως το 2025·

60.  τονίζει ότι απαιτείται επειγόντως ένα ορθώς σχεδιασμένο μελλοντικό μοντέλο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ το οποίο πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση των αναγκαίων επενδύσεων για τη διασφάλιση του εφοδιασμού μακροπρόθεσμα και σε περισσότερο αγορακεντρική και βέλτιστη, από την άποψη της ασφάλειας δικτύου, ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεγαλύτερη υιοθέτηση της παραγωγής μικρής κλίμακας, την τεχνολογία ανταπόκρισης στη ζήτηση και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη να υπάρχουν κοινά πρότυπα για ευφυή δίκτυα, ως βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού και ελεύθερης ροής ενέργειας σε διασυνοριακό επίπεδο και τη συμβολή, συνεπώς, στην ενεργειακή ασφάλεια· επιπλέον, επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα αναπτυσσόμενα ευφυέστερα δίκτυα ενέργειας και οι νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, αυξάνοντας το επίπεδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε ευρωπαϊκή κλίμακα και εξασφαλίζοντας ότι οι σχετικές υποδομές θα αναπτύσσονται από κοινού με περιφερειακά κέντρα ΑΠΕ·

61.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, καθώς και τα συμβαλλόμενα μέρη της ενεργειακής κοινότητας και τη γραμματεία της ενεργειακής κοινότητας, να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη δρομολόγηση ΕΚΕ και έργων ενδιαφέροντος για την ενεργειακή κοινότητα (ΕΕΕΚ), με στόχο τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που θα καθιστά δυνατή τη μεταφορά ρεύματος και αερίου από πολλαπλές πηγές σε όλη την ΕΕ· πιστεύει ότι το δίκτυο ηλεκτροδότησης πρέπει να επιτρέπει την εκτροπή της ενέργειας από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές περιοχές, έτσι ώστε η αγορά να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε τυχόν ελλείψεις στον εφοδιασμό, να ενσωματώνει τους κιρκάδιους και τους εποχιακούς κύκλους, να ενσωματώνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό και να προάγει την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας έγκρισης και αδειοδότησης έργων και να προωθηθεί η αναβάθμιση των υπαρχουσών γραμμών μεταφοράς· τονίζει επιπλέον ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να επικεντρώνονται ιδίως στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις ενεργειακές νησίδες·

62.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10 % – Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020·

63.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να επιτύχει το στόχο διασυνδεσιμότητας 10% προκειμένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, και επικροτεί την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ελάχιστα επίπεδα ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών της τάξης του 15% έως το 2030· αναγνωρίζει τη σημασία της επίτευξης ποσοτικού στόχου διασυνδεσιμότητας με την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των υφιστάμενων εθνικών και διασυνοριακών υποδομών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών πηγών ενέργειας και η αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·

64.  τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης ενός άρτιου, σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα καθιστά δυνατή την ανάληψη μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων και που είναι αναγκαίο για πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε ενεργειακή υποδομή· καλεί την Επιτροπή να μειώσει τον απαραίτητο χρόνο για τον χαρακτηρισμό έργων ως ΕΚΕ· τονίζει ότι η ανάπτυξη ευφυών δικτύων διανομής πρέπει να διευκολυνθεί μέσω της επίσπευσης των διαδικασιών αδειοδότησης, όπως επίσης με πολιτική στήριξη και με την προσαρμογή των ρυθμιστικών πλαισίων για τους διαχειριστές δικτύων, ώστε να αναγνωρίζονται οι μεταβαλλόμενες ανάγκες για επενδύσεις και να προσφέρονται κίνητρα για επενδύσεις σε ΤΠΕ και αυτοματοποίηση σε ισότιμη βάση με την παραδοσιακή επέκταση των δικτύων·

65.  τονίζει ότι η ενεργειακή ένωση θα πρέπει επίσης να συμβάλλει σε μια «ένωση ενεργειακών επενδύσεων», διασφαλίζοντας ότι οι άνω του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ επενδύσεις που απαιτούνται στα επόμενα χρόνια για την αναζωογόνηση της οικονομίας της Ευρώπης θα προέλθουν κατά κύριο λόγο από ιδιωτικούς και δημόσιους επενδυτικούς φορείς· επισημαίνει ότι μια τέτοια «Ένωση Ενεργειακών Επενδύσεων» θα προσφέρει ευκαιρίες τόσο στους μεγαλοεπενδυτές όσο και στους ιδιώτες καταναλωτές και τους απλούς πολίτες· επισημαίνει ότι η επενδυτική ασφάλεια είναι καθοριστική για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα διευκολύνει και θα κάνει βέλτιστη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· επιμένει ότι σταθερό πλαίσιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός ισχυρού συστήματος διακυβέρνησης που θα εγγυάται ίσους όρους ανταγωνισμού και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, και θα προωθεί την εμπιστοσύνη στον ιδιωτικό τομέα·

66.  τονίζει ότι η εκτέλεση στρατηγικών έργων υποδομής συμβάλλει σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας και συμμορφώνεται πλήρως με τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της ΕΕ για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, καθώς και με την περιβαλλοντική και άλλη συναφή νομοθεσία της ΕΕ·

67.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν εξίσου σοβαρά υπόψη με τις επενδύσεις σε μεγαλύτερα ΕΚΕ τις επενδύσεις σε μικρότερης κλίμακας αγωγούς διασύνδεσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέουν γειτονικές περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τις περιφερειακές αρχές κατά την ανάπτυξη των εν λόγω αγωγών διασύνδεσης·

68.  επισημαίνει ότι έχει σημασία η ολοκλήρωση του σχεδιασμού προσφοράς και ζήτησης ενέργειας στο επίπεδο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, με προτεραιότητα στη μείωση της ζήτησης και στις αποκεντρωμένες λύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη από άποψη κόστους ασφάλεια του εφοδιασμού και να αποφευχθούν περιττές ή υπερεκτεταμένες επενδύσεις σε υποδομές και λανθάνοντα έξοδα·

69.  πιστεύει ότι, έχοντας υπόψη τις τεράστιες ανάγκες για επενδύσεις για τα γηράσκοντα και ανεπαρκή δίκτυα διανομής και την πλειονότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδέονται σε επίπεδο δικτύου διανομής, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προαγωγή των επενδύσεων διαχειριστών συστήματος διανομής (DSO), συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών μέσων· συνιστά ένθερμα στα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις εν λόγω επενδύσεις·

70.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει πώς προτίθεται να χρησιμοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο των 315 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα υφιστάμενα ταμεία, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό μόχλευσης του ΕΤΣΕ και να χρηματοδοτηθούν υποδομές και έργα που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της ενεργειακής ένωσης·

71.  θεωρεί ότι η ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και ο συντονισμός των πολιτικών αποτελούν σημαντικό βήμα προς την ευρύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· τάσσεται συνεπώς υπέρ των περιφερειακών προσεγγίσεων τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τα συμβαλλόμενα μέρη της ενεργειακής κοινότητας προκειμένου να υπάρχουν εχέγγυα για την ασφάλεια του εφοδιασμού και να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης περιφερειακών κόμβων για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, πρωτίστως στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ)· τονίζει ότι οι εν λόγω μηχανισμοί συνεργασίας θα μπορούσαν να εκσυγχρονίσουν τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής και ενεργειακής αγοράς και να διευκολύνουν τις κοινές αποφάσεις επί επενδύσεων σε βασικές υποδομές φυσικού αερίου στις περιφέρειες· πιστεύει ότι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από κοινού γνώσεις και πληροφορίες για ζητήματα όπως οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, και διαδικασίες διαγωνισμού για υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και αγωγούς διασύνδεσης· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας για την ομαλή, διαφανή και ασφαλή εμπορία ενέργειας· επισημαίνει το εγγενές δυναμικό των διασυνοριακών έργων ως μοχλού για λύσεις σε επίπεδο ΕΕ·

72.  τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης των ενεργειακών συστημάτων των υποψήφιων και των δυνάμει υποψήφιων χωρών μέσω μιας περιφερειακής προσέγγισης στο πλαίσιο της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης·

73.  υπογραμμίζει ότι η αυξημένη περιφερειακή συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, να βελτιώσει το σχεδιασμό υποδομών, να εξασφαλίσει βελτιστοποίηση του κόστους ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές·

74.  επικροτεί τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στην ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να χαρτογραφήσει τη βέλτιστη κλίμακα συνεργασίας στον τομέα των δικτύων (και των αγορών) ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην ΕΕ· επισημαίνει ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, τα ίδια τα κράτη μέλη είναι τα πλέον κατάλληλα να ορίζουν τι απαιτείται στην επικράτειά τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μια καθοδηγούμενη από την ΕΕ συνεργασία παρέχει σαφώς προστιθέμενη αξία· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι, μέσω μακρόπνοης συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, ομάδες κρατών μελών έχουν επιτύχει ταχύτερα αποτελέσματα, όπως στην περίπτωση του πενταμερούς φόρουμ για την ενέργεια· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι υφιστάμενες περιφερειακές ρυθμίσεις μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για την ΕΕ συνολικά·

75.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια δομή μακροπεριφερειακής διακυβέρνησης για συνεργασία στην αγορά όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια αναλαμβάνουν επίσης έναν ρόλο· σημειώνει ότι αυτή η περιφερειακή διακυβέρνηση θα πρέπει να στηρίζεται σε περιφερειακές και γεωγραφικές οντότητες και οντότητες της αγοράς προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη μεγιστοποίηση του κόστους, και συγκεκριμένα: i) στο σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής (ΒΕΜΙΡ)· ii) σε πρωτοβουλίες συντονισμού της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης· iii) σε διευρυμένο Πενταμερές Φόρουμ· iv) στην πρωτοβουλία υπεράκτιου δικτύου της Βόρειας Θάλασσας· τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ACER·

76.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτες βελτιστοποίησης του κόστους για την αξιολόγηση και την ποσοτικοποίηση των οφελών της περιφερειακής συνεργασίας στις προαναφερόμενες περιφέρειες· πιστεύει ότι βάσει αυτών των μελετών, η Επιτροπή και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν από κοινού και να εφαρμόσουν σχέδια στρατηγικής για τον καθορισμό αυτών των μακροπεριφερειών·

77.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να στηρίξει τα σχέδια περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τα οποία έχουν καίρια σημασία όσον αφορά την ασφαλή, ανταγωνιστική και βιώσιμη ενέργεια, υποστηρίζοντας την τοπικά παραγόμενη ενέργεια (ιδίως την ανανεώσιμη), τις τεχνολογικές αλλαγές (ευφυή δίκτυα, ευφυείς μετρητές κ.λπ.) και τους νέους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης (ηλεκτρικά οχήματα κ.λπ.)·

78.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις ανταλλαγές απόψεων που αφορούν τα ενεργειακά έργα μεταξύ εδαφικών οντοτήτων στην Ευρώπη (περιφέρειες, τοπικές αρχές, πόλεις κ.λπ.), με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμετοχή εκλεγμένων αντιπροσώπων και πολιτών·

79.  ζητεί την ανάπτυξη επαρκώς ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που να εξασφαλίζουν την επάρκεια και την ευελιξία του συστήματος ενέργειας, καλύπτοντας όλη την επικράτεια της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να δράσει αποφασιστικά και με διαφάνεια κατά παντός είδους προστατευτισμού, αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς και κατά των φραγμών εισόδου και εξόδου από την αγορά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν σταθερά εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια, να αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια και να οργανωθούν ορθολογιστικά οι εθνικές διοικητικές διαδικασίες, καθώς και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τα έργα που βασίζονται στους πολίτες·

80.  επισημαίνει ότι για την επιτυχή εξισορρόπηση της εσωτερικής αγοράς, απαιτούνται επενδύσεις όχι μόνο σε αγωγούς διασύνδεσης αλλά μεταξύ άλλων και σε εθνικά δίκτυα σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα εξοπλισμένους με τεχνολογία δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, νέους πυρηνικούς σταθμούς (στα κράτη μέλη που το επιθυμούν) ως καίριας σημασίας πηγή ενέργειας βασικού φορτίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στην ικανότητα αποθήκευσης (όπως σε εγκαταστάσεις ΥΦΑ), σε ευφυή δίκτυα και στην ευέλικτη παραγωγή με σκοπό τη διαχείριση της ενισχυμένης και αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

81.  τονίζει την ανάγκη θέσπισης νομοθετικού πλαισίου για την ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και της ενεργού συμμετοχής τους στην αγορά ως επενδυτών, παραγωγών και ενδιαφερόμενων μερών, με την ανάπτυξη δυναμικής τιμολόγησης και το άνοιγμα των αγορών σε πηγές από την πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης· επισημαίνει ότι η συμμετοχή των πολιτών μπορεί να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων με: την οικονομική συμμετοχή των καταναλωτών, τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς και την παραγωγή και αποθήκευση πολύ μικρής κλίμακας, την ιδιοκατανάλωση, την αποκέντρωση του ενεργειακού εφοδιασμού, την καθιέρωση ενεργειακών συστημάτων με ευφυή δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων ευφυών μετρητών την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής, την πλήρη διαφάνεια, την ευελιξία σε επίπεδο τιμών και επιλογών καταναλωτή·

82.  τονίζει ότι οι παραγωγοί καταναλωτές που παρέχουν στο δίκτυο ικανότητες αποθήκευσης θα πρέπει να ανταμείβονται και ότι θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να καταναλώνουν τη δική τους παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να τίθενται σε μειονεκτική θέση· τονίζει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ανταγωνιστική και εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας, η οποία με τη σειρά της μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, στη μείωση των συνολικών λογαριασμών ενέργειας των καταναλωτών και στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όπως η ενεργειακή ένδεια και οι ευάλωτοι καταναλωτές· ζητεί από την Επιτροπή να συλλέξει εκτιμήσεις αντικτύπου και βέλτιστες πρακτικές των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, και να μεριμνήσει για τη συγκέντρωση και προώθηση των εν λόγω βέλτιστων πρακτικών από ειδικό ευρωπαϊκό όργανο· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν επαρκή μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων για τους καταναλωτές που συμμετέχουν άμεσα στην αγορά·

83.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των τοπικών και περιφερειακών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των τοπικών και περιφερειακών δικτύων διανομής και των δικτύων τηλεθέρμανσης με πολιτικές που αντιμετωπίζουν τα υφιστάμενα εμπόδια και συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ιδιοκατανάλωση ενέργειας, με στόχο την προώθηση της χρήσης της και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών·

84.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ιδιοκατανάλωση και την παραγωγή πολύ μικρής κλίμακας μέσω καθεστώτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εστιάζουν στους πλέον ευάλωτους καταναλωτές·

85.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει τους τοπικούς παράγοντες στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και να υποβάλει πρόταση για τη σύσταση αποκεντρωμένων κέντρων παροχής συμβουλών και ανάπτυξης ικανοτήτων για τον εξοπλισμό και την παροχή στήριξης στις τοπικές αρχές ώστε να αντιμετωπίζουν τους παρόχους ενέργειας σε ισότιμη βάση, καθώς και να στηρίξει την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής ενέργειας μέσω συνεταιρισμών, επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή και μέσω των δημοτικών αρχών·

86.  τονίζει ότι πρέπει να αναδειχθούν οι βέλτιστες τοπικές πρακτικές και να ευνοηθεί η διάδοσή τους στην Ένωση, να συντονιστούν καλύτερα οι τοπικές πρωτοβουλίες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τοπικής αποδοχής των ενεργειακών έργων· προτείνει να δημιουργηθεί ένα «ευρωπαϊκό φόρουμ περιοχών»·

87.  θεωρεί ότι όλοι οι καταναλωτές της ΕΕ θα πρέπει να επωφελούνται ισότιμα από μια ενιαία αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι υφιστάμενες διαφορές στις τιμές μεταξύ εθνικών αγορών λόγω της έλλειψης ολοκλήρωσης της αγοράς και διασυνδέσεων πρέπει να πάψουν να είναι ανεκτές· παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει ταχέως μέτρα για την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης των τιμών και ολοκλήρωσης της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση·

88.  υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο που είχε η ολοκλήρωση της αγοράς στις τιμές χονδρικής, και ενδεχομένως στις τιμές λιανικής, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας· θεωρεί ότι η επανεξέταση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να συνδέσει καλύτερα τις αγορές χονδρικής και λιανικής, και να συμβάλει στην εξάλειψη των εμποδίων στις αγορές λιανικής και χονδρικής και στην παροχή επιλογών στους καταναλωτές ως προς τους προμηθευτές ενέργειας·

89.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο οποιασδήποτε επανεξέτασης των λιανικών αγορών ενέργειας, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων για την προστασία των καταναλωτών, όπως η ενθάρρυνση και προώθηση καθεστώτων μαζικής αλλαγής προμηθευτή, η απαίτηση να περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί ενέργειας συγκρίσεις με τους ανταγωνιστές βάσει των προηγούμενων προτύπων κατανάλωσης, η απαίτηση να τοποθετούν οι προμηθευτές αυτόματα τους πελάτες τους στο πιο προνομιακό διαθέσιμο τιμολόγιο και η διασφάλιση ενός περιορισμένου, εύκολα συγκρίσιμου φάσματος τυποποιημένων τιμολογίων·

90.  καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση του οδικού χάρτη για τη σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών, να διατηρήσει τη δυνατότητα ρύθμισης των τιμών και τυποποίησης των δομών τιμολόγησης εφόσον στοχεύουν στον περιορισμό των μονοπωλιακών εσόδων ή απροσδόκητων κερδών, με σκοπό την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών ή τη διευκόλυνση της σύγκρισης των τιμολογίων ανταγωνιζόμενων προμηθευτών·

91.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εξέλιξη των τελικών τιμών ενέργειας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, επιδοτήσεων και άλλων κρυφών επιβαρύνσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό δράσεων που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των τιμών αυτών·

Ενεργειακή απόδοση που συμβάλλει στη συγκράτηση της ζήτησης

92.  υπενθυμίζει τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, της 26ης Νοεμβρίου 2014 και της 14ης Οκτωβρίου 2015, στα οποία ζητούνται τρεις δεσμευτικοί στόχοι για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030, και ειδικότερα τον στόχο για ενεργειακή απόδοση 40 %· τονίζει ότι ο στόχος ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 πρέπει να είναι δεσμευτικός και να επιτευχθεί μέσω επιμέρους εθνικών στόχων· προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει διάφορα σενάρια για την ενεργειακή απόδοση, περιλαμβανομένου του ποσοστού 40% που όρισε το Κοινοβούλιο· προτρέπει το Συμβούλιο, που έχει ζητήσει να οριστεί σε επίπεδο ΕΕ στόχος τουλάχιστον 27 %, να αναθεωρήσει προς τα επάνω τον στόχο αυτό σύμφωνα με τον στόχο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο·

93.  τονίζει ότι οι φιλόδοξες και εφικτές βελτιώσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, που επιδιώκονται προς τα συμφέρον της συνοχής, της αλληλεγγύης και της οικονομικής αποδοτικότητας, θα δώσουν ώθηση στην ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη, και θα βοηθήσουν να διατηρηθούν σε χαμηλό επίπεδο οι δαπάνες των καταναλωτών, να καταπολεμηθεί η ενεργειακή ένδεια και να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια·

94.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρά την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση είναι το «πρώτο καύσιμο» και αντιπροσωπεύει την καλύτερη απόδοση επένδυσης μεταξύ όλων των ενεργειακών πόρων· τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως η μείωση των απωλειών ενέργειας στα κτίρια, έχει καθοριστικό αντίκτυπο στη μείωση των εισαγωγών ενέργειας της ΕΕ από τρίτες χώρες, δεδομένου ότι το 61% του φυσικού αερίου που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται σε κτίρια, κυρίως για σκοπούς θέρμανσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αντιμετωπίζονται τα έργα ενεργειακής απόδοσης ως καίριας σημασίας επενδύσεις σε υποδομές και να έχουν ίση μεταχείριση με τις επενδύσεις σε νέα παραγωγική ικανότητα·

95.  υπογραμμίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αφενός μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες και αφετέρου περιορίζει σημαντικά την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν δυνατότητες δημιουργίας δύο εκατομμυρίων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα των μέτρων ενεργειακής απόδοσης έως το 2020, ιδίως μέσω του τεράστιου δυναμικού του κατασκευαστικού τομέα, ο οποίος αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης λειτουργεί συμπληρωματικά στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού·

96.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να εξαλείψει τους εναπομένοντες φραγμούς για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης, και να αναπτύξει μια πραγματική αγορά ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα προϊόντων και λύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς στα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης·

97.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί τόσο η έκταση όσο και ο ρυθμός της ανακαίνισης των κτιρίων και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θέρμανση και την ψύξη, μέσω της παροχής κατάλληλων κινήτρων για μείωση της ενεργειακής ζήτησης· συνιστά να συνεχιστεί η ενίσχυση των προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη – και ενθαρρύνοντας – την τεχνική καινοτομία, ιδίως τη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών και προσομοιώσεων του αντίκτυπου στον κύκλο ζωής των δοκιμών προϊόντων στις δημόσιες συμβάσεις· συνιστά επιπλέον να συνεχιστεί η στήριξη της κατασκευής κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ως πρόσθετο βήμα ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και ενός βιώσιμου και ασφαλούς συστήματος ενέργειας·

98.  υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις που έχει έως τώρα πραγματοποιήσει η βιομηχανία στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αναγνωριστούν και να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά τις συζητήσεις για την ενεργειακή απόδοση στην ΕΕ·

99.  θεωρεί ότι η βιομηχανία χρειάζεται σαφή μηνύματα από τους φορείς χάραξης πολιτικής προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες επενδύσεις για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη υιοθέτησης φιλόδοξων στόχων και ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα προωθεί την καινοτομία χωρίς να δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο, με στόχο τη βέλτιστη προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό πλαίσιο·

100.  θεωρεί ότι ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να συνδυάζεται με τους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ έναντι των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της·

101.  τονίζει ότι απαιτείται επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση, περιλαμβανομένης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, παράλληλα με την ορθή εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας από τα κράτη μέλη, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των εθνικών στόχων και να συμπληρωθούν οι πολιτικές που εφαρμόζονται ήδη βάσει του κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου για το 2020· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση όπως ορίζεται στο παράρτημα της στρατηγικής πλαισίου για την Ενεργειακή Ένωση·

102.  τονίζει τον ρόλο της ενεργειακής σήμανσης της ΕΕ ως προς την ενδυνάμωση των καταναλωτών και την ενημέρωσή τους με ακριβή, συναφή και συγκρίσιμα στοιχεία για την ενεργειακή απόδοση ενεργειακών προϊόντων· τονίζει ότι είναι αναγκαία μια αναθεώρηση της ενεργειακής σήμανσης για να διευκολυνθούν περαιτέρω οι ενεργειακά αποδοτικές επιλογές των καταναλωτών και να δοθούν κίνητρα για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων·

103.  υπογραμμίζει την επιτυχία και τις περαιτέρω δυνατότητες του οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατανάλωσης των προϊόντων, και κατά συνέπεια όσον αφορά τη μείωση του κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει περαιτέρω μέτρα εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πρόγραμμα για την αποδοτικότητα των πόρων, και να επανεξετάσει τα υφιστάμενα μέτρα για να εξασφαλίσει την καταλληλότητά τους·

104.  αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των τοπικών αρχών, των εταιρειών και των πολιτών στη διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης με τη βελτίωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, την ανάπτυξη σχετικών με την ενέργεια διαδικτυακών και πληροφορικών τεχνολογιών, την ανάπτυξη ευφυών δικτύων, όπως επίσης με την ενεργειακή διαχείριση στην πλευρά της ζήτησης, τη συμπαραγωγή, την ανάπτυξη υποδομής εναλλακτικών καυσίμων, την ανάπτυξη εφαρμογών αντλίας, την ιδιοκατανάλωση, την καθιέρωση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες πολιτών από τη βάση, όπως συνεταιριστικά ή κοινοτικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να ενισχυθεί ο δεσμός μεταξύ πολιτών και εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, να προωθηθεί η χρήση περισσότερο ενεργών και βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν λύσεις έξυπνων πόλεων, να αναπτυχθεί μελλοντοστρεφής υποδομή διανομής για την υποστήριξη της οικολογικής αστικής κινητικότητας και την προώθηση της ανακαίνισης και της μόνωσης των κτιρίων, μεταξύ άλλων με ομοιογενή μόνωση· προτείνει να συγκεντρωθούν όλοι οι εταίροι της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε μια επιχειρησιακή διεπαφή με ενεργό συμμετοχή του Συμφώνου των Δημάρχων·

105.  θεωρεί απόλυτη προτεραιότητα την ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων, εργαλείων και καινοτόμων μοντέλων για την κινητοποίηση δημόσιων κονδυλίων και τη μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης σε τοπικό, σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υποστήριξη των επενδύσεων σε καίριους τομείς ενεργειακής απόδοσης όπως η ανακαίνιση κτιρίων, με την απαιτούμενη προσοχή στις ιδιαιτερότητες των μακροπρόθεσμων επενδύσεων· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και του ΕΤΣΕ (το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕπ), και επιμένει ότι απαιτείται η πλήρης συμμετοχή των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών· αναγνωρίζει ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από στοχευμένη τεχνική βοήθεια· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται η οικονομική αποδοτικότητα των σχεδίων ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια· καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα ανωτέρω υπόψη στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια»·

106.  θεωρεί ότι τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία που χρηματοδοτούν τις βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να προσανατολιστούν καλύτερα και να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση βελτιώσεων μεταξύ των ευάλωτων καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος και στην αντιμετώπιση του ζητήματος του διαχωρισμού των κινήτρων μεταξύ ιδιοκτητών κτιρίων και ενοικιαστών ή μεταξύ ιδιοκτητών·

107.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει, κατόπιν διαβούλευσης με τους κατάλληλους βιομηχανικούς τομείς και τους ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ΕΕ και στο εξωτερικό, και να ενσωματώσει στη συνέχεια χρηματοδοτικούς πόρους και καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης στην ΕΤΑΑ, στην ΕΤΕπ και σε άλλα ταμεία της ΕΕ·

108.  τονίζει ότι η ανάπτυξη μιας νέας ενεργειακής κουλτούρας είναι ουσιώδης για την επίτευξη των στόχων για την ενεργειακή απόδοση και την κλιματική αλλαγή· καλεί τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν τη νεότερη γενιά μέσω πρόσφορων εκπαιδευτικών ενοτήτων στο σχολείο προκειμένου να αναπτυχθεί μια νέα συμπεριφορά των καταναλωτών ενέργειας·

Προς μια βιώσιμη οικονομία

109.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο 2014 σχετικά με το «πλαίσιο για τις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια 2030» περιλαμβάνει τη δέσμευση για μείωση τουλάχιστον κατά 40% των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που είναι η βάση για την ανάπτυξη της διάστασης της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές της ενεργειακής Ένωσης· σημειώνει ότι η παρούσα απόφαση αποτελεί επίσης την πλέον φιλόδοξη συμβολή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, με στόχο την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας για το κλίμα στη Διάσκεψη 2015 (COP 21) της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) που θα διεξαχθεί στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015·

110.  τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί μια συνολική, φιλόδοξη και δεσμευτική συμφωνία στην COP 21 που να περιέχει βάσιμες εγγυήσεις για τη διατήρηση της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, παράλληλα με ένα παγκόσμιο, ισχυρό και κοινό σύστημα διαφάνειας και λογοδοσίας που θα περιλαμβάνει παρακολούθηση, υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα συμμόρφωσης· πιστεύει ότι το διεθνές καθεστώς για το κλίμα μετά το 2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη φιλοδοξία, θα υποστηρίζουν τις οικονομικά αποδοτικές προσπάθειες μετριασμού και θα παρέχουν ευκαιρίες για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη ανάληψης ισχυρών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών από τους σημαντικότερους ρυπαίνοντες σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει τον καίριο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η διπλωματία της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια·

111.  υπενθυμίζει ότι ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε μια μέση τιμή 2 °C δεν αποτελεί εγγύηση για την αποφυγή σημαντικών δυσμενών κλιματικών επιπτώσεων· τονίζει ότι η σταδιακή κατάργηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 ή λίγο μετά είναι απαραίτητη προκειμένου να παραμείνουμε σε οικονομικά αποδοτική πορεία όσον αφορά τις εκπομπές, συμβατή με τον στόχο της μη υπέρβασης των 2 °C·

112.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την Ενεργειακή Ένωση, αν ληφθεί υπόψη το ενεργειακό κόστος· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και πολιτικής και οικονομικής ανεξαρτησίας με τη μείωση της ανάγκης για εισαγωγές ενέργειας· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης· πιστεύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιδίωξη ηγετικής θέσης της Ευρώπης σε μια πράσινη οικονομία και στην ανάπτυξη νέων κλάδων και τεχνολογιών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει ο υφιστάμενος σχεδιασμός της αγοράς να καταστεί δυναμικότερος και πιο ευέλικτος προκειμένου να ενσωματώνει διάφορες πηγές ενέργειας στην αγορά· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν η ανάπτυξη διασυνοριακών υποδομών και η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης ευφυέστερων ενεργειακών δικτύων και νέων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και ευέλικτων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών·

113.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση «στην πρώτη θέση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επιχειρησιακή και εφαρμόσιμη στρατηγική για τον σκοπό αυτό· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγγυηθούν τη διαφάνεια, τη συνοχή, τη σταθερότητα και τη συνέχεια των ρυθμιστικών πλαισίων στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να αποφεύγουν τυχόν αναδρομικές αλλαγές στους οικονομικούς όρους επενδύσεων, προκειμένου να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να συμβάλουν σε μια οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των καθεστώτων στήριξης σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τον σχεδιασμό των καθεστώτων στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες στρεβλώσεις της αγοράς και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει ότι η ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών στην αγορά για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις έξυπνες υποδομές είναι καθοριστική για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· υπογραμμίζει ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να βελτιστοποιήσει τα αγορακεντρικά μέσα για την προώθηση των ευρωπαϊκών πηγών ενέργειας ως μέσων για να εξασφαλιστεί ότι η ενεργειακή μετάβαση θα γίνει κατά τον πλέον οικονομικά αποδοτικό και περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο·

114.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει εσωτερικά ίσους όρους ανταγωνισμού σε σχέση με τα εθνικά καθεστώτα επιδοτήσεων και κρατικών ενισχύσεων, που να μην ενισχύουν αθέμιτα τη δεσπόζουσα θέση ορισμένων τεχνολογιών και παρόχων στην αγορά, ενόψει του μετασχηματισμού των ενεργειακών μας συστημάτων· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις επιδοτήσεις και το κόστος της ενέργειας στην ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιεί σε ετήσια βάση την εν λόγω έκθεση, προκειμένου να προσδιοριστούν καλύτερα οι κλάδοι και οι τομείς που χρειάζονται πρόσθετα κονδύλια, καθώς και οι κλάδοι που αντιμετωπίζουν στρεβλώσεις της αγοράς ως αποτέλεσμα επιδοτήσεων·

115.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να τεθεί τέλος στις επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις, οι οποίες πρέπει να προσδιοριστούν και να καταργηθούν επειγόντως, καθώς οι επιδοτήσεις αυτές συνιστούν σπατάλη των δυσεύρετων δημόσιων πόρων που χρησιμοποιούνται πρώτα για τη στήριξη ρυπογόνων πρακτικών και στη συνέχεια για τον καθαρισμό·

116.  τονίζει ότι η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες από πλευράς νέων θέσεων εργασίας, καινοτομίας, ανάπτυξης και χαμηλότερων λογαριασμών ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι ευκαιρίες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με τη στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των πολιτών και της βιομηχανίας, που οδηγεί στην παροχή των πλέον αποτελεσματικών κινήτρων και ρυθμιστικών πλαισίων· επισημαίνει ότι η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, όταν γίνεται με σωστή διαχείριση, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αυξημένο ενεργειακό κόστος, ενεργειακή ένδεια, αποβιομηχάνιση της ευρωπαϊκής οικονομίας ή αυξήσεις της ανεργίας· εμμένει συνεπώς στην ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αντικτύπου της μετάβασης σε μια βιώσιμη Ενεργειακή Ένωση· τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται ενωσιακού επιπέδου και ταυτόχρονα αγορακεντρικές και τεχνολογικά ουδέτερες πολιτικές, που να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας και τους αντίστοιχους στόχους της ΕΕ, τους οποίους να επιτυγχάνουν με το χαμηλότερο κόστος για την κοινωνία·

117.  υπενθυμίζει ότι ο κλάδος των φωτοβολταϊκών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις μιας αυξανόμενης παγκόσμιας αγοράς μέσα σε ένα πλαίσιο όπου ο κύριος όγκος των φωτοβολταϊκών στοιχείων και συστοιχιών κατασκευάζεται σήμερα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως στην Κίνα· τονίζει την ανάγκη για πλήρη συμμετοχή της ΕΕ σε αυτόν τον νέο επενδυτικό κύκλο προκειμένου να διατηρηθεί η ηγετική της θέση στον τομέα Ε&Α, μηχανημάτων και ορισμένων άλλων τμημάτων, όπως μετατροπείς και ισορροπία συστημάτων, και να επανεδραιωθεί η ηγετική θέση της στην παραγωγή εξοπλισμού (κυψέλες και συστοιχίες)· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ορίσει ως στόχο της να μπορεί να καλύπτει τουλάχιστον το 20% της αγοράς της με κυψέλες και συστοιχίες που κατασκευάζονται εγχώρια έως το 2020·

118.  αναγνωρίζει τα οφέλη της αύξησης της ανανεώσιμης ενέργειας στην αγορά θέρμανσης, ειδικότερα στα κτίρια· τονίζει την αυξημένη ευελιξία των υποδομών και της αποθήκευσης θερμικής ενέργειας όσον αφορά τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την αποθήκευση της ενέργειας υπό μορφή θερμότητας· επαναλαμβάνει ότι η ενεργειακή ασφάλεια μπορεί να αυξηθεί με την ανάπτυξη δικτύων τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης που συνιστούν ιδανικά μέσα για την ενσωμάτωση βιώσιμης θερμότητας στις πόλεις σε μεγάλη κλίμακα, καθώς μπορούν να παρέχουν ταυτόχρονα θερμότητα που προέρχεται από εύρος πηγών και δεν εξαρτώνται εγγενώς από μία πηγή·

119.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη απαιτούν ελάχιστα επίπεδα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για νέα και ανακαινισμένα κτίρια και ότι τα έργα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επωφελούνται από ταχείες διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες σύνδεσης δικτύου, κυρίως με την επιβολή του άρθρου 13 παράγραφος 4 και του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, κατά την αναθεώρηση της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας, τον αριθμό των κτιρίων που είναι εξοπλισμένα με συστήματα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, να απαιτήσει διοικητικές μονοαπευθυντικές διαδικασίες για μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απλές διαδικασίες κοινοποίησης για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των οποίων η παραγωγή αυτοκαταναλώνεται πλήρως, και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για καινοτόμες ρυθμίσεις σύνδεσης δικτύου και για το εμπόριο υπηρεσιών δικτύου σε επίπεδο δικτύου διανομής·

120.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μια ενωσιακή στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη στην οποία να προσδιορίζονται όλες οι δράσεις και οι συνέργειες που απαιτούνται στον οικιστικό, στον εμπορικό και στον βιομηχανικό τομέα για τη μείωση της εξάρτησης αυτής, συμβάλλοντας παράλληλα στους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τονώνοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και την προώθηση καινοτόμων συστημάτων· τονίζει ότι η εν λόγω στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη θα πρέπει να πραγματεύεται και τις πέντε πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης·

121.  τονίζει ότι η υδραυλική ενέργεια αποτελεί σημαντική, γηγενή, ανανεώσιμη και ασφαλή πηγή ενέργειας, η οποία συμμετέχει στη συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 11%· τονίζει ότι, επομένως, η υδραυλική ενέργεια θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην απαλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομίας από το διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές πηγές ενέργειας·

122.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την μπλε οικονομία, ως κλάδος με μεγάλες δυνατότητες, ο οποίος είναι, ωστόσο, λιγότερο καθιερωμένος από ό,τι άλλοι τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

123.  σημειώνει ότι η ενσωμάτωση ενός αυξανόμενου μεριδίου του βιοαερίου που παράγεται εγχώρια θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στην ενεργειακή ασφάλεια· υπογραμμίζει, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη διατήρησης της υφιστάμενης υποδομής αερίου για τον σκοπό αυτό·

124.  σημειώνει ότι η βιομάζα από την αειφόρο δασοκομία θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων του πλαισίου για το 2030·

125.  σημειώνει ότι η σημερινή πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα έχει επικριθεί ευρέως διότι δεν λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με την έμμεση αλλαγή χρήσης γης (ILUC), που μπορεί να προκληθεί όταν η υπάρχουσα γεωργική παραγωγή μετατρέπεται σε ακαλλιέργητη γη, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ·

126.  θεωρεί ότι μια βιώσιμη προσέγγιση για την εκπλήρωση των στόχων ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ δεν θα πρέπει να επεκτείνει περαιτέρω τη χρήση των βιοκαυσίμων που καλλιεργούνται στη γη και ότι η βελτίωση της απόδοσης των καυσίμων των οχημάτων, η μείωση της ζήτησης στις μεταφορές, η μείωση της εντατικής κτηνοτροφίας, η αύξηση της χρήσης των βιοκαυσίμων από απόβλητα και κατάλοιπα που δεν συνεπάγεται επιπλέον αλλαγή χρήσης γης αποτελούν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις·

127.  προσβλέπει και εμμένει στη στήριξη σχεδίων και επενδύσεων που αξιοποιούν τα απόβλητα άνθρακα ως πρώτη ύλη για χημικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα και προηγμένα βιοκαύσιμα (π.χ. χρησιμοποιώντας μικρόβια που αναπτύσσονται σε αέρια απόβλητα μεγάλης περιεκτικότητας σε άνθρακα και που μετατρέπονται σε καύσιμα και χημικά τα οποία υποκαθιστούν εκείνα που προέρχονται από ορυκτούς πόρους ή τα πρώτης γενιάς βιοκαύσιμα), μειώνοντας έτσι τις εκπομπές και τους ρύπους από βιομηχανικές διαδικασίες όπως η χαλυβουργία·

128.  επισημαίνει το γεγονός ότι, σε μια αληθινά κυκλική οικονομία, τα απόβλητα πρέπει να διοχετεύονται εκ νέου στην οικονομία ως πρώτη ύλη, ώστε να διατηρείται η προστιθέμενη αξία στο προϊόν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση συνεπώς έχει πολύ υψηλότερη προτεραιότητα από την αποτέφρωση· επισημαίνει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη πλεονάζον δυναμικό μονάδων αποτέφρωσης· τονίζει την ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού και ανταλλαγής πληροφοριών και την ανάγκη αποτροπής επιπτώσεων εγκλωβισμού· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη σύνδεση μεταξύ ενεργειακής ένωσης και κυκλικής οικονομίας·

129.  υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία και οι ΜΜΕ έχουν ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία και αναγνωρίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ΜΜΕ θα ωφεληθεί σημαντικά από τη μείωση του ενεργειακού κόστους·

130.  υπογραμμίζει ότι η καινοτομία και ο εκσυγχρονισμός για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης των πόρων στις βιομηχανικές διεργασίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ· επισημαίνει ότι η καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών παραγωγής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσε να επιτρέψει τη μείωση των εισαγωγών και του κόστους, και την ενίσχυση των επιδόσεων των συστημάτων στο πλαίσιο της κάλυψης της ζήτησης για θέρμανση υψηλής θερμοκρασίας στους βιομηχανικούς κλάδους· επισημαίνει ότι η σημαντική πρόκληση της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού των κτιρίων στην Ευρώπη δημιουργεί μια αγορά οικοδομικών υλικών, συσκευών και εξοπλισμού υψηλών επιδόσεων και προσφέρει με τον τρόπο αυτό μια σημαντική ευκαιρία στους ευρωπαίους κατασκευαστές και εγκαταστάτες στον τομέα των κτιρίων, για καινοτομία και δημιουργία θέσεων απασχόλησης που δεν επιδέχονται μετεγκατάσταση·

131.  επισημαίνει ότι ο τρόπος επίτευξης των πολιτικών στόχων για το κλίμα το 2030 πρέπει να ενσωματωθεί ως στοιχείο της βιομηχανικής πολιτικής των κρατών μελών, δεδομένης της ανάγκης για επανεκβιομηχάνιση· θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ και οι στόχοι της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια θα πρέπει να είναι συνεπή και να εισάγουν μια περισσότερο ευέλικτη, αγορακεντρική προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωματώνοντας τους πολιτικούς στόχους για το κλίμα και την επανεκβιομηχάνιση ώστε να συμπληρωθεί η βιομηχανική πολιτική των κρατών μελών·

132.  τονίζει ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση της έρευνας και των τεχνολογικών καινοτομιών προάγει την πρωτοπορία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την εμπορική βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των βασικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής και της πολιτικής για το κλίμα της ΕΕ, μεταξύ άλλων: μείωση της ζήτησης ενέργειας, ασφάλεια του εφοδιασμού, ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και κατανάλωσης ενέργειας, καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, στόχοι της ΕΕ για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τους πόρους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, και βέλτιστη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης·

133.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των κλάδων έντασης ενέργειας και να μεριμνήσει για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του σχεδιασμού των βιομηχανικών επενδύσεων πράγμα που αποτυπώνει την προσδοκία της Επιτροπής για αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ κατά 20% έως το 2020·

134.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ) ως οικονομικά αποδοτικού και βασιζόμενου στην αγορά εργαλείου για την απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης από τον άνθρακα και για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών έως το 2030 και μετέπειτα· τονίζει ότι, εκτός από το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (MSR), θα πρέπει να εφαρμοστεί και διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ΣΕΔΕ μετά το 2020, ώστε να ληφθεί υπόψη ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον δεν καταβληθούν ανάλογες απτές προσπάθειες από άλλες μεγάλες οικονομίες, χειροπιαστών και περισσότερο εναρμονισμένων μέτρων για τη διαρροή διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο ΕΕ·

135.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα του έμμεσου κόστους του διοξειδίου του άνθρακα και της επίπτωσής του (και του μεριδίου του) στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στα κράτη μέλη·

136.  τονίζει ότι τα έσοδα που προκύπτουν από το ΣΕΔΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για τη στήριξη της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, της ενεργειακής απόδοσης και άλλων μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 άνθρακα·

137.  αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές τεχνολογίες για την ενέργεια και την απόδοση, όπως η συμπαραγωγή, θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να αντανακλά το δικαίωμα των κρατών μελών για αξιοποίηση όλων των ασφαλών και βιώσιμων πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών που διαθέτουν·

138.  μολονότι αναγνωρίζει πως η σύνθεση του ενεργειακού μίγματος αποτελεί κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των κρατών μελών, κατανοεί τη δημόσια ανησυχία σχετικά με την υδραυλική ρωγμάτωση και τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η τεχνολογία για το κλίμα, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, και για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της ΕΕ για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα· αναγνωρίζει, ακόμη, ότι το γεγονός ότι τα μη συμβατικά καύσιμα προσφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για την κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης ενέργειας της ΕΕ, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος επένδυσης και εκμετάλλευσης, καθιστά αμφίβολη τη βιωσιμότητα της τεχνολογίας της υδραυλικής ρωγμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· πιστεύει ότι οι ανησυχίες του κοινού πρέπει να ληφθούν κατάλληλα υπόψη και όλες οι δραστηριότητες υδραυλικής ρωγμάτωσης να συμμορφώνονται στα υψηλότερα πρότυπα προστασίας του κλίματος, περιβαλλοντικής προστασίας και δημόσιας υγείας· καλεί τα κράτη μέλη που προτίθενται να εφαρμόσουν τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης να ακολουθήσουν τη σύσταση της Επιτροπής, του 2014, σχετικά με τις ελάχιστες αρχές εκμετάλλευσης και παραγωγής υδρογονανθράκων (όπως το σχιστολιθικό αέριο) με τη χρήση υδραυλικής ρωγμάτωσης μεγάλης κλίμακας·

139.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν ενεργά τον παροπλισμό των παρωχημένων, άκρως ρυπογόνων ή μη ασφαλών μονάδων παραγωγής ενέργειας, στοχεύοντας επίσης στη μείωση της υφιστάμενης πλεονάζουσας δυναμικότητας της αγοράς·

140.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τους όρους για την υλοποίηση της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS)· πιστεύει ότι η CCS θα μπορούσε να βοηθήσει στη μετάβαση σε μια ενεργειακή αγορά χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ότι θα μπορούσε να αναλάβει σημαντικό ρόλο σε σχέση με τη συμφιλίωση των αποκλινόντων στόχων της Ενεργειακής Ένωσης για έναν ποικιλόμορφο, ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό που επιτυγχάνει ταυτόχρονα τις απαραίτητες μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων του χάρτη πορείας 2050 της ΕΕ·

141.  πιστεύει ότι οι τεχνολογίες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως η CCS και η δέσμευση και χρήση διοξειδίου του άνθρακα (CCU), θα χρειαστεί να αναπτυχθούν περαιτέρω και να βελτιωθούν μέσω σημαντικών προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τεχνολογίες είναι διαθέσιμες για τη μείωση, ή ακόμη και την εκμηδένιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ορυκτών καυσίμων, που εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% της τρέχουσας παραγωγής ενέργειας της ΕΕ και είναι πιθανόν να παραμείνουν σημαντική πηγή ενέργειας στο μέλλον·

142.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει το ταμείο καινοτομίας NER400, το οποίο θα πρέπει να στηρίζει έργα επίδειξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βάσει του προγράμματος NER300 για την CCS και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διευρύνοντας ωστόσο το πεδίο εφαρμογής του στην καινοτομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανικούς τομείς·

143.  σημειώνει ότι η πυρηνική ενέργεια παρείχε το 27% του μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και πάνω από το ήμισυ του συνόλου της ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2014, ότι οι 130 από τους 132 πυρηνικούς σταθμούς πρόκειται να παροπλιστούν έως το 2050, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στην ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βασικού φόρτου στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι, ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιλέξει να απομακρυνθούν από την πυρηνική ενέργεια, άλλα κράτη μέλη σχεδιάζουν να αναπτύξουν νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις προκειμένου να εκπληρώσουν τους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους τους για την ενέργεια και το κλίμα, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ παρέχει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των κανόνων ανταγωνισμού·

144.  σημειώνει ότι η πυρηνική ενέργεια είναι μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, παρέχοντας χαμηλότερες εκπομπές CO2 και περιορίζοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από τις εισαγωγές, εξασφαλίζοντας μια σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να εξυπηρετήσει την εσωτερική αγορά και να παράσχει σταθερή βάση για ένα ενεργειακό σύστημα στο οποίο μπορούν να εισαχθούν σταδιακά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

145.  καλεί τα κράτη μέλη που καταργούν σταδιακά την πυρηνική ενέργεια να εξασφαλίσουν ότι αντικαθίσταται με παραγωγή ενέργειας που μπορεί να συμβάλει με ανάλογο τρόπο στον ενεργειακό εφοδιασμό και στη σταθεροποίηση του κοινού συστήματος για την παραγωγή και τη διανομή·

146.  θεωρεί ότι ενώ εναπόκειται στα κράτη μέλη να προσδιορίζουν το ενεργειακό μείγμα τους και να αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα στην οικονομία τους, απαιτείται συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ των πολιτικών και της τεχνολογικής ανάπτυξης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης και των κρατών μελών σε σχέση με το κλίμα και την ενέργεια· αναγνωρίζει ότι, σε ορισμένους τομείς, οι ενωσιακές πολιτικές είναι οι πλέον αποτελεσματικές και ότι σε πολλούς άλλους τομείς έχει καίρια σημασία η στενή συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών· αναγνωρίζει ότι απαιτείται μια διαδικασία ισχυρής και αξιόπιστης διακυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτός ο συντονισμός·

147.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη σύσταση ενός ταμείου εκσυγχρονισμού, που θα πρέπει να έχει αυστηρά κριτήρια και να παρέχει καθοδήγηση με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι η χρηματοδότηση προορίζεται για ουσιαστικά έργα εκσυγχρονισμού στον τομέα της ενέργειας, τα οποία θα επιλέγονται βάσει μιας τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης και βάσει του κατά πόσον αποδεδειγμένα συνάδουν με την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030·

148.  τονίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συμμετάσχει στον καθορισμό των προαναφερθέντων κριτηρίων και της καθοδήγησης για το ταμείο εκσυγχρονισμού·

149.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε η ανάπτυξη της Ενεργειακής Ένωσης να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, τη βιοποικιλότητα, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με βάση την τεχνολογική καινοτομία και πρωτοπορία·

150.  τονίζει ότι η ενέργεια πρέπει να καταστεί οικονομικά προσιτή για όλους τους πολίτες της ΕΕ· θεωρεί ότι η αποφυγή της περιττής κατανάλωσης, μέσω βελτίωσης της απόδοσης, ισχυρότερων διασυνδέσεων, μεγαλύτερης ενοποίησης της αγοράς και βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, ιδίως στα κτίρια, θα έδινε σε πολλά νοικοκυριά τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση, επί ίσοις όροις, σε μια ενιαία, βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενεργειακή αγορά και να αποφύγουν την ενεργειακή φτώχεια, η οποία το 2012 έπληττε έναν στους τέσσερις πολίτες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη, η οποία να συνοδεύεται από σχέδιο δράσης για την καταπολέμησή της και να περιλαμβάνει ορισμό και δείκτες για την ενεργειακή φτώχεια·

Μετάβαση προς έναν ενεργειακά αποδοτικό τομέα των μεταφορών χωρίς ανθρακούχες εκπομπές

151.  εκτιμά ότι οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη και ότι το 94% των μεταφορών βασίζεται σε πετρελαϊκά προϊόντα· θεωρεί, συνεπώς, ότι ένα καθαρότερο ενεργειακό σύστημα που έχει άμεση σχέση με τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της στρατηγικής πλαισίου για μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι ο συνδυασμός των μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών είναι ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες επίτευξης ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου ενεργειακού μίγματος για το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση των ποικίλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και του υγροποιημένου φυσικού αερίου για τα βαρέα φορτηγά οχήματα και στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την κατάργηση, όπου είναι σκόπιμο, των περιβαλλοντικά επιβλαβών φορολογικών επιδοτήσεων· ενθαρρύνει τη στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία με σκοπό την εξεύρεση τεχνολογικά καλύτερων λύσεων κινητικότητας, καθώς και λύσεων στο πεδίο των υποστηρικτικών τεχνολογιών και πολιτικών·

152.  επισημαίνει ότι η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στον τομέα των μεταφορών προϋποθέτει την εφαρμογή μέτρων σε όλους τους τομείς πολιτικής στα πεδία της ενέργειας, των μεταφορών, του εμπορίου, της έρευνας και της καινοτομίας· υπογραμμίζει τη σημασία των συνεκτικών προσεγγίσεων πέραν των συνόρων για να αποφευχθεί ο εθνικός κατακερματισμός και τονίζει την ανάγκη να καθοριστούν πρότυπα και απαιτήσεις διαλειτουργικότητας που θα επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες της αγοράς·

153.  σημειώνει ότι έχουν καίρια σημασία η βελτίωση των προτύπων που αφορούν τις επιδόσεις των οχημάτων και η αυξημένη εξοικονόμηση καυσίμων, τόσο για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το πετρέλαιο όσο και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και καλεί συνεπώς τη βιομηχανία, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν, εξασφαλίζοντας ότι, υπό το φως των πρόσφατων σκανδάλων, οι δοκιμές εκπομπών δεν είναι μόνον ακριβείς αλλά αντικατοπτρίζουν και τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης· ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, για την περίοδο μετά το 2020· σημειώνει, ωστόσο, ότι η μακροπρόθεσμη λύση για να μειωθούν οι εκπομπές στις μεταφορές και να εξασφαλιστεί η μείωση της ενεργειακής ζήτησης και η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού βρίσκεται στα εναλλακτικά καύσιμα, στην ηλεκτροκίνηση με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην προώθηση πιο βιώσιμων τρόπων μεταφοράς·

154.  υποστηρίζει την υιοθέτηση ολοκληρωμένης δέσμης για τις οδικές μεταφορές που θα προωθεί την αποδοτικότερη τιμολόγηση των υποδομών και την ανάπτυξη έξυπνων διαλειτουργικών μεταφορικών λύσεων· τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να βελτιωθεί με την υποστήριξη της ψηφιοποίησης και της χρήσης ευφυών συστημάτων μεταφορών και με την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών μεταφορών· ζητεί να προωθηθεί μια μελλοντοστραφής στρατηγική έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών· υποστηρίζει την ανάπτυξη βιώσιμων σχεδίων αστικής και αγροτικής κινητικότητας για τη μείωση της ρύπανσης από την κυκλοφορία, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, του θορύβου και των τροχαίων ατυχημάτων· πιστεύει ότι τα σχέδια αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων όσον αφορά τους ανάπηρους χρήστες και το κόστος·

155.  χαιρετίζει τη στροφή προς τα βιωσιμότερα και ενεργειακά αποδοτικότερα μέσα και οδούς μεταφορών, όπως ο σιδηρόδρομος, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, η εσωτερική ναυσιπλοΐα και οι θαλάσσιες μεταφορές, καθιστώντας τες πιο ανταγωνιστικές και αποδοτικές από την άποψη της μείωσης των εκπομπών CO2· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της συνδυασμένης χρήσης μεταφορικών μέσων·

156.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις οδικές μεταφορές, στο πλαίσιο της απεξάρτησης από τον άνθρακα στον τομέα των μεταφορών, και να στηρίξει την αύξηση των προσπαθειών για την ανάπτυξη και τη διάδοση της ηλεκτρικής κινητικότητας στις οδικές μεταφορές·

157.  επισημαίνει ότι η διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων θα αποτελέσει σημαντική επιβάρυνση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ζητεί να γίνουν εκτιμήσεις προκειμένου να καθοριστεί σε ποιο βαθμό θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει η υφιστάμενη δυναμικότητα παραγωγής·

158.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το σύστημα κατανάλωσης καυσίμων και σήμανσης CO2 για τα επιβατικά οχήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή περισσότερο ακριβών, συναφών και συγκρίσιμων στοιχείων στους καταναλωτές για τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, με σκοπό να κατευθυνθούν οι επιλογές των καταναλωτών στα αυτοκίνητα που είναι περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά και να δοθούν συνεπώς κίνητρα στους κατασκευαστές για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των οχημάτων τους και να αυξήσουν την ενεργειακή ασφάλεια·

159.  επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επισπεύσει τη θέσπιση αναθεωρημένου κύκλου δοκιμών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εκπομπές CO2και οι λοιποί ρύποι από οχήματα αντανακλούν τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

160.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών στις καινοτόμες σιδηροδρομικές μεταφορές, επισπεύδοντας την πρωτοβουλία για την μεταστροφή στον σιδηρόδρομο, η οποία μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στις καθαρές δημόσιες μεταφορές·

161.  υπενθυμίζει ότι αν και η διεθνής ναυτιλία συνεχίζει να εξαιρείται από δεσμευτικές υποχρεώσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καταγράφει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης όσον αφορά τον όγκο των μετακινήσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τους στόχους μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για τη διεθνή ναυτιλία, εκτός εάν συμφωνηθούν δεσμευτικά μέτρα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) πριν το τέλος του 2016·

162.  τονίζει την ανάγκη για αυξημένο συντονισμό των στρατηγικών για τις μεταφορές, τη θέρμανση και την ψύξη και την απαλλαγή της ενέργειας από τις εκπομπές άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ολιστικά σχέδια για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τους τομείς μεταφορών, θέρμανσης και ψύξης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι η καθαρή και φθηνή ενέργεια που παράγεται από διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν διατίθεται σε αφθονία, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και τη λειτουργία συσκευών θέρμανσης και ψύξης·

163.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη του ΕΤΣΕ για έργα μεταφορών που επιτρέπουν την τεχνολογική μετάβαση προς ένα καθαρό και βιώσιμο σύστημα μεταφορών· τονίζει ότι άλλα μέσα χρηματοδοτικής στήριξης που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε υποδομές για τη συνδυασμένη χρήση μεταφορικών μέσων, τις σιδηροδρομικές, τις θαλάσσιες και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

164.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο έργο της εναρμόνισης των κριτηρίων πιστοποίησης για τον βιώσιμο τουρισμό ένα κριτήριο σχετικά με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένα ακόμη κριτήριο για τη μείωση των εκπομπών CO2, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ·

Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

165.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τις ερευνητικές της προσπάθειες στην καλύτερη αξιοποίηση των εγχώριων πόρων της ΕΕ και τη μείωση του αντικτύπου τους στο περιβάλλον με στόχο την εξασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και, ιδίως, τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια·

166.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να διερευνηθούν όλες οι χρηματοδοτικές δυνατότητες της ΕΕ για την προώθηση ασφαλών και βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ενεργειακή απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έξυπνων δικτύων, αποκεντρωμένης παραγωγής, ευέλικτης παραγωγής, αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτροκίνησης του συστήματος μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις ερευνητικές της προσπάθειες και την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους της για το 2020, το 2030 και πιο μακροπρόθεσμα, να βελτιώσει την ενεργειακή της ασφάλεια και να διευκολύνει την οικονομική ανάκαμψη· αναμένει ότι η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα αντανακλά αυτές τις προτεραιότητες· υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή πρόκληση του «Ορίζοντας 2020» έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της μετάβασης σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα με κύριες προτεραιότητες την ενεργειακή απόδοση, τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες· υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον το 85% της ενεργειακής πρόκλησης στον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» πρόκειται να δαπανάται σε τομείς μη ορυκτών καυσίμων, στο πλαίσιο του οποίου τουλάχιστον το 15% του συνολικού προϋπολογισμού της ενεργειακής πρόκλησης πρόκειται να δαπανάται σε δραστηριότητες διείσδυσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης στην αγορά·

167.  θεωρεί ότι η καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών για την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε βάθος χρόνου όσον αφορά την οικονομικά σκόπιμη απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

168.  διαπιστώνει το ευρωπαϊκό τεχνολογικό προβάδισμα σε βασικούς τομείς, όπως οι ανεμογεννήτριες, τα ηλεκτρικά καλώδια, η ανάπτυξη και οι υπηρεσίες δικτύου, τα συστήματα αστικών μεταφορών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ασκείται πίεση στο εν λόγω προβάδισμα και καλεί την Επιτροπή να λάβει επείγοντα μέτρα για τη διατήρηση αυτού του προβαδίσματος·

169.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μια πρωτοβουλία για το παγκόσμιο προβάδισμα της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως η κυματική ενέργεια, τα πλωτά φωτοβολταϊκά και τα βιοκαύσιμα από φύκια, και να ενισχύσει τις δημόσιες και ιδιωτικές ερευνητικές δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς·

170.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιδιώξουν την καλύτερη αλληλεπίδραση και τον συντονισμό των εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των ΤΠΕ και των κατασκευών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δίνεται προτεραιότητα στις κοινές προκλήσεις, όπως η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με εστίαση όχι μόνο στον τομέα της θέρμανσης αλλά και της ψύξης, η προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να μεγιστοποιηθεί η διείσδυση νέων τεχνολογιών στην αγορά·

171.  τονίζει την προστιθέμενη αξία που έχει η ενσωμάτωση της ΤΠΕ στο σύστημα ενέργειας, και καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει κοινά πρότυπα για ευφυή δίκτυα στο επίπεδο του συστήματος μεταφοράς, με σκοπό να εξασφαλίσει σταθερό εφοδιασμό και ελεύθερη ροή ενέργειας σε διασυνοριακό επίπεδο και να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και στο επίπεδο του συστήματος διανομής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού για τις τοπικές κοινότητες, τις πόλεις και τις περιφέρειες· τονίζει, εν προκειμένω, τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ανάπτυξη ευφυέστερων δικτύων ενέργειας και νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας στην αύξηση του επίπεδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

172.  αναγνωρίζει ότι οι ευφυείς συσκευές μέτρησης συμβάλλουν σημαντικά στις υπηρεσίες δικτύου διανομής· τονίζει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι οι τελικοί ιδιοκτήτες των δεδομένων τους και ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε DSO (διαχειριστές συστήματος διανομής) και λοιπούς φορείς της αγοράς θα πρέπει να ανωνυμοποιούνται για τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή·

173.  πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας συνδέεται στενά με την ψηφιακή ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη σύνδεση μεταξύ της Ενεργειακής Ένωσης και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της μεγιστοποίησης της πρόσβασης των καταναλωτών σε υπηρεσίες ενέργειας χρησιμοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες και μέσω της ανάπτυξης μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας που είναι πιο ανταγωνιστική, διαφανής και ενσωματωμένη στην ψηφιακή οικονομία·

174.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ασφάλεια των ΤΠ και την προστασία των κρίσιμων υποδομών ενέργειας που παρέχουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής και τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της ΤΠΕ στον ενεργειακό τομέα· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της έγκρισης και έγκαιρης εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ώστε να διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών των κρίσιμων υποδομών·

175.  υπογραμμίζει ότι η μείωση του κόστους των βιώσιμων, ασφαλών και λιγότερο ώριμων τεχνολογιών ενέργειας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», ιδίως όσον αφορά εκείνες που συμβάλλουν στην παγκόσμια μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα σαφές νομικό και στρατηγικό πλαίσιο και να προσφέρουν δυνατότητες χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες Ε&Α που βοηθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους της για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον, και να ενισχύσει την οικονομική ανταγωνιστικότητα· επικροτεί την έγκριση ενός αναθεωρημένου ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών από την Επιτροπή· τονίζει ότι η Ε&Α και η καινοτομία θα πρέπει να εστιάζουν στην ενσωμάτωση των συστημάτων των διαφόρων διαθέσιμων ή υπό ανάπτυξη λύσεων και όχι σε επιμέρους τομείς και τεχνολογίες ξεχωριστά·

176.  αναγνωρίζει ότι η πρόοδος στις φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικές καινοτομίες και δραστηριότητες Ε&Α είναι επίσης καθοριστική για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

177.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σαφή χαρτογράφηση των διαφόρων μέσων άντλησης κεφαλαίων και χρηματοδότησης, όπως το πρόγραμμα InvestEU, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΕΚΕ), τα κονδύλια Ε&Α, τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα μέσα χρηματοδότησης ευφυών δικτύων (ERA-Net Plus), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ), η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) για έργα στον τομέα της ενέργειας, το NER 300, το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα και το Eurogia+, και να αποσαφηνίσει τους κανόνες επιλεξιμότητας για καθένα από αυτά τα προγράμματα·

Υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης: πολίτες και πόλεις

178.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν 6.000 ευρωπαϊκές πόλεις να καταλάβουν ηγετική θέση στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης κυρίως μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων· παροτρύνει την Επιτροπή να κινητοποιήσει πλήρως το δίκτυό της, καθώς και λοιπές πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες», και «Ενεργειακές πόλεις» και να τους παράσχει τους οικονομικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό για την περαιτέρω ανάπτυξή τους· θεωρεί ότι στα συμβαλλόμενα μέρη του Συμφώνου των Δημάρχων θα πρέπει να δίνεται πρόσβαση κατά προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση·

179.  τονίζει ότι οι ενεργητικές στρατηγικές εκπαίδευσης/κατάρτισης και δεξιοτήτων είναι θεμελιώδεις κατά τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους πολίτες και να ενθαρρύνουν την εκπαίδευση σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· επισημαίνει ότι η επιτυχία της ενεργειακής ένωσης απαιτεί, αφενός, ίση πρόσβαση στην αρχική, καθώς και στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση ως ουσιαστικό μέσο για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών και των προσδοκιών των πολιτών και, αφετέρου, ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας· υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητα τα προγράμματα κατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους να επωφεληθούν από τις δυνατότητες δημιουργίας βιώσιμων και τοπικών θέσεων εργασίας στον τομέα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

o
o   o

180.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0344.
(2) ΕΕ C 264 Ε της 13.9.2013, σ. 59.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0088.
(4) ΕΕ C 332 Ε της 15.11.2013, σ. 28.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0444.
(6) ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 42.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0445.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου