Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2295(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0363/2015

Indgivne tekster :

A8-0363/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0454

Vedtagne tekster
PDF 269kWORD 75k
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/006 – IE/PWA International, fra Irland) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0363/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Irland har indsendt ansøgning EGF/2015/006 IE/PWA International om økonomisk støtte fra EGF som følge af 108 afskedigelser i PWA International Ltd (PWAI), der er aktiv i NACE rev. 2 hovedgruppe 33 ("Reparation og installation af maskiner og udstyr")(4) i NUTS niveau 2-regionen i det sydlige og østlige Irland, og at alle afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen ikke opfylder de traditionelle kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen med hensyn til antal afskedigelser, og er indgivet i henhold til interventionskriterierne i artikel 4, stk. 2, i forordningen, som giver mulighed for undtagelse under særlige omstændigheder;

1.  er enig med Kommissionen i, at de argumenter, som Irland har fremsat, er "særlige omstændigheder", og at Irland derfor er berettiget til økonomisk støtte på 442 293 EUR i henhold til ovennævnte forordning;

2.  bemærker, at de irske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 19. juni 2015, og at Kommissionens vurdering heraf var afsluttet den 6. november 2015; glæder sig over den hurtige vurderingsperiode på under fem måneder;

3.  bemærker, at PWAI blev etableret i 1989 i Rathcole, Co Dublin som en joint venture mellem United Technologies Corporation og Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  bemærker, at Irland specialiserede sig i sektoren for vedligeholdelse, reparation og eftersyn (MRO) i 1990'erne, hvilket var en fordel for landet på det tidspunkt, men som gjorde det særligt sårbart over for den seneste tendens med at placere MRO-aktiviteter i nærheden af centre for global luftfartsekspansion, dvs. i Asien, og over for de negative virkninger af globale handelsaftaler; mener, at eksistensen af to irske EGF-ansøgninger inden for sektoren for reparation og installation af maskiner og udstyr(5) er et tegn på denne sårbarhed; bemærker også, at MRO-aktiviteter er blevet hårdt ramt i Europa, navnlig i Irland, med lukningen af SR Technics i 2009 og lukningen af Lufthansa Technik Airmotive Ireland i 2014, som medførte, at omkring 1 520 arbejdspladser gik tabt;

5.  bemærker, at selv om arbejdsløshedsprocenten i det sydlige Dublin (11,61 %) kun er lidt højere end det nationale gennemsnit (10,83 %) dækker disse tal over isolerede områder med betydelige lokale skævheder, og at lukningen af PWAI har haft en betydelig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale, regionale eller nationale økonomi som følge af den allerede vanskelige situation i området, kombineret med den kumulative virkning af tre store lukninger i MRO-sektoren inden for en kort periode;

6.  er enig i, at den allerede vanskelige situation i området, kombineret med den kumulative virkning af tre store lukninger i MRO-sektoren inden for en kort periode, og at det forhold, at der ikke længere findes nogen arbejdsgivere i denne sektor i Irland, kan bruges som en begrundelse for undtagelsen for tærsklen på 500 afskedigelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen; gentager i denne forbindelse sin henstilling til Kommissionen om enten at præcisere undtagelseskriterierne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen eller nedsætte tærsklen på 500 afskedigede arbejdstagere;

7.  glæder sig over, at de irske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 22. maj 2015 længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

8.  glæder sig endvidere over, at 108 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), og som på tidspunktet for ansøgningens indgivelse var under 25 år, også vil have adgang til individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF;

9.  bemærker, at Irland planlægger fem typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, nemlig i) vejledning og karriereplanlægning og udvikling, ii) EGF-uddannelsesstøtte, iii) programmer for erhvervsuddannelse og yderligere almen uddannelse, iv) programmer for videregående uddannelser og v) tidsbegrænsede tilskud; henstiller til, at dette EGF-program følger et program svarende til EGF-programmet for SR Technics, der gav positive resultater, idet 53,45 % af modtagerne var tilbage i beskæftigelse i september 2012, dvs. mindre end 12 måneder efter programmets afslutning; bemærker, at udgifterne til disse foranstaltninger vil være støtteberettigede til økonomisk støtte fra EGF fra den 22. maj 2014 til den 19. juni 2017;

10.  ser med tilfredshed på de forskellige uddannelsesmuligheder, som skal tilbydes støttemodtagerne; bemærker, at virksomhedsstøtte og støtte til etablering af selvstændig virksomhed kun vil blive tilbudt et begrænset antal støttemodtagere;

11.  noterer sig, at myndighederne anslår, at 24,81 % af omkostningerne vil blive anvendt til tidsbegrænsede tilskud, hvilket fortsat er væsentlig lavere end de maksimalt tilladte 35 %;

12.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med arbejdsmarkedets parter;

13.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, som støttes af EGF, i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

14.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

15.  understreger, at de irske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

16.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

17.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at handelspolitiske beslutninger behandles på baggrund af deres potentielle indvirkning på Unionens arbejdsmarked;

18.  beklager, at forslaget om mobilisering af EGF blot omfatter 108 afskedigede arbejdstagere, som skal kunne opnå støtte fra instrumentet, og påpeger, at en bredere fortolkning af artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen måske ikke er hensigtsmæssig;

19.  bemærker, at dette forslag tager sigte på at mobilisere EGF til det mindste antal afskedigede arbejdstagere, der er foreslået hidtil;

20.  bemærker, at næsten 80 % af de afskedigede arbejdstagere er mellem 30 og 54 år og derfor udgør en særdeles beskæftigelsesegnet gruppe med lavere risiko for langtidsledighed;

21.  påpeger, at alle 108 afskedigelser er foretaget inden for den økonomiske sektor, som er klassificeret som "reparation og installation af maskiner og udstyr" og mere specifikt luftfartsjetmotorer, hvilket vil sige, at der er tale om kvalificerede arbejdstagere, som er i stand til at tilpasse sig arbejdsmarkedet;

22.  understreger, at afskedigelserne fandt sted i Rathcoole, som ligger i nærheden af Dublin, et økonomisk og industrielt center, hvor der registreres faldende arbejdsløshed, stigende erhvervsaktivitet og generel økonomisk vækst;

23.  henleder opmærksomheden på, at enhver henvisning til ansøgning EGF/2009/021 IE/SR Technics er for vidtgående, da den pågældende sag går tilbage til 2009;

24.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

25.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) og EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

(ansøgning fra Irland – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) nr. 2015/2458).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik