Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0903(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0347/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0347/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0450

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 383kWORD 64k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
P8_TA(2015)0450A8-0347/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) (C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, για παράταση της θητείας του προέδρου της ΕΑΤ για μία ακόμη πενταετία (C8-0313/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0347/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος πρόεδρος της ΕΑΤ διορίστηκε από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ το 2011, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, για περίοδο πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 προβλέπει ότι το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ, αφού λάβει υπόψη την αποτίμηση που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, μπορεί να παρατείνει τη θητεία του προέδρου της ΕΑΤ άπαξ, με την επιφύλαξη επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ πρότεινε να παραταθεί η θητεία του Andrea Enria, νυν προέδρου της ΕΤΑ, για μία ακόμη πενταετία, και ενημέρωσε σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Andrea Enria, νυν πρόεδρο της ΕΑΤ, κατά την οποία εκείνος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση για την παράταση της θητείας του Andrea Enria ως προέδρου της ΕΑΤ για μία ακόμη πενταετία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΑΤ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου