Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2939(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1336/2015

Ingivna texter :

B8-1336/2015

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2015)0448

Antagna texter
PDF 242kWORD 294k
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg
Beslut att inte invända mot en delegerad akt: tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen
P8_TA(2015)0448B8-1336/2015

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 oktober 2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2015)07555),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 12 november 2015, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 27 november 2015 från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget(1), särskilt artikel 210,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28 oktober 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(2),

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 15 december 2015.

A.  Direktiven 2014/23/EU(3) och 2014/24/EU(4), som medlemsstaterna har till den 18 april 2016 på sig att införa i sin nationella lagstiftning, innebär att såväl förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 som kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 måste ändras när det gäller EU-institutionernas upphandlingsförfaranden och kontrakt som tilldelas för egen räkning.

B.  Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ändrades därför den 28 oktober 2015 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929) och anpassade därmed till ovannämnda direktiv och trädde i kraft den 30 oktober 2015.

C.  Den 30 oktober 2015 antog kommissionen den delegerade förordningen C(2015)07555 för att kunna se till att motsvarande uppdatering av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 kan gälla från början av budgetåret, och därmed skapa en skarp övergång till de nya reglerna för EU:s offentliga upphandling och tilldelning av koncessioner.

D.  Enligt artikel 210 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, där kommissionen ges befogenhet att anta sådana delegerade akter, kan delegerad förordning C(2015)07555 i princip träda i kraft endast efter parlamentets och rådets granskningsperiod, som löper i två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet – dvs. till den 30 december 2015 – och kan förlängas med ytterligare två månader.

E.  Den 12 november 2015 uppmanade kommissionen parlamentet att, såvida det inte avsåg att invända mot den delegerade akten, meddela kommissionen detta senast den 21 december 2015, eftersom akten måste skickas till publikationsbyrån senast den 21 december 2015 för att kunna publiceras i officiella tidningen före den 31 december 2015, och därmed träda i kraft den 1 januari 2016 som planerat.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen (EU) nr C(2015)/07555.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 286, 30.10.2015, s. 1.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy