Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2092(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0328/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0328/2015

Συζήτηση :

PV 14/12/2015 - 18
CRE 14/12/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.24
CRE 15/12/2015 - 4.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0447

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 422kWORD 118k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων
P8_TA(2015)0447A8-0328/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη νέα ΚΑλΠ: δομή των τεχνικών μέτρων και των πολυετών σχεδίων (2015/2092(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 και τα άρθρα 9 και 10,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0328/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το μέλλον της αλιευτικής βιομηχανίας

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το 2009, έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστη πρόοδος σε σχέση με τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων τόσο για τα τεχνικά μέτρα όσο και για τα πολυετή σχέδια, αφενός μεν, επειδή οι προτάσεις της Επιτροπής για τα εν λόγω σχέδια δημιουργούσαν προστριβές μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με επίκεντρο τις αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στο άρθρο 43 της ΣΛΕΕ, αφετέρου δε, επειδή στο πλαίσιο των τεχνικών μέτρων προέκυψαν δυσκολίες σε σχέση με την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013) περιλαμβάνει μεταξύ των στόχων του την αποκατάσταση και διατήρηση του πληθυσμού των αλιευμάτων πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να επιτύχουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) χρησιμοποιώντας μια οικοσυστημική και επιλεκτική προσέγγιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεχνικά μέτρα και τα πολυετή σχέδια συνιστούν τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των βασικών αλλαγών που επήλθαν με τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ του 2013 περιλαμβάνονται επίσης η υποχρέωση εκφόρτωσης και η περιφερειοποίηση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των τεχνικών μέτρων καθώς και το γεγονός ότι είναι διεσπαρμένα σε πολλούς διαφορετικούς κανονισμούς, έχουν συμβάλει στο να καταστήσουν δύσκολη την εφαρμογή για τους αλιείς, πράγμα που εγκυμονεί τον κίνδυνο να δημιουργηθεί δυσπιστία μεταξύ των αλιέων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της περιφερειοποίησης περιλαμβάνει τη διαβούλευση με τα Γνωμοδοτικά Συμβούλια με σκοπό να έλθουν οι ενδιαφερόμενοι πιο κοντά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αξιολογούνται καλύτερα οι πιθανές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυπλοκότητα των τεχνικών μέτρων και οι δυσκολίες κατά την εφαρμογή τους, όπως επίσης η έλλειψη απτών αποτελεσμάτων από την ΚΑλΠ και η έλλειψη κινήτρων συνέβαλαν στη δημιουργία δυσπιστίας μεταξύ των αλιέων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση των τεχνικών μέτρων, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές και η χρησιμοποίηση μιας οικοσυστημικής προσέγγισης, πρέπει να επιδιώκουν την βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των αλιευτικών και θαλάσσιων πόρων κατά τρόπον που να συνάδει με την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα του τομέα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των στόχων της νέας ΚΑλΠ απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες καινοτομίες που βελτιώνουν την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων συχνά παρεμποδίζονται από την νομοθεσία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στην πολιτική διαχείρισης της αλιείας, και ιδίως της βενθοπελαγικής αλιείας, και, ως εκ τούτου, των τεχνικών μέτρων σε καίριους τομείς όπως η σύνθεση των αλιευμάτων και οι διαστάσεις ματιού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία της αλιείας μικρής κλίμακας για την βιωσιμότητα των παράκτιων κοινοτήτων, και ιδίως για τον ρόλο των γυναικών και των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΑλΠ χρειάζεται ένα διαφοροποιημένο καθεστώς για την αλιεία μικρής κλίμακας στην Ευρώπη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται ένας γενικός ορισμός της έννοιας της αλιείας μικρής κλίμακας, υπό το πρίσμα του ρόλου που διαδραματίζει για την αποκατάσταση των θαλασσών μας και την διατήρηση παραδοσιακών και φιλικών προς το περιβάλλον βιώσιμων πρακτικών και δραστηριοτήτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός των κοινών βασικών αρχών για όλες τις θαλάσσιες λεκάνες μέσω ενός κανονισμού-πλαισίου, ο οποίος θα εγκριθεί με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι απαραίτητος προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των στόχων της ΚΑλΠ στην ΕΕ, να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων και να διευκολυνθεί το έργο της εκτέλεσης και του ελέγχου των τεχνικών μέτρων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία δεν είναι πάντοτε απαραίτητη στην περίπτωση μέτρων που λαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο ή υπόκεινται σε συχνές αλλαγές ή που βασίζονται σε πρότυπα και στόχους που αποφασίσθηκαν από τους συννομοθέτες, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκριση κανόνων που είναι κοινοί σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες και επίσης για μέτρα που περιέχονται σε ειδικούς κανονισμούς ή που δεν είναι πιθανόν να τροποποιηθούν στο άμεσο μέλλον·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειοποίηση πρέπει να διασφαλίσει την προσαρμογή των τεχνικών μέτρων στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε τύπου αλιείας και της εκάστοτε λεκάνης, προσφέροντας ευελιξία και παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· ότι πρέπει να λαμβάνονται πιο απλά τεχνικά μέτρα που θα είναι πιο εύκολο να κατανοηθούν, να εφαρμοσθούν και να επιβληθούν· ότι η θέσπιση τεχνικών μέτρων σε περιφερειακή βάση πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο που έχει συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες στο πλαίσιο της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειοποίηση μπορεί να συμβάλει στην απλούστευση και την ευκολότερη κατανόηση των κανόνων, οι οποίοι έτσι θα γίνονται αποδεκτοί από τον αλιευτικό κλάδο και άλλους ενδιαφερόμενους, πολύ περισσότερο αν ο κλάδος συμμετέχει στη διαδικασία θέσπισής τους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειοποίηση δεν πρέπει να οδηγήσει στην επανεθνικοποίηση, καθώς η εξέλιξη αυτή δεν θα ήταν συμβατή με την ΚΑλΠ, ως κοινή πολιτική στην οποία η ΕΕ διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα λόγω της από κοινού εκμετάλλευσης των πόρων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση τεχνικών μέτρων σε περιφερειακή βάση πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες στο πλαίσιο της νέας ΚΑλΠ, συγκεκριμένα την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή με βάση τις κοινές συστάσεις των ενδιαφερόμενων κρατών μελών που ανταποκρίνονται στα πρότυπα και στους στόχους που αποφασίστηκαν από τους συννομοθέτες, ή, εάν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν υποβάλλουν κοινή σύσταση εντός της ορισθείσας προθεσμίας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οιαδήποτε κατ' εξουσιοδότηση πράξη βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση του πλαισίου τεχνικών μέτρων πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για να συνεχιστεί ο προβληματισμός για την περιφερειοποίηση και να μελετηθούν εναλλακτικές στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες προτάσεις ειδικών κανονισμών που περιέχουν τεχνικά μέτρα (παρασυρόμενα δίχτυα, παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών, αλιεία βαθέων υδάτων) έχουν δημιουργήσει αντιπαραθέσεις· ότι η έγκριση ορισμένων προτάσεων –όπως η πρόταση για την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό– εκκρεμούσε επί τρία και πλέον έτη· ότι οι διαβουλεύσεις που αφορούν την αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα ευρίσκονται επίσης σε αδιέξοδο· ότι έχουν απορριφθεί ορισμένες ειδικές διατάξεις για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων από τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να υπολογίζεται το φαινόμενο της παράνομης αλιείας που συχνά συνοδεύεται από την παράνομη χρήση αλιευτικών εργαλείων και θα πρέπει να προτείνεται μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα που τίθεται από την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ αλιεία)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεχνικά μέτρα που ισχύουν σε κάθε αλιευτική λεκάνη της ΕΕ δεν είναι πάντοτε προσαρμοσμένα στις ανάγκες των καινοτόμων δραστηριοτήτων και των διαφορετικών τοπικών τύπων αλιείας· ότι, υπό το πρίσμα αυτό, οι αλιείς χρειάζονται ορισμένα τεχνικά μέτρα που βασίζονται σε περιφερειακή προσέγγιση, η οποία ανταποκρίνεται στις διαφορετικές συνθήκες εκάστης θαλάσσιας λεκάνης· ότι η διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων με βιώσιμο τρόπο έχει ζωτική σημασία και, εν προκειμένω, η απλούστευση και προσαρμοστικότητα της νομοθεσίας στην πραγματικότητα επί τόπου είναι σημαντική· ότι είναι εξίσου απαραίτητο να ληφθεί δεόντως υπόψη το γεγονός ότι στις αλιευτικές λεκάνες έχουν πρόσβαση και τρίτες χώρες, οι οποίες διαθέτουν πολύ διαφορετικούς κανόνες διατήρησης από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα ευρωπαϊκά ύδατα, και ιδίως στην Μεσόγειο, έχει ζωτική σημασία να θεσπίσουν τα κράτη μέλη τα αναγκαία μέτρα και να συνεργασθούν για τον εντοπισμό των πολιτών εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την ΠΛΑ αλιεία, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό, ότι επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ξηρά και επί του πλοίου·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολυετή σχέδια που θεσπίστηκαν από το 2002 μέχρι το 2009 δεν ήταν όλα εξίσου αποτελεσματικά· ότι νέα πολυετή σχέδια θα εγκριθούν βάσει των νέων κανόνων της ΚΑλΠ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες πρέπει να είναι μέρος της προσπάθειας για την επίτευξη βιωσιμότητας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ εισήγαγε απαιτήσεις εκφόρτωσης και προέβλεψε ευελιξία, εξαιρέσεις και χρηματοδοτική στήριξη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσκολίες κατά την εφαρμογή της απαγόρευσης των απορρίψεων στη μικτή αλιεία που περιλαμβάνει είδη με περιοριστική ποσόστωση είναι αναμενόμενες,

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο συννομοθετεί στον τομέα της αλιείας, με την εξαίρεση των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και των ποσοστώσεων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2009, λόγω της εμπλοκής των προτάσεων στο Συμβούλιο, δεν έχει εγκριθεί κανένα πολυετές σχέδιο·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της διοργανικής ομάδας εργασίας σχετικά με τα πολυετή σχέδια, οι συννομοθέτες αναγνώρισαν ότι είναι σημαντικό να εργαστούν από κοινού για την εξεύρεση ενός ρεαλιστικού τρόπου ανάπτυξης των πολυετών σχεδίων, παρά τις αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την ερμηνεία του νομικού πλαισίου·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολυετή σχέδια πρέπει να αποτελέσουν ένα συγκροτημένο και βιώσιμο πλαίσιο για τη διαχείριση της αλιείας, που θα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά και κοινωνικοοικονομικά ευρήματα, και θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται στην εξέλιξη των αποθεμάτων και σε σχέση με την λήψη ετήσιων αποφάσεων για την χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως κοινά στοιχεία των μελλοντικών πολυετών σχεδίων προσδιορίστηκαν ο στόχος της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και ένα χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή του, ένας προληπτικός μηχανισμός ενεργοποίησης των μέτρων προστασίας, ένας μηχανισμός προσαρμογής στις απρόβλεπτες αλλαγές των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, καθώς επίσης και μια ρήτρα αναθεώρησης·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολυετή σχέδια πρέπει να περιέχουν έναν γενικό στόχο που θα μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα διαχείρισης και βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων· ότι πρέπει να περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες σταθερές επιδόσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες επιστημονικές συμβουλές, κάτι που πρέπει να αποτυπώνεται στις ετήσιες αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες· ότι αυτές οι ετήσιες αποφάσεις θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στην χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 στις υποθέσεις C-103/12, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, και C-165/12, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας αποτελεί προηγούμενο, δεδομένου ότι αποσαφηνίζονται το περιεχόμενο και τα όρια των δύο διαφορετικών νομικών βάσεων που περιέχονται στο άρθρο 43 της ΣΛΕΕ· ότι το άρθρο 43 παράγραφος 3, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ως νομική βάση για τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων, στα πλαίσια των κανονισμών για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο εξέδωσε την 1η Δεκεμβρίου 2015 την απόφασή του για τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-124/13 και C-125/13, Κοινοβούλιο και Επιτροπή κατά Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1243/2012 του Συμβουλίου που τροποποιεί το μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου. Στην υπόθεση αυτή, το Δικαστήριο επιβεβαιώνει, όπως υποστήριζε το Κοινοβούλιο, ότι δεδομένου του στόχου και του περιεχομένου του, ο κανονισμός θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί με βάση το άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, με το Κοινοβούλιο να έχει την ιδιότητα του συννομοθέτη, διότι ο κανονισμός περιέχει πολιτικές επιλογές που έχουν αντίκτυπο στο πολυετές σχέδιο και που, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίες για την επιδίωξη των στόχων της ΚΑλΠ·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον δεν υπάρχουν πολυετή σχέδια, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης μπορεί να τροποποιηθούν στα πλαίσια σχεδίων απορρίψεων που εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις με συστάσεις του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ή, εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν υποβάλει κοινή σύσταση εντός της ορισθείσας προθεσμίας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής· τονίζει τη σημασία τόσο της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών όσο και της τήρησης των επιστημονικών συμβουλών κατά την λήψη αποφάσεων για τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια εκφορτώσεων θα διαδραματίσουν ουσιώδη ρόλο συνεπεία των αλλαγών στις αλιευτικές τεχνικές και, ως εκ τούτου, στην θνησιμότητα λόγω αλιείας και στην βιομάζα των αποθεμάτων αναπαραγωγής, δηλαδή των δύο ποσοτικοποιημένων στόχων στα πλαίσια των πολυετών σχεδίων, πιθανώς λόγω των τροποποιήσεων στα ελάχιστα μεγέθη διατήρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τροποποίηση των ελάχιστων μεγεθών με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σημαίνει αλλαγή των βασικών παραμέτρων των πολυετών σχεδίων από εξωτερικούς παράγοντες·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βούληση των συννομοθετών ήταν οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και η ισχύς τους να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερη των τριών ετών·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το ίδιο είδος, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης μπορούν να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, καθώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ειδών και της αλιείας· και ότι, εφόσον είναι δυνατό, συνιστάται η θέσπιση οριζόντιων αποφάσεων για όλες τις περιοχές με στόχο τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου·

1.  θεωρεί ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η εκτέλεση των στόχων της ΚΑλΠ, τα μελλοντικά τεχνικά μέτρα πρέπει να απλοποιηθούν ώστε να απαλειφθούν τυχόν αντιφάσεις και/ή αλληλεπικαλύψεις, να ενταχθούν σε ένα σαφώς δομημένο νομικό πλαίσιο και να εκπονηθούν με βάση στοιχειοθετημένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουν εξετασθεί από ειδικούς·

2.  θεωρεί αναγκαία την συγκέντρωση περιεκτικού καταλόγου που θα συνοψίζει όλα τα τεχνικά μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη επισκόπηση των πιθανών απλουστεύσεων και διαγραφών σε σχέση με τα μελλοντικά τεχνικά μέτρα·

3.  υποστηρίζει ότι τα τεχνικά μέτρα πρέπει να αναθεωρηθούν με στόχο την εφαρμογή των στόχων της ΚΑλΠ, να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να ελαχιστοποιηθούν οι απορρίψεις και η επίπτωση της αλιείας στο περιβάλλον, να απλοποιηθούν οι τρέχοντες κανόνες, και να βελτιωθεί η επιστημονική τους βάση·

4.  θεωρεί ότι τα τεχνικά μέτρα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε αλιείας και της εκάστοτε περιφέρειας, καθώς με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστούν υψηλότερα ποσοστά τήρησης από τον ενδιαφερόμενο κλάδο·

5.  υποστηρίζει την άποψη ότι η απλοποίηση και περιφερειοποίηση των τεχνικών μέτρων θα πρέπει πάντα να συνάδει με τον πραγματικό σκοπό του κανονισμού για τα τεχνικά μέτρα ο οποίος είναι η ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και του αντίκτυπου στο θαλάσσιο περιβάλλον·

6.  θεωρεί ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των κανόνων της ΚΑλΠ, να αυξηθεί η αποδοχή των κανόνων της από τον αλιευτικό κλάδο και άλλους ενδιαφερόμενους τομείς καθώς και η συμμόρφωση προς αυτούς τους κανόνες, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η συμμετοχή των αλιέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως στα πλαίσια των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων καθώς και να τους παρασχεθούν κίνητρα, όπως στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και άλλων μέσων για την καινοτομία, την κατάρτιση, τον εξοπλισμό και την χρησιμοποίηση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων·

7.  θεωρεί ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα διευκολύνει την περαιτέρω χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι αυξάνουν την επιλεκτικότητα και έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον·

8.  θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν η καινοτομία και η έρευνα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι εφαρμόζεται ορθά η ΚΑλΠ, ιδίως όσον αφορά την εκφόρτωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η επιλεκτικότητα και να εκσυγχρονισθούν οι τεχνικές αλιείας και παρακολούθησης·

9.  πιστεύει ότι η βιώσιμη χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων που έχουν αποδειχθεί πιο επιλεκτικά από ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα, θα πρέπει να επιτραπεί χωρίς περιορισμούς ή χωρίς μη αναγκαίους ποσοτικούς περιορισμούς, να ρυθμίζεται από την νομοθεσία και, σε ό,τι αφορά την περαιτέρω έρευνα, να της δοθεί χρηματοδοτική στήριξη·

10.  θεωρεί αναγκαίο να διατηρηθεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία για την έγκριση των κανόνων που είναι κοινοί για όλες τις θαλάσσιες λεκάνες, περιλαμβανομένης της θέσπισης προτύπων και στόχων για τεχνικά μέτρα, μεταξύ δε αυτών τεχνικά μέτρα που περιέχονται σε ειδικούς κανονισμούς, ή για τεχνικά μέτρα που δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν εντός του προσεχούς μέλλοντος και θεωρεί ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία δεν είναι πάντοτε αναγκαία για μέτρα που εγκρίνονται σε περιφερειακό επίπεδο ή τα οποία είναι πιθανόν να υποστούν συχνές αλλαγές· είναι της γνώμης ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να αξιολογούνται σε τακτική βάση προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι εξακολουθούν να είναι τα κατάλληλα· θεωρεί ότι η συνετή χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων μπορεί να καλύψει αυτήν την ανάγκη για ευελιξία και δυνατότητα ανταπόκρισης· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οιαδήποτε κατ' εξουσιοδότηση πράξη βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας·

11.  συνιστά ότι πρέπει να καθορισθεί ένα σαφές, γενικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τεχνικά μέτρα, το οποίο θα ορίζει περιορισμένο αριθμό μειζόνων διατομεακών αρχών· πιστεύει ότι όλοι εκείνοι οι κανόνες που δεν εφαρμόζονται στην μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών υδάτων δεν θα πρέπει να περιληφθούν σε αυτό το γενικό πλαίσιο αλλά αντίθετα να ενταχθούν στην περιφερειοποίηση·

12.  θεωρεί ότι οποιοδήποτε μέτρο εγκριθεί σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα και να συνάδει με τους στόχους της ΚΑλΠ και την οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ) 2008/56/EΚ·

13.  θεωρεί ότι οι κανόνες σχετικά με τα τεχνικά μέτρα πρέπει να θεσπισθούν μέσω της κατάλληλης χρήσης της διαδικασίας περιφερειοποίησης και να βασίζονται σε κοινές κεντρικές αρχές και ορισμούς, συμπεριλαμβανομένων κοινών στόχων και προτύπων που θα εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ, καθώς και κατάλογο απαγορευμένων ειδών και αλιευτικών εργαλείων, σύνολο ειδικών κανόνων για τις μεγαλύτερες θαλάσσιες λεκάνες και αριθμό ειδικών τεχνικών κανονισμών, ενώ όλα αυτά τα μέτρα θα εγκριθούν με την συνήθη νομοθετική διαδικασία· επισημαίνει ότι η περιφερειοποίηση θα ισχύει για τους κανόνες περιφερειακού χαρακτήρα ή για τους κανόνες που υπόκεινται σε συχνές αλλαγές και θα πρέπει να επαναξιολογείται σε τακτική βάση·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι διατυπωμένος με σαφήνεια ο κανονισμός πλαίσιο για τα νέα τεχνικά μέτρα, πράγμα που θα απαιτήσει σημαντικές διευκρινιστικές προσπάθειες ζητεί κατά συνέπεια να καταργηθούν εκ των προτέρων οι υφιστάμενοι κανονισμοί για τα τεχνικά μέτρα, ιδίως οι κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 850/98 και (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, προκειμένου να τερματισθεί ο πολλαπλασιασμός των κανονισμών·

15.  υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Βασικού Κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί στον κανονισμό για τα τεχνικά μέτρα, να υποβάλουν συστάσεις στην Επιτροπή, και ότι η τελευταία δεν θα είναι σε θέση να εγκρίνει οιαδήποτε πράξη πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας·

16.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν, σε σχέση με τους στόλους της ΕΕ και τις τοπικές κοινότητες, η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των ειδικών κανονισμών που βασίζονται σε τεχνικά μέτρα παράλληλα με την τήρηση των στόχων της ΚΑλΠ και της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική·

17.  πιστεύει ότι τα τεχνικά μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων προκειμένου να προστατεύονται τα ευάλωτα ενδιαιτήματα και θαλάσσια είδη·

18.  πιστεύει ότι τα τεχνικά μέτρα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν θα χρησιμοποιούνται καταστροφικά και μη επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία, και ότι θα απαγορευθεί η γενική χρήση εκρηκτικών και δηλητηριωδών ουσιών·

19.  υποστηρίζει ότι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να θεσπιστεί μια συνεκτική δέσμη τεχνικών μέτρων για κάθε μία από τις λεκάνες, λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους χαρακτηριστικά της κάθε λεκάνης, στις οποίες οι αποφάσεις της Ένωσης μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και την προστασία των οικοσυστημάτων καθώς και στην βιώσιμη διαχείριση των κοινών αλιευτικών αποθεμάτων·

20.  υποστηρίζει ότι, δεδομένης της απαγόρευσης απόρριψης, η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015, και θα εφαρμοσθεί προοδευτικά στα ιχθυαποθέματα έως το 2019, οι διατάξεις για τα τεχνικά μέτρα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο στην εξέλιξη των τύπων αλιείας και να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες στον αλιευτικό τομέα να εφαρμόζει στην πράξη καινοτομίες όσον αφορά μεθόδους επιλεκτικής αλιείας·

21.  πιστεύει ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης συνιστά θεμελιώδη αλλαγή για τους τύπους αλιείας, και ότι ως εκ τούτου τα τεχνικά μέτρα πρέπει να προσαρμοσθούν ώστε να επιτραπεί η εφαρμογή και διευκόλυνση πιο επιλεκτικής αλιείας· συνιστά την εφαρμογή των ακόλουθων τριών μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί αυτό:

   ουσιαστική τροποποίηση, ή ακόμη και ανάκληση των κανόνων που διέπουν τη σύνθεση των αλιευμάτων·
   να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα μεγέθη ματιών·
   να καταστεί δυνατή η διατήρηση διαφόρων τύπων αλιευτικών εργαλείων επί του σκάφους·

22.  λαμβάνει γνώση των δυσκολιών που προκύπτουν από την συνύπαρξη των προδιαγραφών εμπορίας που ορίζονται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2406/96 και των κατώτατων μεγεθών των αλιευμάτων· ζητεί την εναρμόνισή τους με τον νέο κανονισμό πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα·

23.  θεωρεί ότι κατά την αναθεώρηση των τεχνικών μέτρων πρέπει να αξιολογείται η επίπτωσή τους σε σχέση με τη διατήρηση των βιολογικών αποθεμάτων, το θαλάσσιο περιβάλλον, το κόστος εκμετάλλευσης της αλιείας και την αποδοτικότητα της αλιευτικής δραστηριότητας από κοινωνική και επαγγελματική σκοπιά·

24.  υποστηρίζει ότι ο στόχος της διατήρησης που επιδιώκεται με τη νομοθεσία για τα τεχνικά μέτρα μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά με ενέργειες που θα αποβλέπουν στη βελτίωση της διαχείρισης της προσφοράς και της ζήτησης με τη συνδρομή οργανώσεων παραγωγών·

25.  θεωρεί ότι η αλιεία μικρής κλίμακας παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στα εσωτερικά ύδατα των κρατών μελών και των περιφερειών πρέπει να παραμείνει εκτός του συνόλου επιτρεπομένων αλιευμάτων·

26.  θεωρεί ότι τα πολυετή σχέδια διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων στα πλαίσια της ΚΑλΠ, καθώς αποτελούν το πιο ενδεδειγμένο μέσο για τη θέσπιση και εφαρμογή ειδικών τεχνικών μέτρων για διάφορους τύπους αλιείας·

27.  θεωρεί ότι οι συννομοθέτες πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε συμφωνία για τα πολυετή σχέδια λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των οργάνων σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση την αντίστοιχη νομολογία·

28.  θεωρεί ότι τα πολυετή σχέδια πρέπει να αποτελέσουν ένα συγκροτημένο και βιώσιμο πλαίσιο για τη διαχείριση της αλιείας, ότι πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές και στις πιο πρόσφατες διαθέσιμες επιστημονικές και κοινωνικοοικονομικές αναγνωρισμένες από ομοτίμους γνωμοδοτήσεις, και ότι πρέπει να προσαρμόζονται στην εξέλιξη των αποθεμάτων, παρέχοντας ευελιξία για τη λήψη ετήσιων αποφάσεων από το Συμβούλιο σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες· επισημαίνει ότι αυτές οι ετήσιες αποφάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αυστηρά οριοθετημένο πεδίο της κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων και, στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να αποτρέπουν μεγάλες αυξομειώσεις στις αλιευτικές δυνατότητες·

29.  υποστηρίζει ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος στα μελλοντικά πολυετή σχέδια για την αποκατάσταση και διατήρηση των αποθεμάτων σε επίπεδα μεγαλύτερα εκείνων που θα επιτρέψουν την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, συμπεριλαμβανομένου ενός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ενός σημείου αναφοράς διατήρησης των αποθεμάτων για την ενεργοποίηση των μηχανισμών προστασίας τους, ενός μηχανισμού προσαρμογής στις αλλαγές των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, καθώς επίσης μιας ρήτρας αναθεώρησης·

30.  θεωρεί ότι για να αποφευχθούν προβλήματα που προκύπτουν από την υποχρέωση εκφόρτωσης στη μικτή αλιεία, είναι αναγκαία η βελτίωση της επιλεκτικότητας και η ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων· θεωρεί σκόπιμο να αναζητηθούν τρόποι εκμετάλλευσης της δυνατότητας να εγκριθούν μέτρα ευελιξίας και να χρησιμοποιηθούν τα επιστημονικά καθορισμένα όρια θνησιμότητας λόγω αλιείας για τον ορισμό των συνολικών επιτρεπομένων αλιευμάτων·

31.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην κατάρτιση και εκτέλεση πολυετών σχεδίων μέσω των γνωμοδοτικών συμβουλίων, καθώς και σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν την περιφερειοποίηση·

32.  εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τα σχέδια απορρίψεων και να διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οιαδήποτε πράξη εάν το κρίνει αναγκαίο·

33.  θεωρεί ότι η προσωρινή ισχύς των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με τα σχέδια εκφορτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το όριο των τριών ετών και ότι πρέπει να αντικατασταθούν, ανάλογα με την περίπτωση, από ένα πολυετές σχέδιο· ότι, για τον σκοπό αυτό, τα πολυετή σχέδια πρέπει να θεσπιστούν το συντομότερο δυνατό·

34.  είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης, οι αποφάσεις για τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για κάθε είδος πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές συμβουλές· τονίζει την ανάγκη να αποφευχθούν οι εμπορικές παρατυπίες ή οι απάτες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου