Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2940(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1337/2015

Ingivna texter :

B8-1337/2015

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2015)0449

Antagna texter
PDF 245kWORD 64k
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg
Beslut att inte invända mot en delegerad akt: modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 oktober 2015 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning C(2015)07554),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 12 november 2015, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 27 november 2015 från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget(1), och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, särskilt artikel 210,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1929 av den 28 oktober 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(2),

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 15 december 2015.

A.  I ett gemensamt uttalande om separat ansvarsfrihet för gemensamma företag enligt artikel 209 i budgetförordningen(3) fastställde Europaparlamentet, rådet och kommissionen framför allt sin avsikt att ”föreslå relevanta ändringar av artiklarna 209 och 60.7 i budgetförordningen i samband med den framtida översynen av budgetförordningen”.

B.  Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ändrades den 28 oktober 2015 genom förordning (EU, Euratom) 2015/1929 vilket, utöver att anpassa förordningen till direktiven 2014/23/EU(4) och 2014/24/EU(5) och stärka systemet för skydd av EU:s budget, innebar att artiklarna 209 och 60 i förordningen ändrades för att harmonisera bestämmelserna om ansvarsfrihet, externrevision och årsrapportering för de organ som bedriver verksamhet med stöd av artikel 209 i budgetförordningen med bestämmelserna för de organ som bedriver verksamhet med stöd av artikel 208.

C.  Den 30 oktober 2015 antog kommissionen delegerad förordning C(2015)07554 för att uppdatera delegerad förordning (EU) nr 110/2014 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (därmed anpassades den till motsvarande bestämmelser i delegerad förordning (EU) nr 1271/2013 som gäller för de organ som avses i artikel 208 i budgetförordningen) och avsåg att denna skulle gälla från början av budgetåret och därmed säkerställa en skarp övergång till de nya bestämmelserna.

D.  Enligt artikel 210 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, där kommissionen ges befogenhet att anta sådana delegerade akter, kan delegerad förordning C(2015)07554 i princip träda i kraft endast efter parlamentets och rådets granskningsperiod, som löper i två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet – dvs. till den 30 december 2015 – och kan förlängas med ytterligare två månader.

E.  Den 12 november 2015 uppmanade kommissionen parlamentet att, såvida det inte avsåg att invända mot den delegerade akten, meddela kommissionen detta senast den 21 december 2015, eftersom akten måste skickas till publikationsbyrån senast den 21 december 2015 för att kunna publiceras i officiella tidningen före den 31 december 2015, och därmed träda i kraft den 1 januari 2016 som planerat.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 286, 30.10.2015, s. 1.
(3) EUT L 163, 29.5.2014, s. 21.
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy