Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2042(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0331/2015

Predkladané texty :

A8-0331/2015

Rozpravy :

PV 14/12/2015 - 16
CRE 14/12/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0446

Prijaté texty
PDF 285kWORD 113k
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg
Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress
P8_TA(2015)0446A8-0331/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2015 o vykonávaní európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (2015/2042(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vykonávaní európskeho nástroja mikrofinancovania Progress – 2013 (COM(2014)0639),

–  so zreteľom na priebežné hodnotenie Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress z 5. mája 2015(1),

–   so zreteľom na Štúdiu o nedostatkoch v oblasti mikrofinancovania a možnostiach, ako ich riešiť prostredníctvom finančného nástroja EÚ(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania(3) (nariadenie o EaSI),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 283/2010/EÚ z 25. marca 2010, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania(4) (ďalej len „nástroj”) (ďalej len „rozhodnutie”),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2009 s odporúčaniami pre Komisiu o Európskej iniciatíve za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti(5),

–   so zreteľom na hĺbkovú analýzy výskumnej služby Európskeho parlamentu z mája 2015 o európskom nástroji mikrofinancovania Progress – priebežné hodnotenie(6),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 8/2015 s názvom Riešia sa finančnou podporou EÚ potreby mikropodnikateľov primerane?,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0331/2015),

A.  keďže mikrofinancovanie prispieva k plneniu cieľov stratégie Európa 2020; keďže mikrofinancovanie môže ľuďom pomôcť vymaniť sa z chudoby a nezamestnanosti, dať im dôstojnosť a posilniť súdržnosť v komunitách, pretože zlepšuje sociálne začlenenie a minimalizuje sociálne rozdiely;

B.  keďže cieľom nástroja je zlepšiť prístup k financovaniu alebo jeho dostupnosť pre osoby, ktoré stratili zamestnanie alebo im hrozí jeho strata, alebo ktoré majú problémy so začlenením alebo návratom na trh práce, ako aj pre osoby, ktoré čelia hrozbe sociálneho vylúčenia, alebo zraniteľné osoby, ktoré sú v nevýhodnej pozícii z hľadiska prístupu na tradičný úverový trh a ktoré chcú rozbehnúť alebo rozvinúť svoje vlastné mikropodniky, a to vrátane samostatnej zárobkovej činnosti; keďže cieľom nástroja je tiež zvýšiť prístup k mikrofinancovaniu a jeho dostupnosť pre mikropodniky a sociálne hospodárstvo;

C.  keďže cieľom nástroja je zlepšiť kapacitu sprostredkovateľov, aby sa zvýšil počet potenciálnych operácií a stimulovala zamestnanosť prostredníctvom tvorby kvalitných pracovných miest, rastu a sociálneho začleňovania do miestnych komunít;

D.  keďže finančná situácia žien dlžníčok sa javí ako horšia než situácia mužov, pričom vyšší podiel žien je nezamestnaných alebo ohrozených chudobou(7); keďže pomer medzi podnikateľkami a podnikateľmi, ktorí sú príjemcami prostriedkov z nástroja, je 36:64, čo je z hľadiska rodovej rovnováhy stále nepostačujúce;

E.  keďže marginalizácia a viacnásobná diskriminácia niektorých skupín žien ďalej zhoršuje ich ekonomické znevýhodnenie a ťažkosti s prístupom k financovaniu; keďže začlenenie žien, ktoré trpia v dôsledku vylúčenia by malo byť prioritou;

F.  keďže čoraz väčší počet žien zúčastňujúcich sa na trhu práce je tiež hlavnými živiteľkami ich rodín; keďže miera osamelých rodičov je vyššia u žien ako u mužov; keďže mikrofinancovanie by malo byť prínosom pre zvyšujúci sa počet žien;

G.  keďže sociálne hospodárstvo zahŕňa družstvá, vzájomné spoločnosti, neziskové združenia, nadácie a sociálne podniky, ktoré prispievajú k politikám Únie v oblasti zamestnanosti, sociálnej súdržnosti, rozvoja regiónov a vidieka, ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, rozvoja poľnohospodárstva tretích krajín a sociálneho zabezpečenia;

H.  keďže v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy sa zvýšila miera chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj miera dlhodobej nezamestnanosti, nezamestnanosti mladých ľudí a sociálnej nerovnosti;

I.  keďže nástroj zlepšuje podmienky, za ktorých žiadatelia môžu získavať úvery a sprístupňuje finančné prostriedky pre inak neoprávnené osoby; keďže nástroj už využili sprostredkovatelia mikrofinancovania (SM) v 22 členských štátoch; keďže celkovým cieľom nástroja je vyplatiť 46 000 mikroúverov do roku 2020, čo predstavuje odhadovanú sumu 500 miliónov EUR;

J.  keďže miera splácania úverov ich čerpateľmi sa odhaduje na 95 %; keďže tento nástroj pomohol jednotlivcom vstúpiť alebo opätovne vstúpiť na trh práce alebo pri zakladaní vlastných podnikov a pomohol samostatne zárobkovo činným osobám zachovať alebo rozšíriť svoje mikropodniky z hľadiska zachovania pracovných miest, počtu novo prijatých zamestnancov a obratu; keďže tento nástroj dosiahol odľahlé oblasti Európy a podnietil hospodársku činnosť;

K.  keďže je naďalej zložité posúdiť dosah na menšiny, pretože väčšina SM sa osobitne nezasadzuje o posilnenie dosahu na menšiny; keďže prijímatelia mikroúverov sami seba nevyhnutne nepovažujú za marginalizovanú skupinu ani sa neobávajú diskriminácie pri udávaní svojho etnického pôvodu;

L.  keďže 60 % osôb, ktorých údaje sú k dispozícii, sú v čase podania svojej žiadosti o mikroúver buď nezamestnaní alebo neaktívni; 84 % príjemcov bolo vo vekovej skupine 25 až 54 rokov a 36 % zaznamenaných podnikateľov podporovaných týmito úvermi boli ženy;

M.  keďže tento nástroj by sa mal analyzovať nielen z kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho hľadiska; keďže napriek tomu, že je ľahšie analyzovať nástroj z hľadiska hospodárskej efektívnosti, treba takisto analyzovať jeho účinnosť pri dosahovaní cieľa sociálneho začlenenia, ako aj kvalitu a nepriamy vplyv vytvorených pracovných miest;

N.  keďže cieľový pomer 40:60 medzi podnikateľkami a podnikateľmi sa už takmer dosiahol, a keďže je výrazne vyšší ako priemer Únie;

O.  keďže služby rozvoja podnikania, ako sú odborná príprava a mentorstvo sú kľúčom k úspechu a životaschopnosti mikropodniku;

P.  keďže ako nedostatok nástroja bolo identifikované chýbajúce financovanie podnikov sociálneho hospodárstva;

Q.  keďže existujú náznaky, že mikrofinancovanie by mohlo byť jedným z prvkov pre podporu podnikov pri prechode od tieňového hospodárstva k legálnej hospodárskej činnosti;

R.  keďže väčšia miera zverejňovania údajov súvisiacich s poskytovaním mikroúverov zo strany sprostredkovateľov mikrofinancovania (SM) je najlepším spôsobom, ako podporovať lepšie využitie verejných prostriedkov; keďže väčšia miera zverejňovania údajov uľahčuje porovnanie výkonnosti SM;

S.  keďže existuje potenciál pre súčinnosť medzi nástrojom a Európskym sociálnym fondom (ESF), Európskym fondom pre strategické investície (EFSI) a inými fondmi EÚ, čo zabráni nežiaducemu prekrývaniu;

T.  keďže v článku 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa ustanovuje, že „rozpočet sa zostavuje a plní v súlade so zásadami jednotnosti, presnosti roz­počtu, ročnej platnosti, vyrovnanosti, zúčtovacej jednotky, všeobecnosti, špecifikácie, riadneho finančného hospodárenia, ktoré si vyžaduje účinnú a efektívnu vnútornú kontrolu, a transparentnosti“;

U.  keďže Európsky nástroj nástroj získava financovanie od EÚ a z finančných príspevkov Európskej investičnej banky, pričom financovanie z oboch zdrojov riadi Európsky investičný fond (EIF); počíta tiež s doplnkovým financovaním zo strany súkromných investorov;

V.  keďže tento nástroj je stále ešte málo známy potenciálnym príjemcom;

Zlepšovanie prístupu k mikrofinancovaniu

1.  zdôrazňuje význam finančného nástroja, ako je tento nástroj, v čase finančnej krízy pri tvorbe nových podnikov, podpore nových pracovných miest a pri zabezpečovaní toho, aby mali nezamestnané osoby a mikropodniky prístup k financovaniu;

2.  konštatuje, že dosah na tvorbu pracovných miest bol menší, než sa pôvodne očakávalo, a to napriek skutočnosti, že nebyť mikroúverov, mnohí príjemcovia by boli z úverového trhu úplne vylúčení; domnieva sa, že tento menší vplyv na tvorbu pracovných miest sa dá čiastočne vysvetliť tým, že vykonávanie nástroja sa časovo zhodovalo s hlbokou hospodárskou krízou, ktorá ovplyvnila tak úverový trh, ako aj údaje o zamestnanosti; konštatuje však, že nástroj významne prispel k zachovaniu pracovných miest; berie do úvahy, že uvedené sa bude riešiť v rámci nového, pružnejšieho nástroja EaSI;

3.  vyjadruje poľutovanie nad vysokým počtom zamietnutých žiadostí o mikrofinancovanie (takmer 2 000 žiadostí bolo zamietnutých čiastočne kvôli nadmernému zadlženiu osôb a podnikov) a nad stále významnou medzerou na trhu mikrofinancovania, a to i napriek nárastu počtu príjemcov mikroúverov; žiada Komisiu, aby vypracovala podrobnejšiu štúdiu dôvodov týchto zamietnutí vrátane spôsobov ich riešenia;

4.  zdôrazňuje význam nástroja, najmä v období krízy, pre jeho úlohu, ktorá spočíva v umožňovaní prístupu nezamestnaných a znevýhodnených osôb k financovaniu; zdôrazňuje, že najmä vzhľadom na súčasnú migračnú a azylovú krízu môže mikrofinancovanie pôsobiť ako zásadná podpora pre utečencov a migrantov, ktorí vstupujú na pracovný trh EÚ;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili národné, regionálne a miestne kontaktné miesta a aby podporovali znalosti prípadných príjemcov a občanov vo všeobecnosti o európskych nástrojoch mikrofinancovania;

6.  na základe doposiaľ získaných skúseností vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali povedomie, a to najmä v odľahlých regiónoch a v komunitách, najmä v menšinových skupinách alebo v rámci organizácií pre osoby so zdravotným postihnutím, o existencii tohto nástroja, jeho výhodách a spôsoboch, ako k nemu získať prístup;

7.  poznamenáva, že v roku 2013 opatrenia financované v rámci nástroja zahŕňali úvery v prvom rade a záruky; ďalej konštatuje, že niektorí SM dostávajú záruku aj úver, ale tieto dva nástroje sa vždy vzťahujú na rozličné portfóliá;.

8.  žiada, aby nástroj zohľadňoval pridanú hodnotu projektov v regiónoch, ktoré sú vážne a trvalo znevýhodnené prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú napríklad riedko osídlené regióny alebo regióny postihnuté vyľudňovaním, keďže sa tým nielen podporí tvorba pracovných miest, ale prispeje to aj k udržaniu obyvateľstva v danej oblasti;

9.  víta skutočnosť, že Komisia a Európsky investičný fond (EIF) sprevádzkovali os mikrofinancovania a sociálneho podnikania v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) s cieľom zabezpečiť dostupnosť finančných prostriedkov pre príjemcov; očakáva, že EaSI bude úspešne riešiť nedostatky nástroja;

10.  vyzýva Komisiu, aby posúdila vhodnosť platnej definície mikroúveru s cieľom zabezpečiť, aby budúce finančné nástroje spĺňali potreby trhu a príjemcov a aby spĺňali ciele vytýčené v článku 2 rozhodnutia;

11.  povzbudzuje Komisiu a členské štáty k tomu, aby zhromažďovali a hodnotili údaje o charakteristikách mikropodnikov, ich potrebách a miere prežitia a aby prípadne v priebehu preskúmania v polovici trvania navrhli úpravy nariadenia o EaSI; víta skutočnosť, že zostatky a spätné toky prostriedkov dostupné po ukončení činnosti nástroja sa budú investovať do rozpočtu osi mikrofinancovania a sociálneho podnikania v oblasti EaSI, čím sa zvýši počet záruk a financovaných nástrojov, ktoré sa budú ponúkať klientom;

12.  víta skutočnosť, že všetkých sedem doteraz realizovaných finančných nástrojov EPMF prilákalo dodatočné financovanie zo súkromných zdrojov; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že, ako sa uvádza v správe Dvora audítorov, pokiaľ ide o záruky, presné cieľové hodnoty pre koeficienty pákového efektu sa dosiahli len v jednom zo siedmich prípadov a v dvoch prípadoch sa nedosiahli;

13.  víta zvýšenú pružnosť nového programu v rámci EaSI v reakcii na meniace sa potreby prerozdeľovania prostriedkov medzi osami programu; vyzýva Komisiu, aby predchádzala dvojitému financovaniu vytváraním jasných a transparentných synergií medzi EaSI a inými programami a iniciatívami Únie;

14.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila väčšiu publicitu a informácie o nástroji a o spôsoboch, ako k nemu získať prístup;

15.  vyzýva Komisiu, aby rozšírila geografický rozsah nástroja, aby obsiahol všetky členské štáty; zdôrazňuje, že je potrebné rozšírenie sektorovej pôsobnosti týchto nástrojov, okrem poľnohospodárstva a obchodu;

Oslovenie cieľových skupín a predkladanie správ o sociálnom vplyve

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pre nedostatok jasne vymedzených sociálnych správ nebol sociálny vplyv nástroja presnejšie meraný, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest, udržateľnosť podnikania a dosah na menšinové skupiny; vyzýva preto Komisiu, aby empirickým spôsobom dodržiavala normy na meranie sociálnej výkonnosti, aby sa zabezpečil čo najvyšší sociálny dosah, a to aj vzhľadom na ciele stratégie Európa 2020, a aby posúdila, či treba ďalej objasniť vymedzenie cieľových skupín vrátane ľudí so zdravotným postihnutím;

17.  konštatuje, že nástroj začal svoju činnosť ako pilotný projekt; ďalej konštatuje, že boli zistené nedostatky, pokiaľ ide o dosah na zraniteľné skupiny, ako sú migranti a osoby so zdravotným postihnutím; domnieva sa však, že poučenia už boli zohľadnené a niektoré nedostatky sa už riešili v novom nástroji pre (EaSI); víta skutočnosť, že v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 sa vypracovalo strategické hodnotenie cieľov;

18.  vyzýva EIF, aby spolupracoval so SM a požadoval od nich, aby uplatňovali Európsky etický kódex poskytovania mikroúverov a uprednostňovali tých SM, ktorí preukázali schopnosť spolupracovať s organizáciami poskytujúcimi konečným príjemcom ďalšiu podporu; ďalej vyzýva EIF na presadzovanie ustanovení dohôd s SM, ktoré od nich budú vyžadovať, aby užšie spolupracovali s organizáciami zastupujúcimi zraniteľné skupiny s cieľom efektívnejšie oslovovať cieľové skupiny;

19.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila metódy hodnotenia životaschopnosti podnikov po splatení mikroúverov a vplyvu v rámci svojej komunity;

20.  vyzýva Komisiu a EIF na zlepšenie podávania správ o príjemcoch a o SM, pričom uznáva, že treba nájsť rovnováhu tak, aby to nadmerne nezaťažilo SM; zdôrazňuje, že informácie, ktoré by mohli byť potrebné na primerané spravodajstvo, zabezpečujú SM, ako aj klienti uchádzajúci sa o mikroúver;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že údaje o využívaní úverov a záruk z tohto nástroja sú neucelené a neúplné, a že chýbajú podrobné údaje o stave zamestnanosti u konečných príjemcov, a to napriek tomu, že Dvor audítorov skonštatoval, že výkazy sú v súlade s požiadavkami rozhodnutia;

22.  vyzýva EIF, aby zabezpečil, že SM budú zverejňovať údaje o počte a objeme poskytnutých mikroúverov a o type konečných príjemcov;

23.  vyzýva Komisiu, aby presadzovala rovnosť medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k mikrofinancovaniu, a do budúcnosti naplánovala rovnaký cieľový pomer medzi podnikateľmi a podnikateľkami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali SM vo vykonávaní konkrétnych stratégií zameraných na ženy a na podporu podnikateľských aktivít žien, a to aj prostredníctvom spolupráce s príslušnými združeniami a organizáciami v danej oblasti;

24.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej podporovali viditeľnosť a informácie, pokiaľ ide o možnosti financovania v rámci tohto nástroja, a to aj prostredníctvom informačných kampaní, výmeny osvedčených postupov medzi podnikateľkami, seminárov a odbornej prípravy, ktoré sa špecificky zameriavajú na ženy s cieľom dosiahnuť lepšiu rodovú rovnováhu v prístupe k mikrofinancovaniu;

25.  vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy prínosy mikrofinancovania pre ženy vrátane vytvárania udržateľných pracovných miest; vyzýva Komisiu, aby uľahčila výmenu názorov a osvedčených postupov medzi podnikateľkami;

26.  uznáva význam cieľového pomeru medzi podnikateľkami a podnikateľmi; domnieva sa však, že úspech nástroja by sa nemal merať iba prostredníctvom cieľov, ale schopnosťou nástroja umožniť mikropodnikateľom a malých a stredných podnikov vydvihnúť svoje projekty z dna a prispievať k hospodárskemu rastu a sociálnej súdržnosti;

27.  nalieha na Komisiu, aby zameriavala svoje úsilie na zlepšenie prístupu k mikrofinancovaniu pre potenciálne vylúčených klientov, ako sú migranti, utečenci, dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia, ľudia s nízkymi príjmami, pracovníci s nízkou kvalifikáciou a ľudia so zdravotným postihnutím, ktoré v súčasnosti neťažia dosť z nástroja;

28.  žiada Komisiu, aby vnímala utečencov a žiadateľov o azyl ako cieľovú skupinu;

29.  žiada Komisiu, aby znásobila iniciatívy a dostupné finančné prostriedky na poskytovanie mikroúverov inovatívnym začínajúcim podnikom, ktoré riadia mladí ľudia, s cieľom podporovať podnikanie mladých ľudí, vysokú úroveň technologických, vedeckých a sociálnych inovácií v časoch hospodárskej krízy a zložitejšieho prístupu k úverom; okrem toho zdôrazňuje, že je nutné, aby sa členské štáty zasadzovali o obmedzenie byrokratických požiadaviek, ktoré musia podnikatelia splniť, aby získali prístup k finančným prostriedkom z Únie;

Podpora sociálneho hospodárstva

30.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci nástroja nebol financovaný výraznejší počet sociálnych podnikov; víta preto skutočnosť, že určité percento rozpočtu EaSI je určené na financovanie sociálnych podnikov;

31.  nabáda Komisiu, aby dôsledne sledovala tento nový prvok a aby podporovala členské štáty k výmene údajov, poznatkov a najlepších postupov v tejto oblasti a zabezpečila náležité podávanie správ od SM a motivoval ich k podpore projektov s vysokým sociálnym dosahom na ich potenciálnych klientov;

32.  vyzýva Komisiu, aby posúdila a v prípade potreby zrevidovala obmedzenie výšky úverov pre sociálne podniky v rámci EaSI tak, aby sa im poskytli dostatočné a nevyhnutné prostriedky s cieľom umožniť im priaznivý rozvoj a aby sa splnili potreby trhu;

33.  zdôrazňuje význam začlenenia rodového hľadiska do programov financovania; je presvedčený, že posúdenie rodového vplyvu a rodové rozpočtovanie sú užitočné pri hodnotení a zlepšovaní vplyvu priorít v oblasti financovania na ženy, prideľovania finančných prostriedkov a špecifikácií pre programy financovania; zdôrazňuje, že je potrebné, aby boli systematicky zhromažďované a pravidelne analyzované údaje rozčlenené na základe rodovej príslušnosti;

Služby mentoringu a odbornej prípravy a komplementarita s inými nástrojmi

34.  víta možnosť financovania budovania kapacít v rámci EaSI pre SM a technickú pomoc pre SM na zvýšenie ich profesionalizácie, poskytovania služieb, ako aj zhromažďovanie a spracovanie údajov s cieľom umožniť lepšiu spätnú väzbu o nástroji;

35.  nabáda Komisiu, aby prepojila nástroj so základnou odbornou prípravou v oblasti mikrofinancií tak, aby sa zabezpečila hospodárska životaschopnosť podnikov a cieľ poskytovania úverov;

36.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že služby rozvoja podnikania vrátane mentoringu a odbornej prípravy, nemožno priamo financovať v rámci EaSI, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala budúce spôsoby financovania pomocou nových špeciálnych nástrojov v spolupráci s národnými fondmi alebo fondmi Únie;

37.  konštatuje, že Európsky sociálny fond (ESF) by mal poskytovať kľúčové financovanie na zakladanie podnikov, životaschopné mikrofinancovanie a sociálne podnikanie sprevádzané programami mentorstva a odbornej prípravy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto nástroje nie sú financované priamo z EaSI;

38.  odporúča Komisii a členským štátom, aby rozvíjali svoju strategickú spoluprácu s miestnymi a regionálnymi organizáciami a inštitúciami, pokiaľ ide o EaSI, ESF a iné možné národné programy, a podporovali svoju spoluprácu so SM a konečnými príjemcami, s cieľom zlepšiť podporu poskytovanú klientom mikroúverov z hľadiska odbornej prípravy, mentorstva a celkovej podpory väčšej obchodnej životaschopnosti;

39.  víta možnosť využívať prostriedky ESF na os mikrofinancovania a sociálneho podnikania v oblasti EaSI, a vyzýva Komisiu a EIF, aby informovali SM o tejto možnosti podľa článku 38 nariadenia o spoločných ustanoveniach(8);

40.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby bol na financovanie mikropodnikov k dispozícii EFSI;

Sprostredkovatelia mikrofinancovania

41.  nabáda Komisiu, aby koordinovala ESF a podporu EaSI s cieľom zlepšiť komplementárnosť medzi týmito dvoma programami so zreteľom na nástroje mikrofinancovania so zameraním okrem iného na spoluprácu medzi SM a centrami na podporu podnikania spolufinancovanými z ESF;

42.  víta proces výberu sprostredkovateľov mikroúverov, ktorý je v súlade s pravidlami a postupmi EIF, a opakuje žiadosť Európskemu parlamentu, aby títo sprostredkovatelia konali v súlade s zásadami zodpovedného poskytovania pôžičiek a bránenia nadmernému zadlžovaniu osôb a podnikov;

43.  odporúča, aby sa zjednodušil postup pre prístup k nástroju a aby dohody medzi SM a EIF boli pružnejšie a ľahšie zrozumiteľné, čo menším SM umožní naplno využiť nástroje financovania a rýchlo využiť nástroje EIF;

44.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že množstvo žiadostí o nástroj nebolo úplne vyplnených a EIF ich nemohol schváliť; žiada Komisiu, aby posúdila dôvody tohto neúspechu (napr. nedostatok informácií, dostupnosť alebo byrokratické prekážky, ktoré si vyžadujú zjednodušenie); vyzýva Komisiu, aby konala rýchlo a tento problém vyriešila;

45.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila lepšiu propagáciu a informovanosť o tomto nástroji a o možnostiach prístupu k nemu, zjednodušila postupy a zvýšila flexibilitu zmlúv medzi sprostredkovateľmi mikrofinancovania a EIF a zjednodušila ich, a umožnila tak rýchlejší prístup menších sprostredkovateľov na trh;

46.  vyzýva Komisiu a EIF, aby posúdili, ako lepšie informovať širokú verejnosť o prínosoch nástroja nad rámec existujúcich požiadaviek uložených pre SM;

47.  vyzýva Komisiu, aby posilnila spoluprácu medzi SM a organizáciami, ktoré obhajujú záujmy príjemcov, okrem propagácie produktov alebo hľadania nových klientov;

48.  vyzýva členské štáty, aby rozvíjali sektor mikrofinancovania s cieľom umožniť ich rozšírenie potrebné na splnenie cieľov stratégie Európa 2020 a aby využívali nástroj skúmaním možností, ako by mohli vstúpiť na trh mikroúverov nebankoví sprostredkovatelia mikroúverov bez závislosti od partnerskej banky;

49.  nabáda Komisiu, aby posilnila dialóg so subjektmi v oblasti mikrofinancií (SM, banky a nebankové subjekty, siete, ako sú Európska mikrofinančná sieť), ako aj so zainteresovanými stranami v súčasnosti nie sú zahrnuté, pokiaľ ide o dostupnosť, používanie a navrhovanie produktov, ktoré sa majú ponúkať v rámci programov financovaných Úniou;

50.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby uľahčili výmenu najlepších postupov medzi SM z rôznych členských štátov;

51.  vyzýva Komisiu a EIF, aby zabezpečili, aby os mikrofinancovania a sociálneho podnikania v oblasti EaSI ďalej podporovala šírenie a integráciu Európskeho etického kódexu poskytovania mikroúverov v zmluvách so SM;

52.  nazdáva sa, že správa Komisie o vykonávaní Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress – 2013 je veľmi všeobecná a obsahuje málo podrobných informácií o jeho vykonávaní;

53.  nabáda Komisiu, aby zabezpečila, že nástroje EPMF a EaSI budú naďalej prispievať k pridanej hodnote a zviditeľňovaniu EÚ;

o
o   o

54.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7760
(2) http://bookshop.europa.eu/fr/study-on-imperfections-in-the-area-of-microfinance-and-options-how-to-address-them-through-an-eu-financial-instrument-pbKE0214424/?CatalogCategoryID=ZjsKABstHnIAAAEjH5EY4e5L
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238.
(4) Ú. v. EÚ L 87, 7.4.2010, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 85.
(6) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/547555/EPRS_IDA(2015)547555_EN.pdf
(7) Priebežné hodnotenie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress.
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia