Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2042(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0331/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0331/2015

Συζήτηση :

PV 14/12/2015 - 16
CRE 14/12/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0446

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 525kWORD 127k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress
P8_TA(2015)0446A8-0331/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (2015/2042(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress – 2013 (COM(2014)0639),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress της 5ης Μαΐου 2015(1),

–   έχοντας υπόψη τη «μελέτη σχετικά με τις ατέλειες στον τομέα της μικροχρηματοδότησης και τις επιλογές για τον τρόπο αντιμετώπισής τους μέσω ενός χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ»(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/EE για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη(3) (ο «κανονισμός EaSI»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη(4) («ο Μηχανισμός») («η απόφαση»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης(5),

–   έχοντας υπόψη την εις βάθος ανάλυση της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικής Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2015 με τίτλο «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress  – Ενδιάμεση αξιολόγηση»(6),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 8/2015 με τίτλο «Ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών η παρεχόμενη από την ΕΕ χρηματοδοτική στήριξη;»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0331/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροχρηματοδότηση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροχρηματοδότηση μπορεί να απαλλάξει τους ανθρώπους από τη φτώχεια και την ανεργία, να τους δώσει αξιοπρέπεια και να προαγάγει τη συνοχή εντός των κοινοτήτων μέσω της βελτίωσης της κοινωνικής ένταξης και της ελαχιστοποίησης των κοινωνικών αποκλίσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Μηχανισμού είναι η ενίσχυση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και της διαθεσιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για άτομα που έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση εργασίας τους ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την είσοδο ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και για άτομα που είναι αντιμέτωπα με την απειλή του κοινωνικού αποκλεισμού ή ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στη συμβατική αγορά πιστώσεων και τα οποία επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Μηχανισμού είναι επίσης η ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της διαθεσμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονομία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Μηχανισμού είναι η βελτίωση των ικανοτήτων των ενδιάμεσων φορέων ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των πιθανών πράξεων, προκειμένου να προαχθούν η δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, η ανάπτυξη και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς στις τοπικές κοινότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση των δανειοληπτριών φαίνεται ότι είναι χειρότερη από την κατάσταση των ανδρών δανειοληπτών, δεδομένου ότι τα ποσοστά γυναικών που είναι άνεργες ή απειλούνται από τη φτώχεια είναι υψηλότερα(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία των γυναικών επιχειρηματιών που επωφελούνται από τον Μηχανισμό προς τους άνδρες επιχειρηματίες είναι μόλις 36:64 και παραμένει ανεπαρκής από άποψη ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιθωριοποίηση και οι πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται ορισμένες ομάδες γυναικών εντείνουν ακόμη περισσότερο την οικονομικά μειονεκτική θέση τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση των γυναικών που πλήττονται από αποκλεισμό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας είναι επίσης τα κύρια εργαζόμενα μέλη των οικογενειών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών είναι υψηλότερο για τις γυναίκες απ' ό, τι για τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροχρηματοδότηση θα πρέπει να ωφελεί μεγαλύτερο αριθμό γυναικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αλληλασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, της περιφερειακής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της υπαίθρου, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας των καταναλωτών, της ανάπτυξης της γεωργίας, της ανάπτυξης τρίτων χωρών και των πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα επίπεδα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχουν αυξηθεί, όπως επίσης η μακροχρόνια ανεργία, η ανεργία των νέων και οι κοινωνικές ανισότητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός βελτιώνει τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δανειολήπτες μπορούν να λαμβάνουν δάνεια και εξασφαλίζει τη διάθεση χρηματοδότησης σε άτομα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν επιλέξιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδιάμεσοι φορείς μικροχρηματοδοτήσεων έχουν επωφεληθεί από τον Μηχανισμό σε 22 κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός στόχος του Μηχανισμού είναι η εκταμίευση 46 000 μικροδανείων έως το 2020, τα οποία εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε 500 εκατομμύρια EUR·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό εξόφλησης από δανειολήπτες εκτιμάται σε 95%· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός έχει βοηθήσει ανθρώπους να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενους να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τους σε επίπεδο διατήρησης θέσεων εργασίας, νέων προσλήψεων και κύκλου εργασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός έχει εκταθεί σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψη των μειονοτήτων εξακολουθεί να είναι δύσκολο να αξιολογηθεί, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ενδιάμεσοι φορείς μικροχρηματοδοτήσεων δεν αναπτύσσουν ειδική δράση για να ενισχυθεί η κάλυψη των μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδέκτες μικροδανείων δεν αντιλαμβάνονται κατ’ ανάγκη τον εαυτό τους ως περιθωριοποιημένη ομάδα ούτε φοβούνται ότι θα υποστούν διακριτική μεταχείριση εάν γνωστοποιηθεί η εθνοτική καταγωγή τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% των ιδιωτών για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, όταν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση μικροδανείων ήταν είτε άνεργοι είτε ανενεργοί, το 84% των δικαιούχων ανήκε στην κύρια ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών και ότι το 36% των καταγεγραμμένων επιχειρηματιών που υποστηρίχθηκαν με τα δάνεια ήταν γυναίκες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός θα πρέπει να αξιολογείται από ποιοτική άποψη και όχι μόνον από ποσοτική άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι είναι απλούστερο να αξιολογηθεί ο Μηχανισμός αυτός ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητα, θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητά του ως μέσου για την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, καθώς και η ποιότητα και ο αντίκτυπος των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδιωκόμενη αναλογία 40: 60 μεταξύ γυναικών και ανδρών επιχειρηματιών έχει σχεδόν επιτευχθεί και ότι είναι αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ένωσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων όπως η κατάρτιση και η καθοδήγηση είναι καθοριστικές για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία χρηματοδότησης επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας έχει εντοπισθεί ως αδυναμία του Μηχανισμού·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η μικροχρηματοδότηση θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο της στήριξης των επιχειρήσεων κατά τη μετάβασή τους από την παραοικονομία στο καθεστώς της δηλωμένης οικονομικής δραστηριότητας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων που σχετίζονται με την παροχή μικροπιστώσεων από ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων είναι ο καλύτερος τρόπος για να προαχθεί η βελτίωση της χρήσης δημόσιων πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρύτερη δημοσιοποίηση στοιχείων διευκολύνει τις συγκρίσεις των επιδόσεων των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει δυναμικό για συνέργειες μεταξύ του Μηχανισμού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και άλλων ταμείων της ΕΕ και ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται ανεπιθύμητες αλληλοεπικαλύψεις·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει ότι «ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και εκτελείται σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας, της α­κρίβειας, της ενιαυσιότητας, της ισοσκέλισης, της ενιαίας λογιστικής μονάδας, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, που απαιτεί αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο, και της διαφάνειας»·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός λαμβάνει πόρους από την ΕΕ και χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αμφότερα δε τα σκέλη είναι υπό διαχείριση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF)· ο Μηχανισμός προβλέπει επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση από ιδιώτες επενδυτές·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο αυτό δεν είναι ακόμη αρκετά γνωστό στους δυνητικούς δικαιούχους·

Ενίσχυση της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση

1.  τονίζει τη σημασία που έχει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο όπως ο Μηχανισμός σε καιρούς χρηματοπιστωτικής κρίσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την προαγωγή νέας απασχόλησης και την εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τους ανέργους, τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με παράλληλο μετριασμό του κινδύνου για τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων·

2.  σημειώνει ότι ο αντίκτυπος στη δημιουργία απασχόλησης ήταν χαμηλότερος του αρχικώς αναμενόμενου, παρά το ότι πολλοί αποδέκτες θα είχαν αποκλεισθεί παντελώς από την πιστωτική αγορά εάν δεν υπήρχε η μικροπίστωση· πιστεύει ότι ο χαμηλότερος του αναμενόμενου αντίκτυπος στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο Μηχανισμός τέθηκε σε εφαρμογή ακριβώς την εποχή που η οικονομία αντιμετώπιζε σοβαρή κρίση, η οποία επηρέασε τόσο την πιστωτική αγορά όσο και τα αριθμητικά στοιχεία για την απασχόληση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο Μηχανισμός έχει συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της απασχόλησης· σημειώνει ότι το θέμα αυτό θα αντιμετωπισθεί με το νέο και πιο ευέλικτο μέσο EaSI·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον υψηλό αριθμό αιτήσεων για μικροχρηματοδότηση που απορρίφθηκαν (σχεδόν 2 000 αιτήσεις απορρίφθηκαν, εν μέρει λόγω υπερχρέωσης ατόμων και επιχειρήσεων) και για το κενό της αγοράς μικροχρηματοδότησης το οποίο είναι ακόμη σημαντικό, παρά την αριθμητική αύξηση των μικροδανειοληπτών· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη για τους λόγους που οδήγησαν στις εν λόγω απορριπτικές αποφάσεις και για την εξεύρεση τρόπων για την αντιμετώπισή τους·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο Μηχανισμός, ειδικά σε καιρούς κρίσης, ο ρόλος του οποίου είναι να καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους ανέργους και όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση· τονίζει ότι, δεδομένης ειδικότερα της σημερινής κρίσης μετανάστευσης και ασύλου, η μικροχρηματοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως θεμελιώδης στήριξη για πρόσφυγες και μετανάστες που εισέρχονται στην αγορά εργασίας της ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σημεία επαφής για να προωθήσουν την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των πολιτών γενικότερα σχετικά με τον Μηχανισμό·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση - ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές και σε κοινότητες, και κυρίως σε εκείνες όπου υπάρχουν μειονότητες, ή στο πλαίσιο οργανώσεων για άτομα με αναπηρία - σχετικά με την ύπαρξη αυτού του Μηχανισμού, τα οφέλη και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν·

7.  επισημαίνει ότι, το 2013, οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν δυνάμει του Μηχανισμού περιλάμβαναν εξασφαλισμένα δάνεια και εγγυήσεις· επισημαίνει επιπροσθέτως ότι ορισμένοι από τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων λαμβάνουν και εγγύηση και δάνειο, αλλά ότι αυτά τα δύο μέσα καλύπτουν πάντοτε διαφορετικά χαρτοφυλάκια·

8.  ζητεί ο Μηχανισμός να λάβει υπόψη την προστιθέμενη αξία των έργων σε περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι αραιοκατοικημένες περιοχές και οι περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία απερήμωσης, δεδομένου ότι αυτό όχι μόνο θα τονώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση των επιπέδων του πληθυσμού·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) έχουν θέσει σε λειτουργία τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSI, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των δικαιούχων στα χρήματα· αναμένει ότι το EaSI θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τις ανεπάρκειες του Μηχανισμού·

10.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την καταλληλότητα του υφιστάμενου ορισμού της μικροπίστωσης με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα μελλοντικά χρηματοπιστωτικά μέσα θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των δικαιούχων και στους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης·

11.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν και να αξιολογήσουν στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών επιχειρήσεων, τις ανάγκες και τα ποσοστά επιβίωσής τους και να προτείνουν, εάν είναι απαραίτητο, αναπροσαρμογές στον κανονισμό του EaSI, με την ευκαιρία της ενδιάμεσης αξιολόγησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ισοζύγιο και οι επανεισροές του Μηχανισμού για τον σκοπό αυτό θα εισάγονται στον προϋπολογισμό του άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSI, αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, τον αριθμό των εγγυήσεων και των χρηματοδοτούμενων μέσων τα οποία θα προσφέρονται σε μικροδανειολήπτες·

12.  χαιρετίζει το γεγονός ότι και τα επτά από τα χρηματοδοτικά μέσα του Μηχανισμού που εξετάστηκαν μέχρι τώρα έχουν προσελκύσει πρόσθετη ιδιωτική χρηματοδότηση· εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τις εγγυήσεις, οι τιμές-στόχοι για τους δείκτες μόχλευσης είχαν επιτευχθεί μόνο σε μία από τις επτά περιπτώσεις και σε δύο περιπτώσεις δεν είχαν επιτευχθεί·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη ευελιξία του νέου προγράμματος στο πλαίσιο του EaSI ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες όσον αφορά την ανακατανομή κονδυλίων μεταξύ των αξόνων του προγράμματος· καλεί την Επιτροπή να αποφεύγει τη διπλή χρηματοδότηση με την ανάπτυξη σαφών και διαφανών συνεργειών μεταξύ του EaSI και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών·

14.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια πιο εκτεταμένη προβολή και ενημέρωση σχετικά με τον Μηχανισμό και την πρόσβαση σε αυτόν·

15.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων, ούτως ώστε να καλύπτονται όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει την ανάγκη να εκταθεί το τομεακό πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού πέρα από τους τομείς της γεωργίας και του εμπορίου·

Κάλυψη των ομάδων - στόχων και υποβολή στοιχείων σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο

16.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, ελλείψει σαφώς καθορισμένων στοιχείων σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο του Μηχανισμού, ο αντίκτυπος αυτός δεν έχει μετρηθεί με αρκετή ακρίβεια όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την κάλυψη μειονοτικών ομάδων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να τηρεί τις προδιαγραφές όσον αφορά τις εμπειρικές μετρήσεις των κοινωνικών επιδόσεων ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος κοινωνικός αντίκτυπος, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος «Ευρώπη 2020», και να αξιολογεί κατά πόσον ο ορισμός των ομάδων - στόχων, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, χρήζει περαιτέρω αποσαφήνισης·

17.  επισημαίνει ότι ο Μηχανισμός στην αφετηρία του ήταν δοκιμαστικό σχέδιο· επισημαίνει, επιπλέον, ότι διαπιστώθηκαν αδυναμίες όσον αφορά την προσέγγιση ευάλωτων ομάδων όπως οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία· πιστεύει, ωστόσο, ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν έχουν ληφθεί υπόψη και ότι μερικές από τις ανεπάρκειες έχουν ήδη αντιμετωπιστεί στο μέσο EaSI· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η στρατηγική αξιολόγηση των στόχων έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

18.  καλεί το ΕΤΕ να συνεργάζεται με τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων, ζητώντας τους να εφαρμόζουν τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Μικροπίστωσης και δίνοντας προτεραιότητα στους φορείς οι οποίοι έχουν αποδείξει την ικανότητα και τη βούλησή τους να συνεργάζονται με οργανώσεις που παρέχουν περαιτέρω στήριξη στους τελικούς δικαιούχους· καλεί το ΕΤΕ να επιβάλει διατάξεις στις συμφωνίες με τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων, ζητώντας τους να συνεργαστούν στενότερα με οργανώσεις που εκπροσωπούν ευάλωτες ομάδες προκειμένου να καλυφθούν πιο αποτελεσματικά οι ομάδες - στόχοι·

19.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις μεθόδους αξιολόγησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και του αντίκτυπου που έχουν στις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται μετά την εξόφληση των μικροπιστώσεων·

20.  καλεί την Επιτροπή και το ΕΤΕ να βελτιώσουν την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους δικαιούχους και τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει ότι πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται υπερβολικά οι φορείς αυτοί· υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποβολή κατάλληλων στοιχείων παρέχεται τόσο από τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων όσο και από τους μικροδανειολήπτες προκειμένου να λάβουν δάνειο·

21.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δανείων και εγγυήσεων που σχετίζονται με τον Μηχανισμό είναι αποσπασματικές και ελλιπείς και δεν περιέχουν λεπτομερή στοιχεία για την επαγγελματική κατάσταση των τελικών αποδεκτών, παρόλο που το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η κοινοποίηση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της απόφασης·

22.  καλεί το ΕΤΕ να εξασφαλίσει ότι οι ενδιάμεσοι φορείς μικροχρηματοδοτήσεων θα δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και το ύψος των παρεχόμενων μικροδανείων και το είδος των τελικών δικαιούχων·

23.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση και να επιδιώξει ισότιμη αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών στο μέλλον· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους ενδιάμεσους φορείς να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές που θα στοχεύουν στις γυναίκες και θα αποσκοπούν στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών, μεταξύ άλλων, μέσω της συνεργασίας με αρμόδιες ενώσεις και οργανώσεις του τομέα·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την ορατότητα και την πληροφόρηση όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα σε γυναίκες επιχειρηματίες, εργαστηρίων και κατάρτισης που θα απευθύνονται ειδικά στις γυναίκες, με στόχο την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση·

25.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα οφέλη της μικροχρηματοδότησης για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και ορθών πρακτικών μεταξύ γυναικών επιχειρηματιών·

26.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η επιδιωκόμενη αναλογία μεταξύ γυναικών και ανδρών επιχειρηματιών· πιστεύει, ωστόσο, ότι η επιτυχία του Μηχανισμού δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο με βάση γενικούς στόχους, αλλά με γνώμονα την ικανότητα του Μηχανισμού να παρέχει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υλοποιούν τα σχέδιά τους και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή·

27.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τις προσπάθειές της στη βελτίωση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση για δυνητικά αποκλεισμένους πελάτες, όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι, τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, οι εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με αναπηρία, οι οποίοι σήμερα δεν επωφελούνται επαρκώς από τον Μηχανισμό·

28.  καλεί την Επιτροπή να θεωρεί τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο ως ομάδα στόχο·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να πολλαπλασιάσει τις πρωτοβουλίες και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για τη χορήγηση μικροπιστώσεων σε καινοτόμες νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις που διευθύνονται από νέους, με στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων και της υψηλής τεχνολογίας, της επιστημονικής και της κοινωνικής καινοτομίας, σε καιρούς οικονομικής κρίσης και δύσκολης πρόσβασης σε πιστώσεις· τονίζει, επιπλέον, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν να μειώσουν τη γραφειοκρατία που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους που θέτει στη διάθεσή τους η Ένωση·

Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας

30.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Μηχανισμός δεν έχει χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό κοινωνικών επιχειρήσεων· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, το γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό του προϋπολογισμού του EaSI προορίζεται ειδικά για τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων·

31.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το νέο αυτό χαρακτηριστικό και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν για τον σκοπό αυτό δεδομένα, γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη υποβολή εκθέσεων από τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων και παρέχοντάς τους κίνητρα για να υποστηρίζουν έργα με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο μεταξύ των δυνητικών πελατών τους·

32.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και, αν παραστεί ανάγκη, να αναθεωρήσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για τα δάνεια προς κοινωνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του EaSI, έτσι ώστε να τους παρασχεθούν τα αναγκαία και κατάλληλα μέσα για να μπορέσουν να αναπτυχθούν με επωφελή τρόπο και να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς·

33.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα προγράμματα χρηματοδότησης· φρονεί ότι οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο και η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό αποτελούν χρήσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση και τη βελτίωση του αντίκτυπου που έχουν στις γυναίκες οι προτεραιότητες χρηματοδότησης, η κατανομή των δημοσιονομικών πόρων και οι προδιαγραφές των προγραμμάτων χρηματοδότησης· τονίζει την ανάγκη συστηματικής συλλογής και τακτικής ανάλυσης στοιχείων ανά φύλο·

Υπηρεσίες καθοδήγησης και κατάρτισης και συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

34.  χαιρετίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξης ικανοτήτων των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων που υπάρχει στο πλαίσιο του EaSI και της παροχής τεχνικής υποστήριξης σε αυτούς τους φορείς, με σκοπό να βελτιωθούν ο επαγγελματισμός τους, η παροχή υπηρεσιών και η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τον Μηχανισμό·

35.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνδέσει τον Μηχανισμό με τη βασική επιχειρηματική κατάρτιση, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η επίτευξη του στόχου της χορήγησης δανείων·

36.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της καθοδήγησης και της κατάρτισης, δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν απευθείας από το EaSI και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει μελλοντικούς διαύλους χρηματοδότησης με νέα κατάλληλα μέσα στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με εθνικά ή ενωσιακά ταμεία·

37.  σημειώνει ότι το ΕΚΤ θα πρέπει να παρέχει βασική χρηματοδότηση για σύσταση επιχειρήσεων, βιώσιμη μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα, σε συνδυασμό με προγράμματα καθοδήγησης και κατάρτισης· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα εργαλεία αυτά δεν χρηματοδοτούνται άμεσα από το EaSI·

38.  συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να αναπτύξουν τη στρατηγική συνεργασία τους με τους τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμικούς φορείς όσον αφορά το EaSI, το ΕΚΤ και άλλα πιθανά εθνικά προγράμματα, προάγοντας τη συνεργασία τους με τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων και τους τελικούς αποδέκτες, ούτως ώστε να βελτιωθεί η παροχή βοήθειας στους μικροδανειολήπτες σε ό, τι αφορά την κατάρτιση, την καθοδήγηση και τη συνολική στήριξη για μεγαλύτερη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα χρήσης πόρων από το ΕΚΤ για τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSI και καλεί την Επιτροπή και το ΕΤΕ να ενημερώνουν καλύτερα τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων για τη δυνατότητα αυτή βάσει του άρθρου 38 του κανονισμού κοινών διατάξεων(8)·

40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το ΕΤΣΕ θα είναι διαθέσιμο για τη χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων·

Οι ενδιάμεσοι φορείς μικροχρηματοδοτήσεων

41.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συντονίσει την στήριξη του ΕΚΤ και του EaSI προκειμένου να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο προγραμμάτων, όσον αφορά τους Μηχανισμούς Μικροχρηματοδοτήσεων, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία μεταξύ των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων και των κέντρων στήριξης επιχειρήσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ·

42.  χαιρετίζει τη διεργασία επιλογής των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδότησης, η οποία συμμορφώνεται προς τους κανόνες και τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, και επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου να τηρούν οι ενδιάμεσοι αυτοί φορείς τις αρχές της υπεύθυνης δανειοδότησης και της αποφυγής της υπερχρέωσης ατόμων και επιχειρήσεων·

43.  συνιστά να απλοποιηθεί η διαδικασία πρόσβασης στον Μηχανισμό και οι συμφωνίες μεταξύ των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων και του ΕΤΕ να είναι πιο ευέλικτες και κατανοητές και να επιτρέπουν στους μικρότερους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσων να κάνουν γρήγορα πλήρη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και των μηχανισμών του ΕΤΕ·

44.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός αιτήσεων για τον Μηχανισμό δεν ήταν ολοκληρωμένες και το ΕΤΑΕ δεν μπορούσε να τις εγκρίνει· ζητεί από την Επιτροπή να αποτιμήσει τους λόγους αυτής της ανεπάρκειας (π.χ. έλλειψη πληροφοριών, δυνατότητας πρόσβασης ή γραφειοκρατικός φόρτος που χρήζει απλούστευσης)· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει ταχέως για την επίλυση του προβλήματος·

45.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο Μηχανισμός και οι τρόποι πρόσβασης σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο μεγαλύτερης προβολής και ενημέρωσης και παράλληλα να απλουστεύσει τη διαδικασία και να καταστήσει πιο ευέλικτες και πιο κατανοητές τις συμφωνίες μεταξύ των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων και του ΕΤΕ, πράγμα που θα επιτρέπει στους μικρότερους ενδιάμεσους φορείς να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά·

46.  καλεί την Επιτροπή και το ΕΤΕ να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν καλύτερα γνωστά τα οφέλη του Μηχανισμού σε ένα ευρύτερο κοινό, πέραν των υφιστάμενων απαιτήσεων που επιβάλλονται στους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων·

47.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων και των οργανισμών που έχουν αναλάβει την εκπροσώπηση των συμφερόντων των δικαιούχων, πέρα από τη διαφήμιση των προϊόντων ή την εξεύρεση νέων πελατών·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τον τομέα της μικροχρηματοδότησης για να επιτρέψουν τη διεύρυνσή του που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» , και να κάνουν χρήση του Μηχανισμού, διερευνώντας τις δυνατότητες ώστε οι μη τραπεζικοί ενδιάμεσοι φορείς να εισέρχονται στην αγορά μικροπιστώσεων χωρίς να εξαρτώνται από τράπεζες εταίρους·

49.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο με φορείς μικροχρηματοδότησης (ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων, τράπεζες και μη τραπεζικά ιδρύματα, δίκτυα όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μικροχρηματοδότησης) καθώς και με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες που δεν συμπεριλαμβάνονται επί του παρόντος όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης, τη χρήση και τον σχεδιασμό των προϊόντων που πρόκειται να προσφερθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

50.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων από διαφορετικά κράτη μέλη·

51.  καλεί την Επιτροπή και το ΕΤΕ να διασφαλίσουν ότι ο άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSI προάγει περαιτέρω τη διάδοση και ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Μικροπίστωσης στις συμβάσεις με τους ενδιάμεσους φορείς μικροχρηματοδοτήσεων·

52.  θεωρεί ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress – 2013 είναι πολύ γενική και ότι δεν περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την υλοποίηση του Μηχανισμού·

53.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο Μηχανισμός και το μέσο EaSI θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην προστιθέμενη αξία και προβολή της ΕΕ·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7760
(2) http://bookshop.europa.eu/fr/study-on-imperfections-in-the-area-of-microfinance-and-options-how-to-address-them-through-an-eu-financial-instrument-pbKE0214424/?CatalogCategoryID=ZjsKABstHnIAAAEjH5EY4e5L
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238.
(4) ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 85.
(6) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/547555/EPRS_IDA (2015)547555_EN.pdf
(7) Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου