Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2940(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1337/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1337/2015

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0449

Pieņemtie teksti
PDF 394kWORD 70k
Trešdiena, 2015. gada 16. decembris - Strasbūra
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: finanšu paraugregula publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2015. gada 30. oktobra deleģēto regulu, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2015)07554),

–  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 12. novembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas 2015. gada 27. novembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1), un jo īpaši tās 210. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 28. oktobra Regulu (ES, Euratom) 2015/1929, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(2),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi tā Reglamenta 105. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kas beidzās 2015. gada 15. decembrī,

A.  tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā paziņojumā par atsevišķu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru kopuzņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu(3) šīs trīs iestādes ir īpaši paziņojušas savu nodomu “turpmākā Finanšu regulas pārskatīšanā ierosināt attiecīgus grozījumus Finanšu regulas 209. pantā un 60. panta 7. punktā”;

B.  tā kā 2015. gada 28. oktobrī Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 tika grozīta ar Regulu (ES, Euratom) 2015/1929, kas to ne tikai saskaņoja ar Direktīvu 2014/23/ES(4) un 2014/24/ES(5) un nostiprināja ES budžeta aizsardzības sistēmu, bet arī grozīja minētās regulas 209. un 60. pantu, saskaņojot struktūru, kas darbojas saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu, noteikumus par budžeta izpildes apstiprināšanu, ārējām revīzijām un gada pārskatu sniegšanu ar to struktūru noteikumiem, kuras darbojas saskaņā ar 208. pantu;

C.  tā kā Komisija 2015. gada 30. oktobrī pieņēma deleģēto regulu (C(2015)07554), ar kuru tiek atjaunināta Deleģētā regula (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (saskaņojot to ar attiecīgiem noteikumiem Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1271/2013, kura attiecas uz struktūrām, kas minētas Finanšu regulas 208. pantā), lai to varētu piemērot no finanšu gada sākuma, nodrošinot skaidru pāreju uz jaunajiem noteikumiem;

D.  tā kā saskaņā ar 210. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012, ar kuru Komisija tiek pilnvarota pieņemt šādus deleģētos aktus, deleģētā regula (C(2015)07554) principā var stāties spēkā tikai tad, kad ir beidzies Parlamenta un Padomes veiktās pārbaudes periods, kas ilgst divus mēnešus, sākot no paziņošanas datuma, t. i., līdz 2015. gada 30. decembrim, un kuru var pagarināt vēl par diviem mēnešiem;

E.  tā kā Komisija 2015. gada 12. novembrī tomēr lūdza Parlamentu, ja tas neplāno izteikt iebildumus pret deleģēto aktu, ne vēlāk kā 2015. gada 21. decembrī attiecīgi informēt Komisiju, jo, lai nodrošinātu publicēšanu Oficiālajā Vēstnesī līdz 2015. gada 31. decembrim un tādējādi nodrošinātu deleģētā akta stāšanos spēkā 2016. gada 1. janvārī, kā tas plānots, tas ir jānosūta Publikāciju birojam līdz 2015. gada 21. decembrim,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 286, 30.10.2015., 1. lpp.
(3) OV L 163, 29.5.2014., 21. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika