Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2295(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0363/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0363/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0454

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 439kWORD 91k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από την Ιρλανδία - EGF/2015/006 IE/PWA International
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/006 - IE/PWA International, από την Ιρλανδία) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0363/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/006 IE/PWA International για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις 108 απολύσεις στην PWA International Ltd (PWAI), που δραστηριοποιείται στον κλάδο 33 της NACE αναθ. 2 («Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού»)(4) στην επιπέδου 2 NUTS περιφέρεια της Νότιας και Ανατολικής Ιρλανδίας, και ότι αναμένεται πως όλοι οι απολυμένοι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση δεν πληροί τα παραδοσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό του ΕΤΠ, όσον αφορά τον αριθμό των απολύσεων, και έχει υποβληθεί στη βάση των κριτηρίων παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, που επιτρέπει παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα επιχειρήματα που διατύπωσε η Ιρλανδία πράγματι μπορούν να χαρακτηριστούν «εξαιρετικές περιστάσεις» και ότι, ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 442 293 EUR δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Ιουνίου 2015 και ότι η αξιολόγησή της ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 2015· εκφράζει ικανοποίηση για τη σύντομη περίοδο αξιολόγησης, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από πέντε μήνες·

3.  σημειώνει ότι η PWAI ιδρύθηκε το 1989 στο Rathcoole, Co Dublin, ως κοινοπραξία μεταξύ της United Technologies Corporation και της Lufthansa Technik Airmotive Ireland·

4.  σημειώνει ότι η Ιρλανδία είχε ειδικευτεί, κατά τη δεκαετία του 1990, στον τομέα της συντήρησης, επισκευής και γενικής επισκευής (MRO), που εκείνη την εποχή λειτουργούσε καλά, αλλά επλήγη σημαντικά από την τρέχουσα τάση να τοποθετούνται τα κέντρα αυτά κοντά σε περιοχές παγκόσμιας ανάπτυξης της αεροπορικής δραστηριότητας, όπως η Ασία, καθώς και από τις αρνητικές επιπτώσεις των παγκόσμιων εμπορικών συμφωνιών· θεωρεί την ύπαρξη άλλων δύο αιτήσεων της Ιρλανδίας προς το ΕΤΠ στον τομέα «Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού»(5) ως απόδειξη της αδυναμίας αυτής· σημειώνει επίσης ότι οι δραστηριότητες MRO έχουν πληγεί σοβαρά στην Ευρώπη, ειδικά στην Ιρλανδία, με το κλείσιμο της SR Technics το 2009 και της Lufthansa Technik Airmotive Ireland το 2014, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 1520 θέσεων εργασίας·

5.  σημειώνει ότι, παρά το γεγονός πως το ποσοστό ανεργίας της περιοχής του Νότιου Δουβλίνου (11,61%) είναι ελάχιστα μόνο υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο (10,83%), οι αριθμοί αυτοί αποκρύπτουν σημαντικά μειονεκτικούς θύλακες, και ότι το κλείσιμο της PWAI είχε σοβαρή επίπτωση στην απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία, με δεδομένη την προϋπάρχουσα δυσμενή κατάσταση στην περιοχή, σε συνδυασμό με το συσσωρευμένο αποτέλεσμα του κλεισίματος τριών σημαντικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν σε μικρό χρονικό διάστημα·

6.  συμφωνεί ότι η προϋπάρχουσα δυσμενής κατάσταση στην περιοχή, σε συνδυασμό με το συσσωρευμένο αποτέλεσμα του κλεισίματος τριών σημαντικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και το γεγονός ότι δεν απομένουν πλέον εργοδότες στον τομέα MRO στην Ιρλανδία, μπορεί να δικαιολογούν την παρέκκλιση από το όριο των 500 απολύσεων που τίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ· επαναλαμβάνει, στην κατεύθυνση αυτήν, τη σύστασή του προς την Επιτροπή είτε να αποσαφηνίσει τα κριτήρια παρέκκλισης του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ είτε να χαμηλώσει το όριο των 500 απολύσεων·

7.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι ιρλανδικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους στις 22 Μαΐου 2015, πολύ πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

8.  επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι 108 νέοι κάτω των 25 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης θα έχουν επίσης πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ·

9.  σημειώνει ότι η Ιρλανδία σχεδιάζει πέντε ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) καθοδήγηση και σχεδιασμός και ανάπτυξη σταδιοδρομίας, ii) επιδοτήσεις κατάρτισης του ΕΤΠ, iii) προγράμματα κατάρτισης και συμπληρωματικής εκπαίδευσης, iv) προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και v) χρονικά περιορισμένα επιδόματα· συνιστά το πρόγραμμα αυτό του ΕΤΠ να είναι παρόμοιο με το πρόγραμμα του ΕΤΠ για την SR Technics, που είχε θετικά αποτελέσματα, αφού το 53,45% των δικαιούχων του είχε επιστρέψει στην εργασία τον Σεπτέμβριο του 2012, λιγότερο από 12 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος· σημειώνει ότι η δαπάνη για τα μέτρα αυτά θα είναι επιλέξιμη για χρηματική συνεισφορά από το ΕΤΠ μεταξύ της 22ας Μαΐου 2014 και της 19ης Ιουνίου 2017·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποικιλία των μέτρων κατάρτισης που προβλέπεται να διατεθούν για τους δικαιούχους· σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης θα είναι διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό δικαιούχων·

11.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, το 24,81% της δαπάνης θα διατεθεί για χρονικά περιορισμένα επιδόματα, ποσοστό που εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του 35 % του συνολικού κόστους·

12.  επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που έχουν απολυθεί αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  σημειώνει ότι οι ιρλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

16.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

17.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις εμπορικής πολιτικής θα εξετάζονται υπό το πρίσμα των ενδεχόμενων επιπτώσεών τους στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κινητοποίηση του ΕΤΠ προτείνεται για μόνο 108 απολυμένους εργαζόμενους, οι οποίοι θα επωφεληθούν από το μέσο αυτό, και σημειώνει ότι ίσως να μην είναι κατάλληλη μια ευρύτερη ερμηνεία του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού του ΕΤΠ·

19.  παρατηρεί ότι η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην κινητοποίηση του ΕΤΠ με τον μικρότερο αριθμό απολυμένων εργαζομένων που έχει προταθεί μέχρι σήμερα·

20.  σημειώνει ότι σχεδόν το 80% των απολυμένων είναι ηλικίας 30-54 ετών και, συνεπώς, περιλαμβάνονται σε μια ομάδα υψηλής απασχολησιμότητας, με χαμηλότερο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας·

21.  σημειώνει ότι οι 108 απολύσεις εντάσσονται στον οικονομικό τομέα «Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού» και, ειδικότερα, στους αεροπορικούς κινητήρες αεριώθησης, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είναι καταρτισμένοι και προσαρμόσιμοι στην αγορά εργασίας·

22.  υπογραμμίζει ότι οι απολύσεις έγιναν στο Rathcoole, που βρίσκεται κοντά στο Δουβλίνο, σε ένα οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο όπου η ανεργία μειώνεται, η επιχειρηματική δραστηριότητα αυξάνεται και παρατηρείται γενική οικονομική ανάπτυξη·

23.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οποιαδήποτε αναφορά στην αίτηση EGF/2009/021 IE/SR Technics είναι υπερβολική, αφού η υπόθεση αυτή ανάγεται στο έτος 2009·

24.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
(5)EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) και EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην

Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από την Ιρλανδία – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/2458.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου