Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2939(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1336/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1336/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0448

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 385kWORD 69k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού
P8_TA(2015)0448B8-1336/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2015)07555),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2015 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2015 επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 210,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 15 Δεκεμβρίου 2015,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες 2014/23/ΕΕ(3) και 2014/24/ΕΕ(4), τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 18 Απριλίου 2016, κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση τόσο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 όσο και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τις συμβάσεις που συνάπτονται για ίδιο λογαριασμό·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 τροποποιήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2015 από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος τον ευθυγράμμισε με τις προαναφερθείσες οδηγίες και τον έθεσε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (C(2015)07555) με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η αντίστοιχη επικαιροποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής μπορεί να εφαρμόζεται από την έναρξη του οικονομικού έτους, εξασφαλίζοντας σαφή μετάβαση στους νέους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες και τις συμβάσεις παραχώρησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 210 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατʼ εξουσιοδότηση πράξεις, ο κατʼ εξουσιοδότηση κανονισμός (C(2015)07555) μπορεί κατ’ αρχήν να τεθεί σε ισχύ μόνον στο τέλος της περιόδου ενδελεχούς εξέτασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που διαρκεί δύο μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης – δηλ. έως τις 30 Δεκεμβρίου 2015 – και μπορεί να παραταθεί κατά άλλους δύο μήνες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο στις 12 Νοεμβρίου 2015, σε περίπτωση που δεν προτίθεται να προβάλει αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, να ενημερώσει την Επιτροπή αναλόγως το αργότερο στις 21 Δεκεμβρίου 2015, δεδομένου ότι για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη δημοσίευση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στην Επίσημη Εφημερίδα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και με τον τρόπο αυτό να διασφαλιστεί η έναρξη της ισχύος της την 1η Ιανουαρίου 2016 όπως προβλέπεται, θα πρέπει να έχει διαβιβαστεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων έως τις 21 Δεκεμβρίου 2015·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 286 της 30.10.2015, σ. 1.
(3) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
(4) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου