Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2940(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1337/2015

Pateikti tekstai :

B8-1337/2015

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0449

Priimti tekstai
PDF 251kWORD 68k
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: pavyzdinis finansinis reglamentas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2015 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2015)07554),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2015 m. lapkričio 12 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto ir Biudžeto kontrolės komiteto 2015 m. lapkričio 27 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 210 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2015/1929, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(2),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto rekomendaciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2015 m. gruodžio 15 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi bendrame Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškime dėl bendrosioms įmonėms taikomo atskiro biudžeto įvykdymo patvirtinimo pagal Finansinio reglamento 209 straipsnį(3) trys institucijos visų pirma pareiškė, kad atlikdamos „būsimą Finansinio reglamento peržiūrą ketina pasiūlyti atitinkamus Finansinio reglamento 209 straipsnio ir 60 straipsnio 7 dalies patikslinimus“;

B.  kadangi Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 2015 m. spalio 28 d. buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 2015/1929, kuris, siekiant papildomai jį suderinti su direktyvomis Nr. 2014/23/EU(4) ir 2014/24/EU(5) ir sustiprinti ES biudžeto apsaugos sistemą, iš dalies pakeitė jo 209 ir 60 straipsnius, suderindamas įstaigų, veikiančių pagal finansinio reglamento 209 straipsnį, biudžeto įvykdymo patvirtinimo, išorinio audito ir metinių ataskaitų taisykles su įmonių, veikiančių pagal 208 straipsnį, taisyklėmis;

C.  kadangi 2015 m. spalio 30 d. Komisija priėmė deleguotąjį reglamentą (C(2015)07554), kuriuo atnaujinamas deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje (suderinant jį su atitinkamomis deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013, taikomo įstaigoms, nurodytoms finansinio reglamento 208 straipsnyje, nuostatomis), siekdama, kad jis būtų taikomas nuo finansinių metų pradžios, užtikrinant aiškiai apibrėžtą perėjimą prie naujų taisyklių;

D.  kadangi pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, kuriuo Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti tokį deleguotąjį aktą, 210 straipsnį deleguotasis reglamentas (C(2015)07554) iš esmės gali įsigalioti tik pasibaigus Parlamento ir Tarybos tikrinimo laikotarpiui, kuris tęsiasi du mėnesius nuo pranešimo dienos, t. y. iki 2015 m. gruodžio 30 d., ir gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais;

E.  kadangi vis dėlto Komisija 2015 m. lapkričio 12 d. paprašė Parlamento, jei jis neketina pareikšti prieštaravimo deleguotajam aktui, pranešti apie tai Komisijai vėliausiai 2015 m. gruodžio 21 d., nes norint užtikrinti, kad jis būtų laiku iki 2015 m. gruodžio 31 d. paskelbtas Oficialiajame leidinyje ir, kaip numatyta, būtų užtikrintas deleguotojo akto įsigaliojimas 2016 m. sausio 1 d., jis turėtų būti perduotas Leidinių biurui iki 2015 m. gruodžio 21 d.;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 286, 2015 10 30, p. 1.
(3) OL L 163, 2014 5 29, p. 21.
(4) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).
(5) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

Teisinė informacija - Privatumo politika