Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2042(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0331/2015

Indgivne tekster :

A8-0331/2015

Forhandlinger :

PV 14/12/2015 - 16
CRE 14/12/2015 - 16

Afstemninger :

PV 15/12/2015 - 4.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0446

Vedtagne tekster
PDF 269kWORD 89k
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg
Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress
P8_TA(2015)0446A8-0331/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2015 om gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress (2015/2042(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress – 2013" (COM(2014)0639),

–  der henviser til "Interim Evaluation of the European Progress Microfinance Facility af 5. maj 2015" (midtvejsevaluering af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress)(1),

–   der henviser til "Study on imperfections in the area of microfinance and options how to address them through an EU financial instrument" (undersøgelse af mangler på mikrofinansieringsområdet og muligheder for at afhjælpe disse gennem et finansielt EU-instrument)(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation ("EaSI") og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration(3) (EaSI-forordningen),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 283/2010/EU af 25. marts 2010 om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration(4) ("faciliteten") ("afgørelsen"),

–  der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen(5),

–   der henviser til Europa-Parlamentets forskningstjenestes dybdegående analyse fra maj 2015 med titlen "European Progress Microfinance Facility – Interim evaluation" (den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress – Midtvejsevaluering)(6),

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 8/2015 med titlen "Sikrer EU's finansielle støtte til mikroiværksættere en tilstrækkelig dækning af disses behov?",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A8-0331/2015),

A.  der henviser til, at mikrofinansiering bidrager til at nå målene i Europa 2020-strategien; der henviser til, at mikrofinansiering kan løfte folk ud af fattigdom og arbejdsløshed, give dem værdighed og forbedre samhørighed i samfundene ved at øge social inklusion og mindske sociale forskelle;

B.  der henviser til, at målet med faciliteten er at øge adgangen til og tilgængeligheden af mikrofinansiering for personer, som har mistet eller er i fare for at miste deres arbejde, eller som har vanskeligt ved at komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet, samt personer, der er i fare for at blive socialt udstødt, eller sårbare personer, der er dårligt stillede med hensyn til at få adgang til det konventionelle lånemarked og ønsker at etablere eller videreudvikle deres egen mikrovirksomhed, herunder som selvstændig erhvervsdrivende; der henviser til, at målet med faciliteten er at øge adgangen til og tilgængeligheden af mikrofinansiering for mikrovirksomheder og den sociale økonomi;

C.  der henviser til, at målet med faciliteten er at forbedre kapaciteten hos formidlere med henblik på at øge antallet af potentielle transaktioner for at fremme beskæftigelsen ved at skabe kvalitetsjob, vækst og social inklusion i lokalsamfundene;

D.  der henviser til, at den økonomiske situation for kvindelige låntagere synes at være værre end for mandlige, idet en højere andel af kvinder er arbejdsløse eller i fare for at blive ramt af fattigdom(7); der henviser til, at forholdet mellem antallet af kvindelige og mandlige iværksættere, som nyder godt af faciliteten, kun er 36:64, og at dette stadigvæk er utilstrækkeligt for så vidt angår balance mellem kønnene;

E.  der henviser til, at marginaliseringen og de mange forskellige former for diskrimination af visse grupper af kvinder medfører en yderligere forværring af deres økonomiske ulemper og problemer med at få adgang til finansiering; der henviser til, at integrering af udstødte kvinder bør prioriteres;

F.  der henviser til, at et stigende antal kvinder på arbejdsmarkedet også er deres familiers hovedforsøger; der henviser til, at andelen af enlige forældre er højere for kvinder end for mænd; der henviser til, at mikrofinansiering bør komme et stigende antal kvinder til gode;

G.  der henviser til, at den sociale økonomi omfatter kooperativer, gensidige selskaber, nonprofitorganisationer, stiftelser og sociale virksomheder, der bidrager til Unionens politik på områderne beskæftigelse, social samhørighed, regional udvikling og udvikling af landdistrikterne, miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse, landbrug, udvikling i tredjelande og social sikring;

H.  der henviser til, at den økonomiske og finansielle krise har medført større fattigdom og social udstødelse samt en stigning i langtidsledigheden, ungdomsarbejdsløsheden og den sociale ulighed;

I.  der henviser til, at faciliteten forbedrer de vilkår, som låntagere kan optage lån under, og stiller finansiering til rådighed for personer, som ellers ikke ville være berettiget til den; der henviser til, at formidlere af mikrofinansiering har draget nytte af faciliteten i 22 medlemsstater; der henviser til, at det overordnede mål med faciliteten er, at der indtil 2020 bliver ydet 46 000 mikrolån til et skønnet beløb på 500 mio. EUR;

J.  der henviser til, at den andel, der tilbagebetales af låntagerne, skønnes at være 95 %; der henviser til, at faciliteten har hjulpet enkeltpersoner til at komme ind eller tilbage på arbejdsmarkedet eller til at starte deres egen virksomhed og har hjulpet selvstændige erhvervsdrivende med at bevare eller udvide deres mikrovirksomhed, det være sig i form af bevarede arbejdspladser, nyansættelser og den omsætning, der skabes; der henviser til, at faciliteten er nået ud i fjerne egne af Europa og har udløst økonomisk aktivitet;

K.  der henviser til, at det fortsat er vanskeligt at vurdere, hvorvidt faciliteten når ud til mindretal, eftersom formidlerne af mikrofinansiering ikke har det som et decideret arbejdsområde i højere grad at nå ud til mindretal; der henviser til, at modtagere af mikrolån ikke nødvendigvis ser sig selv som marginaliserede grupper eller frygter forskelsbehandling, hvis der oplyses om deres etniske baggrund;

L.  der henviser til, at 60 % af de personer, som der foreligger oplysninger om, enten var arbejdsløse eller ikke-erhvervsaktive på tidspunktet for deres ansøgning om mikrolån; og til, at 84 % af modtagerne var i aldersgruppen 25-54-årige, og at 36 % af de registrerede iværksættere, der modtog lån, var kvinder;

M.  der henviser til, at faciliteten bør analyseres kvalitativt og ikke kun kvantitativt; der henviser til, at selv om det er nemmere at analysere faciliteten i forhold til dens økonomiske effektivitet, bør der også foretages en analyse af, hvor effektiv den er med hensyn til at sikre social inklusion, samt af kvaliteten og den indirekte indvirkning af de skabte job;

N.  der henviser til, at målet om en 40:60-fordeling på kvindelige og mandlige iværksættere næsten er nået, og til, at dette er betydeligt højere end gennemsnittet i Unionen;

O.  der henviser til, at forretningsudviklingstjenester såsom videreuddannelse og mentorordninger er af central betydning for en mikrovirksomheds succes og levedygtighed;

P.  der henviser til, at den manglende finansiering af virksomheder i den sociale økonomi er blevet identificeret som en af manglerne ved faciliteten;

Q.  der henviser til, at det tyder på, at mikrofinansiering kunne være et af elementerne, hvormed virksomheder støttes i at gå fra den sorte økonomi til at få status som en "hvid" økonomisk aktivitet;

R.  der henviser til, at en større grad af offentliggørelse af data vedrørende formidlernes ydelse af mikrolån er den bedste måde at fremme bedre brug af offentlige midler på; der henviser til, at en større grad af offentliggørelse af data gør det lettere at sammenligne formidlernes resultater;

S.  der henviser til, at der er et potentiale for synergier mellem faciliteten og Den Europæiske Socialfond (ESF), Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og andre EU-fonde, og at man dermed undgår uønskede overlapninger;

T.  der henviser til, at det i artikel 6 i finansforordningen fastslås, at "budgettet opstilles og gennemføres i overensstemmelse med principperne om enhed, et realistisk budget, etårighed, balance, én regningsenhed, bruttoopgørelse, specificering, forsvarlig økonomisk forvaltning, der kræver effektiv og produktiv intern kontrol, samt gennemsigtighed";

U.  der henviser til, at faciliteten modtager EU-finansiering og økonomisk støtte fra Den Europæiske Investeringsbank, som begge forvaltes af Den Europæiske Investeringsfond (EIF); der henviser til, at der desuden er mulighed for at få yderligere støtte fra private investorer;

V.  der henviser til, at dette instrument endnu ikke er særlig kendt blandt potentielle låntagere;

Forbedring af adgangen til mikrofinansiering

1.  understreger, at et finansielt instrument som faciliteten i tider med finansiel krise er vigtigt med henblik på at skabe nye virksomheder, fremme ny beskæftigelse og sikre, at arbejdsløse og ugunstigt stillede personer samt mikrovirksomheder har adgang til finansiering, samtidig med, at risiciene mindskes for formidlere af mikrofinansiering;

2.  bemærker, at virkningen med hensyn til jobskabelse var mindre end oprindelig forventet, selv om mange af modtagerne ville have været fuldstændig afskåret fra lånemarkedet, hvis der ikke havde eksisteret mikrokreditter; mener, at den beskedne virkning med hensyn til jobskabelse delvis skyldes, at facilitetens gennemførelse faldt sammen med den dybe økonomiske krise, som påvirkede både kreditmarkedet og beskæftigelsestallene; bemærker imidlertid, at faciliteten i væsentlig grad har bidraget til at bevare arbejdspladser; noterer sig, at dette vil være omfattet af det nye og mere fleksible EaSI-instrument;

3.  beklager, at mange ansøgninger om mikrokredit er blevet afslået (næsten 2 000 ansøgninger blev afslået til dels på grund af enkeltpersoners og virksomheders overdrevne gældsætning), og at der stadig findes et betydeligt tomrum i markedet for mikrofinansiering på trods af stigningen i antallet af mikrolåntagere; anmoder Kommissionen om at gennemføre en mere detaljeret undersøgelse af årsagerne til disse afslag og finde mulige løsninger;

4.  gør opmærksom på facilitetens betydning, navnlig i krisetider, da den sikrer arbejdsløse og ugunstigt stillede adgang til finansiering; understreger, at mikrofinansiering, især i betragtning af den aktuelle migrations- og asylkrise, kan fungere som grundlæggende støtte til flygtninge og migranter, der er på vej ind på EU's arbejdsmarked;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at etablere kontaktpunkter til at fremme kendskabet til faciliteten blandt potentielle låntagere og borgere generelt;

6.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte de erfaringer, der hidtil er gjort, til – navnlig i fjerntliggende regioner og samfund, især samfund med minoritetsbaggrund eller i organisationer for handicappede – at øge offentlighedens kendskab til eksistensen af denne facilitet, dens fordele og hvordan man får adgang til den;

7.  bemærker, at de aktioner, der blev finansieret af faciliteten i 2013, omfattede seniorlån og -garantier; bemærker endvidere, at nogle formidlere af mikrofinansiering både får en garanti og et lån, men at disse to instrumenter altid dækker forskellige porteføljer;

8.  opfordrer til, at faciliteten tager højde for merværdien ved projekter i regioner med alvorlige og permanente naturlige eller demografiske ulemper som f.eks. regioner, der er tyndt befolkede, eller som lider under affolkning, da den ikke kun vil fremme jobskabelsen, men også vil bidrage til at fastholde befolkningen i disse regioner;

9.  bifalder det forhold, at Kommissionen og EIF har gjort aksen for mikrofinansiering og socialt iværksætteri (MF/SE) i EaSI operationel for at sikre eventuelle låntagere/iværksættere adgang til midler; forventer, at det vil lykkes for EaSI at afhjælpe manglerne ved faciliteten;

10.  opfordrer Kommissionen til at vurdere egnetheden af den nuværende definition på mikrokredit med henblik på at sikre, at fremtidige finansielle instrumenter opfylder markedets, låntagernes og den i afgørelsens artikel 2 fastlagte målgruppes behov;

11.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle og evaluere data om mikrovirksomheders karakteristika, deres behov og deres overlevelsesrate og til om nødvendigt at foreslå justeringer i EaSI-forordningen i forbindelse med midtvejsevalueringen; glæder sig over, at saldoen og tilbageførslerne, som er til rådighed ved facilitetens ophør, skydes ind i budgettet for MF/SE-aksen i EaSI og dermed øger antallet af garantier og finansierede instrumenter, der kan tilbydes mikrolåntagere;

12.  ser med glæde, at alle de syv finansielle instrumenter under faciliteten, der indtil videre er blevet undersøgt, har tiltrukket supplerende privat finansiering; er ikke desto mindre bekymret over konstateringen i Revisionsrettens beretning af, at de opstillede mål for løftestangseffekten i forbindelse med garantierne kun var opfyldt i ét af de syv tilfælde og slet ikke var opfyldt i to tilfælde;

13.  glæder sig over den øgede fleksibilitet i det nye program under EaSI med hensyn til at reagere på ændrede behov for så vidt angår omfordeling af midler mellem programmets akser; opfordrer Kommissionen til at undgå dobbeltfinansiering ved at udvikle klare og gennemsigtige synergier mellem EaSI og andre EU-programmer og -initiativer;

14.  opfordrer Kommissionen til at sikre større offentlig omtale og mere information om faciliteten og om vilkårene for adgang til den;

15.  opfordrer Kommissionen til at udvide facilitetens geografiske anvendelsesområde, for at den kan nå ud til alle medlemsstater; fremhæver behovet for at udvide facilitetens sektormæssige anvendelsesområde ud over landbrugs- og handelssektoren;

Om at nå ud til målgrupperne og rapportere om de sociale virkninger

16.  beklager dybt, at facilitetens sociale effekt på grund af manglen på en veldefineret rapportering om sociale anliggender ikke er blevet målt mere præcist hvad angår jobskabelse, virksomhedernes bæredygtighed og spørgsmålet om, hvorvidt den når ud til mindretal; opfordrer derfor Kommissionen til på en empirisk måde at overholde standarder for måling af sociale resultater for således at sikre størst mulige sociale virkninger, også for så vidt angår Europa 2020-mål, og til at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt med en yderligere præcisering af definitionen på målgrupper, herunder handicappede;

17.  bemærker, at faciliteten påbegyndte sine aktiviteter som et pilotprojekt; bemærker endvidere, at der er konstateret svagheder med hensyn til at nå ud til sårbare grupper som f.eks. migranter og handicappede; mener imidlertid, at der er taget hensyn til disse erfaringer, og at nogle af manglerne allerede er blevet afhjulpet inden for rammerne af EaSI-instrumentet; glæder sig over, at der er blevet foretaget en strategisk gennemgang af målsætningerne i overensstemmelse med Europa 2020-målene;

18.  opfordrer EIF til såvel at samarbejde med formidlere af mikrofinansiering og stille krav til dem om at overholde den europæiske kodeks for ydelse af mikrokredit som at prioritere de formidlere højest, som har vist evne og vilje til at samarbejde med organisationer, der tilbyder yderligere støtte til de endelige støttemodtagere; opfordrer også EIF til at gennemtvinge bestemmelser i aftaler med formidlere af mikrofinansiering, hvori formidlerne pålægges at indgå i et tættere samarbejde med organisationer, der repræsenterer sårbare grupper, for at nå mere effektivt ud til målgrupperne;

19.  opfordrer Kommissionen til at forbedre metoderne til evaluering af virksomheders levedygtighed og indvirkninger i for deres samfund efter tilbagebetaling af mikrokreditten;

20.  tilskynder Kommissionen og EIF til at forbedre indberetningen om låntagere og formidlere af mikrofinansiering og i den forbindelse at anerkende, at det er nødvendigt at finde en balance for ikke at overbebyrde formidlerne; understreger, at de oplysninger, der er nødvendige for at få en hensigtsmæssig rapport, afgives af såvel formidlerne af mikrofinansiering som mikrolåntagerne for at få et lån;

21.  beklager, at oplysningerne om udnyttelsen af lån og garantier under faciliteten er fragmentariske og ufuldstændige og ikke omfatter detaljerede oplysninger om de endelige støttemodtageres beskæftigelsesstatus, selv om Revisionsretten mener, at rapporteringen opfylder kravene i afgørelsen;

22.  opfordrer EIF til at sikre, at formidlere af mikrofinansiering offentliggør oplysninger om antallet af og størrelsen på de mikrolån, der ydes, og om typen af slutmodtagere;

23.  opfordrer Kommissionen til at tilstræbe ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til adgang til mikrofinansiering og til at sætte sig som mål, at andelen af hhv. mandlige og kvindelige iværksættere fremover skal være lige stor; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde formidlere af mikrofinansiering til at gennemføre særlige strategier målrettet mod kvinder og støtte iværksætteri blandt kvinder, herunder ved at samarbejde med relevante sammenslutninger og organisationer på området;

24.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at fremme synligheden af og oplysningerne om mulighederne for finansiering under denne facilitet, bl.a. gennem oplysningskampagner og udveksling af bedste praksis mellem kvindelige iværksættere, samt workshops og uddannelse, som specifikt er rettet mod kvinder, med henblik på at opnå en bedre balance mellem kønnene i adgangen til mikrofinansiering;

25.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til fordelene ved mikrofinansiering for kvinder, herunder skabelse af bæredygtige arbejdspladser; opfordrer Kommissionen til at lette udveksling af synspunkter og god praksis mellem kvindelige iværksættere;

26.  anerkender betydningen af det opstillede mål for forholdet mellem antallet af kvindelige og mandlige iværksættere; mener imidlertid ikke, at facilitetens succes bør måles alene på generelle mål, men på facilitetens evne til at sætte mikroiværksættere og små og mellemstore virksomheder i stand til at få gang i deres projekter og bidrage til økonomisk vækst og social samhørighed;

27.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at koncentrere sin indsats om at forbedre adgangen til mikrofinansiering for potentielt udelukkede kunder, f.eks. migranter, flygtninge, langtidsledige, unge, personer med lav indkomst, lavt kvalificerede arbejdstagere og personer med handicap, som i øjeblikket ikke i tilstrækkeligt omfang nyder godt af faciliteten;

28.  opfordrer Kommissionen til at betragte flygtninge og asylansøgere som en målgruppe;

29.  anmoder Kommissionen om at øge de initiativer og midler, der stilles til rådighed for mikrokreditter til innovative nystartede virksomheder, der forestås af unge, for at støtte iværksætteri blandt unge og avanceret teknologisk, videnskabelig og social innovation i en tid med økonomisk krise og vanskelig kreditadgang; fremhæver desuden behovet for, at medlemsstaterne yder en indsats for at begrænse de bureaukratiske krav, der stilles til iværksættere for at få adgang til de midler, som Unionen har tiltænkt dem;

Støtte til den sociale økonomi

30.  beklager, at faciliteten ikke har skabt et betydeligt antal sociale virksomheder; hilser derfor velkommen, at en bestemt andel af EaSI's budget er øremærket til finansiering af sociale virksomheder;

31.  tilskynder Kommissionen til at overvåge denne nyskabelse nøje og tilskynde medlemsstaterne til at udveksle oplysninger, viden og bedste praksis på området og i den forbindelse sikre passende afrapportering fra formidlerne af mikrofinansiering og motivere dem til at støtte projekter med stor social indvirkning blandt deres potentielle kunder;

32.  opfordrer Kommissionen til at vurdere og om nødvendigt revidere det loft, der er fastsat for lån til sociale virksomheder under EaSI, for således at give dem de midler, der er nødvendige og tilstrækkelige til, at de kan udvikle sig positivt, og for at imødekomme markedets behov;

33.  understreger betydningen af, at der indarbejdes et kønsperspektiv i finansieringsprogrammer; mener, at en kønsspecifik konsekvensanalyse og kønsbudgettering er nyttige redskaber til at evaluere og forbedre virkningen for kvinder af finansieringsprioriteter, tildeling af finansielle midler og specifikationer for finansieringsprogrammer; understreger, at der er behov for systematisk indsamling og regelmæssig analyse af kønsopdelte data;

Mentor- og uddannelsesordninger og komplementaritet med andre instrumenter

34.  glæder sig over muligheden for inden for rammerne af EaSI at finansiere kapacitetsopbygning hos formidlere af mikrofinansiering og teknisk assistance til disse formidlere med henblik på at forbedre deres professionalisering, levering af tjenesteydelser og indsamling og behandling af data, således at tilbagemeldingerne om faciliteten bliver bedre; ;

35.  opfordrer Kommissionen til at knytte faciliteten sammen med grundlæggende iværksætteruddannelse, således at virksomhedernes økonomiske levedygtighed og formålet med udlånet sikres;

36.  beklager dybt, at forretningsudviklingstjenester, herunder mentorordninger og videreuddannelse, ikke kan finansieres direkte under EaSI, og opfordrer Kommissionen til at undersøge fremtidige finansieringsmuligheder med nye relevante instrumenter i partnerskab med nationale midler eller EU-midler;

37.  bemærker, at ESF bør tilvejebringe vigtig finansiering med henblik på at skabe virksomheder, levedygtig mikrofinansiering og socialt iværksætteri samt mentor- og uddannelsesprogrammer; beklager, at disse redskaber ikke finansieres direkte af EaSI;

38.  henstiller, at Kommissionen og medlemsstaterne udvikler deres strategiske samarbejde med lokale og regionale organisationer og institutioner om EaSI, ESF og andre mulige nationale programmer og fremmer deres samarbejde med formidlere af mikrofinansiering og slutmodtagere for at forbedre den hjælp, der ydes til mikrolåntagere i form af videreuddannelse, mentorordninger og generel støtte med sigte på bedre overlevelsesmuligheder for deres forretning;

39.  glæder sig over muligheden for at anvende midler fra ESF til MF/SE-aksen i EaSI, og opfordrer Kommissionen og EIF til at informere formidlerne af mikrofinansiering bedre om denne mulighed, jf. artikel 38 i forordningen om fælles bestemmelser(8);

40.  tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EFSI stilles til rådighed til finansiering af mikrovirksomheder;

Formidlere af mikrofinansiering

41.  opfordrer Kommissionen til at koordinere støtte fra ESF og EaSI med henblik på at forbedre komplementariteten mellem de to programmer for så vidt angår mikrofinansieringsfaciliteter og blandt andet fokusere på samarbejdet mellem formidlere af mikrofinansiering og erhvervsstøttecentre, der medfinansieres af ESF;

42.  glæder sig over proceduren for udvælgelse af mikrokreditformidlere, som er i overensstemmelse med EIF's regler og procedurer, og gentager Parlamentets henstilling til, at disse formidlere bør overholde principperne for ansvarlig långivning og undgåelse af overdreven gældsætning for enkeltpersoner og virksomheder;

43.  henstiller, at proceduren for adgang til instrumentet gøres enklere, og at aftalerne mellem formidlerne og EIF bliver mere fleksible og lettere at forstå, hvilket vil gøre det muligt for mindre formidlere hurtigt at udnytte finansieringsinstrumenterne og EIF's faciliteter til fulde;

44.  beklager dybt, at et betydeligt antal ansøgninger til faciliteten ikke er blevet afsluttet og ikke kunne godkendes af EIF; anmoder Kommissionen om at evaluere årsagerne til dette problem (f.eks. mangel på oplysninger eller tilgængelighed eller en bureaukratisk hindring, som bør forenkles); opfordrer Kommissionen til hurtigt at finde en løsning på problemet;

45.  opfordrer Kommissionen til at skabe større opmærksomhed og sikre flere oplysninger om faciliteten og om, hvordan man får adgang til den, og derudover til at forenkle proceduren herfor samt gøre aftalerne mellem mikrofinansformidlere og EIF mere fleksible og lettere at forstå, hvilket vil gøre det muligt for mindre formidlere at få hurtigere adgang til markedet;

46.  opfordrer Kommissionen og EIF til at undersøge, hvordan fordelene ved faciliteten bedre kan formidles til et bredere publikum, udover de eksisterende krav, der pålægges formidlere af mikrofinansiering;

47.  opfordrer Kommissionen til at styrke samarbejdet mellem formidlere af mikrofinansiering og organisationer, der repræsenterer låntageres interesser, så det kommer til at omfatte mere end at reklamere for produkter eller finde nye kunder;

48.  opfordrer medlemsstaterne til at udvikle mikrofinansieringssektoren for at gøre det muligt for den at ekspandere, hvilket er nødvendigt for at nå Europa 2020-målene, og at gøre brug af faciliteten, ved at de undersøger muligheden for, at formidlere, som ikke er banker, kommer ind på mikrokreditmarkedet uden at være afhængige af en partnerbank;

49.  tilskynder Kommissionen til at styrke sin dialog med mikrofinansieringsaktørerne (formidlere af mikrofinansiering, banker og ikkebanker, netværk såsom det europæiske mikrofinansnetværk) samt med aktører, der for indeværende er ikke inddraget, om tilgængelighed, anvendelse og udformning af de produkter, der skal tilbydes under EU-finansierede programmer;

50.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme udveksling af bedste praksis mellem formidlere af mikrofinansiering fra forskellige medlemsstater;

51.  opfordrer Kommissionen og EIF til at sikre, at MF/SE-aksen under EaSI sikrer yderligere fremme af udbredelse og integration af den europæiske kodeks for ydelser af mikrokredit i aftaler med formidlere af mikrofinansiering;

52.  mener, at Kommissionens rapport om gennemførelsen af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress – 2013 er meget generel og mangler detaljerede oplysninger om gennemførelsen af faciliteten;

53.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at faciliteten og EaSI-instrumentet fortsat vil bidrage til at skabe EU-merværdi og øge EU's synlighed;

o
o   o

54.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=da&pubId=7760
(2) http://bookshop.europa.eu/fr/study-on-imperfections-in-the-area-of-microfinance-and-options-how-to-address-them-through-an-eu-financial-instrument-pbKE0214424/?CatalogCategoryID=ZjsKABstHnIAAAEjH5EY4e5L
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 238.
(4) EUT L 87 af 7.4.2010, s. 1.
(5) EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 85.
(6) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/547555/EPRS_IDA(2015)547555_EN.pdf
(7) Interim Evaluation of the European Progress Microfinance Facility.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik