Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2940(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1337/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1337/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0449

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 386kWORD 73k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 110/2014 σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2015)07554),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2015 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2015 επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 210,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 15 Δεκεμβρίου 2015,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χωριστή απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού(3), τα τρία θεσμικά όργανα δήλωσαν ιδιαίτερα την πρόθεσή τους να «προτείνουν σχετικές τροποποιήσεις των άρθρων 209 και 60 παράγραφος 7 του δημοσιονομικού κανονισμού στο πλαίσιο της μελλοντικής επανεξέτασης του δημοσιονομικού κανονισμού»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 τροποποιήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2015 από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929, ο οποίος, εκτός από την ευθυγράμμισή του με τις οδηγίες 2014/23/ΕΕ(4) και 2014/24/ΕΕ(5) και την ενίσχυση του συστήματος προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ, τροποποίησε τα άρθρα 209 και 60, ευθυγραμμίζοντας τους κανόνες για την απαλλαγή, τον εξωτερικό έλεγχο και την υποβολή ετήσιας έκθεσης των οργανισμών που ασκούν τη δραστηριότητά τους δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού με εκείνους που ισχύουν για τους οργανισμούς που ασκούν τη δραστηριότητά τους δυνάμει του άρθρου 208·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (C(2015)07554) για την επικαιροποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 110/2014 σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ευθυγραμμίζοντάς τον προς τις αντίστοιχες διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 που ισχύει για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού) με σκοπό να τεθεί σε ισχύ από την αρχή του οικονομικού έτους, διασφαλίζοντας σαφή μετάβαση στους νέους κανόνες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 210 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατʼ εξουσιοδότηση πράξεις, ο κατʼ εξουσιοδότηση κανονισμός (C(2015)07554) μπορεί κατ’ αρχήν να τεθεί σε ισχύ μόνον στο τέλος της περιόδου ενδελεχούς εξέτασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που διαρκεί δύο μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης – δηλαδή έως τις 30 Δεκεμβρίου 2015 – και μπορεί να παραταθεί κατά άλλους δύο μήνες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο στις 12 Νοεμβρίου 2015, σε περίπτωση που δεν προτίθεται να προβάλει αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, να ενημερώσει την Επιτροπή αναλόγως το αργότερο στις 21 Δεκεμβρίου 2015, δεδομένου ότι για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη δημοσίευση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στην Επίσημη Εφημερίδα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και με τον τρόπο αυτό να διασφαλιστεί η έναρξη της ισχύος της την 1η Ιανουαρίου 2016 όπως προβλέπεται, θα πρέπει να έχει διαβιβαστεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων έως τις 21 Δεκεμβρίου 2015·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 286 της 30.10.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ L 163 της 29.5.2014, σ. 21.
(4) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
(5) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου