Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0905(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0346/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0346/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0452

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 384kWORD 63k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
P8_TA(2015)0452A8-0346/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), της 24ης Σεπτεμβρίου 2015, για παράταση της θητείας του προέδρου της ΕΑΚΑΑ για μία ακόμη πενταετία (C8-0315/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0346/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος πρόεδρος της ΕΑΚΑΑ διορίστηκε από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΚΑΑ το 2011, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, για περίοδο πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 προβλέπει ότι το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΚΑΑ, αφού λάβει υπόψη την αποτίμηση που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, μπορεί να παρατείνει τη θητεία του προέδρου της ΕΑΚΑΑ άπαξ, με την επιφύλαξη επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΚΑΑ πρότεινε να παραταθεί η θητεία του Steven Maijoor, νυν προέδρου της ΕΑΚΑΑ, για μία ακόμη πενταετία, και ενημέρωσε σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Steven Maijoor, νυν πρόεδρο της ΕΑΚΑΑ, κατά την οποία εκείνος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση για την παράταση της θητείας του Steven Maijoor ως προέδρου της ΕΑΚΑΑ για μία ακόμη πενταετία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΑΚΑΑ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου