Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2940(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1337/2015

Esitatud tekstid :

B8-1337/2015

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0449

Vastuvõetud tekstid
PDF 243kWORD 64k
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmäärus
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. oktoobri 2015. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2015)07554),

–  võttes arvesse komisjoni 12. novembri 2015. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni 27. novembri 2015. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(1), eriti selle artiklit 210,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/1929, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012(2),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 15. detsembril 2015, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduses ühisettevõtete eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta vastavalt finantsmääruse artiklile 209(3), kinnitasid kolm institutsiooni eeskätt, et nad kavatsevad „esitada tulevikus finantsmääruse läbivaatamisel ettepaneku asjakohaste muudatuste tegemise kohta finantsmääruse artiklis 209 ja artikli 60 lõikes 7”;

B.  arvestades, et määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 muudeti 28. oktoobril 2015. aastal määrusega (EL, Euratom) 2015/1929, millega lisaks kooskõlla viimisele direktiividega 2014/23/EL(4) ja 2014/24/EL(5) ning ELi eelarve kaitsmise süsteemi tugevdamisele muudeti selle artikleid 209 ja 60, millega ühtlustati finantsmääruse artikli 209 kohaste asutuste ja artikli 208 kohaste asutuste eelarvele heakskiidu andmist, välisauditit ja iga-aastast aruandlust käsitlevaid õigusnorme;

C.  arvestades, et komisjon võttis 30. oktoobril 2015. aastal vastu delegeeritud määruse (C(2015)07554), millega ajakohastatakse delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta (viies selle kooskõlla finantsmääruse artiklis 208 osutatud asutustele kohaldatava delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 asjaomaste sätetega), mille eesmärk kohaldada delegeeritud määrust eelarveaasta algusest peale, tagades sellega selge ülemineku uutele õigusnormidele;

D.  arvestades, et vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklile 210, millega antakse komisjonile õigus võtta vastu selliseid delegeeritud õigusakte, võib delegeeritud määrus (C(2015)07554) põhimõtteliselt jõustuda alles pärast seda, kui on lõppenud Euroopa Parlamendi ja nõukogu kontrolliperiood, mis kestab kaks kuud teatamise kuupäevast arvates, st kuni 30. detsembrini 2015 ja seda võib pikendada veel kaheks kuuks;

E.  arvestades siiski, et komisjon palus 12. novembril 2015 Euroopa Parlamenti teavitada komisjoni hiljemalt 21. detsembril 2015 kavatsusest esitada delegeeritud õigusaktile vastuväiteid, sest delegeeritud õigusakti õigeaegseks avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas enne 31. detsembrit 2015 ja selle kavandatud jõustumise tagamiseks 1. jaanuaril 2016 tuleb delegeeritud õigusakt edastada Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele 21. detsembriks 2015;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 286, 30.10.2015, lk 1.
(3) ELT L 163, 29.5.2014, lk 21.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika