Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2940(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1337/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1337/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0449

Hyväksytyt tekstit
PDF 239kWORD 64k
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetus
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014 muuttamisesta 30. lokakuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2015)07554),

–  ottaa huomioon komission 12. marraskuuta 2015 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan 27. marraskuuta 2015 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1), ja erityisesti sen 210 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta 28. lokakuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/1929(2),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyy 15. joulukuuta 2015, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisessä lausumassa varainhoitoasetuksen 209 artiklassa tarkoitetusta yhteisyritysten erillisestä vastuuvapausmenettelystä(3) nämä kolme toimielintä totesivat erityisesti, että ne aikovat "ehdottaa asiaankuuluvia muutoksia varainhoitoasetuksen 209 artiklaan ja 60 artiklan 7 kohtaan varainhoitoasetuksen tulevassa tarkistuksessa";

B.  ottaa huomioon, että asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 muutettiin 28. lokakuuta 2015 asetuksella (EU, Euratom) 2015/1929, millä sen lisäksi, että asetus mukautettiin direktiiveihin 2014/23/EU(4) ja 2014/24/EU(5) ja että vahvistettiin EU:n talousarvion suojajärjestelmää, myös muutettiin asetuksen 209 ja 60 artiklaa ja mukautettiin varainhoitoasetuksen 209 artiklassa tarkoitettujen elinten vastuuvapautta, ulkoista tarkastusta ja vuotuista raportointia koskevat säännöt 208 artiklassa tarkoitettujen elinten vastaaviin sääntöihin;

C.  ottaa huomioon, että komissio antoi 30. lokakuuta 2015 delegoidun asetuksen (C(2015)07554), jolla päivitettiin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta annettu delegoitu asetus (EU) N:o 110/2014 (ja mukautettiin se delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 vastaaviin säännöksiin, joita sovelletaan varainhoitoasetuksen 208 artiklassa tarkoitettuihin elimiin), tarkoituksena soveltaa päivitettyä asetusta varainhoitovuoden alusta lähtien ja näin varmistaa selkeä siirtymä uusiin sääntöihin;

D.  ottaa huomioon, että delegoitu asetus (C(2015)07554) voi asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 210 artiklan, jossa komissiolle siirretään valta antaa tällaisia delegoituja säädöksiä, mukaisesti tulla periaatteessa voimaan ainoastaan parlamentin ja neuvoston tarkasteluajan päätyttyä ja että tämä tarkasteluaika kestää kaksi kuukautta siitä, kun asianomainen asetus on annettu tiedoksi, eli 30. joulukuuta 2015 asti ja että sitä voidaan jatkaa kahdella kuukaudella;

E.  ottaa huomioon, että komissio on kuitenkin pyytänyt parlamentilta 12. marraskuuta 2015, että jos parlamentti ei aio vastustaa delegoitua säädöstä, se ilmoittaisi tästä komissiolle viimeistään 21. joulukuuta 2015, koska jotta varmistettaisiin säädöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä hyvissä ajoin ennen 31. joulukuuta 2015 ja siten delegoidun säädöksen voimaantulo 1. tammikuuta 2016 niin kuin on tarkoitus, säädös olisi toimitettava julkaisutoimistoon 21. joulukuuta 2015 mennessä;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 286, 30.10.2015, s. 1.
(3)EUVL L 163, 29.5.2014, s. 21.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö