Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2108(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0330/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0330/2015

Συζήτηση :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0445

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 520kWORD 121k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020
P8_TA(2015)0445A8-0330/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10% – Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020 (2015/2108(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η επίτευξη του στόχου του 10% ηλεκτρικής διασύνδεσης» (COM(2015)0082),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης-16ης Μαρτίου 2002,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής-21ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου το 2014» ENTSO-E,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Μαδρίτης στο πλαίσιο της διάσκεψης για τις ενεργειακές διασυνδέσεις μεταξύ της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ που διεξήχθη στις 4 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0330/2015),

Οφέλη της διασύνδεσης

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση και τη στρατηγική της Επιτροπής ως ένα θετικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της διασύνδεσης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ·

2.  αναγνωρίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και ένα βιώσιμο ενεργειακό μείγμα που οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας και μια εσωτερική αγορά ενέργειας που επιτρέπει την ελεύθερη ροή ενέργειας, αποτελούν σημαντικά μέσα για ένα σταθερό, ασφαλές, ανεξάρτητο, περιεκτικό, διαφανές και ανταγωνιστικό σύστημα ενέργειας στην ΕΕ, που παράγει υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας και πλούτο εντός μιας προσανατολισμένης στο μέλλον βιώσιμης οικονομίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος, είναι απαραίτητος ένας υψηλότερος βαθμός διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνα δίκτυα και νέος σχεδιασμός της αγοράς· πιστεύει ότι η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος και ο τερματισμός των ενεργειακών νησίδων πρέπει να αποτελέσουν μείζονα πολιτική προτεραιότητα της Ενεργειακής Ένωσης·

3.  αναγνωρίζει ότι η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, αν είναι καλά σχεδιασμένη, θα συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων μας, θα βελτιώσει τη γεωπολιτική θέση της ΕΕ μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας, καθώς και με τη μείωση της ενεργειακής απομόνωσης, και θα μειώσει την πιθανότητα διατάραξης της παροχής ενέργειας· τονίζει ότι οι γραμμές διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν, να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν μέσω ισχυρής συντονισμένης περιφερειακής συνεργασίας, με σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων για τον προσδιορισμό του ενεργειακού μίγματος με παράλληλο σεβασμό των μακροπρόθεσμων κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ·

4.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα οφέλη της ουσιαστικής αύξησης της διασυνδεσιμότητας του ευρωπαϊκού δικτύου υπερβαίνουν κατά πολύ τις οικονομικές και γεωπολιτικές διαστάσεις· πρόκειται για μια στρατηγική αρχή που αναμένεται να οδηγήσει σε πιο ανθεκτικό και ισχυρό δίκτυο, καλύτερα προετοιμασμένο να αντιμετωπίζει κάθε είδους μεταβολές και διακοπές· η διασυνδεσιμότητα επιτρέπει επίσης στο αυξανόμενο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αναμειχθεί αποτελεσματικά στο ευρωπαϊκό δίκτυο·

5.  υπενθυμίζει ότι, καθώς οι ΤΠΕ διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, η ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιο ευάλωτη στις απειλές στον κυβερνοχώρο· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους κινδύνους για την ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και, εν ανάγκη, να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την καταπολέμησή τους·

6.  τονίζει ότι μια πλήρως ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα διευκολύνει την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσιών εξισορρόπησης, θα αυξήσει την ασφάλεια και θα μειώσει την μεταβλητότητα των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία, καθώς εκτιμάται ότι, μέχρι το 2030, οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν ετησίως 12 έως 40 δισεκατομμύρια EUR·

7.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E), οι επενδύσεις στα αναγκαία έργα διασύνδεσης πανευρωπαϊκής σημασίας θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δισεκατομμύρια EUR έως το 2030, και επισημαίνει με ενδιαφέρον ότι, μέσω μιας τέτοιας επένδυσης στη διασυνδεσιμότητα, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να μειωθούν κατά τουλάχιστον 2 EUR/MWh και ότι οι επενδύσεις αυτές θα δώσουν στην Ευρώπη τη δυνατότητα να καλύψει μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών φορτίων της με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ωφελεί όλους τους καταναλωτές της ΕΕ· ζητεί από τα αρμόδια όργανα να παρακολουθούν εάν τα νοικοκυριά, οι ΜΜΕ και άλλοι καταναλωτές λιανικής αποκομίζουν πραγματικό όφελος, το οποίο δεν πρέπει να περιορίζεται στις τιμές χονδρικής·

8.  τονίζει ότι η σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές πρέπει να λάβει υπόψη το πραγματικό επίπεδο του ανταγωνισμού της αγοράς· λαμβάνει υπό σημείωση, επιπλέον, ότι η στρατηγική της ενεργειακής ένωσης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε προσιτές, ασφαλείς και βιώσιμες τιμές ενέργειας·

Ο στόχος του 10% της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας

9.  αναγνωρίζει ότι ο στόχος του 10% - που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2020 - αποτελεί πολύτιμο στόχο και ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δώδεκα κράτη μέλη, κυρίως στην περιφέρεια της ΕΕ, παραμένουν κάτω από το στόχο του 10% ηλεκτρικής διασύνδεσης και, συνεπώς, είναι σε μεγάλο βαθμό απομονωμένα από την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας· ως εκ τούτου υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη των οποίων το χαμηλό επίπεδο σύνδεσης εμποδίζει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για την επίτευξη του στόχου· θεωρεί, ωστόσο, ότι καθαυτός ο στόχος του 10% δεν αντικατοπτρίζει πάντα την κατάσταση της αγοράς και δεν έχει τεκμηριωθεί με βάση επιστημονικά στοιχεία· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του 10% διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2002, με βάση την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που υπήρχε εκείνη την εποχή· αναγνωρίζει ότι, αν και ο στόχος του 10% είναι σημαντικός, δεν απηχεί ούτε την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που ρέει μεταξύ των χωρών, ούτε την ποιότητα, όπως η διαθεσιμότητα των υφιστάμενων υποδομών διασύνδεσης ή της υφιστάμενης εθνικής υποδομής μεταξύ των διασυνδέσεων· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι ένας ενιαίος στόχος διασύνδεσης με βάση την εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι αφεαυτού κατάλληλος για όλα τα κράτη μέλη· ως εκ τούτου, είναι πεπεισμένο ότι είναι μεσοπρόθεσμη ανάγκη, και σίγουρα εντός του ορίζοντα του 2030, να υπάρξει συμφωνία επί φιλόδοξων και τεκμηριωμένων συμπληρωματικών στόχων διασύνδεσης, που θα συμφωνηθούν με τις περιφέρειες· θεωρεί ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να καθοριστούν με βάση ποικιλία παραμέτρων· ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό την τεχνική συζήτηση για τις παραμέτρους αυτές· τονίζει ότι, εκτός από τον ποσοτικό στόχο, η ανοικτή πρόσβαση και η διαθεσιμότητα των διασυνδέσεων είναι επίσης επιτακτική ανάγκη προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια που απομένουν για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί την Επιτροπή, τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τη στενή παρακολούθηση της προσβασιμότητας των φορέων διασύνδεσης για να προληφθούν τα σημεία συμφόρησης που δυσχεραίνουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας·

10.  παρατηρεί ότι η περιορισμένη ικανότητα μεταφοράς, για παράδειγμα στην επιχειρησιακή περιοχή Nord Pool Spot, προκαλεί περιφερειακές διαφοροποιήσεις τιμών, παρότι ο στόχος διασύνδεσης μεταξύ των χωρών έχει υπερκαλυφθεί σαφώς·

Μια ολιστική προσέγγιση

11.  επισημαίνει ότι η συχνή συμφόρηση των δικτύων μεταφοράς θα μπορούσε να συνδέεται με τις διασυνοριακές γραμμές, αλλά θα μπορούσε επίσης να οφείλεται στα αδύναμα, απαρχαιωμένα εσωτερικά δίκτυα και την περιορισμένη διαθεσιμότητα εθνικών δικτύων· τονίζει ότι οι ενισχύσεις των εθνικών δικτύων είναι επιτακτική ανάγκη προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμικότητα των διασυνδέσεων· επιμένει ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση για την εκτίμηση της ανάγκης για ενίσχυση/επέκταση των διασυνοριακών και των εθνικών συνδέσεων, με στόχο την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης και της δυναμικότητας των υφιστάμενων εθνικών υποδομών

12.  υπογραμμίζει τον ρόλο της Επιτροπής, στο πλαίσιο της τρίτης ενεργειακής δέσμης, ως θεματοφύλακα ενός αδεσμοποίητου και προσιτού στην αγορά καθώς και ως παράγοντα διευκόλυνσης ενός αποκεντρωμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, όπου τα κράτη μέλη θα παρέχουν τη δυνατότητα σε μικρότερους προμηθευτές, ιδίως παραγωγούς-καταναλωτές που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο σύμφωνα με δίκαιους κανόνες της αγοράς και με βέλτιστες πρακτικές ιδιοκατανάλωσης·

13.  σημειώνει ότι το ενεργειακό μας τοπίο γίνεται ολοένα και πιο αποκεντρωμένο λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης σημασίας των παραγωγών-καταναλωτών ενέργειας· επισημαίνει, κατά συνέπεια, τη σημασία ενός καλά σχεδιασμένου ευφυούς δικτύου μεταφοράς και διανομής· υπογραμμίζει τον εντεινόμενο και κρίσιμο ρόλο των διαχειριστών δικτύων διανομής (ΔΔΔ) ως διαμεσολαβητών της αγοράς, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνδέονται με τα δίκτυα διανομής· τονίζει εν προκειμένω ότι, όταν καταβάλλεται προσπάθεια να επιλυθεί ένα σημείο στένωσης στο δίκτυο, είναι απαραίτητη η διεξοδική αξιολόγηση για να καθοριστεί ποιος συνδυασμός ενεργειών -ανάμεσα στις οποίες η δημιουργία νέων γραμμών μεταφοράς, η ανάπτυξη τοπικών έξυπνων δικτύων, και η ενσωμάτωση αποτελεσματικότητας και ευελιξίας στο σύστημα- είναι ο βέλτιστος, λαμβανομένης υπόψη της συγκεκριμένης κατάστασης·

14.  τονίζει ότι τα οφέλη της αύξησης του επιπέδου διασύνδεσης είναι αδύνατο να επιτευχθούν χωρίς υψηλό επίπεδο σύζευξης της αγοράς και των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ)· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποτρέψει την πραγματοποίηση της διασύνδεσης σε επίπεδο ομάδας κρατών μελών και να προωθήσει τη διασύνδεση σε επίπεδο ΕΕ, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη και οι γειτονικές χώρες, ιδίως οι χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

15.  υπενθυμίζει ότι τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) αξιολογούνται από περιφερειακές ομάδες που έχουν συσταθεί από την Επιτροπή και απαρτίζονται από εκπροσώπους από τα κράτη μέλη, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους αναδόχους των έργων, από το ENTSO-E, τον ACER, την Επιτροπή και άλλους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς·

16.  υπογραμμίζει ότι ο κατάλογος των ΕΚΕ πρέπει να αναπτυχθεί με πιο διαφανή και υπεύθυνο τρόπο· παρατηρεί ότι το ENTSO-E, οι ΔΣΜ και οι ανάδοχοι έργων διαδραματίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας ανάλυσης κόστους-οφέλους, στην προετοιμασία των δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης του δικτύου και των κωδίκων δικτύου, καθώς και στην αξιολόγηση των δαπανών και του οφέλους του κάθε έργου· υπενθυμίζει την ανάγκη παροχής ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτές οι αξιολογήσεις που διενεργούνται από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες που είναι πλήρως ανεξάρτητοι από τους αναδόχους των έργων· τονίζει την ανάγκη να βελτιστοποιηθεί η συνολική διαδικασία με την προώθηση της ευρύτερης εμπλοκής του Κοινοβουλίου και άλλων ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή, τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου να διασφαλίσει μια πιο ουδέτερη, διαφανή, ιχνηλατήσιμη, και περιεκτική και δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσε να καθοριστεί η χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας (BΔT), ως σημαντικής παραμέτρου για τη χορήγηση πόρων της ΕΕ στα σχέδια·

17.  καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει καλύτερα τη διαδικασία κατάταξης για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος· υπενθυμίζει ότι προκειμένου να εξεταστούν, τα έργα κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα δεκαετή σχέδια του ENTSO-E για ανάπτυξη του δικτύου, αλλά ότι την τελική απόφαση χρηματοδότησης τη λαμβάνει η Επιτροπή βάσει των δικών της κριτηρίων αξιολόγησης για την επιλογή έργων· ζητεί από την Επιτροπή να αιτιολογήσει αναλυτικά τα εν λόγω κριτήρια·

18.  καλεί την Ευρωπαϊκή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των ΕΚΕ και την πορεία επίτευξης του στόχου του 10 %, στο πλαίσιο του ετήσιου απολογισμού που προβλέπει το στρατηγικό πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση·

Διαδικασία αδειοδότησης

19.  τονίζει ότι η χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις νέες γραμμές υψηλής τάσης στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την επιτάχυνση των διαδικασιών διατηρώντας παράλληλα το κατάλληλο επίπεδο εγγυήσεων για το δημόσιο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής δημόσιας διαβούλευσης·

20.  υπενθυμίζει ότι τα έργα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο PCI επωφελούνται από προνομιακή ρυθμιστική μεταχείριση, σχεδιασμό fast-track, δεσμευτικό χρονικό όριο 3,5 ετών για την αδειοδότηση και επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αξιολόγησης, και μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμα για επιπλέον χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ο εν λόγω σχεδιασμός fast-track εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα κράτη μέλη·

21.  αναγνωρίζει ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η στήριξη είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση των έργων διασύνδεσης· αναγνωρίζει ότι κατά την κατασκευή νέων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να υπονομεύονται οι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες και τα ανώτατα περιβαλλοντικά πρότυπα· ζητεί από τους αναδόχους των έργων να χρησιμοποιούν τις ΒΔΤ για νέες γραμμές διασύνδεσης, που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεκτικότητας μεταξύ των επενδύσεων έργων στα δίκτυα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την τοπική αποδοχή·

22.  τονίζει ότι η εφαρμογή της προσέγγισης «ενιαίου σημείου επαφής» συμβάλλει στη συντόμευση της διαδικασίας αδειοδότησης· υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός ΔΕΔ-Ε απαιτεί από κάθε κράτος μέλος να ορίσει μια Εθνική Αρμόδια Αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τη διευκόλυνση, τη συντόμευση και τον συντονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης σε εθνικό επίπεδο· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση της προσέγγισης «ενιαίου σημείου επαφής» που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή το 2017 και ενθαρρύνει την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει το δυναμικό της ενός και μόνου «ενιαίου σημείου επαφής» σε επίπεδο ΕΕ·

Ρόλος του ACER

23.  επισημαίνει την υποστελέχωση και την έλλειψη πόρων του ACER· ζητεί από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή της ΕΕ να παράσχει στον Οργανισμό τους απαραίτητους πόρους, και ιδίως επαρκές ίδιο προσωπικό, ώστε να μπορέσει αυτός να εκπληρώσει επαρκώς και εγκαίρως τα εκ του νόμου απορρέοντα καθήκοντά του· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του ACER, ιδίως σε σχέση με το ENTSO-E και όσον αφορά την ενίσχυση του συντονισμού των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της μεταξύ τους μεσολάβησης, και τον συντονισμό των διασυνοριακών κανονιστικών θεμάτων·

24.  τονίζει τη σημασία της ειδικής στελέχωσης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση και ανεξαρτησία· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο, το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2016, για τις διαθέσιμες πηγές και τον βαθμό ανεξαρτησίας που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής από όλες τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, καθώς και σε προσδιορισμό των συστάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης·

25.  επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τον υπολογισμό των διασυνοριακών δυνατοτήτων που διατίθενται στην αγορά και τη συχνότητα, το μέγεθος και τους λόγους της περικοπής των διασυνδέσεων· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τις αμφιβολίες του όσον αφορά την επάρκεια της αντιμετώπισης των περισσοτέρων από τις σημαντικές περικοπές· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στον ACER τις κατάλληλες αρμοδιότητες και εξουσίες για να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με κάθε διασυνοριακή ικανότητα μεταφοράς ώστε να καταστεί δυνατή η από μέρους του ACER αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων παρακολούθησης· ζητεί οι εν λόγω πληροφορίες να παρέχονται στον ACER μαζί με τις απαραίτητες συναφείς πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του εθνικού δικτύου· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό την ταχεία ολοκλήρωση των κωδίκων δικτύου για την ηλεκτρική ενέργεια· σημειώνει τις προθέσεις της Επιτροπής για επέκταση της εντολής, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του ACER, καθώς και τους προβληματισμούς της σχετικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, όπως παρουσιάζονται στην πρόσφατη ανακοίνωσή της με τίτλο «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας»· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την προώθηση της υλοποίησης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας· σημειώνει ότι οι νέες ευθύνες που ανατίθενται στον ACER θα πρέπει να συνοδεύονται από τους κατάλληλους πόρους·

Χρηματοδοτικά μέσα

26.  σημειώνει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι απαιτείται χρηματοδότηση ύψους 35 δισεκατομμυρίων EUR για την επίτευξη του στόχου του 10% μέχρι το 2020 σε όλα τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ΔΣΕ ((ΕΕ) αριθ. 1316/2013) το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο του κονδυλίου ενέργειας ΔΣΕ πρέπει να διατεθεί για έργα ηλεκτρικής ενέργειας και επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει τη δέουσα προσοχή σε αυτό το γεγονός υποστηρίζει τη σύσταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η ΔΣΕ πρέπει να επικεντρωθεί σε λίγα βασικά έργα· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε έργα που αφορούν τις πιο σημαντικές ελλείψεις στην ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και την έλλειψη επαρκούς διασυνδεσιμότητας· θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχίσει να διατίθεται επίσης επαρκής χρηματοδότηση της ΕΕ μετά το 2020 για να στηριχθεί η κατασκευή μη εμπορικά βιώσιμων έργων σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την ασφάλεια της λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων· τονίζει τη σημασία της ΕΤΕπ για τη στήριξη των επενδυτών σε εμπορικά βιώσιμα έργα υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας· σημειώνει τη σύσταση του ΕΤΣΕ και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το Ταμείο θα προσελκύει ουσιαστικά επενδύσεις στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας·

27.  προτρέπει επί πλέον την Επιτροπή: 1) να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι ακριβότερη αλλά προσφέρει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα κύκλου ζωής καθώς και εξοικονόμηση χρόνου και πλεονεκτήματα τεχνολογικής ηγετικής μακροπρόθεσμα· 2) να διενεργήσει αναθεώρηση των κανόνων χρηματοδότησης με στόχο τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων μηχανισμών· και 3) να ενισχύσει τα κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις στο δίκτυο, μεταξύ άλλων, με την ενθάρρυνση της επανεπένδυσης των κερδών που προέρχονται από τη μίσθωση μεταφοράς κατά τη συμφόρηση, σε υποδομές και τεχνολογίες ενίσχυσης του δικτύου, μεταξύ άλλων και σε πρόσθετες γραμμές διασύνδεσης·

Περιφερειακή συνεργασία

Περιοχή της Βαλτικής

28.  επισημαίνει ότι οι προγραμματισμένες διασυνδέσεις αναμένεται να επιτρέψουν στα κράτη της Βαλτικής να επιτύχουν τον στόχο του 10% εντός του 2015· εκφράζει την ανησυχία ότι τα δίκτυα των κρατών της Βαλτικής εξακολουθούν να εξαρτώνται από το ρωσικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι το οποίο συνιστά εμπόδιο για μια πραγματικά ολοκληρωμένη και σωστή λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· απευθύνει έκκληση για ταχύ συγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών της Βαλτικής με το ηπειρωτικό ευρωπαϊκό δίκτυο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεγαλύτερη ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και η ασφαλής λειτουργία του συστήματος· ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την έναρξη του ENTSO-E για την εκκίνηση επίσημης διαδικασίας για την επέκταση του συγχρονισμένου δικτύου της ευρωπαϊκής ηπείρου προς τις χώρες της Βαλτικής· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου αυτού· αναδεικνύει την κοινή σκανδιναβική αγορά ενέργειας, ως βέλτιστη πρακτική για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στη δημιουργία και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· αναγνωρίζει τη σημασία της υψηλότερης δυνατότητας διασυνδεσιμότητας μεταξύ της Πολωνίας και της σκανδιναβικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να επιτύχει η Πολωνία τον στόχο του 10%· χαιρετίζει την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας για το σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής (ΒΕΜΙΡ)· υπογραμμίζει ότι η περιφερειακή συνεργασία μέσω ΒΕΜΙΡ θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των ΕΚΕ·

Περιφέρεια της Βόρειας Θάλασσας

29.  αναγνωρίζει ότι η υπεράκτια αιολική ενέργεια στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας έχει τη δυνατότητα να παράγει πάνω από το 8% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη μέχρι το 2030· σημειώνει περαιτέρω ότι ο συντονισμός του σχεδιασμού και της οικοδόμησης μιας περιφερειακής υπεράκτιας δικτυακής υποδομής, η πρόσβαση στην αγορά και η κατανομή των αποθεμάτων στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους 5-13 δισεκατομμύρια EUR ετησίως έως το 2030, μέσω της βελτίωσης της ολοκληρωμένης περιφερειακής αγοράς· καλεί την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να εγκρίνουν αυτές τις δυνατότητες κατά την ανάπτυξη της δομής διακυβέρνησης για το 2030 και τον επακόλουθο σχεδιασμό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν ισχυρή πολιτική υποστήριξη και να υιοθετήσουν το υπεράκτιο διασυνδεδεμένο δίκτυο της Βόρειας Θάλασσας ως ένα βασικό βήμα για την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής ενεργειακής ένωσης· καλεί τις επερχόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ να προετοιμαστούν και να συμφωνήσουν σχετικά με το νομικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της ολλανδικής Προεδρίας του 2016, με τη μορφή διακυβερνητικής συμφωνίας μεταξύ των οικείων κρατών μελών που θα χαράσσει μια κοινή στρατηγική των βόρειων χωρών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας·

Κεντροδυτική Ευρώπη

30.  επισημαίνει ότι η κοινή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Αυστρίας και της Γερμανίας προωθεί την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας· αναγνωρίζει ότι η κοινή ζώνη προσφοράς –η οποία θεσπίστηκε το 2002– σημαίνει ότι οι τιμές χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στις δύο χώρες είναι ίδιες και εξασφαλίζει απεριόριστη εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και ασφάλεια εφοδιασμού σε επίπεδα περίπου 100%· σημειώνει ότι η ζώνη προσφοράς Αυστρίας-Γερμανίας είναι η μόνη σχετικά μεγάλη ζώνη στην Ευρώπη την οποία μοιράζονται δύο χώρες· σημειώνει ότι οι μεγαλύτερες ζώνες προσφοράς διαθέτουν τα αναγκαία χαρακτηριστικά μιας εύρυθμα λειτουργούσας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με ρευστότητα, ικανής να μειώσει τα έξοδα συναλλαγών, να παράσχει προσαρμοστικά μηνύματα σχετικά με τις τιμές για τις επενδυτικές αποφάσεις και να προωθήσει την ενίσχυση του ανταγωνισμού· ζητεί την ταχεία ανάπτυξη δικτύων ώστε να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η διασφάλιση της σταθερότητας των δικτύων, ιδίως στη νότια Γερμανία· ζητεί να διατηρηθεί το επιτυχημένο αυτό μοντέλο και να διευρυνθεί περαιτέρω η ζώνη προσφοράς·

Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

31.  τονίζει ότι η Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΚΝΑΕ) διαθέτει τεράστιο - και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο - δυναμικό όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· σημειώνει ότι η συνεργασία και ο συντονισμός για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την κατασκευή περιφερειακής υποδομής δικτύου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της ΕΕ, προκειμένου να συμπεριλάβει τις εκτός ΕΕ χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία· απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της περιοχής θα μπορούσαν να συζητήσουν και να παράσχουν πολιτική στήριξη σε κοινά προγράμματα που αποσκοπούν στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της περιοχής σε ηλεκτρική ενέργεια· αναγνωρίζει ότι, μια τέτοια πλατφόρμα, θα μπορούσε να καταστεί η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Κεντρικής Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης για τη Συνδεσιμότητα Φυσικού Αερίου της ΕΕ, που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2015, υπό την προϋπόθεση ότι η εντολή της θα διευρυνθεί προκειμένου να συμπεριλάβει τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τη συμμετοχή των χωρών της ΚΝΑΕ για τα εκτός της ΕΕ μέλη· αναγνωρίζει ότι η πλατφόρμα θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να προσφέρει πολιτική στήριξη·

32.  σημειώνει ότι η υψηλή εξάρτηση της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας σημαίνει ότι έχει ζωτική σημασία να αυξηθεί η διασυνοριακή ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της οποίας θα διασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού της περιφέρειας και, μακροπρόθεσμα, η μείωση των οικιακών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος·

33.  συνιστά στην Επιτροπή να αξιολογεί προσεκτικά τις προοπτικές των νέων διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου και τις αγορές της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής, με σκοπό να αυξήσει την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στις δύο περιοχές·

Ιβηρική Χερσόνησος

34.  τονίζει τη σημασία της σημαντικής αύξησης της διασύνδεσης μεταξύ της Ισπανίας και της Γαλλίας για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή και για να μπορέσει η Ιβηρική Χερσόνησος να συμμετάσχει πλήρως στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας· πιστεύει ότι η δήλωση της Μαδρίτης, η οποία υπεγράφη στις 4 Μαρτίου 2015, και η δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επιπέδου για διασυνδέσεις στη Νοτιοδυτική Ευρώπη, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την αύξηση της διασυνδεσιμότητας της περιοχής· αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ της Ιβηρικής Χερσονήσου και της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι πολύ χαμηλή και ότι τα έργα που περιλαμβάνονται στον πρώτο κατάλογο των ΣΚΕ δεν επαρκούσαν για την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης το 2020· καλεί τις χώρες της περιοχής να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των σημαντικών δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διευκολύνουν την πρόσβαση του κλάδου στην ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά·

35.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εκπονήσει μελέτη των οφελών της διασύνδεσης της Ιβηρικής Χερσονήσου με τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και χώρες της νότιας όχθης της Μεσογείου·

Πέρα από το 2020

36.  σημειώνει ότι το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης έχει εξελιχθεί από το 2002, όταν ορίστηκε αρχικά ο στόχος του 10% όσον αφορά τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας – και ειδικότερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την ήπειρο· συνιστά στο πλαίσιο αυτό, ότι ο στόχος του 15% με βάση την εγκατεστημένη ισχύ για το 2030 δεν πρέπει να μείνει μόνος του και ότι πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά και διεξοδικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλος για τον σκοπό και είναι συναφής και εφικτός· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον καθορισμό περιφερειακών, συμπληρωματικών στόχων και να βρει καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά συγκριτικά κριτήρια, όπως οι εμπορικές ροές, οι ροές αιχμής και τα σημεία συμφόρησης, που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της διασύνδεσης·

37.  τονίζει την ανάγκη να οριστεί ένας μελλοντικός στόχος διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, καθώς και το βιώσιμο ενεργειακό σύστημα που αναζητά η ΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο βαθμός διασύνδεσης που απαιτείται θα εξαρτηθεί από διάφορες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων: α) η εφαρμογή στην εθνική και ενωσιακή πολιτική της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και περισσότερα μέτρα που θα αφορούν την πλευρά της ζήτησης· β) η ανάπτυξη των αποκεντρωμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των συναφών έξυπνων δικτύων· γ) οι εθνικές αποφάσεις για το ενεργειακό μείγμα, λαμβάνοντας υπόψη τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της ΕΕ· δ) η ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας – μεταξύ άλλων σε επίπεδο νοικοκυριού και δήμου· ε) η χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, κατά περίπτωση· στ) η αναγνώριση των ατόμων ως παραγωγών-καταναλωτών στο ενεργειακό σύστημα· και ζ) η δημιουργία σαφών κινήτρων για επενδύσεις στα δίκτυα·

o
o   o

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου